slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej - PowerPoint PPT Presentation


  • 114 Views
  • Uploaded on

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat ? Przygotowujesz prezentację maturalną? . Nie zapomnij podać informacji , z czego korzystasz! .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej' - ervin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

slide3

Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!

Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

slide4

Co to jest BIBLIOGRAFIA??

Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać

Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

slide5

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

  • PN-ISO 690: 2002
  • Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura.
  • PN - ISO-2:1999
  • Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części.
slide7

Elementy opisu:

Nazwiskoi imię autora:Tytuł. Wydanie.Miejsce wydania: Wydawca,rok wydania. ISBN.

ELEMENTY:obowiązkoweinieobowiązkowe

slide8

Przykład:

KapuścińskiRyszard:Heban. Wyd. 7.Warszawa: Czytelnik,2003. ISBN 83-07-02948-1.

ELEMENTY:obowiązkoweinieobowiązkowe

slide10

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe:

; : . , - / ( )

Stosuj je konsekwentnie!!!

slide12

Autor – element obowiązkowy:

Można zamiast imienia podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby,

np.

„Lutosławski W.” - to:

Lutosławski Wincenty czy Witold?

slide13

Autor – element obowiązkowy:

Jeżeli autor nie jest znany, lub jeśli autorów jest więcej niż trzech – opis zaczynamy od tytułu.

Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami.

slide14

Autor – element obowiązkowy:

Pomijamy w opisie autora informacje o jego stopniach naukowych, funkcjach:

prof. dr doc. mgr ks.

Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

slide15

Tytuł – element obowiązkowy:

Można skracać zbyt długi tytuł.Wyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: ...

Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!!

slide16

Wydanie – element obowiązkowy:

Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy!

Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić:

Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

slide17

Wydawca – element nieobowiązkowy:

Można skracać nazwę wydawcy

Np.:

PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich

WSiP zamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

slide18

Nie jest obowiązkowe podawanie miejsca wydania i nazwy wydawcy.

Trzeba podać rok(datę) wydaniai nowość - numer ISBN!!

slide19

Co to jest ISBN??

ISBN – ang. International Standard Book Number – Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiP i o książce.

slide20

Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Kapuściński Ryszard: Heban.Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003.ISBN 83-07-02948-1.

slide21

Przykład – tylko obowiązkowe elementy:

Kapuściński R.:Heban. Wyd. 7.2003. ISBN 83-07-02948-1.

slide22

OPIS BIBLIOGRAFICZNY pracy zbiorowej:

Kompendium wiedzyo ekologii. Pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej. Wyd. 2 popr. i uzup. 2001. ISBN 83-01-13589-1.

slide23

OPIS BIBLIOGRAFICZNY jednego tomu wielotomowejpracy zbiorowej:

Poezja polska 1914-1939: antologia. Wy- bór i oprac. Ryszard Matuszewski, Sewe- ryn Pollak. Wyd. 3 poszerz. Cz. 1. 1984. ISBN 83-07-00395-4.

slide24

OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu(rozdziału) książki – elementy opisu:

Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział.

slide25

Przykład:

Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. 1988. Ekspresjonizm, s.70-92.

ELEMENTY:obowiązkowe

slide26

OPIS BIBLIOGRAFICZNY fragmentu(rozdziału) książki:

Pamiętaj, że cała książka jest tego samego autorstwa!

Tak sporządzamy również opis wiersza (czy opowiadania) ze zbioru jednego autora.

Lipska E.: Ja. 2004. A jednak mi- łość, s. 41.

slide27

OPIS BIBLIOGRAFICZNY ROZPRAWY (ESEJU, rozdziału) Z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu:

Nazwisko i imię autora rozdziału: Tytuł rozdziału. W: Opis książki, w której za- warty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział.

slide28

Przykład 1:

Hutnikiewicz Artur: Badania nad literaturą Młodej Polski. W: Roz- wój wiedzy o literaturze polskiej po 1918 roku. 1986, s. 192-224.

ELEMENTY:obowiązkowe

slide29

Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów

Stachura E.: Wielki Testament. W: Od Kochanowskiego do Szymbors- kiej: antologia poezji polskiej. Wy- bór Marek Wawrzkiewicz. 1999, s. 380-381.

slide31

Elementy opisu:

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł czasopis-ma” rok numer czasopisma numery stron zajęte przez artykuł.

slide32

Przykład:

Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. „Polonisty- ka” 2005 nr 5 s. 18-24.

slide33

Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu:

Nazwisko i imię autora recenzo- wanej książki: Tytuł recenzowa-nej książki. Wydanie. Rok wyda- nia. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. „Tytuł czasopis- ma” rok numer czasopisma strony zajęte przez recenzję.

slide34

Przykład:

Hrabal B: Auteczko. 2003. ISBN 83-240-0274-X. Rec. Leszek Engelking.„Tygodnik Powszech- ny” 2003 nr 17 s. 10.

slide35

Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu:

Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywia- du. Rozm. przepr.Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma” rok numer numery stron.

slide36

Przykład:

Jerofiejew W.: Pamięć jest niebez- pieczna. Rozm. przepr. Aleksander Kaczorowski. „Polityka” 2005 nr 20 s. 72.

slide38

Książka na płycie CD-ROM:

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Pro-media CD, 1998. ISBN 83-7231-3.

slide39

Książka w Internecie:

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostęp- ny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm.

slide40

Strona www:

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Aka- demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dos- tępny w World Wide Web: http://www. ap.krakow.pl/whk/

slide41

Artykuł w czasopiśmie internetowym:

Karpiel Anna: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W: „Konspekt” [on- line]. 2005 nr 2 [ dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726.

slide43

OPIS BIBLIOGRAFICZNY REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury):

Jak opis rozdziału z książki:

Velasquez Diego: Infantka Małgorzata [il.]. W: Rzepińska Maria: Siedem wie- ków malarstwa europejskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. 1986, nr il. XLVI.

slide44

OPIS BIBLIOGRAFICZNY FILMU:

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986.

slide45

Bibliografię załącznikową należy umieszczać na końcu pracy.

Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane.

slide46

Bibliografia:

Artykuł:Bibliografia załącznikowa i przypisy. „Biblioteka w szkole” 2004 nr 11 s. 26 – 27.

Strony www:Bibliografia załącznikowa [online]. Mrągowo: Biblioteka szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Westerplatte [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.lo1mrago wo.neostrada.pl/biblioteka/bibliografz.html.

Medoń-Wosz Anita, Sławiński Krzysztof: Bibliografia załącznikowa [online]. Kraków: Biblioteka Główna Akademii Ekonomicznej. 2002 [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://kan gur.ae.krakow.pl/Biblioteka/Wi/zalaczniki.php?link=zalaczniki#ad.6.

Zasady sporządzania opisów wydawnictw zwartych i ciągłych do bibliografii załącznikowej [online]. Toruń: Serwis informacyjny Biblioteka Pedagogiczna [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bib.edu.pl/warunki_opis2.html.

slide47

Prezentacja multimedialna przydatna w edukacji czytelniczej

WSPÓŁAUTORKI PREZENTACJI:

mgr Gabriela Bonk (nauczyciel bibliotekarz) Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybnikuwww.bibliofilur.republika.pl

SLAJDY: 22-24, 26-27, 29, 33, 35, 39, 41-44 OPRACOWAŁA:

mgr Aleksandra Stronka (nauczyciel bibliotekarz) Biblioteka I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodziniewww.bibliotekaloswiebodzin.republika.pl