1 / 25

O o o, waarom toch?

O o o, waarom toch?. Met Grammatica meer snappen!. Wat weet je al?. Tekst Zin Woord Letter. Wat een toeval!. http:// www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Hebban+Olla+Vogala 5: 39!. Liefdesversje!.

eshe
Download Presentation

O o o, waarom toch?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. O o o, waarom toch? Met Grammatica meer snappen!

 2. Wat weet je al? • Tekst • Zin • Woord • Letter

 3. Wat een toeval! • http://www.hetklokhuis.nl/algemeen/Het%20Klokhuis%20maakt%20geschiedenis/Hebban+Olla+Vogala • 5: 39!

 4. Liefdesversje! • Hebbanollauogalanestashagunnanhinase hi(c) (a)ndathuuuatunbidanuue nu

 5. De persoonsvorm is de baas! • Hoe ging dat ook alweer? • 1. Zin vragend maken, en dan komt de persoonsvorm voorop. • 2. De persoonsvorm is altijd een werkwoord. • 3. De persoonsvorm en het onderwerp zijn altijd of allebei meervoud, of allebei enkelvoud

 6. Persoonsvorm • Hebbenollauogalanestashagunnanhinase hi(c) (a)ndathuuuatwachtenuue nu

 7. Onderwerp • Hebbenalle vogelsnestashagunnanhinase hi(c) (a)ndathuuuatwachten wenu

 8. Nog meer? • Hebbenalle vogelsnesten hagunnanhinase hi(c) (a)ndathuuuatwachten we nu

 9. Nog meer? • Hebbenalle vogelsnesten begonnenhinase hi(c) (a)ndathuuuatwachten we nu

 10. Nog meer? • Hebbenalle vogelsnesten begonnenbehalvehi(c) (a)ndathuuuatwachtenwe nu

 11. Nog meer? • Hebbenalle vogelsnesten begonnenbehalveikenjij,waar wachten we nog op!

 12. Maar nu even iets ridderachtigsVan vóór 1291 • Si vingen doe beide ten swerde, • Want elkerlijc anderen geerde. • Met nide si di swerdeverdrogen • Ende grote slagedaer met slogen, • Manlijcop anderen mengen slach • Dat hem wonderde wie dat sach.

 13. ALS JE WILT ONTCIJFEREN, ZOEK JE…. • Si vochten dus lange ende sere. • Die joncfrouwesprac: ‘God onsehere • Moete Walewein nu gestarken!’ • Men mochtedaersien di sparken • Die ut haren helmen spranc; • Si maectendaer groet geclanc. • Daerne was en geen verdrach: • Si slogenmenegenswarenslach.

 14. persoonsvormen! • Si vochten dus lange ende sere. • Die joncfrouwesprac: ‘God onsehere • MoeteWalewein nu gestarken!’ • Men mochtedaersien di sparken • Die ut haren helmen spranc; • Si maectendaer groet geclanc. • Daerne was en geen verdrach: • Si slogenmenegenswarenslach.

 15. EN ONDERWERPEN! • Sivochten dus lange ende sere. • Die joncfrouwesprac: ‘God onsehere • MoeteWalewein nu gestarken!’ • Menmochtedaersiendi sparken • Dieut haren helmen spranc; • Simaectendaer groet geclanc. • Daerne was en geen verdrach: • Sislogenmenegenswarenslach.

 16. Maar dit is wel heeeel gruwelijk…. • Wat hulpet dat ictlancmaecte? • Waleweinsloech doe ende geraecte • Den riddere, dat hi hem clovede • Den helm ende al metten hovede • Dat hem tswaerddorewoet • Ten scouderen eert weder stoet. • Daerwas een gecrijs groet: • Hi viel neder ende was doet.

 17. Zit dit echt in de les? • Natuurlijk krijg je wel wat cultuur. • En we proberen er wel een mooi verhaal bij te vertellen • En het NUT ervan te laten zien… • Maar… we moeten natuurlijk ook… LEZEN, SCHRIJVEN, PRATEN, LUISTEREN, BOEKEN LEZEN, FILMPJES KIJKEN EN MAKEN, HUISWERK MAKEN, TOETSEN DOEN……

More Related