Dotacje na ochronę środowiska dla przedsiębiorców w ramach IV Priorytetu POIiŚ
Download
1 / 32

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Dotacje na ochronę środowiska dla przedsiębiorców w ramach IV Priorytetu POIiŚ Seminarium „Fundusze europejskie dla inwestorów” 29 września 2008. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Priorytet IV. Cel Priorytetu:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej' - espen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Dotacje na ochronę środowiska dla przedsiębiorców w ramach IV Priorytetu POIiŚSeminarium „Fundusze europejskie dla inwestorów”29 września 2008

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Priorytet iv
Priorytet IV ramach IV Priorytetu POIiŚ

Cel Priorytetu:

Ograniczanie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego


Iv priorytet po ii alokacja rodk w
IV Priorytet PO IiŚ – alokacja środków ramach IV Priorytetu POIiŚ

Wsparcie finansowe z EFRR: 200,00 mln euro

Publiczne wsparcie finansowe krajowe: 67,00 mln euro

Publiczne wsparcie finansowe ogółem: 267,00 mln euro

Środki prywatne: 400,00 mln euro


Iv priorytet beneficjenci
IV Priorytet – beneficjenci ramach IV Priorytetu POIiŚ

 • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

 • za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt a i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 • Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego.


Zasady og lne
Zasady ogólne ramach IV Priorytetu POIiŚ

 • Dofinansowanie ze środków EFRR: 30% kosztów kwalifikowanych

 • Maksymalna kwota dofinansowania z EFRR: 20 mln zł

 • Minimalna wartość projektu (dla MSP): 8 mln zł

 • Maksymalny udział środków publicznych: zgodnie z programami pomocy publicznej

 • Krajowy wkład publiczny: uzupełnienie środków EFRR do limitu intensywności pomocy publicznej


Zasady og lne1
Zasady ogólne ramach IV Priorytetu POIiŚ

 • Początek okresu kwalifikowalności – od 1.01.2007 i zgodnie z programami pomocy publicznej

 • Wypłata dofinansowania – refundacja

 • Realizacja projektów zgodnie z programami pomocy publicznej


Iv priorytet poii
IV Priorytet POIiŚ ramach IV Priorytetu POIiŚ

 • Działania:

 • 4.1.: Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego

 • 4.2.: Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

 • 4.3.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)

 • 4.4.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 • 4.5.: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

 • 4.6.: Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne


Dzia anie 4 1 wsparcie system w zarz dzania rodowiskowego
Działanie 4.1 ramach IV Priorytetu POIiŚWsparcie systemów zarządzania środowiskowego

 • Cel: Rozpowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego objętych certyfikacją oraz wdrażania certyfikowanych eko-znaków.

 • Przykładowe rodzaje projektów:

 • Wykonanie audytu niezbędnego dla uzyskania certyfikatu/ dokonania rejestracji;

 • Uzyskanie certyfikatu/dokonanie rejestracji;

 • Doradztwo związane z uzyskaniem certyfikatu/ dokonaniem rejestracji.

 • od roku 2009


4 1 wsparcie system w zarz dzania rodowiskowego
4.1 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego ramach IV Priorytetu POIiŚ

Budżet: 20,00 mln euro

Wsparcie finansowe z EFRR 10,00 mln euro

Publiczne współfinansowanie krajowe 1,43 mln euro

------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 11,43 mln euro

Środki prywatne 8,57 mln euro


Dzia anie 4 1 zasady og lne
Działanie 4.1 ramach IV Priorytetu POIiŚZasady ogólne

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu - 50%

Maksymalna wartość dofinansowania - 400 tys. zł

Początek okresu kwalifikowalności – 1.01.2007r.

Pomoc udzielana w kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków

Uproszczony formularz wniosku

Refundacja poniesionych wydatków (projekty zakończone)


Dzia anie 4 2 racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsi biorstwach
Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

 • Cel: Racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów.

 • Przykładowe rodzaje projektów:

 • zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów;

 • ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów;

 • ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego z wyłączeniem produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji;

 • ograniczenie wodochłonności procesu produkcyjnego.


4 2 racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsi biorstwach
4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

Budżet: 100,00 mln euro

Wsparcie finansowe z EFRR 30,00 mln euro

Publiczne współfinansowanie krajowe 10,05 mln euro

------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 40,05 mln euro

Środki prywatne 59,95 mln euro


Dzia anie 4 3 wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie wdra ania najlepszych dost pnych technik bat
Działanie 4.3 przedsiębiorstwachWsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)

 • Cel: Zapobieganie powstawaniu i ograniczenie ładunku zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska poprzez dostosowanie istniejących instalacji do wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT)

 • Przykładowe projekty:

 • inwestycje w urządzenia ograniczające emisję do środowiska

 • Inwestycje w celu spełnienia wymogów pozwolenia zintegrowanego


4 3 wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie wdra ania najlepszych dost pnych technik bat
4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

Budżet: 183,33 mln euro

Wsparcie finansowe z EFRR 55,00 mln euro

Publiczne współfinansowanie krajowe 18,43 mln euro

------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 73,43 mln euro

Środki prywatne 109,91 mln euro


Dzia anie 4 3 beneficjenci
Działanie 4.3 - Beneficjenci najlepszych dostępnych technik (BAT)

 • Wsparcie w ramach działania 4.3 PO liŚ mogą uzyskać przedsiębiorstwa:

 • 1) prowadzące instalacje wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipcaw sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055) w następujących przypadkach:

  a) realizują inwestycje polegającą na dostosowaniu się do wymogów BAT w przypadku, gdy są podmiotami wymienionymi w Aneksie XII, rozdz. 13 Traktatu o przystąpieniu, sekcja D, punkt I (z wyjątkiem składowisk odpadów komunalnych) oraz uzyskały pozwolenia zintegrowane wrazz indywidualnymi wiążącymi harmonogramami,

  b) realizują inwestycje wynikające z harmonogramu będącego częścią pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w art. 211 ust 2a Prawa Ochrony Środowiska

  c) realizują inwestycje polegające na wprowadzaniu rozwiązań zapewniających osiągnięcie niższych wartości emisji niż te wynikające z najlepszych dostępnych technik i określonych w posiadanych przez nich pozwoleniach zintegrowanych.

 • 2) które z racji planowanej rozbudowy instalacji będą musiały uzyskać pozwolenia zintegrowane, gdyż zostaną objęte rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1055).


Dzia anie 4 3 beneficjenci c d
Działanie 4.3 - Beneficjenci c.d. najlepszych dostępnych technik (BAT)

 • Uwaga!

 • Przedsiębiorstwa nie wymienione w Aneksie XII, rozdz. 13 Traktatu o przystąpieniu, sekcja D, punkt I chcące realizować inwestycje wynikające z programów dostosowawczych (w rozumieniu art. 422 Ustawy POS) wydanych wraz z pozwoleniami zintegrowanymi nie będą mogły otrzymać wsparcia na te inwestycje, gdyż zgodnie z prawem unijnym powinny je zrealizować do 30 października 2007 r.(tj. spełniać wymogi najlepszej dostępnej techniki).


Dzia anie 4 4 wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie gospodarki wodno ciekowej
Działanie 4.4 najlepszych dostępnych technik (BAT)Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 • Cel:Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń (w szczególności substancji niebezpiecznych) odprowadzanych przez przemysł do środowiska wodnego oraz zmniejszenie ilości nieoczyszczonych ścieków przemysłowych odprowadzanych do wód lub do ziemi;

 • Przykładowe rodzaje projektów:

 • inwestycje mające na celu zmniejszenie zużycia wody oraz ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami poprzez np. przebudowa ciągu technologicznego ograniczająca ilość produkowanych ścieków i/lub ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika;

 • budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych.


4 4 wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie gospodarki wodno ciekowej
4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno – ściekowej

Budżet: 41,67 mln euro

Wsparcie finansowe z EFRR 12,50 mln euro

Publiczne współfinansowanie krajowe 4,19 mln euro

------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 16,69 mln euro

Środki prywatne 24,98 mln euro


Dzia anie 4 5 wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie ochrony powietrza
Działanie 4.5 wodno – ściekowejWsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

 • Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw

 • Przykładowe rodzaje projektów:

 • modernizacja lub rozbudowa instalacji spalania paliw i systemów ciepłowniczych,

 • modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych,

 • konwersja instalacji spalania paliw na rozwiązania przyjazne środowisku.

 • Preferowane będą instalacje o mocy powyżej 50MW oraz obiekty wymienione na liście odstępstw od wymagań dyrektywy 2001/80/WE, umieszczonej w załączniku XII Traktatu Akcesyjnego


4 5 wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie ochrony powietrza
4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

Budżet: 222,00 mln euro

Wsparcie finansowe z EFRR 62,50 mln euro

Publiczne współfinansowanie krajowe 22,85 mln euro

------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 85,35 mln euro

Środki prywatne 136,65 mln euro


Dzia anie 4 5 wsparcie dla przedsi biorstw w zakresie ochrony powietrza1
Działanie 4.5 powietrzaWsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

 • Wsparcie nie będzie udzielane na projekty związane z:

 • Przebudowa i budową jednostek wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji

 • Budowa jednostek wytwarzania energii wyłącznie z odnawialnych źródeł energii

 • Przebudowa elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych oraz wyłącznie sieci ciepłowniczych mających na celu ograniczenie strat sieciowych


Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

 • Cel: Zwiększenie udziału odpadów innych niż komunalne podlegających odzyskowi i prawidłowemu unieszkodliwianiu.

 • Przykładowe rodzaje projektów:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów poużytkowychlub niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów, które mogą pełnić funkcje usługowe, zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, dla położonych w pobliżu jednostek gospodarczych, które nie mogą uniknąć wytwarzania podobnych typów odpadów;

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do przekształcania odpadów w celu ułatwienia magazynowania i transportu odpadów oraz przygotowania ich do odzysku lub unieszkodliwiania;

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do zbierania lub magazynowania odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych.


4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

Budżet: 100,00 mln euro

Wsparcie finansowe z EFRR 30,00 mln euro

Publiczne współfinansowanie krajowe 10,05 mln euro

------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczne wsparcie finansowe ogółem 40,05 mln euro

Środki prywatne 59,95 mln euro


Pomoc publiczna
Pomoc publiczna działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

 • Pomoc regionalna

 • Rozporządzenie RM z dnia 22 grudnia 2006 w sprawie ustanowienia programu pomocowego w zakresie regionalnej pomocy publicznej na ochronę środowiska

 • Pomoc horyzontalna

 • trzy rozporządzenia Ministra Środowiska na inwestycje służące dostosowaniu do BAT, redukcji emisji ze źródeł spalania paliw, czystszej produkcji, oszczędności wody i energii


Dzia ania 4 2 4 6 pomoc publiczna
Działania 4.2 – 4.6 działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalnePomoc publiczna

Pomoc regionalna – intensywność

Na podstawie rozporządzenia RM z dnia 13.10.2006r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. nr 190 poz. 1401)maksymalna intensywność pomocy wynosi:

50 %

województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie;

40 %

województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, a w okresie od 1.01.2007 do 31.12.2010 także mazowieckie, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

30 %

na obszarze miasta stołecznego Warszawy oraz od 1.01.2011 r. do 31.12.2013 r. na obszarze województwa mazowieckiego.

Małe przedsiębiorstwa +20%

Średnie przedsiębiorstwa +10%


Dzia ania 4 2 4 6 pomoc publiczna1
Działania 4.2 – 4.6 działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalnePomoc publiczna

Pomoc horyzontalna Dostępna w Działaniach 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5

4.3 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi dostosowaniu do wymogów najlepszych dostępnych technik (Dz. U. Nr 211, poz. 1517).

4.5 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi redukcji emisji ze źródeł spalania paliw (Dz. U. Nr 209, poz. 1517).


Dzia ania 4 2 4 6 pomoc publiczna2
Działania 4.2 – 4.6 działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalnePomoc publiczna

Pomoc horyzontalna Dostępna w Działaniach 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5

4.2, 4.3 i 4.4 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na przedsięwzięcia będące inwestycjami służącymi zastosowaniu technologii zapewniających czystszą i energooszczędne produkcję oraz oszczędzanie surowców (Dz. U. Nr 61, poz. 385).


Dzia ania 4 2 4 6 pomoc publiczna3
Działania 4.2 – 4.6 działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalnePomoc publiczna

Pomoc horyzontalna

Jeśli inwestycja realizowana jest nie tylko w celach poprawy stanu środowiska, należy wskazać koszt porównywalnej pod względem technicznym inwestycji, która nie zapewnia osiągnięcia wymaganych standardów ochrony środowiska. Koszty kwalifikowane pomniejsza się o koszt takiej inwestycji.

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą pomniejsza się o planowane w okresie pierwszych pięciu lat eksploatacji obiektu będącego przedmiotem inwestycji:

dochody wynikające ze zwiększenia wydajności;

oszczędności w ponoszonych kosztach;

dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.


Nab r wniosk w
Nabór wniosków działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

 • Nabór wniosków jest prowadzony w ramach rund aplikacyjnych

 • Ocena dwustopniowa: preselekcja (wniosek wstępny), konkurs właściwy (wniosek o dofinansowanie)

 • Miejsce składania wniosków: NFOŚiGW

 • I runda aplikacyjna zakończona 15.09.08 (wpłynęło 98 wniosków o dofinansowanie)


Dzia ania 4 2 4 6 nab r i ocena wniosk w
Działania 4.2 – 4.6 działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalneNabór i ocena wniosków

I. Kwalifikacja do konkursu:

Wniosek wstępny:

Opis projektu w odniesieniu do celów i zakresu Działania

Źródła finansowania

Harmonogram realizacji

Informacje niezbędne dla oceny dopuszczalności pomocy publicznej (regionalnej/horyzontalnej)


Dzia ania 4 2 4 6 nab r i ocena wniosk w1
Działania 4.2 – 4.6 działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalneNabór i ocena wniosków

II. Wniosek o dofinansowanie – (uproszczony) formularz wniosku z zał. XXII rozporządzenia „wykonawczego” KE 1828/2006 plus załączniki:

Załącznik 1- Wniosek szczegółowy

Część A - Informacje ogólne i pomoc publiczna

Część B - Ekologiczno-techniczna

Część C - Finansowa

Załącznik 2- Studium wykonalności przedsięwzięcia

Instrukcja do wypełniania wniosku o dofinansowanie (duże projekty):

www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/Dokumenty/

Wniosek+o+dofinansowanie/


Dzi kuj za uwag
Dziękuję za uwagę działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne

 • Agnieszka Rendemann

 • Departament Przedsięwzięć Strukturalnych

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejDepartament Przedsięwzięć Strukturalnych

 • tel. (22) 45 90 254

 • ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

 • www.nfosigw.gov.pl


ad