slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงภPowerPoint Presentation
Download Presentation
หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงภ- PowerPoint PPT Presentation


  • 111 Views
  • Uploaded on

หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ. หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่การเงิน/พัสดุ. 1. หน้าที่ราชการ - ตามตำแหน่งที่กำหนด - ได้รับมอบหมาย / คำสั่งแต่งตั้ง 2. ศึกษากฎหมาย/ระเบียบ/มติ ครม. - กำหนดว่ามีหน้าที่อะไร

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการเงà¸' - esma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
หน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ

slide2
หน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่การเงิน/พัสดุหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่การเงิน/พัสดุ

1. หน้าที่ราชการ

- ตามตำแหน่งที่กำหนด

- ได้รับมอบหมาย/คำสั่งแต่งตั้ง

2. ศึกษากฎหมาย/ระเบียบ/มติ ครม.

- กำหนดว่ามีหน้าที่อะไร

- กำหนดว่าต้องทำอะไร/ทำอย่างไร

slide3
ความรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบความรับผิดชอบตามกฎหมายและระเบียบ

วินัยข้าราชการ

วินัยข้าราชการ

ระเบียบพัสดุ/การเงิน

ความรับผิดทางละเมิด

วินัยทางงบประมาณและการคลัง

slide4
วินัยข้าราชการที่สำคัญเกี่ยวกับการพัสดุและการเงินวินัยข้าราชการที่สำคัญเกี่ยวกับการพัสดุและการเงิน

พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535

slide5

มาตรา 82

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม - ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัย อำนาจหน้าที่ของตน หาประโยชน์ ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น - การทุจริตต่อหน้าที่เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง

slide6

มาตรา 83

- ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อ ในหน้าที่ราชการ - การประมาทเลินเล่ออันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

มาตรา 84

slide7

มาตรา 85

- ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของ รัฐบาล โดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ

- การจงใจไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งอันเป็น เหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิด วินัยอย่างร้ายแรง

slide8
ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับพัสดุ

- แบ่งซื้อ/แบ่งจ้าง

- ขั้นตอนการดำเนินการ ผิดระเบียบ

- การตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้าง

เป็นเท็จ หรือ ไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน

- ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้ง

- ทำเอกสารหลักฐานจัดซื้อจัดจ้างเป็นเท็จ

- ไม่ลงทะเบียนพัสดุ หรือ ลงไม่เป็นปัจจุบัน

slide9
ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการบัญชีตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการบัญชี

- ไม่ลงรายการ การรับ/จ่ายเงิน

- ลงไม่ถูกต้อง/ลงไม่ครบถ้วน/ลงไม่เป็นปัจจุบัน

- ลงรายการเป็นเท็จ และไม่มีหลักฐานประกอบ

- ลงรายการและทำหลักฐานประกอบเป็นเท็จ

slide10
ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการเงินตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการเงิน

1. เกี่ยวกับตัวเงิน

- นำเงินสดในมือ/เก็บเงิน แล้วนำไปใช้ส่วนตัว

- ถอนเงิน/โอนเงิน ในบัญชีธนาคารไปใช้ส่วนตัว

- ถอนเงินโดยไม่มีหลักฐานประกอบการถอน

- ลงชื่อในใบถอนเงินโดยไม่กรอกจำนวนเงิน

- ปลอมลายมือชื่อในเช็ค/ใบถอนเงิน

- แก้ไขเพิ่มเติม จำนวนเงินและผู้รับเงิน ในเช็ค

แล้วถอนเงินนำไปใช้ส่วนตัว

slide11
ตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับการเงิน (ต่อ)

2. เกี่ยวกับเอกสาร

- ทำหลักฐานเบิก/จ่ายเงิน เป็นเท็จ เช่น

ปลอมลายมือ ปลอมเอกสารท

- ใบเสร็จ/เอกสารทางการเงินสูญหาย

- หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ไม่ครบตามระเบียบ

slide12
มาตรา 88

- ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ห้ามมิให้ขัดขืน หรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าจะ เสียหาย หรือเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของ ทางราชการ จะให้ผู้บังคับบัญชาทบทวน คำสั่งนั้น เป็นหนังสือก็ได้ - การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม คำสั่ง อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ทางราชการ อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

slide13
โทษทางวินัยมี 5 สถาน

กรณีไม่ร้ายแรง

1. ภาคทัณฑ์ 2. ตัดเงินเดือน 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ไล่ออก

กรณีร้ายแรง

slide14
ความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการพัสดุความผิดทางวินัยเกี่ยวกับการพัสดุ

ระเบียบ สร.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 10

- จงใจ/ประมาทเลินเล่อ

- เจตนาทุจริต

- ทำโดยปราศจากอำนาจ/ทำนอกอำนาจหน้าที่

- เอื้ออำนวย ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคา/เสนองาน

slide15
สถานโทษทางวินัยเกี่ยวกับการพัสดุ

1.1. เจตนาทุจริต/ทำให้ราชการเสียหาย อย่างร้ายแรง

โทษ อย่างต่ำ ปลดออก

2. ทำให้ราชการเสียหาย แต่ไม่ร้ายแรง

โทษ อย่างต่ำ ตัดเงินเดือน

3. ราชการไม่เสียหาย

โทษ อย่างต่ำ ภาคทัณฑ์/ว่ากล่าวตักเตือน-

เป็นลายลักษณ์อักษร

slide16
มาตรา 90

- ต้องไม่รายงานเท็จ ต่อผู้บังคับบัญชา - การรายงานเท็จ และเกิดความเสียหาย อย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

slide17
มาตรา 98

- ต้องไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ ประพฤติชั่ว - การกระทำความผิด ทางอาญาจนได้รับโทษ จำคุกหรือที่หนักกว่าจำคุก โดยคำพิพากษา ถึงที่สุด เว้นแต่ 1. โทษที่ได้กระทำโดยประมาท 2. ความผิดฐานลหุโทษ หรือการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

slide18
นายเสมอ กาฬภักดี นิติกร 7

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี 11000

โทร. 02-5902492

มือถือ 01-7507815