Krajský úřad Plzeňského kraje
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad. Společný regionální operační program. PRIORITA 3 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH. Seminář k 2. kolu výzvy SROP 14. října 2004. î. STRUKTURA PŘÍSPĚVKU. Úvodní informace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - esben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor fondů a programů EU

Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad

Společný regionální operační program

PRIORITA 3

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH

Seminář k 2. kolu výzvy SROP

14. října 2004


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

STRUKTURA PŘÍSPĚVKU

 • Úvodní informace

 • Opatření 3.1. – zaměření, žádost, povinné přílohy

 • Administrace projektů v opatření 3.1.

 • Opatření 3.2. – grantové schéma Plzeňského kraje

 • Administrace projektů v opatření 3.2.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 • Hlavní cíle priority:

 • zlepšení životních podmínek obyvatel, zejména příslušníků

  menšin,

 • zvýšení participace menšin na celoživotním učení

 • integrace sociálně ohrožených skupin do komunity a k pra-

  covnímu uplatnění

  Specifické cíle priority:

 • omezení sociálně patologických jevů

 • zlepšení přístupu lidí ze znevýhodněných oblastí k sociál-

  nímu a kulturnímu rozvoji

 • prevence sociálního znevýhodnění v městských i venkovs-

  kých oblastech


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

PŘEHLED OPATŘENÍ

Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

alokace pro Plzeňský kraj po 1. výzvě……...173.028.000,-- Kč

Opatření 3.1. – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v

regionech

alokace pro Plzeňský kraj po 1. výzvě………..80.835.000,-- Kč

Opatření 3.2. – Podpora sociální integrace v regionech

grantové schéma Plzeňského kraje………….72 .430.000,-- Kč

Opatření 3.3. – Posílení kapacity místních a regionálních

orgánů při plánování a realizaci programů

žadatelem je pouze Plzeňský kraj…………….19.763.000,-- Kč


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

OPATŘENÍ 3.1.

INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ZAMĚŘENÍ OPATŘENÍ 3.1.

 • Opatření je zaměřeno na:

 • rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní poli-

  tiky zaměstnanosti

 • rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální in-

  tegrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva)

 • rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spoje-

  ných s celoživotním učením

 • Z věcného hlediska budou podporovány následující typy projektů:

 • nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov

 • nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sí-

  tě, nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či

  obnovou objektů (vč. nezbytných venkovních úprav)


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ

 • kraje

 • obce

 • svazky obcí

 • organizace zřizované krajem či obcemi

 • nestátní neziskové organizace

 • státem zřizované organizace


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

FINANCE

 • maximální výše dotace celkových uznatelných nákladů

  projektu může dosáhnout až 75 %

 • minimální přípustná výše celkových uznatelných nákla-

  dů projektu byla stanovena na 2.000.000,-- Kč

 • maximální přípustná výše není stanovena

 • Doporučená struktura financování (v %):


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ELZA – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ELZA – POPIS PROJEKTU


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ELZA - ROZPOČET


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ELZA – POVINNÉ PŘÍLOHY


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI (1)

 • Soulad s rozvojovou strategií

 • Čestné prohlášení

 • Logický rámec projektu

 • Podrobný rozpočet projektu

 • Podklady pro ekonomické hodnocení projektu

 • Doklady o právní subjektivitě žadatele

 • Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

 • Doklad o partnerství


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI (2)

 • Doklad o prokázání vlastnických vztahů

 • Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku

 • Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí

 • Formuláře ISPROFIN

 • Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o slou-

  čení územního a stavebního řízení

 • Projektová dokumentace

 • Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje

 • Seznam příloh


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

POVINNÉ PŘÍLOHY – KE SMLOUVĚ

 • Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a sta-

  vební povolení

 • Smlouva o vedení běžného účtu

 • Doklad o zajištění finančního krytí projektu


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

UZNATELNÉ NÁKLADY (1)

 • INVESTIČNÍ NÁKLADY

 • projektová dokumentace

 • stavební část stavby

 • technologická část stavby

 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení

 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW

 • nákup použitého strojního a technologického zařízení

 • nákup pozemku

 • nákup ostatních nemovitostí

 • základní vnitřní vybavení

 • leasing dlouhodobého hmotného majetku

 • náklady na označení projektu

 • nákup specifického dopravního prostředku

 • výdaje v naturáliích


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

UZNATELNÉ NÁKLADY (2)

 • B)NEINVESTIČNÍ NÁKLADY

 • max. 10 % celkových uznatelných nákladů

 • režijní náklady

 • finanční a jiné náklady

 • právní služby

 • konzultační a jiné služby a činnosti

 • notářské poplatky za ověření dokumentů

 • odborné posudky

 • náklady na bankovní záruky

 • DPH


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

 • bytová výstavba

 • poplatky charakteru sankce

 • režijní nákl. a kancel. vybavení nesouvisející s projektem

 • nákup osobních vozů

 • náklady na opravy

 • náklady na právní spory

 • manka, škody

 • daň z příjmu a všechny ostatní daně

 • náklady na reprezentaci

 • náklady související s odměnami

 • správní poplatky, které jsou příjmem SR

 • leasing software; marže u leasingu

 • dlouhodobý nehmotný majetek

 • úroky z úvěru


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

PROCES ADMINISTRACE

PROJEKTŮ V

OPATŘENÍ 3.1. – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 • výzva k předkládání od 1. října do 30. listopadu (12.00 h)

 • osobně na S-RR, KÚPK

 • zalepená a zapečetěná obálka

 • - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a ra-

 • zítkem žadatele

 • - adresa S-RR, číslo výzvy, název priority a opatření,

 • úplný název žadatele, název projektu, místo realiza-

 • ce projektu

 • obsah obálky:

 • 3 x originál vytištěné žádosti

 • 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie)

 • 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

 • žádost byla dodána v elektronické podobě,

 • žádost byla dodána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních,

 • v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje,

 • verze elektronické a tištěné žádosti jsou shodné,

 • jsou doloženy všechny povinné přílohy,

 • všechny přílohy jsou doloženy ve 2 paré, žádost o fin.

  prostředky ze SR + formuláře ISPROFIN ve 3 paré,

 • tištěná žádost je podepsána žadatelem nebo jeho opráv-

  něným zástupcem

 • všechny přílohy jsou očíslovány a seřazeny podle podep-

  saného seznamu příloh.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

KONTROLA PŘIJATELNOSTI

 • OBECNÁ KRITÉRIA:

 • žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu SROP,

 • projekt bude realizován na území ČR, resp. na území NUTS II

  Jihozápad,

 • projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU

 • projekt respektuje min. hranici celkových uznatelných nákladů

  stanovenou pro dané opatření

 • projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontál-

  ních priorit

 • žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou u přís-

  lušného opatření.

 • SPECIFICKÁ KRITÉRIA:

 • projekt je zaměřen na investice s jasnou přímou vazbou na čin-

  nosti (program, projekt) v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti,

  celoživotního učení nebo sociální integrace,

 • projekt zcela jasně přispívá k rozvoji a strukturálním změnám v re-

  gionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních

  míst.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A JEJICH VÁHY

 • Hodnocení schopností a zkušeností žadatele a jeho partnerů10%

 • ekonomické kritérium; zkušenost s projekty, management a pracovníci.

 • 2. Potřeba, relevance projektu30 %

 • potřeba a perspektiva projektu; soulad s rozvojovými strategiemi; vazba na jiné aktivity; princip partnerství

 • 3. Kvalita projektu40 %

  ekonomická efektivnost projektu; hodnocení rozpočtu; proveditelnost, provázanost a jasnost návrhu projektu; udržitelnost výstupů projektu

 • Horizontální kritéria20 %

 • vliv projektu na udržitelný rozvoj, informační společnost, rovné příležitosti a sociální integraci


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

VÝBĚR PROJEKTŮ A JEJICH PROPLÁCENÍ

 • provádí Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

 • na základě dosaženého počtu bodů

 • bodování provádí 2 pracovníci S-RR dle bodovacích ta-bulek

 • u náročnějších projektů možno přizvat k hodnocení ex-perty z oboru

 • proplácení uznatelných nákladů až po ukončení realizace projektu

 • u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace

 • proplácení je možné až po kontrole CRR


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

KONTROLY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

 • Předběžná - EX- ANTE

 • u vzorku žádostí schválených Regionální radou

 • kontrolu provádí CRR ve spolupráci se S-RR

 • před podpisem smlouvy o financování

 • na vědomí žadateli 48 hod. předem

 • Průběžná - INTERIM

 • provádí pracovníci CRR

 • se žádostí o proplacení

 • bez žádosti o proplacení (dodatek ke smlouvě, změna projektu, kontrola postupu zadávání veřejné zakázky..)

  3. Následná - EX - POST

 • u vzorku zrealizovaných projektů

 • provádí pracovníci CRR

 • kontrola dokumentů, výstupů projektu apod.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

OPATŘENÍ 3.2.

PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH

-

Grantové schéma Plzeňského kraje


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • administrováno formou grantového schématu Plzeňského

  kraje

 • grantové schéma řídí Odbor fondů a programů, oddělení

  grantových schémat

 • manažer grantového schématu:

  Mgr. MAGDALÉNA KOLÁŘOVÁ

 • tel.: 377 195 644

 • fax: 377 195 575

 • e-mail: magdalena.kolarova@kr-plzensky.cz


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU

 • PREVENCE

 • zabránění zvyšování počtu sociálně vyloučených osob formou preventivních programů zejména pro mládež ve věku 15-25 let

 • 2.ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

 • odstraňování bariér bránících pracovnímu uplatnění izolovaných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením

 • ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • snižování počtu sociálně vyloučených osob přímým zaměstnáváním těchto osob

 • 4.KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

PREVENCE

 • Cílem této oblasti GS je podpora programů, jejichž realizace přispěje ke snížení vzniku rizika sociálně negativní jevů.

 • Podporované projekty:

 • vyhledávání jednotlivců a skupin ohrožených rizikovým vývo-

  jem a nabídka volnočasových aktivit, neformálního vzdělává-

  ní, poradenství a psychologické pomoci mládeži

 • upřednostňovány budou projekty zaměřené na věkovou kate-

  gorii 15 – 25 let

 • Cílové skupiny:

 • děti a mládež ohrožené delikvencí, etnické menšiny, mládež

  z nevyhovujícího sociálního prostředí, mládež opouštějící škol-

  ská zařízení pro ústavní výchovu, drogově závislá a handica-

  povaná mládež.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

 • Podporované aktivity:

 • zvýšení motivace k uplatnění na trhu práce

 • vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností pro nalezení

  zaměstnání,

 • psychologická pomoc při řešení problému podporujících integ-

  raci do společnosti a na trh práce

 • podpůrné vzdělávací programy s cílem integrace na trh práce

  provázané s indiv. plány klientů pro začlenění na trh práce

 • doprovod ohrožených sob k zaměstnavateli,

 • zkušební zaměstnávání v chráněných dílnách apod.

  Cílové skupiny:

 • dlouhodobě nezaměstnaní, ne plně gramotní, občané bez kva-

  lifikace nebo s nízkou kvalifikací, matky s dětmi, ženy v domác-

  nosti,občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a vý-

  chovných zařízení, drogově závislí, osoby bez přístřeší, osoby

  ohrožené prostitucí a etnické menšiny


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • Cílem dotačního titulu je podpora programů, které pove-dou k přímému zaměstnání sociálně vyloučených osob .

 • Podporované aktivity:

 • specifické programy zaměřené na zřizování a provoz chrá-

  něných dílen,

 • provoz a inovativní programy v rámci již existujících chráně-

  ných dílen,

 • terapeutickou podporu zaměstnávání osob ohrožených so-

  ciálním vyloučením apod.

 • Cílové skupiny:

 • dlouhodobě nezaměstnaní, osoby vyššího věku, absolventi

  škol a mladiství, bez praxe, občané s omezenou schopností

  pohybu a orientace


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • Cílem dotačního titulu je podpořit projekty zaměřené na vytváření plánů rozvoje sociálních služeb a rozvoj občanské společnosti na základě spolupráce a partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty.

 • určeno především obcím III. stupně a dobrovolným svazkům

  obcí

 • doporučené množství obyvatel - 10.000

 • jedním z klíčových kritérií pro výběr projektů bude efektivita

  procesu zavádění komunitního plánování

  Podporovány budou projekty,

  které povedou k posílení stávajících či vytvoření nových partner-ství mezi organizacemi veřejné správy, zástupci NNO včetně ne-formálních skupin veřejnosti, jednotlivci, podnikateli, církvemi a dalšími subjekty veřejného života v obci či regionu, které umožní společně realizovat řešení vytipovaných problémů.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ

 • obce

 • svazky obcí

 • organizace zřizované obcemi či kraji

 • nestátní neziskové organizace

Podpora bude zaměřena zejména na poskytovatele služeb rea-lizující projekty podporující znevýhodněné skupiny obyvatelstva, bude vycházet ze znalosti místních či regionálních podmínek, využívat partnerství místních iniciativ a veřejných orgánů a řešit problémy většinou malých znevýhodněných skupin obyvatel-stva.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

FINANCE

 • Prevence, Odstraňování bariér, Zaměstnávání

 • maximální výše dotace může u projektů neziskových organiza-

  cí dosáhnout až 100 % celkových uznatelných nákladů.

 • u projektů předkládaných obcemi, svazky obcí a organizacemi

  zřizovanými krajem a obcemi může dotace činit až 90 % cel-

  kových uznatelných nákladů

 • Komunitní plánování

 • maximální výše dotace celkových uznatelných nákladů projektu

  může dosáhnout až 90 %.

 • minimální přípustná výše celkových uznatelných projektu byla

  stanovena na 300 000 Kč,

 • maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na

  projekt je pak10 milionů Kč.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

ELZA – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

 • Soulad s rozvojovou strategií,

 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti

 • Podrobný rozpočet projektu,

 • Podklady pro ekonomické hodnocení projektu,

 • Logický rámec

 • Doklady o právní subjektivitě žadatele,

 • Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele,

 • Výpis z rejstříku trestů,

 • Doklad o partnerství,

 • Čestné prohlášení o nesouběžném předložení projektu i v OP RLZ

 • Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)

 • Seznam příloh,


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

UZNATELNÉ NÁKLADY

 • osobní náklady

 • cestovní náhrady

 • výdaje na nákup nového vybavení a zařízení, a použitého zař.

 • zpracování dokumentace pro podání žádosti,

 • nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov

 • výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje

  na splátky leasingových smluv

 • výdaje na nákup drobného hmotného majetku,

 • odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,

 • režijní výdaje (max. 7%)

 • administrativní výdaje

 • výdaje na opravu a údržbu

 • výdaje na dokončení drobné stavební úpravy

 • výdaje na přímou podporu jednotlivcům

 • mzdové příspěvky

 • DPH


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

 • finanční leasing

 • úroky z půjček, pokuty

 • daně a správní poplatky, které jsou příjmem SR

 • odstupné

 • mateřská a nemocenská

 • nedobytné pohledávky

 • výdaje spojené s přípravou projektu

 • rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy

 • výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona

 • platby příspěvků do soukromých penzijních fondů

 • smlouvy o splátkovém prodeji

 • jakýkoliv jiný náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností

  spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není

  možno doloži písemnými doklady


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

PROCES ADMINISTRACE

PROJEKTŮ

v rámci grantového schématu Plzeňského kraje v

OPATŘENÍ 3.2. – PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

 • výzva bude vyhlášena v prosinci / lednu, a bude trvat mi-

  nimálně 30 dní

 • osobně na OGS, KÚPK

 • zalepená a zapečetěná obálka

 • - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a ra-

 • zítkem žadatele

 • - adresa OFPEU, číslo výzvy, název grantového sché-

 • matu, název a adresa žadatele, název projektu

 • obsah obálky:

 • 3 x originál vytištěné žádosti (1x originál, 2x kopie)

 • 2 x seznam příloh (1x originál, 1x kopie)

 • 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie)

 • 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

POSTUP ADMINISTRACE

Kontrola formálních náležitostí

Kontrola přijatelnosti

Hodnocení kvality projektu

Výběrová komise

Rada Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

î

PROPLÁCENÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

 • na základě žádosti o platbu a jejích povinných příloh

 • po skončení projektu, nebo

 • po ukončené etapě

  Podmínky etapizace:

 • min. 3 měsíce

 • min. finanční objem 150.000,-- Kč

 • harmonogram etap a termíny podávání jednotlivých žádostí

  o platbu jsou uvedeny ve smlouvě

 • po etapách lze proplatit max. 80 % částky dotace

 • zbývajících 20 % dotace bude žadateli uhrazeno po schvá-

  lení Souhrnné žádosti o platbu Plzeňského kraje za celé

  grantové schéma.


Krajsk ad plze sk ho kraje odbor fond a program eu

Krajský úřad Plzeňskýho kraje

Odbor fondů a programů EU, Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

www.plzensky-kraj.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

PETRA KŮSOVÁ, BA

e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz

tel.: 377 195 618

fax: 377 195 575