Download
array n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Array PowerPoint Presentation

Array

164 Views Download Presentation
Download Presentation

Array

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Array 30-010-104 Computer Programming

 2. Array : ตัวแปรอาร์เรย์ • ตัวแปรอาร์เรย์แบบต่างๆ • การประกาศตัวแปรแบบอาร์เรย์ 1 มิติและ 2 มิติ • การประกาศและกำาหนดข้อมูลให้กับตัวแปรแบบอาร์เรย์ • การเข้าถึงข้อมูลในตัวแปรอาร์เรย์ • ตัวแปรอาร์เรย์ก์กับข้อความ • ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ 30-010-104 Computer Programming

 3. ตัวแปรอาร์เรย์แบบต่างๆตัวแปรอาร์เรย์แบบต่างๆ • อาร์เรย์ 1 มิติ เก็บข้อมูลเพียงชั้นเดียว หรือแถวเดียว Array Variable ชื่อ ar เก็บข้อมูลชนิดตัวเลขทศนิยม 8 จำนวน • อาร์เรย์ n มิติเก็บข้อ้อมูลได้ห้หลายชั้น 30-010-104 Computer Programming

 4. address การประกาศตัวแปรอาร์เรย์แบบ 1 มิติ type array_name [ n ] ; • type คือชนิดของตัวแปรที่จะสร้างขึ้น • array_name คือชื่อของตัวแปรอาร์เรย์ • n ขนาดของตัวแปรที่จะสร้างขึ้น int number [3]; ตัวอย่างตัวแปรอาร์เรย์แบบ integer โปรแกรมจะจองหน่วยความจำขนาด 2 × 3 Bytes ดังแสดงในรูป 30-010-104 Computer Programming

 5. การประกาศตัวแปรอาร์เรย์แบบ 2 มิติ • ตัวอย่างอาร์เรย์ชนิด float ขนาด 3 แถว 2 คอลัมน์ 6 × 4 bytes type array_name[n][m]; n คือจำานวนแถวของตัวแปรอาร์เรย์ m คือจำานวนคอลัมน์ของตัวแปรอาร์เรย์ float real [3][2] ; 30-010-104 Computer Programming

 6. การประกาศและกำาหนดข้อมูลให้กับตัวแปรแบบอาร์เรย์การประกาศและกำาหนดข้อมูลให้กับตัวแปรแบบอาร์เรย์ อาร์เรย์ 1 มิติ type a_name [3] = { value_3, value_2, ..., value_n }; int number[ ] = {23, -186, 431}; char vowel [5] = {‘a’, ‘e’, ‘i’, ‘o’, ‘u’}; อาร์เรย์ 2 มิติ type a_name[m][n] = {{value_11, value_12, ..., value_1n}, {value_21, value_22, ..., value_2n}, ... {value_m1, value_m2, ..., value_mn}}; float matrix[4][4] = { {1.0, 0.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 1.0, 0.0, 0.0}, {0.0, 0.0, 1.0, 0.0}, {5.0, -3.0, 2.0, 1.0} }; 30-010-104 Computer Programming

 7. การเข้าถึงข้อมูลในตัวแปรอาร์รย์การเข้าถึงข้อมูลในตัวแปรอาร์รย์ • ข้อมูลแต่ล่ละตัวในอาร์เรย์สามารถเข้าถึงได้โดยใช้ index หรือตัวเลขตามหลังชื่อตัวแปร index มีค่าจาก 0 ถึงขนาดของอาร์เรย์ลบ 1 • #include <stdio.h> • int year[7] = {2001, 2002, 2003, 2004 , 2005 , 2006 , 2007}; • float matrix[4][4] = {{1.0, 0.0, 1.0, 0.0}, • {0.0, 1.0, 0.0, 0.0}, • {0.0, 0.0, 1.0, 0.0}, • {5.0, -3.0, 2.0, 1.0}}; • void main() • { • year[5] += 543; • matrix[3][1] += 7.0; • printf(“This year is : %d\n” , year[5]): • printf(“%.2f”, matrix[3][1]+matrix[0][2]); • } This year is : 2549 5.00 30-010-104 Computer Programming

 8. ตัวแปรอาร์เรย์กับข้อความตัวแปรอาร์เรย์กับข้อความ • การเก็บข้อความจะใช้ต้ตัวแปรอาร์เรย์หนึ่งมิติชนิด char ขนาดเท่ากับจำานวนตัวอักษรบวกหนึ่ง • #include <stdio.h> • char sentence[21] = “Computer Programming”; • char word[9] = {‘T’,‘h’,‘a’,‘i’,‘l’,‘a’,‘n’,‘d’,‘\0’}; • char nword[5] = {‘R’,‘m’,‘u’,‘t’,’l’}; • void main() • { • printf(“%s\n”, sentence); • printf(“%s\n”, word); • printf(“%s\n”, nword); • } Computer Programming Thailand Rmutl 30-010-104 Computer Programming

 9. ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ • #include <stdio.h> • #include <conio.h> • float num[10], total = 0; • int i; • void main() • { • //Find the average value of 10 floating-point numbers • for(i=0; i<10; i++){ • printf(“Enter number : ”); • scanf(“%f”,&num[i]); • total += num[i]; • } • printf(“Total = %f\n”, total); • printf(“Average = %f\n”, total/10); • getch(); • } Enter number : 2 Enter number : 5 Enter number : 6 Enter number : 4 Enter number : 8 Enter number : 9 Enter number : 10 Enter number : 11 Enter number : 19 Enter number : 5 Total = 79.00 Average = 7.90 30-010-104 Computer Programming

 10. ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ (2) • #include <stdio.h> • #include <conio.h> • char message[21]; • int x = 0; • void main() • { • //Measure the length of message • printf(“Enter your message : ”); • gets(message); • while(message[x] != ‘\0’) • { • x++; • } • printf(“Message Length = %d\n”, x); • getch(); • } Enter your message : Thierry_HENRY Message Length = 13 30-010-104 Computer Programming

 11. ตัวอย่างการใช้งานตัวแปรอาร์เรย์ (3) • #include <conio.h> • int matrix[3][3],i,j; • void main() • { • for(i=0;i<3;i++) • for(j=0;j<3;j++) • { • printf(“Enter number : ”); • scanf(“%d”, &matrix[i][j]); • } • /***** DISPLAY SHOW ******/ • printf(“\n***Matrix***\n”); • for(i=0;i<3;i++) • { • for(j=0;j<3;j++) • printf(“%d ”,matrix[i][j]); • printf(“\n”); • } • getch(); • } Enter number: 6 Enter number: 8 Enter number: 2 Enter number: 1 Enter number: 4 Enter number: 9 Enter number: 3 Enter number: 7 Enter number: 0 ***Matrix*** 682 149 370 30-010-104 Computer Programming

 12. Pointer(ตัวชี้) 30-010-104 Computer Programming

 13. Pointer รู้จักกับตัวแปรพอยน์เตอร์ การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ แสดงตำาแหน่งข้อมูลด้วย & (Address Operator) แสดงค่าข้อ้อมูลด้วย * (Indirect Operator) ตัวแปรพอยน์เตอร์กับอาร์เรย์ ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อความ อาร์เรย์ของพอยน์เตอร์ Indirect Pointer 30-010-104 Computer Programming

 14. Pointer (cont.) เมื่อมีการสร้างตัวแปรชนิดใดขึ้นมา โปรแกรมจะทำการจองพื้นที่หน่วยความจำ (Memory Address) ตำแหน่งที่ว่างไว้เก็บข้อมูล ตัวแปรพอยน์เตอร์จะใช้เก็บตำาแหน่งหน่วยความจำของตัวแปรที่สร้างขึ้นถ้าสร้างตัวแปร int ชื่อ hundred และกำาหนดค่าเริ่มต้นเป็น 100 โปรแกรมจะจองพื้นที่หน่วยความจำให้ 2 bytes ดังรูป 00000000 01100100 03E1 03E0 หากสร้างตัวแปรพอยน์เตอร์เพื่อเก็บตำแหน่งหน่วยความจำา ตัวแปรพอยน์เตอร์น์นั้นจะเก็บค่า 03E0 ซึ่งเป็น็นตำาแหน่งแรกในหน่วยความจำ 30-010-104 Computer Programming

 15. การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์การประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์ การสร้างตัวแปรพอยน์เตอร์จะต้องประกาศชนิดของตัวแปรด้วย โดยชนิดของตัวแปรพอยน์เตอร์จะเป็นชนิดเดียวกับตัวแปรที่เราจะเก็บตำแหน่งของหน่วยความจำ type คือชนิดของตัวแปรพอยน์เตอร์ * เครื่องหมายแสดงว่าตัวแปรที่สร้างขึ้นเป็นตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์ variable คือชื่อของตัวแปรพอยน์เตอร์ type *variable; 30-010-104 Computer Programming

 16. ตัวอย่างการสร้างตัวแปรพอยน์เตอร์ตัวอย่างการสร้างตัวแปรพอยน์เตอร์ สร้างตัวแปร int ชื่อ num int num; int *pt_int; สร้างตัวแปร pointer ชนิด int เพื่อเก็บตำแหน่งหน่วยความจำของ ตัวแปร num สร้างตัวแปร char ชื่อ letter char letter; char *pt_char; สร้างตัวแปร pointer ชนิด char เพื่อเก็บตำแหน่งหน่วยความจำของ ตัวแปร letter 30-010-104 Computer Programming

 17. แสดงตำแหน่งข้อมูลด้วย & (Address Operator) ใช้นำค่าตำแหน่งหน่วยความจำของตัวแปรใดๆ มาเก็บไว้ในตัวแปรพอยน์เตอร์ โดยมีรูปแบบดังนี้ pointer ชื่อของตัวแปรพอยน์เตอร์เก็บตำาแหน่งของหน่วยความจำ &นำหน้าชื่อตัวแปร เพื่อหาตำแหน่งในหน่วยความจำของตัวแปรนั้น variable ตัวแปรที่ต้องการหาตำาแหน่งในหน่วยความจำ Format Code ที่ใช้แสดงค่าของตัวแปรพอยน์เตอร์คือ %p pointer = &variable; 30-010-104 Computer Programming

 18. ตัวอย่างการแสดงตำแหน่งข้อมูลด้วย & 30-010-104 Computer Programming

 19. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงตำแหน่งข้อมูลด้วย & #include <stdio.h> #include <conio.h> int x = 17, *pt_int; float salary = 12000.00, *pt_float; char letter = ‘w’, *pt_char; void main() { pt_int = &x; pt_float = &salary; pt_char = &letter; printf(“Address of variable x = %p\n”, pt_int); printf(“Address of variable salary = %p\n”, pt_float); printf(“Address of variable letter = %p\n”, pt_char); getch(); } Address of variable x = 0040B158 Address of variable salary = 0040B15C Address of variable letter = 0040B160 30-010-104 Computer Programming

 20. แสดงค่าข้อมูลด้วย * (Indirect Operator) ใช้เพื่อหาข้อมูลจากตำแหน่งของหน่วยความจำที่เก็บไว้ตัวแปรพอยน์เตอร์ โดยเขียนเครื่องหมาย * นำหน้าชื่อตัวแปรพอยน์เตอร์ variable ตัวแปรที่เก็บข้อมูลจากตำแหน่งในหน่วยความจำที่ชี้ โดยตัวแปรพอยน์เตอร์ *เครื่องหมายเพื่อหาค่าข้อมูลจากตำแหน่งในหน่วยความจำ pointer ตัวแปรพอยน์เตอร์ที่ชี้ตำแหน่งในหน่วยความจำ variable = *pointer; 30-010-104 Computer Programming

 21. ตัวอย่างการแสดงค่าข้อมูลด้วย * 30-010-104 Computer Programming

 22. ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงค่าข้อมูลด้วย * #include <stdio.h> #include <conio.h> int num1 = 113, num2, *pt_num; char c1 = ‘a’, *pt_c; void main() { pt_num = &num1; pt_c = &c1; num2 = *pt_num; printf(“Variable num2 = %d\n”, num2); printf(“Varaible c1 = %c\n”, *pt_c); *pt_num = *pt_num+1; printf(“Variable num1 = %d\n”, num1); getch(); } Variable num2 = 113 Variable c1 = a Variable num1 = 114 30-010-104 Computer Programming

 23. ตัวแปรพอยน์เตอร์กับอาร์เรย์ที่ไม่ระบุ index ชื่อตัวแปรอาร์เรย์ที่ไม่ระบุ index จะหมายถึงค่าตำแหน่งในหน่วยความจำาของตัวแปรอาร์เรย์ตัวแรก ดังนั้นสำหรับตัวแปรอาร์เรย์เราสามารถกำหนดตำแหน่งหน่วยความจำให้กับพอยน์เตอร์โดยไม่ต้องใช้ & 30-010-104 Computer Programming

 24. ตัวอย่างตัวแปรอาร์เรย์ที่ไม่ระบุ index #include <stdio.h> #include <conio.h> float record[5] = {32.46, 12.67, 43.908, 76.09, 12.401}; float *pt_record, new_record; void main() { pt_record = record; //Same as pt_record = &record[0] printf(“Address of array of record = %p\n”, pt_record); new_record = *(pt_record+3); printf(“record[3] = %.02f\n”, new_record); *(pt_record+3) = *(pt_record+3) + 5; printf(“record[3] = %.02f\n”, *(pt_record+3)); getch(); } Address of array of record = 0040B158 record[3] = 76.09 record[3] = 81.09 30-010-104 Computer Programming

 25. ตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อความตัวแปรพอยน์เตอร์กับข้อความ การเขียนชื่อตัวแปรอาร์เรย์ที่เก็บข้อความโดยไม่ระบุ index จะหมายถึงค่าตำแหน่งหน่วยความจำเริ่มต้นของข้อความนั้น หรือจริงๆแล้ว ชื่ออาร์เรย์ที่เก็บข้อความก็เป็นพอยน์เตอร์นั้นเอง #include <stdio.h> #include <conio.h> char name[6] = "Bill"; char *pt_name; void main() { pt_name = name; printf("Address of name = %p\n", pt_name); printf("name = %s\n", pt_name); getch(); } Address of name = 0040B158 name = Bill; 30-010-104 Computer Programming

 26. อาร์เรย์ของพอยน์เตอร์อาร์เรย์ของพอยน์เตอร์ กรณีที่ต้องใช้พอยน์เตอร์ชนิดเดียวกันจำนวนมาก สามารถสร้างตัวแปรอาร์เรย์ของพอยน์เตอร์ได้เช่นเดียวกับตัวแปรอาร์เรย์ของข้อมูลชนิดอื่น type คือชนิดของตัวแปรพอยน์เตอร์ * เครื่องหมายแสดงว่าตัวแปรที่สร้างขึ้นเป็นตัวแปรชนิดพอยน์เตอร์ variable คือชื่อของตัวแปรพอยน์เตอร์ n ขนาดของอาร์เรย์พอยน์เตอร์ที่จะสร้างขึ้น type *variable[n]; 30-010-104 Computer Programming

 27. ตัวอย่างการใชง้ง้านอาร์เรย์ของพอยน์เตอร์ตัวอย่างการใชง้ง้านอาร์เรย์ของพอยน์เตอร์ #include <stdio.h> #include <conio.h> int i, room[5] = {409, 314, 412, 325, 509}; int *pt_r[5]; void main() { for(i=0; i<5; i++) { pt_r[i] = &room[i]; printf(“Address of room[%d] = %p\n”, i, pt_r[i]); } getch(); } Address of room[0] = 0040B158 Address of room[1] = 0040B15C Address of room[2] = 0040B160 Address of room[3] = 0040B164 Address of room[4] = 0040B168 30-010-104 Computer Programming

 28. Indirect Pointer ตัวแปรพอยน์เตอร์ถือเป็นตัวแปรชนิดหนึ่ง เมื่อถูกสร้างขึ้นมาโปรแกรมจะจองพื้นที่ในหน่วยความจำเช่นเดียวกัน หากต้องการทราบตำแหน่งหน่วยความจำของตัวแปรพอยน์เตอร์ จะต้องใช้ตัวแปร Indirect Pointer type คือชนิดของตัวแปร indirect pointer ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับตัวแปรพอยน์เตอร์ที่จะหาตำแหน่งหน่วยความจำ ** เครื่องหมายของตัวแปรชนิด indirect pointer pointer คือชื่อของตัวแปร indirect pointer type **pointer; 30-010-104 Computer Programming

 29. ตัวอย่างการใช้ Indirect Pointer 30-010-104 Computer Programming

 30. ตัวอย่างการใช้ Indirect Pointer (ต่อ) 30-010-104 Computer Programming

 31. ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ Indirect Pointer #include <stdio.h> #include <conio.h> int i; float time[3] = {9.28, 18.03, 23.59}; float *pt_time[3], **ipt_time[3]; void main() { for(i=0; i<3; i++) { pt_time[i] = &time[i]; ipt_time[i] = &pt_time[i]; printf(“Address of pointer pt_time[%d] = %p\n”, i,ipt_time[i]); } printf(“time[2] = %.02f\n”, **ipt_time[2]); printf(“time[1] = %.02f\n”, *pt_time[1]); getch(); } 30-010-104 Computer Programming

 32. แบบฝึกหัด 30-010-104 Computer Programming