1 / 7

Изготвили : Милена Миткова Димитрова и Николета Димитрова Николова

ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСОВА РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКА НА ТЕМА „СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ОТ ДАННИ С ПОМОЩТА НА MIROSOFT ACCESS 2010 ”. Изготвили : Милена Миткова Димитрова и Николета Димитрова Николова.

Download Presentation

Изготвили : Милена Миткова Димитрова и Николета Димитрова Николова

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСОВА РАБОТА ПО ИНФОРМАТИКАНА ТЕМА „СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ОТ ДАННИ С ПОМОЩТА НА MIROSOFT ACCESS 2010” Изготвили : Милена Миткова Димитрова и Николета Димитрова Николова

  2. Ролята на Access в дадена задача се състои в предоставянето на възможност за системно и точно представяне на информацията и сортиране, с помощта на таблици и връзки между тях, с колони за избор, отчети, форми и заявки. Тук проблемът, който ние трябва да решим съдържа информация за организацията на екскурзии. За тази цел трябва да създадем база данни, съдържаща пълна информация за екскурзиите, която ще наречем „Екскурзии“ (EX). Необходимостта за изпълнение на нашата задача е обвързана с информация за туристически агенции, които организират пакет екскурзии, пълно описание на включените в пакета маршрути и лични данни за всеки участник. Анализ на проблема

  3. Описание на базата данни Създават се четири таблици, като за всяка от тях се определя първичен ключ (Primary Key), който представлява поле (колона) от тази таблица, като еднозначно идентифицира записите. • Таблица ТА (Туристически агенции), за която първичен ключ е полето CodeTA; • Таблица Roots (Маршрути), за която първичен ключ е полето RootNo; • Таблица Vis (Участници), за която първичен ключ е полето EGN; • ТаблицаExc (Записване за екскурзии), за която първични ключове са полетата RootNo и EGN.

  4. След създаването на таблиците е необходимо да се дефинират колони за избор в базата от данни. В случая колоните за избор са полетата: CodeTA(от таблица Roots), EGN (от таблица Vis), и RootNo(от таблицаExc).За функционирането на базата данни като система е необходимо да се направят съответните връзки между таблиците. Таблица Roots се свързва с таблица TA посредством полето CodeTA, като се образува отношение 1: много. Таблица Exc се свързва с таблица Roots посредством полето RootNo, като се образува отношение 1 : много, таблицата Vis се свързва с таблицата Еxc посредством полето EGN, като се образува отношение 1: много.След съставянето на таблиците, дефинирането на първичните ключове, колони за избор и връзки като кликнем на менюто Database Tools и избираме Relationships и тогава можем да видим връзките между таблиците, а именно:

  5. За целите на задачата имаме да създадем два вида форми – самостоятелни форми за обновяване на данните в таблиците TA и Roots, и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Vis и Exc. Описание на създадените форми за обновяване на информацията Но за създаването на отчет, предоставящ общ брой участници, обща сума на приходите и обща сума на внесеното предплащане от участниците по маршрути трябва да създадем заявка, от която да извлечем нужната информация за този отчет. Създаваме заявката чрез QueryDesign, като в нея включваме NameFam от таблица Vis, Price от таблицата Roots и Kaparo от таблицата Esc. След това кликваме на полето Totals. Съответно от там задаваме командата да се сумират (Sum) или броят (Count) извършените манипулации. Така заявката е готова и я записваме под името „Заявка за отчет“

  6. Описание на отчетите Отчетите представляват начин за нагледно визуализиране на информация, съдържаща се в базата данни. Данните за съставянето на отчета се намират в самата база данни, тези, които са ни необходими, избираме от дадена справка или таблица в процеса на създаване на отчета Чрез посоченият начин в описанието на курсовата задача съставяме отчет, представящ списък на маршрутите и отчет, предоставящ общ брой участници, обща сума на приходите и обща сума на внесеното предплащане от участниците по маршрути.

  7. Описание на главна форма Главната форма представлява набор от бутони, които могат да изпълняват функции свързани с отварянето, затварянето и редактирането на форми и отчети. Нашата главна форма съдържа бутони за отваряне на вече създадените форми и отчети. Нашата главна форма съдържа бутони отварящи формите „Туристически агенции“ и „Маршрути“, и форма с подформа за „Участници и записване за екскурзии“.

More Related