4 spr va katastru nemovitost listy vlastnictv
Download
1 / 30

4. Správa katastru nemovitostí, listy vlastnictví - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

4. Správa katastru nemovitostí, listy vlastnictví. Vytvořila: Anna Kovářová. SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ. katastrální úřad provádí zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru revize údajů katastru oprava chyb v katastrálním operátu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 4. Správa katastru nemovitostí, listy vlastnictví' - esmerelda-diaz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
4 spr va katastru nemovitost listy vlastnictv

4. Správa katastru nemovitostí, listy vlastnictví

Vytvořila: Anna Kovářová


Spr va katastru nemovitost
SPRÁVA KATASTRU NEMOVITOSTÍ

katastrální úřad provádí

 • zápis údajů o právních vztazích a jiných údajů do katastru

 • revize údajů katastru

 • oprava chyb v katastrálním operátu

 • obnova katastrálního operátu

 • zeměměřické činnosti a geometrické plány

 • změna údajů o geometrickém a polohovém určení

 • veřejnost katastru

 • poskytování údajů z katastru


Z pis pr v do katastru
ZÁPIS PRÁV DO KATASTRU

 • zápisy do katastru se provádí

  • vkladem

   • zápis věcných práv, práv ujednaných jako věcná práva, nájem či pacht

  • zápisem

   • zápis práv odvozených od vlastnického práva

  • poznámkou

   • zapisují se jí významné informace týkající se evidovaných nemovitostí nebo v katastru zapsaných vlastníků a jiných oprávněných


Vklad
VKLAD

Zapisuje se jím vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence:

 • vlastnického práva

 • práva stavby

 • věcného břemene

 • zástavního práva

 • budoucího zástavního práva

 • podzástavního práva

 • překupního práva

 • budoucích výměnek

 • přídatného spoluvlastnictví

 • správy svěřeneckého fondu

 • výhrady vlastnického práva

 • výhrady práva zpětné koupě

 • výhrady práva zpětného prodeje

 • zákaz zcizení nebo zatížení

 • výhrada práva lepšího kupce

 • ujednání o koupi na zkoušku

 • nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka

 • pacht, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka

 • vzdání se práva na náhradu škody na pozemku


Vklad1
VKLAD

 • vkladem se dále zapisuje rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám

 • vklad lze provést na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu a jeho povolení

 • zahájení vkladového řízení i pokud tak rozhodne soud nebo soudní exekutor

 • není opravný prostředek, přezkumné řízení, obnova řízení ani žaloba proti povolení, rozhodnutí o zamítnutí; možná jen žaloba podána do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí


Z znam
ZÁZNAM

Záznamem se zapisuje:

 • příslušnost organizačních složek státu a státních organizací hospodařit s majetkem státu

 • právo hospodařit s majetkem státu

 • správa nemovitostí ve vlastnictví státu

 • majetek hlavního města Prahy svěřený městským částem hlavního města Prahy

 • majetek statutárního města svěřený městským obvodům nebo městským částem statutárních měst

 • majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný organizační složce do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití

 • majetek ve vlastnictví územního samosprávného celku předaný příspěvkové organizaci k hospodaření


 • Z znam1
  ZÁZNAM

  • návrh na záznam může podat ten, kdo má na jeho provedení právní zájem, orgán veřejné moci nebo územní samosprávní celek, který o právu zapisovaném záznamem rozhodl nebo jej osvědčil

  • musí být doložen listinou, která dokládá právo, které má být zapsáno

  • katastrální úřad zjistí, zda je návrh podán oprávněnou osobou, zda je předložená listina bez chyb v psaní a počtech a bez jiných zřejmých nesprávností a zda navazuje na dosavadní zápisy v katastru


  Pozn mka
  POZNÁMKA

  zápis

  výmaz

  • katastrálním úřadem na základě rozhodnutí nebo oznámení

  • soudu,

  • správce daně,

  • správce obchodního závodu,

  • vyvlastňovacího úřadu,

  • pozemkového úřadu,

  • soudního exekutora,

  • dražebníka,

  • insolvenčního správce,

  • k doloženému návrhu toho, v jehož prospěch má být zapsána

  • soudu,

  • správce daně,

  • vyvlastňovacího úřadu,

  • soudního exekutora,

  • dražebníka

  • insolvenčního správce,

  • k doloženému návrhu toho, v jehož zájmu má být poznámka vymazána,

   pokud důvody pro její vyznačení pominuly


  Pozn mka1
  POZNÁMKA

  • poznámky jsou rozděleny

   • poznámka k nemovitosti

   • poznámka k osobě

  • poznámka spornosti zápisu

   • stav katastru nesedí se skutečným právním vztahem

  • pro zápis nebo výmaz poznámky se používají přiměřeně ustanovení o záznamu

  • poznámka je pouze informativní zápis, nevznikají ani nezanikají žádná práva


  Z pis jin ch daj do katastru
  ZÁPIS JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU

  • používá se přiměřeně ustanovení o zápisu záznamem

  • Patří sem

   • návrh změny katastrální hranice

   • návrh změny katastrální hranice shodná s hranicí obce (souhlas obce)

   • změna katastrální hranice shodná se státní hranicí (souhlas Ministerstva vnitra)

   • návrh na změnu názvu nebo nový název kú

   • zápis údajů o nové budově


  Z pis jin ch daj do katastru1
  ZÁPIS JINÝCH ÚDAJŮ DO KATASTRU

  • provádí se na základě

   • ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného,

   • rozhodnutí, souhlasu nebo oznámení vydaného příslušným orgánem veřejné moci,

   • právního přepisu

  • jiné údaje je možno přebírat z jiných informačních systémů, registrů, rejstříků a evidencí veřejné správy, pokud

   • zápisem do nich dochází ke vzniku skutečností v nich vedených

   • údaje v nich vedené používají ochrany dobré víry v pravdivost a úplnost těchto údajů


  Lh ty pro z pis do katastru
  LHŮTY PRO ZÁPIS DO KATASTRU

  • vklad – na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu bez zbytečného odkladu

  • záznam – do 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující práva

  • poznámka – do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky; výmaz poznámky do 30 dnů od doručení listiny, na základě které důvody pro její vyznačení pominuly

  • jiný údaj – do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení zápisu v katastru


  Revize daj katastru
  REVIZE ÚDAJŮ KATASTRU

  • katastrální úřad reviduje soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu

  • vyhlašuje ji příslušný katastrální úřad podle potřeby zajištění souladu

  • součinnost s obcí, popřípadě i orgány veřejné moci

  • za účasti vlastníků a jiných oprávněných

  • zjistí-li nesoulad, projedná způsob jeho odstranění

  • o výsledku revize je sepsán protokol


  Oprava chyby v katastr ln m oper tu
  OPRAVA CHYBY V KATASTRÁLNÍM OPERÁTU

  • na písemný návrh vlastníka nebo jiného oprávněného nebo i bez návrhu opraví katastrální úřad chybné údaje katastru, které vznikly:

   • zřejmým omylem při vedení a obnově katastru,

   • nepřesností při podrobném měření, zobrazení předmětu měření v katastrální mapě a při výpočtu výměr parcel, pokud byly překročeny mezní odchylky stanovené prováděcím předpisem.

  • oprava do 30 dnů, ve zvlášť odůvodněných případech do 60 dnů

  • oznámení o provedené opravě nebo o tom, že opravu na návrh katastrální úřad neprovedl, protože se nejedná o chybu, je doručeno vlastníkovi a jinému oprávněnému.

  • 30 dnů od doručení oznámení může vlastník sdělit, že s opravou nesouhlasí, pak vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci


  Obnova katastr ln ho oper tu
  OBNOVA KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU

  = vyhotovení nového SGI a SPI v elektronické podobě

  • provádí se

   • novým mapováním

   • přepracováním souboru SGI

   • na podkladě výsledků pozemkových úprav

  • zpravidla v rozsahu katastrálního území

  • zahájení bez návrhu (u nového mapování a přepracování oznámí obci)

  • doplnění parcel pozemků evidovaných dosud zjednodušeným způsobem


  Zem m ick a geometrick pl ny
  ZEMĚMĚŘICKÉ A GEOMETRICKÉ PLÁNY

  • pro účely katastru slouží k vytváření měřických podkladů pro provádění změn v SGI platného katastrálního operátu, obnovu SGI a vytyčování hranic pozemků

  • GP je neoddělitelná část listiny, podle které má být proveden zápis do katastru (zobrazení předmětu zápisu do katastru, zpřesnění SGI a SPI, soudem určený průběh hranice)

  • musí být ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá platným právním předpisům a je opatřen souhlasem katastrálního úřadu s očíslováním parcel


  Zm na daj o geometrick m a polohov m ur en
  ZMĚNA ÚDAJŮ O GEOMETRICKÉM A POLOHOVÉM URČENÍ

  • na podkladě vytyčení nebo zpřesnění hranice pozemků,

  • upřesnění nebo rekonstrukce přídělů nebo

  • určení hranice pozemků

  • zapisuje se na podkladě žádosti vlastníka nebo jiného oprávněného , jejíž přílohou je

   • listina dokládající shodu vlastníků na průběhu hranice pozemků nebo

   • rozhodnutí soudu o určení hranice pozemku

  • zpřesněním nedochází ke změně práv


  Z vaznost daj katastru
  ZÁVAZNOST ÚDAJŮ KATASTRU

  • parcelní číslo

  • geometrické určení nemovitosti

  • název a geometrické určení katastrálního území


  Ve ejnost katastru
  VEŘEJNOST KATASTRU

  • každý má právo

   • nahlížet do katastru,

   • pořizovat si pro svou potřebu

    • opisy,

    • výpisy,

    • náčrty,

   • získávat údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak.


  Poskytov n daj z katastru
  POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU

  • katastrální úřad na požádání vyhotoví z katastrálního operátu výpis, opis nebo kopii i identifikaci parcel

  • ve formě stanovené prováděcím právním předpisem

  • jsou veřejnými listinami prokazující stav evidence katastru k okamžiku na nich uvedeném

  • z údajů katastru se vytváří souhrnné přehledy o půdním fondu


  Listy vlastnictv
  LISTY VLASTNICTVÍ

  • Zemské desky (1278)

   Zápisem se stával majetek dědičným, ve městech byl osvobozen od daní. Dochovány jsou desky na Moravě a ve Slezsku, České desky byly zničeny (1541, požár). Původně byly psány latinsky, později česky, pak začala převládat němčina.

  • Pozemková knihy (1871)

   povinně zapsány všechny pozemky a stavby. Zákon č. 92 z 5. 12. 1874 o zakládání nových pozemkových knih nařizoval i povinné očíslování všech domů – čísla popisná. Nemovitosti byly evidovány v knihovních vložkách. Vložka obsahovala listy:

   • list A I  - zapsány nemovitosti podle parcelních čísel,

   • list A II  - věcná oprávnění vztahující se k nim,

   • list B  - vlastnické právo k nemovitostem (případně jeho omezení),

   • list C  - věcná práva proti vlastníku – např. zástavní práva.

    Pozemkové knihy byly knihy veřejné a právo vlastnické nastalo teprve zaknihováním. Omezené nahlížení bylo do sbírky listin – tam žadatel musel prokázat právní zájem. Od roku 1951 nepovinný zápis.

 • Listy vlastnictví (1964)
 • Listy vlastnictv1
  LISTY VLASTNICTVÍ

  • evidenční jednotka

  • zakládá se v rámci katastrálního území pro skupinu nemovitostí, ke kterým jsou evidovány shodné údaje o vlastnictví

  • LV se vytváří automatizovaně z údajů SPI

  • LV jsou číslovány od 1 s tím, že je vyhrazeno číslo:

   • 1 pro bývalé místní národní výbory, lze je použít pro obce v případě, že se v katastru realizuje přechod majetku ČR do majetku obce podle zvláštního předpisu

   • 2 pro okresní úřady

   • 10001 zpravidla pro obce

   • 10002 pro Pozemkový fond ČR

   • 11000 zpravidla pro neznámého vlastníka


  Sti lv a jejich obsah
  Části LV a jejich obsah:

  A slovní označení vlastnického práva a údaje o vlastníku nebo spoluvlastnících, nebo text „svěřenský správce“, údaje o svěřenském správci a označení svěřenského fondu, popřípadě slovní označení odvozeného práva a údaje o oprávněném z odvozeného práva, a dále spoluvlastnický podíl, popřípadě podíl, v jakém má oprávněný z odvozeného práva toto právo k nemovitostem uvedeným v části B

  B údaje o nemovitostech, které jsou předmětem práv označených v části A, a případně plomby vyznačené písmenem „P“ před označením nemovitosti

  B1 práva založená služebností ve prospěch nemovitostí uvedených v části B, údaje o tom, že k užívání nemovitostí uvedených v části B slouží nemovitosti v přídatném spoluvlastnictví, věcná práva ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B a práva zapsaná podle dřívějších právních předpisů ve prospěch vlastníka nemovitostí uvedených v části B, včetně údajů o těmito právy dotčených nemovitostech, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,


  Sti lv a jejich obsah1
  Části LV a jejich obsah:

  C věcná práva k věci cizí, která se zapisují do katastru, včetně věcných práv zřízených podle dřívějších právních předpisů, a která zatěžují nemovitosti v části B, včetně poznámek , které se k těmto právům bezprostředně vážou, označení protokolu a pořadové číslo, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,

  D omezení převodu nemovitostí (podle § 58 zákońa č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník) a další omezení podle dřívějších předpisů, poznámky, které se váží k osobě uvedené v části A nebo k nemovitosti uvedené v části B s výjimkou poznámek spadajících do části C, plomby a upozornění, včetně označení protokolu a pořadového čísla, pod kterým byl zápis v dané věci proveden, a údaje o listinách, které byly podkladem pro zápis,

  E údaje o listinách, které byly podkladem k zápisu vzniku nebo změny práva označeného v části A,

  F údaje pro daňové účely k pozemkům uvedeným v části B


  Listy vlastnictv2
  LISTY VLASTNICTVÍ

  • bytové spoluvlastnictví

   • samostatný list vlastnictví pro všechny spoluvlastníky domu s vymezenými jednotkami a

   • samostatné listy vlastnictví pro každou skupinu jednotek v domě (shodné údaje o vlastnictví)

  • list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví

   • nejsou uvedena

    • věcná práva k věci cizí

    • poznámky

    • omezení vztahující se k jednotkám

  • údaje o věcném břemeni zřízeném k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví, jsou uvedeny pouze na listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví

  • v části D listu vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví je vedena informace o uloženém úplném znění prohlášení vlastníka domu ve sbírce listin.

   Samostatný list vlastnictví se dále zakládá v případě duplicitního zápisu vlastnictví.  ad