odborn vzd l v n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Odborné vzdělávání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Odborné vzdělávání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Odborné vzdělávání - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Ekoagropodnikání zaměřené na zachování a údržbu krajiny 26.4. – 27.11.2012 Šardice. Odborné vzdělávání. Úvod do kurzu. Prezentace instituce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, o.s.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Odborné vzdělávání' - essien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vod do kurzu
Úvod do kurzu

Prezentace instituce

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
 • Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF
 • PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, o.s.

MZLU Brno

2

vod do kurzu1
Úvod do kurzu

Představení přednášejících

 • Dr.Ing. Petr Marada

(odborný organizační garant kurzu)

 • Ing. Svatava Maradová (ředitelka spol. GEOCART CZ)
 • prof.Ing. Jan Mareček, DrSc.
 • další odborníci z praxe…..

MZLU Brno

3

p edstaven
Představení
 • Účastník soutěže mladých myslivců a ochrany přírody
 • Střední průmyslová škola strojní v Uh. Hradišti
 • Vysoká škola zemědělská v Brně
 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita
 • Související aktivity
 • Praxe - Okresní úřad Hodonín, referát životního
 • prostředí- výkon státní správy na odděleních referátu
 • ECO-managements.r.o.,Brno - odborný pracovník divize environmentálních analýz
 • MZLU v Brně - odborný asistent / vysokoškolský učitel
 • EKO-CENTRUM Brno - Ing. Vladimír Adamec, CSc - Spolupráce při hodnocení vlivu antropogenní činnosti na zemědělský půdní fond v k.ú. Šardice.
 • Ministerstvo zemědělství ČR – Studie, semináře……akreditovaný poradce
 • Ekologická komise ČMMJ
 • Vlastní zemědělská praxe….
 • jiné

Petr

Marada

slide6

Ekosystémové služby

Zakládání a péče o krajinotvorné prvky

Realizace agroenvironmentálních opatření

Vzdělávání a akreditované zemědělské poradenství

Tvorba projektů a žádostí o dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství

Dr. Ing. Petr Marada a partneři

slide7

Zakládání a péče o krajinotvorné prvky

 • Specializujeme se na zakládání především ekologicky a esteticky
 • hodnotných částí krajiny, navracejících a utvářejících její typický vzhled nebo přispívajících k udržení její stability
 • Důraz je kladen především na
 • liniové , skupinové a soliterní výsadby nelesních dřevin včetně ovocných převážně původních krajových odrůd, dále
 • mokřady, malé vodní plochy, remízy , meze, biokoridory včetně polních cest a souvisejícího ozelenění
 • Součástí nabízených služeb je i odpovídající péče prováděná vhodnou technikou a optimální technologií.
slide10

Realizace agroenvironmentálních opatření

 • Agroenvironmentální opatření představují soubor dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na ochranu přírody a krajiny.
 • Provádění těchto opatření přispívá k :
 • Zamezení zrychleného odtoku vody z krajiny
 • Snížení eroze půdy
 • Podpoře ekologické stability krajiny
 • Zachování a zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělsky využívané půdě
 • S ohledem na místní podmínky se zaměřujeme na
 • tvorbu biopásů
 • extenzivní pěstování ovocných sadů původních krajových odrůd v režimu ekologického zemědělství
 • zatravňování orné půdy
 • první zalesňování orné půdy
slide11

Vzdělávání a poradenská činnost

Organizujeme a poskytujeme „Odborné vzdělávání o ekoagropodnikání zaměřeném na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny“

V rámci terénní praxe prezentujeme realizované aktivity ekofarmy v místmím regionu

Poskytujeme akreditované zemědělské poradenství v rámci Programu rozvoje venkova, v oblasti právních požadavků zaměřených na ochranu životního prostředí, zajišťujících zdravotně nezávadné potraviny, odpovídající prostředí pro zvířata a vyhovující podmínky pro zemědělce

V oblasti výuky, vědy a výzkumu spolupracujeme s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně

slide12

Tvorba projektů a žádostí o dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství včetně následných realizací

 • Zaměřujeme se na
 • Program rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství)
 • Operační program Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí)
 • Program péče o krajinu (Ministerstvo životního prostředí
slide13

Péče veřejná prostranství a společná zařízení obcí

 • Jsme zapojeni do udržování, čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích v obcích
 • Podílíme se aktivně na udržování zelených ploch, přírodních útvarů………
 • Jsme připraveni zajistit zimní údržba komunikací
 • Vysazujeme novou zeleň, podílíme se aktivně na zachování původních krajových odrůd ovocných stromů
 • provádíme údržbu a péči o další společná zařízení dle vytvořeného plánu (např. údržba polních cest na základě jejich vyznačení a vytyčení v terénu, sečení mezí, ochranných nádrží, ochrana biocenter před škodami zvěří….)
slide14

Reference

 • Realizace agroenvironmentální ch opatření v k.ú. Šardice, Nenkovice a Násedlovice
 • (podpořeno MZe z Programu rozvoje venkova v roce 2007)
 • Vytváření a prohlubování mokřadu v trati Dlouhé čtvrtě v Šardicích
 • (podpořeno MŽP v rámci Programu péče o krajinu v roce 2007)
 • Odborné vzdělávánhí - Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních
 • funkcí agrární krajiny (podpořeno MZe v rámci Programu rozvoje venkova v roce 2007)
 • Projekt výsadby extenzivního ovocného sadu k.ú. Šardice
 • Projekt „Výsadba ovocných stromů pro obnovu krajinýcdh prvků mikroregionu
 • Šardice, Nenkovice a Násedlovice ( podpořeno z Programu péče o krajinu MŽP v roce 2008)
 • Projekt „Soliterní stromy pro obnovu krajinných prvků v Šardicích“
 • (podpořeno z Operačního programu Životní prostředí“ MŽP v roce 2008).
 • Velmi dobrá spolupráce Dr.Ing. Petra Marady s Obecním úřadem v Nenkovicích byla oceněna v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“ v roce 2008 hejtmanem Jihomoravského kraje udělením čestného úznání této obci za příkladný přístup k agroekologii
slide17

Motto:

„Krajina jako vizitka občanů, kde žijí…… aneb jaká krajina, takoví lidé….“

vod do kurzu2
Úvod do kurzu

Časový objem kurzu

 • dvoudenní bloky (čt, pá; celkem 9 bloků)
 • Jeden den vždy exkurze – terénní cvičení)
 • Začátky v 8:00 hod - prezence
 • Ukončení v 17:00 hod
 • 1 hod na oběd, 2 x přestávka na kávu
 • Tvorba projektu - fakultativní
 • V listopadu 2012 možná obhajoba
 • Celkem 18 dnů – poslední den exkurze - hon

MZLU Brno

19

vod do kurzu3
Úvod do kurzu

Struktura kurzu

 • Výuka
 • Diskuse
 • Terénní cvičení - exkurze

MZLU Brno

20

vod do kurzu4
Úvod do kurzu

Program 26. a 27.4. 2012

 • Zemědělské hospodaření a mimoprodukční funkce agrární krajiny
 • Koncepce agrární politiky ČR
 • Ekosystémové služby jako veřejný zájem
 • Zemědělské hospodaření a myslivost
 • Prezentace možností agroenvironmentálního hospodaření
 • Zakládání a péče o krajinotvorné prvky
 • Exkurze v terénu - prezentace intenzivního zemědělství / prezentace ekosystémových služeb

MZLU Brno

21

vod do kurzu5
Úvod do kurzu

Program na květen 2012

Vybrané požadavky základních právních předpisů vztažených na zemědělské hospodaření

 • zákon o půdě, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
 • zákon o zemědělství,
 • zákon o rostlinolékařské péči, zákon o hnojivech
 • zákon o nakládání s chemickými látkami,
 • zákon o vodách,
 • zákon o odpadech
 •  dotační politika Ministerstva zemědělství,databáze LPIS
 • Postup zahájení zemědělského hospodaření
 • Zadání projektu – podklad pro žádost o dotace

MZLU Brno

22

vod do kurzu6
Úvod do kurzu

Program na červen 2012

Pozemkové úpravy a jejich využití v rámci ekoagropodnikání

 • zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech,
 • plán společných zařízení,
 • ÚSES
 • katastrální vyhláška
 • Tvorba projektu a vlastní realizace mokřadního ekosystému
 • Exkurze v terénu – prezentace společných zařízení (nové polní cesty, biokoridory, mokřadní ekosystémy)

MZLU Brno

23

vod do kurzu7
Úvod do kurzu

Program na červenec 2012

Agroenvironmentální hospodaření

 • - ošetřování travních porostů
   • louky,
   • mezofilní a vlhkomilné louky,
   • horské a suchomilné louky,
   • trvale podmáčené a rašelinné louky,
   • ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků,
   • ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního,
   • pastviny,
   • druhově bohaté pastviny,
   • suché stepní trávníky a vřesoviště,
 • Zakládání a péče o zatravněné plochy
 •  Exkurze v terénu – zatravňování orné půdy

MZLU Brno

24

vod do kurzu8
Úvod do kurzu

Program na srpen 26. a 27.8.2010

Agroenvironmentální opatření

 • Péče o krajinu - biopásy.
 • Zakládání a péče o biopásy, hodnocení biodiverzity,
 • Problematika „zaplevelování“
 • Exkurze v terénu – zakládání biopásů, péče, údržba, konflikty s veřejností

MZLU Brno

25

vod do kurzu9
Úvod do kurzu

Program na září 2012

Ochrana přírody a krajiny

Právní předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny, dotační politika

 • Zákon o životním prostředí
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny

Dotační politika

 • Program péče o krajinu, program pro obnovu přirozených funkcí krajiny
 • Operační program životní prostředí
 • Program rozvoje venkova
 • Tvorba projektů a žádostí o dotace
 • Tvorba projektu a vlastní realizace výsadeb soliterních stromů, biokoridorů
 • Exkurze v terénu – výsadba nelesních dřevin, ovocných stromů typických krajových odrůd

MZLU Brno

26

vod do kurzu10
Úvod do kurzu

Program na říjen 2012

 • Agroenvironmentální hospodaření
 • Integrovaná produkce
 • Ekologické zemědělství (zákon o ekologickém zemědělství)
 • Výroba bioproduktů a management zdravotní nezávadnosti potravin
 • Exkurze do zemědělské prvovýroby - extenzivně obhospodařovaný ovocný sad, biovinice

MZLU Brno

27

vod do kurzu11
Úvod do kurzu

Program na listopad 2012

Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření

 • Postupy pro trvale udržitelné agroenvironmentální hospodaření
 • metodika pro prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři
 • Exkurze v terénu – postupy pro

minimalizaci škod působených zvěří a na zvěři

MZLU Brno

28

vod do kurzu12
Úvod do kurzu

Program na listopad 2012

 • Zalesňování zemědělské půdy
 • Odborné konzultace
 • Obhajoba projektu
 • Hodnocení biodiverzity
 • Ukončení odborného

vzdělávání

MZLU Brno

29

vod do kurzu13
Úvod do kurzu

Podpůrné materiály

 • Kniha „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“ (L + E forma)
 • Metodické pomůcky MZe
 • Výukové materiály od přednášejících
 • Právní předpisy
 • Odkazy na normy
 • Podpůrné materiály MZe
 • WWW (mze.cz, env.cz, opzp.cz, sfzp.cz ….)

30

vod do kurzu14
Úvod do kurzu

Zázemí odborného vzdělávání

 • Salonek obecní haly Šardice

(posluchárna, toalety, bar….)

 • Občerstvení (zajišťuje zdejší restaurace – pp. Zvědělík, Müller)
 • - minerálky, káva, čaj, pečivo….
 • Obědy – Restaurace (12:00 – 13:00 hod)
 • Ubytování – Penzion Pavla Karlíka

MZLU Brno

32

vod do kurzu15
Úvod do kurzu

Představení posluchačů

 • Jméno a příjmení
 • Název a představení organizace
 • Postavení a funkce v organizaci
 • Vzdělání a praxe
 • Osobní pohnutky k návštěvě kurzu, cíle, téma projektu

MZLU Brno

33

slide34

Závěr

 • Děkuji za pozornost!
 • Přeji příjemné prožití dnešního dne a pokračování odborného vzdělávání!
 • Kontakt: p.marada@quick.cz
 • tel: 545 132 380 mobil: 602 578 784