arkadiusz twardo ztipsk e mail arkadiusz twardon@polsl pl n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aplikacje ASP.NET PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aplikacje ASP.NET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Aplikacje ASP.NET - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Arkadiusz Twardoń ZTiPSK e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl. Aplikacje ASP.NET. Dostęp do relacyjnych baz danych przy użyciu Microsoft Visual Studio .NET. Na podstawie kursu MOC 2310. Wstęp. Wstęp do ADO.NET Tworzenie połączenia z bazą danych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aplikacje ASP.NET' - eshana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
arkadiusz twardo ztipsk e mail arkadiusz twardon@polsl pl
Arkadiusz Twardoń

ZTiPSK

e-mail: Arkadiusz.Twardon@polsl.pl

Aplikacje ASP.NET

dost p do relacyjnych baz danych przy u yciu microsoft visual studio net
Dostęp do relacyjnych baz danych przy użyciu Microsoft Visual Studio .NET

Na podstawie kursu MOC 2310

wst p
Wstęp
 • Wstęp do ADO.NET
 • Tworzenie połączenia z bazą danych
 • Wyświetlanie zawartości DataSet w kontrolkach typu List-Bound
wst p do ado net
Wstęp do ADO.NET
 • Co to jest ADO.NET?
 • Korzystanie z przestrzeni nazw wprowadzonych przez ADO.NET
 • Obiektowy model ADO.NET
 • Co to jest DataSet?
 • Dostęp do danych przy użyciu ADO.NET
 • Identyfikacja komponentów ADO.NET
co to jest ado net
Co to jest ADO.NET?

ADO.NET dostarcza zestaw klas pozwalających na manipulowanie danymi. ADO.NET dostarcza:

 • Udoskonalony i bardziej elastyczny mechanizm w porównaniu do ADO
 • System przeznaczony do pracy bezpołączeniowej
 • Model programistyczny wspierający korzystanie z XML
 • Zestaw klas, struktur, interfejsów i numeratorów do zarządzania danymi z poziomu .NET Framework
korzystanie z przestrzeni nazw wprowadzonych przez ado net
Korzystanie z przestrzeni nazw wprowadzonych przez ADO.NET
 • Instrukcje Importslub using importują przestrzenie nazw
 • ADO.NET dostarcza przestrzenie nazw:
  • System.Data
  • System.Data.SqlClient
  • System.Data.OleDb

Imports System.Data

Imports System.Data.SqlClient

using System.Data;

using System.Data.SqlClient;

model obiektowy ado net
Model obiektowy ADO.NET

DataSet

DataTable

DataTable

SqlDataAdapter

OleDbDataAdapter

SQL Server .NET

Data Provider

OLE DB .NET

Data Provider

OleDbConnection

SqlConnection

SQL Server 7.0

(i następne)

Źródła OLEDB (SQL Server 6.5)

co to jest dataset
Co to jest Dataset?

DataSet

DataTable

DataTable

DataTable

SqlDataAdapter

Pamięć serwera Web

Fizyczne repozytorium

SqlConnection

OleDbDataAdapter

OleDbConnection

SQL Server 2000

OleDb Database

dost p do danych przy u yciu ado net

DataSet

Dostęp do danych przy użyciu ADO.NET

Database

1

Klient generuje żądanie

Program tworzyobiekty SqlConnection i SqlDataAdapter

2

Serwer Web

Wypełnia DataSet przy pomocy obiektu DataAdapter i zamyka połączenie

SqlConnection

3

Zwraca DataSet do Klienta

4

SqlDataAdapter

Klient manipuluje na danych

5

Program uaktualnia DataSet

6

Korzysta z SqlDataAdapter aby otworzyć SqlConnection, uaktualnić bazę danych i zamyka połączenie

7

Kontrolka

List-Bound

Klient

tworzenie po czenia z baz danych
Tworzenie połączenia z bazą danych
 • Wykorzystanie Server Explorer’a do wygenerowania połączenia
 • Model obiektu DataAdapter
 • Demonstracja: Połączenie z bazą danych
 • Generowanie obiektu DataSet
 • Demonstracja : Generowanie obiektu DataSet
tworzenie po czenia z baz danych tworzenie po czenia z baz danych
Tworzenie połączenia z bazą danych Tworzenie połączenia z bazą danych
 • Tworzenie nowego połączenia przy wykorzystaniu okna dialogowego Data Links
 • Tworzenie nowego połączenia poprzez drag’n’drop Tabeli
model obiektu dataadapter
Model obiektu DataAdapter

DataSet

DataAdapter

SelectCommand

UpdateCommand

InsertCommand

DeleteCommand

DataReader

Command

Command

Command

Command

Connection

sp_SELECT

sp_UPDATE

sp_INSERT

sp_DELETE

Database

demonstra cja po czenie z baz danych
Demonstracja: Połączenie z bazą danych
 • Znajdź w oknie Server Explorer tablicę w bazie SQL Server
 • Drag’n’droptabelę na stronę ASP.NET Web Form
 • Przejrzyj dane korzystając z SqlDataAdapter
 • Przejrzyj źródła powstałej strony
 • Skonfiguruj obiekt DataAdapter
programowe tworzenie po czenia
Programowe tworzenie połączenia
 • Wykorzystanie obiektu SqlConnection
 • Ustalanie wartości parametrów połączenia
  • Connection timeout
  • Data source
  • Initial catalog
  • Integrated security

Dim strConn As String = "data source=localhost; " & _

"initial catalog=northwind; integrated security=true"

Dim conn As New SqlConnection(strConn)

string strConn = "data source=localhost; " +

"initial catalog=northwind; integrated security=true";

SqlConnection conn = new SqlConnection(strConn);

 • Password
 • Persist security info
 • Provider
 • User ID
gener owanie obiektu dataset
Generowanie obiektu DataSet
 • Obiekt DataSet można wygenerować …
  • …poprzez GUI…
   • Tworzony jest obiekt DataSet, który pozwala na dostęp do danych
  • …lub programowo…
 • I wypełnić…

Dim ds As New DataSet()

DataSet ds = new DataSet();

DataAdapter1.Fill(ds)

DataAdapter2.Fill(ds)

DataAdapter1.Fill(ds);

DataAdapter2.Fill(ds);

demonstra cja generowanie obiektu dataset
Demonstracja : Generowanie obiektu DataSet
 • Stworzenie obiektu DataSet poprzez obiekt DataAdapter
 • Dodanie kolejnego obiektu DataTable z innego obiektu DataAdapter
 • Przedstawienie schematu obiektu DataSet
wy wietlanie zawarto ci dataset w kontrolkach typu list bound
Wyświetlanie zawartości DataSet w kontrolkach typu List-Bound
 • Co to są kontrolki typu List-Bound?
 • Wyświetlanie zawartości DataSet w kontrolkach typu List-Bound
 • Demonstracja: Łączenie kontrolek z bazą danych
 • Korzystanie z obiektu DataGrid
 • Demonstracja: Dostosowywanie obiektu DataGrid
co to s kontrolki typu list bound
Co to są kontrolki typu List-Bound?
 • Kontrolki, które łączą się ze źródłem danych i wyświetlają jego zawartość
 • Do kontrolek typu List-bound należą:
  • DropDownList
  • ListBox
  • CheckBoxList
  • RadioButtonList
 • DataGrid
 • DataList
 • Repeater
wy wietlanie zawarto ci dataset w kontrolkach typu list bound1

Właściwość

Opis

DataSource

 • ObiektDataSetzawierający dane

DataMember

 • Obiekt DataTable z obiektuDataSet

DataTextField

 • Pole obiektuDataTable, do wyświetlenia

DataValueField

 • Pole obiektuDataTable, które będzie stanowiło wartość wybranej pozycji w kontrolce
Wyświetlanie zawartości DataSet w kontrolkach typu List-Bound
 • Ustawienie właściwości
 • Wypełnienie DataSet i wywołanie metody DataBind

DataAdapter1.Fill(ds)

lstEmployees.DataBind()

DataAdapter1.Fill(ds);

lstEmployees.DataBind();

demonstracja czenie kontrolek z baz danych
Demonstracja: Łączenie kontrolek z bazą danych
 • Dodaj obiekt DataGrid do strony Web Form
 • Ustaw właściwości DataSource i DataMember
 • Wypełnij DataSet
 • Wywołaj DataBind()
korzystanie z obiektu datagrid
Korzystanie z obiektu DataGrid
 • Student powinien:
  • Utworzyć obiektSqlConnection
  • Utworzyć obiektSqlDataAdapter
  • Wygenerować obiektDataSet
  • UmieścićDataGridna stronie Web Form
  • PołączyćDataGridz DataSet
 • Czas: 5 minut
demonstracja dostosowywanie obiektu datagrid
Demonstracja: Dostosowywanie obiektu DataGrid
 • Korzystanie z polecenia AutoFormat
 • Ustalanie własnych nagłówków kolumn
 • Stronnicowanie
 • Sortowanie
datasets vs datareaders
DataSets vs. DataReaders

DataSet

DataReader

Dostęp do danych typu Read/write

Dostęp do danych typu Read-only

Zawiera wiele tabel z różnych baz danych

Zawiera wynik jednego pytania SQL z jednej bazy danych

Praca bezpołączeniowa

Praca ze stałym połączeniem

Połączony z wieloma kontrolkami

Tylko z jedną kontrolką

Dostęp do wszystkich rekordów (przód/tył)

Dostęp tylko do kolejnego rekordu

Wolniejszy dostęp

Szybszy dostęp

Wspierany przez Visual Studio .NET

Kodowany ręcznie

korzystanie z obiektu datareader
Korzystanie z obiektu DataReader
 • Kolejność działań:

Utwórz i otwórz połączenie z bazą danych

Utwórz obiekt Command

Utwórz obiekt DataReaderw oparciu o Command

Wywołaj metodęExecuteReader

Wykorzystaj zawartość obiektuDataReader

Zamknij obiektDataReader

Zamknij obiektConnection

 • Do obsługi błędów wykorzystaj Try…Catch…Finally

1

2

3

4

5

6

7

Code Example

odczyt danych z obiektu datareader
Odczyt danych z obiektu DataReader
 • Dla każdego rekordu wywołaj metodę Read
  • Metoda zwraca false jeśli skończą się rekordy
 • Dostęp do wartości pól
  • Parametrem jest numer kolejny lub nazwa pola
  • Funkcje Get*mają większą wydajność
 • Zamknij DataReader
 • Zamknij połączenie

Do While myReader.Read()

str &= myReader(1)

str &= myReader("field")

str &= myReader.GetDateTime(2)

Loop

while (myReader.Read())

{

str += myReader[1];

str += myReader["field"];

str += myReader.GetDateTime(2);

}

czenie obiektu datareader do kontrolek list bound
Łączenie obiektu DataReader do kontrolek List-Bound
 • Stwórz kontrolkę
 • Połącz z obiektem DataReader

<asp:DataGrid id="dgAuthors" runat="server" />

dgAuthors.DataSource = dr

dgAuthors.DataBind()

dgAuthors.DataSource = dr;

dgAuthors.DataBind();

po czenie z baz danych
Połączenie z bazą danych
 • SQL Server Security
 • Tworzenie połączenia
 • Ustawianie reguł bezpieczeństwa po stronie SQL Server’a
sql server security
SQL Server Security

Send the username and password in clear text.

Web ServerDefault ASP.NET settings

Mixed modeauthentication

Here is the username and password

SQL ServerEach user account addedto SQL Server logins group

Do not send the username and password. Just send that the user has been authenticated.

or…

Client

Windows onlyauthentication

SQL ServerOnly ASPNET accountis granted access

Web ServerWindows authentication

ustawianie regu bezpiecze stwa po stronie sql server a
Ustawianie reguł bezpieczeństwa po stronie SQL Server’a
 • Skorzystaj z aplikacji SQL Server Enterprise Manager
 • Ustaw tryb autoryzacji
podsumowanie
Podsumowanie
 • Wstęp do ADO.NET
 • Tworzenie połączenia z bazą danych
 • Wyświetlanie zawartości DataSet w kontrolkach typu List-Bound
 • Wyświetlanie zawartości DataReaderw kontrolkach typu List-Bound