PictureBox - PowerPoint PPT Presentation

picturebox n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PictureBox PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 5
PictureBox
190 Views
Download Presentation
erv
Download Presentation

PictureBox

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PictureBox • vkládání obrázků • vlastnost Picture pomocí příkazu LoadPicture • přiřazení obrázku mezi dvěma prvky PictureBox Auto.Picture = AutoCerv.Picture

  2. Timer • časovač • potřebuji provádět příkazy opakovaně po uplynutí určitého časového intervalu • vlastnost Interval • nastavuji v milisekundách (1000  1s) • určuje dobu, která uplyne mezi dvěma událostmi Timer • událost Timer

  3. Metody objektů • Akce objektu, kterou má objekt již předdefinovanou • Některé akce potřebují parametry Object.Move 1000, 1000

  4. Ladění programu • Kontrola správnosti programu • Nalézt chybu lze například tím, že program krokujete • Po stisku klávesy F8 (nebo výběrem z nabídky Debug + StepInto) se program spustí a zastaví se na prvním příkazu • Opakovaným stisknutím klávesy F8 se vykonávají jednotlivé příkazy • Hodnoty proměnných je možné sledovat v horní části speciálním oknem Watches • vyberte nabídku Debug + AddWatch a zadejte jméno proměnné

  5. Složená podmínka • logické operátory And (a zároveň) , Or (nebo) a Not (negace) • vyhodnocení logických výrazů Příklad: Použití logického operátoru v podmínce. If a < 0 Or a > 20 Then Podmínka je splněna pokud proměnná a bude mít hodnotu menší než nula nebo větší než dvacet.