Patientsäkerhetsutredningens betänkande          (SOU 2008:117)
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Patientsäkerhetsutredningens betänkande (SOU 2008:117) Proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn. Patientsäkerhetslagen ersätter LYHS 1 januari 2011. Några nyheter: Vårdgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - etoile


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Patients kerhetsutredningens bet nkande sou 2008 117


Patients kerhetslagen ers tter lyhs 1 januari 2011
Patientsäkerhetslagen (SOU 2008:117)ersätter LYHS 1 januari 2011

Några nyheter:

 • Vårdgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

 • Disciplinansvaret ersätts av ett system där Socialstyrelsen ska utreda klagomål

 • Skärpta bestämmelser om prövning och återkallelse av legitimation m.m.


Definitioner
Definitioner (SOU 2008:117)

 • Hälso- och sjukvårdspersonal:

  omfattar även personal vid sjukvårdsrådgivning

 • Patientsäkerhet:

  Skydd mot vårdskada

 • Vårdskada:

  Lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården

 • Allvarligvårdskada:

  Vårdskada som är bestående och inte ringa, eller som lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit


V rdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patients kerhetsarbete
Vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete

 • Planera, leda och kontrollera verksamheten så att kravet på god vård upprätthålls

 • Förebygga vårdskador

 • Identifiera och analysera risker för vårdskador i verksamheten

 • Undanröja eller, om det inte är möjligt, begränsa risker

 • Engagera patienter och närstående i patientsäkerhetsarbetet


Patients kerhetsutredningens bet nkande sou 2008 117

 • Utreda händelser som medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada

 • Klarlägga händelseförloppet och påverkande faktorer

 • Ge underlag för förbättringsåtgärder

 • Bifogas eventuell lex Maria-anmälan

 • Lex Maria-anmälningar

  Anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada


V rdgivares skyldighet att anm la legitimerad personal till sos
Vårdgivares skyldighet att anmäla legitimerad personal till SoS

 • Skälig anledning att befara att legitimerad personal kan utgöra en fara för patientsäkerheten

 • Även personal som varit verksam hos vårdgivaren


V rdgivares skyldighet att informera patienter vid intr ffad v rdskada
Vårdgivares skyldighet att informera patienter vid inträffad vårdskada

 • Vilka åtgärder som ska vidtas

 • Möjlighet att anmäla klagomål till Socialstyrelsen

 • Möjlighet till ersättning

 • Patientnämndernas verksamhet


Patients kerhetsber ttelse
Patientsäkerhetsberättelse inträffad vårdskada

 • 1 mars varje år

 • Hur arbetet har bedrivits föregående år

 • Vidtagna åtgärder

 • Uppnådda resultat


Legitimation och annan beh righet
Legitimation och annan behörighet inträffad vårdskada

 • I sak oförändrade bestämmelser

 • Ny patientsäkerhetsförordning ska ersätta FYHS

 • Föreskrifter från Socialstyrelsen


Patients kerhetsutredningens bet nkande sou 2008 117
Begränsningar för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

 • Förbudet att tillhandahålla linser tas bort


Skyldigheter f r h lso och sjukv rdspersonal
Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

 • Risker för vårdskador och inträffade händelser som medfört eller hade kunnat medföra vårdskador ska anmälas till vårdgivaren

 • Apotekspersonal ska anmäla misstänkta överförskrivningar av bl.a. narkotiska läkemedel


Socialstyrelsens tillsyn
Socialstyrelsens tillsyn att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

 • Tillsynen ska främst inriktas på att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enligt 3 kap. (systematiskt patient-säkerhetsarbete)

 • Vidta åtgärder om personal inte fullgör sina skyldigheter

 • Sanktionsbestämmelser (föreläggande och förbud) skärps och kopplas till skyldigheterna i 3 kap.


Klagom l till socialstyrelsen
Klagomål till Socialstyrelsen att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

 • Vem som helst kan anmäla klagomål – mot personal eller mot vårdgivaren

 • Anmäler en händelse

 • SoS behöver inte utreda om klagomålet

  - är uppenbart obefogat

  - saknar direkt betydelse för patientsäkerheten och det saknas skäl att överväga åtalsanmälan

 • Två års ”preskriptionstid”, om ej särskilda skäl föreligger


Patients kerhetsutredningens bet nkande sou 2008 117


Pr votid
Prövotid att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

 • Prövotid ska beslutas, om inte särskilda skäl föreligger

 • Nya grunder:

 • begått brott i eller i samband med yrkesutövningen

 • brutit mot föreskrift som är av väsentlig betydelse för patientsäkerheten

 • Prövotidsplan


Terkallelse av legitimation m m
Återkallelse av legitimation m.m. att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

Nya grunder:

 • begått allvarligt brott i eller utanför yrkesutövningen

 • underlåtit att följa prövotidsplan

 • om särskilda skäl föreligger får återkallelse underlåtas


Belastningsregistret
Belastningsregistret att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

 • Socialstyrelsen får tillgång till uppgifter om vissa allvarligare brott

 • Annan påföljd än böter

 • Ansökan om legitimation eller vid prövotid/återkallelse av legitimation


S rskilda l kemedel
Särskilda läkemedel att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

 • Möjligheter att begränsa förskrivningsrätt

 • Förbud att lämna ut särskilda läkemedel

 • Uppgifter i receptregistret för Socialstyrelsens tillsyn över enskilda yrkesutövares förskrivningar


Patientn mnderna
Patientnämnderna att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder

 • Tandvård som bedrivs eller helt eller delvis finansieras av landstingen

 • Uppmärksamma Socialstyrelsen på förhållanden som omfattas av myndighetens tillsyn