slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
In Ons Hart PowerPoint Presentation
Download Presentation
In Ons Hart

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

In Ons Hart - PowerPoint PPT Presentation

ethel
99 Views
Download Presentation

In Ons Hart

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. BronvermeldingAlle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951.Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William MarrionBranham.De bediening van W.M. Branham (1909-1965) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging.De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm. Wim Kremer

 2. In Ons Hart

 3. 2 Samuël 6: 12 Aan koning David werd meegedeeld: De HERE heeft het huis van Obed-edom en al wat hij bezit, gezegend, ter wille van de ark Gods. Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-edom naar de stad Davids.13 Nadat de dragers van de ark des HEREN zes schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf.14 En David danste uit alle macht voor het aangezicht des HEREN; David nu was omgord met een linnen lijfrok.

 4. 15 David en het gehele huis Israëls haalden de ark des HEREN, onder gejubel en hoorngeschal.16 Toen de ark des HEREN de stad Davids binnenkwam, keek Mikal, de dochter van Saul, door het venster en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des HEREN; en zij verachtte hem in haar hart.17 Nadat zij de ark des HEREN binnengebracht hadden, zetten zij haar neer op haar plaats, in de tent die David voor haar gespannen had, en David bracht brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des HEREN.

 5. 18 Toen David gereed was met het brengen van de brandoffers en de vredeoffers, zegende hij het volk in de naam van de HERE der heerscharen.19 Hij deelde uit aan het gehele volk, aan de gehele menigte van Israel, zowel mannen als vrouwen, ieder een broodkoek, een stuk vlees, en een druivenkoek. Daarop ging al het volk heen, ieder naar zijn huis.20 Toen David terugkeerde om zijn gezin te begroeten, ging Mikal, de dochter van Saul, David tegemoet, en zeide: Wat een eer heeft de koning van Israel zich thans verworven, dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen van de slavinnen zijner dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot!

 6. 21 Maar David zeide tot Mikal: Voor het aangezicht des HEREN, die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis om mij aan te stellen tot vorst over het volk des HEREN, over Israel, voor het aangezicht des HEREN heb ik gedanst.22 Ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed; ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen, en bij de slavinnen van wie gij spreekt, bij haar wil ik eer verwerven.23 Mikal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe.

 7. TRYING.TO.DO.GOD.A.SERVICE.WITHOUT.BEING.THE.WILL.OF.GOD 65-0718M90 That's the way David did it. He had it in his way, so he just said, "You know what I'll do? We're moving." He had a revelation. "We're moving now, so we'll do it a new way. The days of miracles is passed, so we'll just make us another organization. We'll build a new cart, showing a new thing has started." What a false prophecy!GOD EEN DIENST BEWIJZEN ZONDER DAT HET ZIJN WIL IS.Dat was ook de wijze waarop David het deed. Hij had zijn manier, dus zei hij gewoon: "Weten jullie wat ik wil doen? Wij verhuizen." Hij had een openbaring. "Wij verhuizen nu, dus zullen wij het doen op een nieuwe manier. De dagen van wonderen zijn voorbij, dus zullen wij ons gewoon een andere organisatie maken. Wij zullen een nieuwe wagen bouwen en hun laten zien dat er iets nieuws begonnen is." Wat een valse profetie.

 8. THE.UNVEILING.OF.GOD_ JEFF.IN V-9 N-1 SUNDAY_ 64-0614MGod wanted to show them the Mercy Seat. God wanted to show them Who He was. So the veil in the temple, from the hand of God, above, was rent from top to the bottom, and showed God in plain view. DE ONTSLUIERING VAN GODGod wilde hen het VERZOENDEKSEL laten zien. God wilde hen tonen wie Hij was. Dus de voorhang in de tempel, door de Hand van God van boven af, scheurde de voorhang van boven naar beneden en toonde God in alle duidelijkheid.

 9. 14 En David danste uit alle macht voor het aangezicht des HEREN; David nu was omgord met een linnen lijfrok.15 David en het gehele huis Israëls haalden de ark des HEREN, onder gejubel en hoorngeschal.

 10. Openbaring 10:7maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

 11. TRYING.TO.DO.GOD.A.SERVICE.WITHOUT.BEING.THE.WILL.OF.GOD 65-0718M It's the Baptism of the Holy Ghost in the heart of man, and not in some ecclesiastical move. The Holy Spirit is a treasure of God's love in the heart of man and women to obey. GOD EEN DIENST BEWIJZEN ZONDER DAT HET ZIJN WIL IS. Het is de Doop met de Heilige Geest in de harten van mensen, niet één of andere kerkelijke beweging. De Heilige Geest is een schat van Gods liefde in de harten van mannen en vrouwen die gehoorzaam zijn.