slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad. Společný regionální operační program. PRIORITA 3 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH. Seminář k 2. kolu výzvy SROP 14. října 2004. î. STRUKTURA PŘÍSPĚVKU. Úvodní informace

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor fondů a programů EU' - esben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Krajský úřad Plzeňského kraje

Odbor fondů a programů EU

Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad

Společný regionální operační program

PRIORITA 3

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ V REGIONECH

Seminář k 2. kolu výzvy SROP

14. října 2004

slide2

î

STRUKTURA PŘÍSPĚVKU

 • Úvodní informace
 • Opatření 3.1. – zaměření, žádost, povinné přílohy
 • Administrace projektů v opatření 3.1.
 • Opatření 3.2. – grantové schéma Plzeňského kraje
 • Administrace projektů v opatření 3.2.
slide3

î

PRIORITA 3 – ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

 • Hlavní cíle priority:
 • zlepšení životních podmínek obyvatel, zejména příslušníků

menšin,

 • zvýšení participace menšin na celoživotním učení
 • integrace sociálně ohrožených skupin do komunity a k pra-

covnímu uplatnění

Specifické cíle priority:

 • omezení sociálně patologických jevů
 • zlepšení přístupu lidí ze znevýhodněných oblastí k sociál-

nímu a kulturnímu rozvoji

 • prevence sociálního znevýhodnění v městských i venkovs-

kých oblastech

slide4

î

PŘEHLED OPATŘENÍ

Priorita 3 – Rozvoj lidských zdrojů v regionech

alokace pro Plzeňský kraj po 1. výzvě……...173.028.000,-- Kč

Opatření 3.1. – Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů v

regionech

alokace pro Plzeňský kraj po 1. výzvě………..80.835.000,-- Kč

Opatření 3.2. – Podpora sociální integrace v regionech

grantové schéma Plzeňského kraje………….72 .430.000,-- Kč

Opatření 3.3. – Posílení kapacity místních a regionálních

orgánů při plánování a realizaci programů

žadatelem je pouze Plzeňský kraj…………….19.763.000,-- Kč

slide5

OPATŘENÍ 3.1.

INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

slide6

î

ZAMĚŘENÍ OPATŘENÍ 3.1.

 • Opatření je zaměřeno na:
 • rozvoj kapacit a materiálního vybavení v oblasti aktivní poli-

tiky zaměstnanosti

 • rozvoj kapacit a materiálního vybavení zařízení sociální in-

tegrace (podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva)

 • rozvoj materiálního vybavení vzdělávacích zařízení spoje-

ných s celoživotním učením

 • Z věcného hlediska budou podporovány následující typy projektů:
 • nová výstavba nebo stavební obnova příslušných budov
 • nákup technologie, počítačů včetně software, počítačové sí-

tě, nezbytná technická infrastruktura spojená s výstavbou či

obnovou objektů (vč. nezbytných venkovních úprav)

slide7

î

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ

 • kraje
 • obce
 • svazky obcí
 • organizace zřizované krajem či obcemi
 • nestátní neziskové organizace
 • státem zřizované organizace
slide8

î

FINANCE

 • maximální výše dotace celkových uznatelných nákladů

projektu může dosáhnout až 75 %

 • minimální přípustná výše celkových uznatelných nákla-

dů projektu byla stanovena na 2.000.000,-- Kč

 • maximální přípustná výše není stanovena
 • Doporučená struktura financování (v %):
slide9

î

ELZA – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST

slide10

î

ELZA – POPIS PROJEKTU

slide11

î

ELZA - ROZPOČET

slide12

î

ELZA – POVINNÉ PŘÍLOHY

slide13

î

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI (1)

 • Soulad s rozvojovou strategií
 • Čestné prohlášení
 • Logický rámec projektu
 • Podrobný rozpočet projektu
 • Podklady pro ekonomické hodnocení projektu
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele
 • Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
 • Doklad o partnerství
slide14

î

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI (2)

 • Doklad o prokázání vlastnických vztahů
 • Doklad o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku
 • Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
 • Formuláře ISPROFIN
 • Územní rozhodnutí nebo sdělení stavebního úřadu o slou-

čení územního a stavebního řízení

 • Projektová dokumentace
 • Žádost o příspěvek z rozpočtu kraje
 • Seznam příloh
slide15

î

POVINNÉ PŘÍLOHY – KE SMLOUVĚ

 • Stavební povolení nebo sloučené územní rozhodnutí a sta-

vební povolení

 • Smlouva o vedení běžného účtu
 • Doklad o zajištění finančního krytí projektu
slide16

î

UZNATELNÉ NÁKLADY (1)

 • INVESTIČNÍ NÁKLADY
 • projektová dokumentace
 • stavební část stavby
 • technologická část stavby
 • náklady na pořízení nových strojů a zařízení
 • nákup počítačů včetně základního vybavení a SW
 • nákup použitého strojního a technologického zařízení
 • nákup pozemku
 • nákup ostatních nemovitostí
 • základní vnitřní vybavení
 • leasing dlouhodobého hmotného majetku
 • náklady na označení projektu
 • nákup specifického dopravního prostředku
 • výdaje v naturáliích
slide17

î

UZNATELNÉ NÁKLADY (2)

 • B)NEINVESTIČNÍ NÁKLADY
 • max. 10 % celkových uznatelných nákladů
 • režijní náklady
 • finanční a jiné náklady
 • právní služby
 • konzultační a jiné služby a činnosti
 • notářské poplatky za ověření dokumentů
 • odborné posudky
 • náklady na bankovní záruky
 • DPH
slide18

î

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

 • bytová výstavba
 • poplatky charakteru sankce
 • režijní nákl. a kancel. vybavení nesouvisející s projektem
 • nákup osobních vozů
 • náklady na opravy
 • náklady na právní spory
 • manka, škody
 • daň z příjmu a všechny ostatní daně
 • náklady na reprezentaci
 • náklady související s odměnami
 • správní poplatky, které jsou příjmem SR
 • leasing software; marže u leasingu
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • úroky z úvěru
slide19

PROCES ADMINISTRACE

PROJEKTŮ V

OPATŘENÍ 3.1. – INFRASTRUKTURA PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

slide20

î

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

 • výzva k předkládání od 1. října do 30. listopadu (12.00 h)
 • osobně na S-RR, KÚPK
 • zalepená a zapečetěná obálka
 • - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a ra-
 • zítkem žadatele
 • - adresa S-RR, číslo výzvy, název priority a opatření,
 • úplný název žadatele, název projektu, místo realiza-
 • ce projektu
 • obsah obálky:
 • 3 x originál vytištěné žádosti
 • 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie)
 • 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)
slide21

î

KONTROLA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

 • žádost byla dodána v elektronické podobě,
 • žádost byla dodána v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních,
 • v žádosti jsou vyplněny všechny předepsané údaje,
 • verze elektronické a tištěné žádosti jsou shodné,
 • jsou doloženy všechny povinné přílohy,
 • všechny přílohy jsou doloženy ve 2 paré, žádost o fin.

prostředky ze SR + formuláře ISPROFIN ve 3 paré,

 • tištěná žádost je podepsána žadatelem nebo jeho opráv-

něným zástupcem

 • všechny přílohy jsou očíslovány a seřazeny podle podep-

saného seznamu příloh.

slide22

î

KONTROLA PŘIJATELNOSTI

 • OBECNÁ KRITÉRIA:
 • žádost se vztahuje pouze na jedno opatření programu SROP,
 • projekt bude realizován na území ČR, resp. na území NUTS II

Jihozápad,

 • projekt je v souladu s příslušnou legislativou ČR a EU
 • projekt respektuje min. hranici celkových uznatelných nákladů

stanovenou pro dané opatření

 • projekt nemá prokazatelně negativní vliv na žádnou z horizontál-

ních priorit

 • žadatel splňuje definici pro konečného příjemce uvedenou u přís-

lušného opatření.

 • SPECIFICKÁ KRITÉRIA:
 • projekt je zaměřen na investice s jasnou přímou vazbou na čin-

nosti (program, projekt) v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti,

celoživotního učení nebo sociální integrace,

 • projekt zcela jasně přispívá k rozvoji a strukturálním změnám v re-

gionu a k vytváření nebo zachování trvale udržitelných pracovních

míst.

slide23

î

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA A JEJICH VÁHY

 • Hodnocení schopností a zkušeností žadatele a jeho partnerů10%
 • ekonomické kritérium; zkušenost s projekty, management a pracovníci.
 • 2. Potřeba, relevance projektu30 %
 • potřeba a perspektiva projektu; soulad s rozvojovými strategiemi; vazba na jiné aktivity; princip partnerství
 • 3. Kvalita projektu40 %

ekonomická efektivnost projektu; hodnocení rozpočtu; proveditelnost, provázanost a jasnost návrhu projektu; udržitelnost výstupů projektu

 • Horizontální kritéria20 %
 • vliv projektu na udržitelný rozvoj, informační společnost, rovné příležitosti a sociální integraci
slide24

î

VÝBĚR PROJEKTŮ A JEJICH PROPLÁCENÍ

 • provádí Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad
 • na základě dosaženého počtu bodů
 • bodování provádí 2 pracovníci S-RR dle bodovacích ta-bulek
 • u náročnějších projektů možno přizvat k hodnocení ex-perty z oboru
 • proplácení uznatelných nákladů až po ukončení realizace projektu
 • u větších projektů nad 4 mil. Kč možnost etapizace
 • proplácení je možné až po kontrole CRR
slide25

î

KONTROLY REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

 • Předběžná - EX- ANTE
 • u vzorku žádostí schválených Regionální radou
 • kontrolu provádí CRR ve spolupráci se S-RR
 • před podpisem smlouvy o financování
 • na vědomí žadateli 48 hod. předem
 • Průběžná - INTERIM
 • provádí pracovníci CRR
 • se žádostí o proplacení
 • bez žádosti o proplacení (dodatek ke smlouvě, změna projektu, kontrola postupu zadávání veřejné zakázky..)

3. Následná - EX - POST

 • u vzorku zrealizovaných projektů
 • provádí pracovníci CRR
 • kontrola dokumentů, výstupů projektu apod.
slide26

OPATŘENÍ 3.2.

PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH

-

Grantové schéma Plzeňského kraje

slide27

î

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • administrováno formou grantového schématu Plzeňského

kraje

 • grantové schéma řídí Odbor fondů a programů, oddělení

grantových schémat

 • manažer grantového schématu:

Mgr. MAGDALÉNA KOLÁŘOVÁ

 • tel.: 377 195 644
 • fax: 377 195 575
 • e-mail: magdalena.kolarova@kr-plzensky.cz
slide28

î

ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉHO SCHÉMATU

 • PREVENCE
 • zabránění zvyšování počtu sociálně vyloučených osob formou preventivních programů zejména pro mládež ve věku 15-25 let
 • 2.ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR
 • odstraňování bariér bránících pracovnímu uplatnění izolovaných skupin obyvatelstva ohrožených sociálním vyloučením
 • ZAMĚSTNÁVÁNÍ
 • snižování počtu sociálně vyloučených osob přímým zaměstnáváním těchto osob
 • 4.KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
slide29

î

PREVENCE

 • Cílem této oblasti GS je podpora programů, jejichž realizace přispěje ke snížení vzniku rizika sociálně negativní jevů.
 • Podporované projekty:
 • vyhledávání jednotlivců a skupin ohrožených rizikovým vývo-

jem a nabídka volnočasových aktivit, neformálního vzdělává-

ní, poradenství a psychologické pomoci mládeži

 • upřednostňovány budou projekty zaměřené na věkovou kate-

gorii 15 – 25 let

 • Cílové skupiny:
 • děti a mládež ohrožené delikvencí, etnické menšiny, mládež

z nevyhovujícího sociálního prostředí, mládež opouštějící škol-

ská zařízení pro ústavní výchovu, drogově závislá a handica-

povaná mládež.

slide30

î

ODSTRAŇOVÁNÍ BARIÉR

 • Podporované aktivity:
 • zvýšení motivace k uplatnění na trhu práce
 • vzdělávání pro zvýšení kompetencí a dovedností pro nalezení

zaměstnání,

 • psychologická pomoc při řešení problému podporujících integ-

raci do společnosti a na trh práce

 • podpůrné vzdělávací programy s cílem integrace na trh práce

provázané s indiv. plány klientů pro začlenění na trh práce

 • doprovod ohrožených sob k zaměstnavateli,
 • zkušební zaměstnávání v chráněných dílnách apod.

Cílové skupiny:

 • dlouhodobě nezaměstnaní, ne plně gramotní, občané bez kva-

lifikace nebo s nízkou kvalifikací, matky s dětmi, ženy v domác-

nosti,občané vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a vý-

chovných zařízení, drogově závislí, osoby bez přístřeší, osoby

ohrožené prostitucí a etnické menšiny

slide31

î

ZAMĚSTNÁVÁNÍ

 • Cílem dotačního titulu je podpora programů, které pove-dou k přímému zaměstnání sociálně vyloučených osob .
 • Podporované aktivity:
 • specifické programy zaměřené na zřizování a provoz chrá-

něných dílen,

 • provoz a inovativní programy v rámci již existujících chráně-

ných dílen,

 • terapeutickou podporu zaměstnávání osob ohrožených so-

ciálním vyloučením apod.

 • Cílové skupiny:
 • dlouhodobě nezaměstnaní, osoby vyššího věku, absolventi

škol a mladiství, bez praxe, občané s omezenou schopností

pohybu a orientace

slide32

î

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ

 • Cílem dotačního titulu je podpořit projekty zaměřené na vytváření plánů rozvoje sociálních služeb a rozvoj občanské společnosti na základě spolupráce a partnerství mezi všemi zúčastněnými subjekty.
 • určeno především obcím III. stupně a dobrovolným svazkům

obcí

 • doporučené množství obyvatel - 10.000
 • jedním z klíčových kritérií pro výběr projektů bude efektivita

procesu zavádění komunitního plánování

Podporovány budou projekty,

které povedou k posílení stávajících či vytvoření nových partner-ství mezi organizacemi veřejné správy, zástupci NNO včetně ne-formálních skupin veřejnosti, jednotlivci, podnikateli, církvemi a dalšími subjekty veřejného života v obci či regionu, které umožní společně realizovat řešení vytipovaných problémů.

slide33

î

ZPŮSOBILÍ ŽADATELÉ

 • obce
 • svazky obcí
 • organizace zřizované obcemi či kraji
 • nestátní neziskové organizace

Podpora bude zaměřena zejména na poskytovatele služeb rea-lizující projekty podporující znevýhodněné skupiny obyvatelstva, bude vycházet ze znalosti místních či regionálních podmínek, využívat partnerství místních iniciativ a veřejných orgánů a řešit problémy většinou malých znevýhodněných skupin obyvatel-stva.

slide34

î

FINANCE

 • Prevence, Odstraňování bariér, Zaměstnávání
 • maximální výše dotace může u projektů neziskových organiza-

cí dosáhnout až 100 % celkových uznatelných nákladů.

 • u projektů předkládaných obcemi, svazky obcí a organizacemi

zřizovanými krajem a obcemi může dotace činit až 90 % cel-

kových uznatelných nákladů

 • Komunitní plánování
 • maximální výše dotace celkových uznatelných nákladů projektu

může dosáhnout až 90 %.

 • minimální přípustná výše celkových uznatelných projektu byla

stanovena na 300 000 Kč,

 • maximální přípustná výše celkových uznatelných nákladů na

projekt je pak10 milionů Kč.

slide35

î

ELZA – ELEKTRONICKÁ ŽÁDOST

slide36

î

POVINNÉ PŘÍLOHY ŽÁDOSTI

 • Soulad s rozvojovou strategií,
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti
 • Podrobný rozpočet projektu,
 • Podklady pro ekonomické hodnocení projektu,
 • Logický rámec
 • Doklady o právní subjektivitě žadatele,
 • Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele,
 • Výpis z rejstříku trestů,
 • Doklad o partnerství,
 • Čestné prohlášení o nesouběžném předložení projektu i v OP RLZ
 • Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí, (dle Pokynu MŽP č. 3/2004 a seznamů vyloučených záměrů z hlediska posuzování vlivu na ŽP a NATURA 2000)
 • Seznam příloh,
slide37

î

UZNATELNÉ NÁKLADY

 • osobní náklady
 • cestovní náhrady
 • výdaje na nákup nového vybavení a zařízení, a použitého zař.
 • zpracování dokumentace pro podání žádosti,
 • nájem/splátky operativního leasingu zařízení a budov
 • výdaje na nákup nového a použitého vybavení a zařízení a výdaje

na splátky leasingových smluv

 • výdaje na nákup drobného hmotného majetku,
 • odpisy vlastního dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku,
 • režijní výdaje (max. 7%)
 • administrativní výdaje
 • výdaje na opravu a údržbu
 • výdaje na dokončení drobné stavební úpravy
 • výdaje na přímou podporu jednotlivcům
 • mzdové příspěvky
 • DPH
slide38

î

NEUZNATELNÉ NÁKLADY

 • finanční leasing
 • úroky z půjček, pokuty
 • daně a správní poplatky, které jsou příjmem SR
 • odstupné
 • mateřská a nemocenská
 • nedobytné pohledávky
 • výdaje spojené s přípravou projektu
 • rezervy na možné budoucí ztráty a dluhy
 • výdaje na školení personálu, které je povinné ze zákona
 • platby příspěvků do soukromých penzijních fondů
 • smlouvy o splátkovém prodeji
 • jakýkoliv jiný náklad, který zcela zřetelně nesouvisí s činností

spolufinancovanou ze strukturálních fondů nebo který není

možno doloži písemnými doklady

slide39

PROCES ADMINISTRACE

PROJEKTŮ

v rámci grantového schématu Plzeňského kraje v

OPATŘENÍ 3.2. – PODPORA SOCIÁLNÍ INTEGRACE V REGIONECH

slide40

î

PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ

 • výzva bude vyhlášena v prosinci / lednu, a bude trvat mi-

nimálně 30 dní

 • osobně na OGS, KÚPK
 • zalepená a zapečetěná obálka
 • - přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a ra-
 • zítkem žadatele
 • - adresa OFPEU, číslo výzvy, název grantového sché-
 • matu, název a adresa žadatele, název projektu
 • obsah obálky:
 • 3 x originál vytištěné žádosti (1x originál, 2x kopie)
 • 2 x seznam příloh (1x originál, 1x kopie)
 • 2 x povinné přílohy (1x originál, 1x kopie)
 • 1 x nosič s elektronickou verzí žádosti (CD, disketa)
slide41

î

POSTUP ADMINISTRACE

Kontrola formálních náležitostí

Kontrola přijatelnosti

Hodnocení kvality projektu

Výběrová komise

Rada Plzeňského kraje

Zastupitelstvo Plzeňského kraje

slide42

î

PROPLÁCENÍ UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

 • na základě žádosti o platbu a jejích povinných příloh
 • po skončení projektu, nebo
 • po ukončené etapě

Podmínky etapizace:

 • min. 3 měsíce
 • min. finanční objem 150.000,-- Kč
 • harmonogram etap a termíny podávání jednotlivých žádostí

o platbu jsou uvedeny ve smlouvě

 • po etapách lze proplatit max. 80 % částky dotace
 • zbývajících 20 % dotace bude žadateli uhrazeno po schvá-

lení Souhrnné žádosti o platbu Plzeňského kraje za celé

grantové schéma.

slide43

Krajský úřad Plzeňskýho kraje

Odbor fondů a programů EU, Sekretariát Regionální rady soudržnosti Jihozápad

Škroupova 18, 306 13 Plzeň

www.plzensky-kraj.cz

DĚKUJI ZA POZORNOST

PETRA KŮSOVÁ, BA

e-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz

tel.: 377 195 618

fax: 377 195 575