ywno czy energia n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ŻYWNOŚĆ CZY ENERGIA? PowerPoint Presentation
Download Presentation
ŻYWNOŚĆ CZY ENERGIA?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

ŻYWNOŚĆ CZY ENERGIA? - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on

Potencjał energetyczny rolnictwa. ŻYWNOŚĆ CZY ENERGIA?. Kazimierz Żmuda – Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych. Warszawa, 2008 – 10 – 08. Żywność czy ENERGIA? Czy jest miejsce dla obu kierunków produkcji rolniczej?. Zaspokojenie potrzeb żywnościowych , konsumpcja,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ŻYWNOŚĆ CZY ENERGIA?' - erzsebet-toth


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ywno czy energia

Potencjał energetyczny rolnictwa

ŻYWNOŚĆ CZY ENERGIA?

Kazimierz Żmuda – Z-ca Dyrektora Departamentu Rynków Rolnych

Warszawa, 2008 – 10 – 08

ywno czy energia czy jest miejsce dla obu kierunk w produkcji rolniczej
Żywność czy ENERGIA?Czy jest miejsce dla obu kierunków produkcji rolniczej?
 • Zaspokojenie potrzeb żywnościowych,
  • konsumpcja,
  • zużycie na pasze,
 • Zapewnienie ciągłości produkcji (cykliczne wznawianie produkcji),
 • Zabezpieczenie surowców dla przemysłu, w tym produkcja biomasy na cele energetyczne.
rolnicza przestrze produkcyjna
Rolnicza przestrzeń produkcyjna
 • [tys. ha]
 • Użytki rolne ogółem - 16 177
 • Grunty orne - 11 869
  • pod zasiewami - 11 456
  • ugorowane - 413
 • Trwałe użytki zielone - 3 271
  • łąki - 2 497
  • pastwiska - 774
 • Sady - 337
 • Pozostałe użytki rolne - 700

Źródło – dane GUS za 2007 r.

slide4

Zasiewy podstawowych ziemiopłodów w 2007 roku oraz kierunki zmian

Źródło: GUS, obliczenia własne MRiRW

slide5

PROGNOZA R0ZWOJU RYNKU ZBÓŻ

Obecne zapotrzebowanie 26-27 mln ton/rok – prognozowane 28,5-29,0 mln ton/rok

I. Wariant zakładający utrzymanie powierzchni zasiewów na poziomie odpowiadającym średniej z 10-ciu lat i wzroście plonów

II. Wariant zakładający wzrost plonów z jednoczesnym ograniczaniem areału zasiewów

Źródło: - prognozy własne MRiRW

prognoza rozwoju krajowej produkcji rzepaku
Prognoza rozwoju krajowej produkcji rzepaku
 • Oceniano, że etap pośredni możliwy jest do osiągnięcia w latach 2009 – 2011 – osiągnięto go już w 2007 r. oraz powtórzono w 2008 r..
 • Termin osiągnięcia etapu docelowego, oznaczającego maksymalne wykorzystanie areału do produkcji rzepaku zależy od wielu czynników – zakłada się, że dojście do tego poziomu realne jest około 2015 roku.
 • Źródło – prognozy MRiRW z 2003 r. sporządzone w oparciu o konsultacje z IUNG oraz AR w Bydgoszczy (skorygowane w 2007r. – wzrost zapotrzebowania na cele konsumpcyjne)
przeci tne plony zb i rzepaku w polsce oraz innych krajach ue

tony z ha

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Italy

Latvia

Spain

United Kingdom

Poland

Ireland

Cyprus

Austria

Sweden

Slovakia

Estonia

Greece

France

Czech Republic

Slovenia

Lithuania

Germany

Hungary

Denmark

Romania

Portugal

Belgium

Bulgaria

Luxembourg

Netherlands

tony z ha

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Italy

Spain

Czech Republic

Latvia

Poland

Ireland

France

Austria

United Kingdom

Estonia

Sweden

Bulgaria

Belgium

Lithuania

Slovenia

Romania

Hungary

Slovakia

Denmark

Germany

Netherlands

Luxembourg

Przeciętne plony zbóż i rzepaku w Polsce oraz innych krajach UE

ZBOŻA

RZEPAK

źródło - EUROSTAT

prognoza zapotrzebowania na surowce rolnicze do wytwarzania biokomponent w
Prognoza zapotrzebowania na surowce rolnicze do wytwarzania biokomponentów

Warunek biokomponenty w części dot. Narodowego Celu Wskaźnikowego wytwarzane są w oparciu o surowce krajowe (Wspólnotowe).

Źródło – dane i obliczenia MRiRW

slide9

Produkcja zbóż oraz ich rozdysponowanie na cele przemysłowe

w latach 2004-2007 (tys. ton)

Źródło: dane MRiRW oraz GUS

slide10

Produkcja alkoholu etylowego w procentach

(surowce)– wg sprawozdań producentów

źródło - dane MRiRW

prognoza zapotrzebowania na biomas pochodzenia rolniczego dla cel w elektroenergetycznych
Prognoza zapotrzebowania na biomasę pochodzenia rolniczego dla celów elektroenergetycznych

Zapotrzebowanie na biomasę pochodzenia rolniczego dla wytwórców energii elektrycznej

slide12

Prognoza dostępności gruntów ornych niezbędnych dla zabezpieczenia zapotrzebowania na biomasę do celów energetycznych

źródło – analizy własne MRiRW

slide13

Możliwości produkcji biomasy na trwałych użytkach zielonych

(po zabezpieczeniu potrzeb paszowych na obecnym poziomie produkcji zwierzęcej)

Źródło: IMUZ

slide14

Możliwości produkcji biogazu z biomasy z trwałych użytków zielonych (tuz)

Źródło: IMUZ

dost pno s omy na cele energetyczne w poszczeg lnych wojew dztwach w tys ton

POMORSKIE

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

587

341

PODLASKIE

ZACHODNIOPOMORSKIE

-607

456

KUJAWSKO-POMORSKIE

737

MAZOWIECKIE

147

WIELKOPOLSKIE

LUBUSKIE

1 019

113

ŁÓDZKIE

LUBELSKIE

160

257

DOLNOŚLĄSKIE

312

ŚWIĘTOKRZYSKIE

-41

OPOLSKIE

566

ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

170

-131

MAŁOPOLSKIE

-455

POLSKA = 4866 tys. ton

Dostępność słomy na cele energetyczne w poszczególnych województwach[w tys. ton]

Źródło: IUNG

wnioski
Wnioski
 • Do celów energetycznych w pierwszej kolejności powinny być wykorzystane:
  • produkty uboczne rolnictwa w tym wymagające utylizacji jak np. odchody zwierzęce,
  • pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego, itp.
 • Utylizacja wspomnianych surowców w biogazowaniach oraz produkcja biogazu wydaje się być bardziej właściwą drogą realizacji celów związanych z ochroną środowiska od:
  • obecnie realizowanego współspalania biomasy,
  • realizacji NCW w UE w oparciu o import biokomponentów lub biomasy do ich wytwarzania.
 • Oceniając potencjał energetyczny krajowego rolnictwa nie można ograniczać się do stanu obecnego. Szacunek rolniczego potencjału energetycznego winien uwzględniać warunki agroklimatyczne oraz potencjał plonotwórczy umożliwiający realny wzrost plonów roślin uprawnych, a w konsekwencji określić obszar użytków rolnych, jaki może być uwolniony pod inne cele niż produkcja żywności.
podstawowe warunki sukcesu czyli wykorzystania oze na miar potrzeb i potencja u
Podstawowe warunki sukcesu – czyli wykorzystania OZE na miarę potrzeb i potencjału
 • OZE w tym również pochodzenia rolniczego muszą być opłacalne dla wszystkich ogniw rynku energii: rolnika -producenta biomasy, wytwórcy energii oraz odbiorcy - konsumenta energii, a także dla ogniw pośredniczących o ile takowe wystąpią.
 • Lokalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – logistyka, koszty transportu;
 • Uznanie mini (mikro) energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii za pełnoprawny podmiot działający na rynku energetycznym;
 • Zalety mikroenergetyki są trudne do przecenienia, zwłaszcza w krajach uzależnionych od importu istotnych ilości konwencjonalnych nośników energii.
dzi kuj za uwag

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Wykorzystanie prezentacji, w całości lub części, wyłącznie po uzyskaniu zgody autora (lub właściwego departamentu MRiRW), z podaniem źródła

potencja energetyczny zawarty w gnojowicy i oborniku
Potencjał energetyczny zawarty w gnojowicy i oborniku
 • Ważnym surowcem do produkcji biogazu są również odchody zwierzęce. Przykładowo jedna sztuka duża (SD) inwentarza żywego w ciągu doby wytwarza 50-55 kg gnojowicy. Wydajność gnojowicy jako surowca energetycznego zależy od koncentracji suchej masy i zawartości substancji organicznych. Przeciętnie z 1 m3 gnojowicy bydlęcej można uzyskać około 25 m3 biogazu, a z gnojowicy świńskiej 26 m3. Szacuje się, że w gospodarstwach polskich powstaje rocznie 35-38 mln m3 gnojowicy, z której co najmniej 30 % może być surowcem uzupełniającym do wytwarzania biogazu. Pomijamy tutaj możliwość wykorzystania w tym celu obornika, zwłaszcza z ferm drobiu.
potencja energetyczny zawarty w produktach ubocznych rolnictwa
Potencjał energetyczny zawarty w produktach ubocznych rolnictwa
 • Według badań Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, realnie dostępny potencjał surowcowy produkcji biogazu, zawarty w produktach ubocznych rolnictwa i pozostałościach przemysłu rolno – spożywczego, wynosi odpowiednio:
 • z produktów ubocznych produkcji rolnej – około 1 540 mln m3;
 • z produktów ubocznych przetwórstwa rolno-spożywczego - około100 mln m3
wniosek
Wniosek
 • Łącznie z surowców ubocznych i pozostałości roślinnych przemysłu rolno – spożywczego możemy wytworzyć około 1 700 mln m3 biogazu rocznie. W Polsce zużywa się rocznie około 14 000 mln m3 gazu ziemnego, w tym odbiorcy indywidualni z terenów wiejskich wykorzystują około 500 mln m3 gazu. Szacowana ilość biogazu po oczyszczeniu mogłaby pokryć około 10 % zapotrzebowania kraju na biogaz lub w całości zaspokoić potrzeby odbiorców z terenów wiejskich oraz dostarczyć dodatkowo 125 tys. MWhe (energii elektrycznej) i 200 tys. MWhc (energii cieplnej).