geographic information systems and application n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (Geographic Information Systems and Application) PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (Geographic Information Systems and Application)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 78

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (Geographic Information Systems and Application) - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (Geographic Information Systems and Application). โดย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำกัด. TIS Consultants Co.,Ltd. หัวข้อการนำเสนอ. แนะนำบริษัท TIS Consultants Co.,Ltd. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( GIS) คืออะไร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (Geographic Information Systems and Application)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ (Geographic Information Systems and Application) โดย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำกัด

  2. TIS Consultants Co.,Ltd. หัวข้อการนำเสนอ • แนะนำบริษัท TIS Consultants Co.,Ltd. • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) คืออะไร • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ • ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • ด้านการวางแผนและพัฒนาเมือง • ด้าน Automated Mapping/Facilities Mapping • สาธิตระบบ GIS • Q&A

  3. TIS Consultants Co.,Ltd. TIS Consultants Co.,Ltd. • เป็นบริษัทที่ปรึกษาคนไทยก่อตั้งโดยกลุ่มคนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 • เป็นบริษัทที่ปรึกษาไทยขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง • เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มบริษัททีม (TEAM Group of Company) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขนาดใหญ่ของประเทศไทย • มีผลงานประสบการณ์ ในงานด้าน Computer, MIS, GIS, และ Engineering กว่า 100 โครงการ • มีทีมงานด้าน Computer, MIS, GIS, และ Engineering ประจำ กว่า 100 คน

  4. TIS Consultants Co.,Ltd. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วย Hardware Software Dataware Peopleware ที่ประกอบกันขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการนำเข้า จัดเก็บ ปรับปรุง วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์ หรือข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลเชิงพื้นที่ ของระบบ GIS ต้องสามารถที่จะอ้างอิงได้จากตำแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกโดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์

  5. ความสามารถของระบบGIS • Input • Storage • Manipulation • Query • Analysis • Visualization

  6. Data Conversion How are GIS Data created? Paper Maps + Film/ Images + DIGITAL Tabulation GIS Database

  7. ข้อมูล Vector Digitizing Ground Survey Input Survey Data แผนที่ หรือ ภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลสำรวจ ฐานข้อมูล GIS Data Conversion

  8. Technology ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล Digitization

  9. Technology ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล -Global Positioning System (GPS) GPS

  10. Technology ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล - Scanner Vectorization

  11. GIS Data Format Vector Format Raster Format

  12. GIS Data = Graphics + Attributes Feature Examples Graphic Data Attribute Data - เสา - หม้อแปลง - สวิทช์ - ความสูงของเสา - Rating KVA - สถานะของสวิทช์ จุด Point เส้น Arc - ถนน - สายไฟ - ประเภทของถนน - ขนาดของสายไฟ พื้นที่ Polygon - เขตอำเภอ - แหล่งน้ำ - จำนวนประชากร - ประเภทแหล่งน้ำ

  13. GIS Features on Real World Aerial Photo สถานที่สำคัญ ถนน แหล่งน้ำและอาคาร

  14. การประยุกต์การใช้งานของ GIS • ใช้สอบถามข้อมูล Data Query

  15. การผลิตแผนที่(Cartography)

  16. Landuse maps แผนที่การใช้ที่ดิน Road maps แผนที่ถนน

  17. การจำลองภูมิประเทศ จังหวัดภูเก็ต

  18. Example of 3D จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดลำปาง 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช

  19. TIS Consultants Co.,Ltd. การประยุกต์ใช้ระบบ GIS • การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • ท่อส่งก๊าซธรรมชาติสุราษฎร์-ขนอม – ปตท. • พัฒนาระบบแผนที่น้ำบาดาลบนอินเตอร์เน็ต – กรมทรัพยากรธรณี • การวางแผนและพัฒนาเมือง • โครงการศึกษาพื้นที่จัดทำหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม - กรมโรงงานฯ • ด้าน AM/FM (Automated Mapping/Facilities Mapping) • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ – กรมทางหลวง • ระบบสารสนเทศเพื่อสำหรับเทศบาล – เทศบาลสมุทรปราการ • ระบบสารสนเทศทรัพย์สิน – กรมธนารักษ์

  20. TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำพรมกรมชลประทาน ใช้ GIS เป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาลุ่มน้ำ โดยใช้ข้อมูลผลลัพธ์จากประมวลผลกระทบที่เกิดจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการ แสดงผลในรูปแบบสามมิติ (3D Visualization)

  21. TIS Consultants Co.,Ltd.

  22. TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมกทม.ฝั่งตะวันออก (หนองงูเห่า) กรมชลประทาน • ใช้ GIS เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ วางแผน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ด้านตะวันออกของ กทม. • สำรวจและจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อ คาดการณ์ประชากรและการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี 2563 • วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับแบบจำลองคณิตศาสตร์ Mike-11 เพื่อหาแนวทางในการลดพื้นที่ที่จะถูกน้ำท่วม จากทางเลือกต่างๆ กว่า 100 ทางเลือก

  23. แผนที่ Floodmapปัจจุบัน Overlay กับแผนที่การใช้ที่ดินปัจจุบัน

  24. แผนที่ Floodmapปัจจุบัน Overlay กับแผนที่การใช้ที่ดินอนาคตปี 2563แบบไม่มีโครงการ

  25. แผนที่ Floodmapปัจจุบัน Overlay กับแผนที่การใช้ที่ดินอนาคตปี 2563แบบมีโครงการ • พื้นที่น้ำท่วมลดลง 25,000ไร่ • น้ำท่วมหนัก > 1 เมตร ลดลง 2 แสนไร่ หรือ คิดเป็น 44% เฉพาะอุตสาหกรรม ลดลง 73%

  26. TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสุราษฎร์-ขนอม ปตท. ใช้ GIS ช่วยในการเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์หาทางเลือกแนวก่อสร้างท่อก๊าซที่เหมาะสมที่สุด โดยมีเกณฑ์การวิเคราะห์ 4 ด้านได้แก่ • ด้านกายภาพ • ด้านวิศวกรรม • ด้านวัฒนธรรม • ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม

  27. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสุราษฎร์-ขนอม (1)

  28. โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติสุราษฎร์-ขนอม (2)

  29. TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการพัฒนาระบบแผนที่น้ำบาดาลบนอินเตอร์เน็ตกรมทรัพยากรธรณี • พัฒนาระบบฐานข้อมูลอุทกธรณีวิทยา • จัดทำระบบเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต • จัดทำระบบเผยแพร่ข้อมูลบนแผ่น CD

  30. โครงการพัฒนาระบบแผนที่น้ำบาดาลบนอินเตอร์เน็ต (1)

  31. โครงการพัฒนาระบบแผนที่น้ำบาดาลบนอินเตอร์เน็ต (2)

  32. TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์กรมทางหลวง ศึกษาพัฒนาระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสำรวจ อาทิ • ข้อมูลบริหารโครงการและสายทาง • ข้อมูลแปลงที่ดินในแนวเขตทาง • การนำระบบ GPS & Photogrammetry มาใช้

  33. โปรแกรมฐานข้อมูลสายทางในแผนโปรแกรมฐานข้อมูลสายทางในแผน TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ (1)

  34. แปลงที่ดินในแนวเขตทางแปลงที่ดินในแนวเขตทาง รายละเอียดแปลงที่ดิน

  35. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารสายทางระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารสายทาง TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดกรรมสิทธิ์ (3)

  36. TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการศึกษาพื้นที่จัดทำหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม นำระบบ GIS มาใช้ในการวิเคราะห์หาพื้นที่ที่มีศักยภาพต่อการก่อสร้างหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม

  37. TIS Consultants Co.,Ltd. โครงการศึกษาพื้นที่จัดทำหลุมฝังกลบกากฯ เกณฑ์การพิจารณา

  38. TIS Consultants Co.,Ltd. พื้นที่โครงการ

  39. TIS Consultants Co.,Ltd. ถนนสายหลัก

  40. TIS Consultants Co.,Ltd. ถนน แม่น้ำสายหลัก

  41. TIS Consultants Co.,Ltd. พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันตก

  42. TIS Consultants Co.,Ltd. พื้นที่ป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  43. TIS Consultants Co.,Ltd. พื้นที่ป่าไม้ภาคเหนือ

  44. TIS Consultants Co.,Ltd. ตำแหน่งหมู่บ้านในพื้นที่โครงการ

  45. TIS Consultants Co.,Ltd. พื้นที่โครงการ ภาคตะวันตก

  46. TIS Consultants Co.,Ltd. ขอบเขตพื้นที่จากถนนสายหลัก