jabatan akauntan negara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jabatan Akauntan Negara PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jabatan Akauntan Negara

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Jabatan Akauntan Negara - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Jabatan Akauntan Negara. ONE DAY SEMINAR. BUDAYA ORGANISASI CEMERLANG. 26 September 2011. Training House Consultant. KUPASAN PENTING. Tune to happy mood. Rasa Fikir Nampak. Apa yang anda …. W O W ……. organisasi cemerlang ?. KENAPA KITA MEMERLUKAN ORGANISASI?. CIRI-CIRI ORGANISASI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Jabatan Akauntan Negara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jabatan akauntan negara
Jabatan Akauntan Negara

ONE DAY SEMINAR

BUDAYA ORGANISASI CEMERLANG

26 September 2011

Training House Consultant

slide3

Tune to happy mood

 • Rasa
 • Fikir
 • Nampak

Apa yang anda…..

kecemerlangan
KECEMERLANGAN
 • Kecemerlangan merupakan satu matlamat yang diimpikan bukan sahaja oleh individu tertentu tetapi juga oleh sesuatu organisasi yang berwawasan.
 • Kecemerlangan memerlukan pengorbanan, dedikasi, kesungguhan, kesabaran, iltizam, kepimpinan dan pelbagai lagi sikap serta sahsiah yang positif.
 • Amalan budaya kerja cemerlang mampu menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti.
kecemerlangan1
KECEMERLANGAN
 • Biasa dikaitkan dengan peningkatan kualiti dan produktiviti.
 • Merupakan satu matlamat yang diimpikan bukan sahaja oleh individu tetapi juga oleh organisasi.
 • Kecemerlangan membawa implikasi maju kehadapan, bersifat dinamik, gemilang, menerima sanjungan dan menjadi “role model” kepada masyarakat.
 • Budaya kerja cemerlang yang hendak dibentuk hendaklah menggambarkan komitmen pengurusan meningkatkan kualiti dan produktiviti.
kecemerlangan2
KECEMERLANGAN
 • YAB Dato’ Seri Dr. Mahathir b. Mohamad ada menegaskan bahawa:

“…Kualiti adalah satu keadaan yang cemerlang tetapi ia tidak terhad kepada satu tahap sahaja. Apabila kita mencapai kualiti, ada lagi kualiti yang lebih baik yang mesti dikejar.”

 • Kenyataan Tan Sri Ahmad Sarji Abdul Hamid (1995):

“Perlumbaan kepada peningkatan kualiti sebenarnya adalah dua perlumbaan.Satu untuk kehadapan dan satu lagi sentiasa dihadapan”.

slide13

KECEMERLANGAN

Kecemerlangan tidak datang dalam mimpi atau vakum, tetapi merupakan natijah setelah bekerja dengan keras dan bersungguh-sungguh dengan matlamat yang jelas dan berprinsip, dengan mempunyai sikap yang betul dan berpegang teguh kepada nilai-nilai murni keinsanan yang terpuji demi keredzaan Allah swt semata-mata

slide14

8

CIRI-CIRI ORGANISASI

CEMERLANG

unsur kecemerlangan
UNSUR KECEMERLANGAN
 • Menghayati matlamat (ada misi dan visi)
  • Fokus dan spesifik
  • Dapat diukur pencapaiannya
  • Boleh dicapai
  • Realistik
  • Sabar (masa)
 • Perancangan yang rapi
  • Penilaian terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan halangan dari pelbagai aspek (material, jasmani, sosial, emosi, rohani dan intelek)
unsur kecemerlangan1
UNSUR KECEMERLANGAN
 • Ketrampilan (intangible)
  • Berfikir
  • Komunikasi
  • Pengurusan masa
 • Pemantauan
  • Pentadbiran(governan)
  • Polisi
  • Matlamat
  • Tatacara dan prosedur
  • Kaedah
unsur kecemerlangan2
UNSUR KECEMERLANGAN
 • Adab dan akhlak (etika) yang terpuji yang membangun jati diri, sahsiah dan peribadi.
  • Adab: ‘Perlakuan yang betul yang dilakukan sesuai dengan masa, ketika dan suasana’
  • Akhlak terpuji: ‘ Mengamalkan segala sifat mahmudah dan menjauhi segala sifat mazmumah’
slide18

MEMBUDAYAKAN KERJA

NILAI

ETIKA

INTERGRITI

slide19

BAGAIMANA

BUDAYA KERJA

DI ORGANISASI KITA?

definisi
Budaya kerja ialah cara kerja yang berdasarkan suatu sistem nilai yang dipegang oleh setiap kakitangan dalam organisasi

NILAI

.... sesuatu yang dipegangdanditerimaolehseluruhmasyarakatdalamsesebuahorganisasi. Jikaapa yang dipegangituadalahbaik, makanilaiituadalahbaikdanpositif

DEFINISI
etika

INTERGRITI

Adalah himpunan nilai dan moral yang menjadi piawai bagi tingkah laku  individu, organisasi dan profesion.

Secaraumumnyaialahkualitiunggul yang wujudsecarakeseluruhandanpadupadaindividudanorganisasi. Integritiberkaitaneratdenganetika. Iaadalahberlandaskanetikadalamtindakanseharihari.

ETIKA
budaya kerja cemerlang
BUDAYA KERJA CEMERLANG

PRA-SYARAT:

 • Mewujudkan ‘mind-set’ yang berorientasikan kecemerlangan.
  • Supaya kakitangan lebih komited kepada pencapaian matlamat dan mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap dasar kualiti organisasi.
  • Agar kakitangan bersedia untuk berubah dan menyesuaikan keadaan dalam menghadapi perubahan di sekitarnya melalui anjakan paradigma demi mencapai kecemerlangan.
slide23
PRA-SYARAT:
 • Penerimaan hakikat bahawa usaha mewujudkan kecemerlangan dalam organisasi bukan pelaksanaan yang mudah dan boleh diperolehi dengan sekelip mata.
  • Usaha untuk mencapai kecemerlangan adalah suatu usaha yang berterusan tanpa ada had masa yang ditetapkan.
  • Pihak pengurusan perlu peka tentang ruang-ruang yang boleh diperbaiki dari masa ke semasa bagi menampung kelemahan-kelemahan yang masih ada.
slide25

C

E

M

E

R

L

A

N

G

pengurusan perubahan
PENGURUSAN PERUBAHAN

BUDAYA KUALITI

Peningkatan

Produktiviti

Penerapandanpengamalanproses

penambahbaikansecaraberterusan

Kuantiti, Kualiti, Masa, Kos

Pengetahuan, Sikap, Kemahiran,Kesihatan,Rohani

Kerajianan,Displin,Kegigihan,DayaCipta,

SemangatBekerjasama/Berpasukan,Mementingkan

Kualiti

GERAKAN BUDAYA KERJA CEMERLANG

nilai nilai teras budaya kerja cemerlang
NILAI-NILAI TERAS BUDAYA KERJA CEMERLANG
 • Benar
  • Jujur dalam melaksanakan tanggungjawab
  • Bercakap benar dan menepati janji
  • Cermat dan berhemah dalam membuat keputusan
  • Bertindak berasaskan profesionalisme
  • Memberikan arahan yang jelas dan tepat
  • Patuh dan setia dalam melaksanakan tugas
  • Sanggup menerima teguran dan nasihat
nilai nilai teras budaya kerja cemerlang1
NILAI-NILAI TERAS BUDAYA KERJA CEMERLANG
 • Amanah
  • Berdedikasi dan sentiasa bersedia menerima tugas dan tanggungjawab
  • Komited dan tekun melaksanakan tugas ke tahap yang terbaik
  • Berusaha meningkatkan kualiti dan hasil kerja
  • Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran sepanjang masa
  • Bertanggungjawab ke atas hasil kerja, tindakan dan keputusan yang dibuat
nilai nilai teras budaya kerja cemerlang2
NILAI-NILAI TERAS BUDAYA KERJA CEMERLANG
 • Bijaksana
  • Berilmu dan berkemahiran
  • Minda yang sentiasa aktif dan badan yang sihat
  • Terbuka dan responsif kepada perubahan, idea, pengetahuan
  • Pertimbangan teliti sebelum bertindak atau keputusan
  • Bertindak atau membuat keputusan dengan segera dan cekap
  • Tertib dalam bertindak dan membuat keputusan
  • Menegakkan kebenaran dan menegur kesilapan
  • Melaksanakan keputusan muktamad
  • Kreatif, inovatif dan proaktif, bersabar menangani tekanan
nilai nilai teras budaya kerja cemerlang3
NILAI-NILAI TERAS BUDAYA KERJA CEMERLANG
 • Telus
  • Mengamalkan kaedah syura dalam apa tindakan dan keputusan yang hendak dibuat
  • Bersikap terbukan dalam memberi buah fikiran dan pendapat serta yakin dalam menegakkan kebenaran
  • Memaklumkan tindakan dan keputusan kepada pihak-pihak yang berhak mengetahuinya, samada pihak-pihak dalam organisasi atau di luar organisasi
  • Menepati piawai kualiti perkhidmatan.
nilai nilai teras budaya kerja cemerlang4
NILAI-NILAI TERAS BUDAYA KERJA CEMERLANG
 • Besyukur
  • Menghargai dan berkongsi kejayaan bersama
  • Menghargai kejayaan orang lain dan memberi pengiktirafan kepada yang layak
  • Sabar dan tenang menghadapi masalah
  • Bersederhana dalam meraikan kejayaan
  • Berterima kasih atas bantuan
  • Bersyukur, bersungguh-sungguh, bersedia menabut bakti ke tahap optimum
nilai nilai teras budaya kerja cemerlang5
NILAI-NILAI TERAS BUDAYA KERJA CEMERLANG
 • Adil
  • Membuat penilaian secara objektif dan profesional
  • Menerima pandangan dan bersedia membuat pertimbangan semula apabila mendapat maklumat dan fakta yang lebih lengkap dan tepat
  • Kritikal dalam membuat pertimbangan menggunakan kaedah yang betul
  • Menghargai hak dan keperluan setiap invidividu dan kumpulan serta bertindak dengan penuh bertimbang rasa
  • Memberi peluang yang saksama kepada pembangunan diri dan kemajuan kerjaya
  • Seimbang pembawaan dan adil kepada diri sendiri serta adil terhadap ketua, orang bawahan dan rakan sekerja
nilai nilai kembangan budaya kerja cemerlang
NILAI-NILAI KEMBANGAN BUDAYA KERJA CEMERLANG
 • Bertanggungjawab
  • Tanggungjawab bererti sesuatu kerja, tugas atau janji yang mesti ditunaikan dan seseorang yang diberi tanggungjawab handaklah melaksanakan tugas yang telah diamanahkan dengan bersungguh-sungguh.
 • Berdedikasi
  • Berdedikasi bermaksud kesungguhan seseorang bagi melaksanakan tugas dengan sempurna dan sanggup melaksanakan kerja lebih daripada yang diharapkan.
slide36
Berdisiplin
  • Merupakan satu sifat yang mengawal diri seseorang untuk sentiasa berperilaku berlandaskan undang-undang, peraturan, prinsip dan nilai mulia.
 • Berkerjasama
  • Saling tolong-menolong untuk kebaikan dalam menjadikan kerja yang berat menjadi lebih ringan dan dapat disiapkan dalam masa yang singkat. Merupakan elemen yang penting kepada peningkatan kualiti dan produktiviti.
slide37
Bersih
  • Adalah nilai yang melambangkan sifat suci daripada kekotoran rohani dan jasmani di dalam menjalani kehidupan. Seseorang yang bersih akan terjelma pada perawakan dan pembawaannya yang bersih dan kemas dari segala sudut (pemakaian,tempat kerja dan tempat tinggal)
 • Berbudi Mulia
  • Merupakan satu nilai yang ada pada seseorang yang mudah memberi kesenangan atau menolong orang lain tanpa disuruh dan tanpa mengharap apa-apa balasan.
slide38
Ikhlas
  • Bermaksud hati yang bersih dan suci dalam melaksanakan tanggungjawabnya dengan penuh keredhaan dan berusaha membuat yang terbaik secara berterusan.
 • Tekun
  • Bermaksud bersungguh-sungguh, komited, sabar dan teliti dalam melaksanakan sesuatu tugas. Ketekunan akan menghasilkan output yang berkualiti dan mencapai sasaran yang ditetapkan.
slide39
Sederhana
  • Merupakan sifat yang menolak keterlaluan atau berlebihan melalui kebijaksanaan dalam membuat pertimbangan.
 • Sabar
  • Adalah sifat kekuatan dan ketahanan diri dalam menerima kesusahan atau halangan dengan menganggap tekanan dan kesukaran tugas adalah dugaan dari Tuhan.
slide41
“Jangan masukkan sampah sarap dalam otak kita. Kalau kita sangka kita malas maka Malaslah kita. Kalau kita sangka kita lembab, maka lembab lah kita.Kalau kita fikir kita mangkuk maka mangkuklah kita tetapi Kalau kita fikir kecemerlangan itu mudah, maka mudahlah untuk kita jadi cemerlang “

“Orang yang cemerlang menunjukkan hasil.

Orang yang gagal memberikan alasan.”