slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zlinskedumy.cz PowerPoint Presentation
Download Presentation
zlinskedumy.cz

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

zlinskedumy.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_53_12. www.zlinskedumy.cz. Pracovně právní předpisy:. Upravují: P rávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V ztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce. P racovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví. Pracovní poměr vzniká:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

zlinskedumy.cz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

VY_32_INOVACE_53_12

www.zlinskedumy.cz

slide2

Pracovně právní předpisy:

Upravují:

 • Právní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.
 • Vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce.
 • Pracovní podmínky zaměstnanců a ochranu jejich zdraví.

Pracovní poměr vzniká:

( je to právní vztah mezi pracovníkem a zaměstnavatelem)

Má charakter:

   • smluvní(zakládá se smlouvou)
   • závazkový(závazek něco vykonávat)
vznik pracovn ho pom ru
Vznik pracovního poměru:

a)Zakládá se pracovní smlouvounebo dohodou o provedení

práce nebo pracovní činnosti.

b)Volbou- např. u obecních úřadů (volba starosty), atd.

c) Jmenováním- např. u premiéra, který jmenuje své ministry.

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán

v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

Nenastoupí-li pracovník v den nástupu a do týdneneuvědomí

organizaci o překážce, může organizace od pracovní smlouvy

odstoupit.

pracovn pom r
Pracovní poměr

Pracovní poměrvzniká na základě pracovní smlouvy dnem,

který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.

V pracovní smlouvě musí být dohodnuty:

 • druh práce
 • místo výkonu práce
 • den nástupu do práce
pracovn pom r m e b t rozv z n
Pracovní poměr může být rozvázán:
 • dohodou
 • výpovědí(musí být písemná a pracovník ji může podat

z jakýchkoliv důvodů, zaměstnavatel jen z vážných

důvodů stanovených v Zákoníku práce)

 • okamžitým zrušením
 • zrušením ve zkušební době (ne delší než 3 měs.)
 • uplynutím sjednané doby(doba určitá)

Pracovní doba(40 hodin týdně pro dospělé a starší 16 let

nejvýše na 30 hodin týdně)

slide6

Změny pracovního poměru

Dohodnutá změna pracovního poměru musí mít písemnou formu.

Zaměstnavatel musí své zaměstnance převéstna jinou práci

v těchto případech:

a) ze zdravotních důvodů, kdy pracovník nesmí

vykonávat dosavadní práci (lékařský posudek)

b) u těhotných žen

c) z  rozhodnutí soudu

zam stnavatel m e sv zam stnance p ev st na jinou pr ci
Zaměstnavatel může své zaměstnance převést na jinou práci

V těchto případech:

1) při prostojích nebo přerušenípráce

přírodními podmínkami

2) pokud je proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení

3) pokud zaměstnanec dočasně ztratil předpoklady

pro výkon sjednané práce (výše platu zůstává zachována)

slide8

Nárok na dovolenouna zotavenou vzniká pracovníkovi nejdříve po odpracování 21 pracovních dnů v kalendářním roce, délka dovolené je odstupňována podle délky zaměstnání (započítávají se i doby odpracované u dřívějších zaměstnavatelů). Po dobu čerpání dovolené přísluší pracovníkovi náhrada mzdy.

 • Mzda:za vykonanou práci přísluší pracovníkovi mzdapodle mzdových předpisů, případně i kolektivních smluv, která nesmí být nižší než minimální mzda stanovená nařízením vlády.  
 • Přesčasová mzda:za práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu (přesčas), za noční práci, za práci ve výškách, ve ztížených pracovních podmínkách a za práci o svátcích přísluší pracovníkovi příplatky.
 • BOZ:Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit svým pracovníkům podmínky pro bezpečnou práci, zařízení pro osobní hygienu a bezpečnou úschovu svršků a osobních věcí, které pracovníci obvykle nosí do zaměstnání.
odpov dnost a kody
Odpovědnost a škody

Pracovník zaměstnavateli odpovídá za škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů.

Zaměstnavatel odpovídá pracovníku za škodu,která mu vnikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Zaměstnavatel také odpovídá za škodu způsobenou pracovníku v souvislosti s pracovním úrazem nebo při onemocnění chorobou z povolání a za škodu na věcech.

Pracovní spory: mezi pracovníky a zaměstnavateli projednávají a rozhodují soudy. Nároky z pracovně právních vztahů, jestliže nebyly uplatněny u soudu ve lhůtách stanovených Zákoníkem práce se promlčují.

st vka a v luka
Stávka a výluka
 • Mzdové a ostatní pracovně-právní nároky v rámci pracovně-právních předpisů lze upravovat v kolektivních smlouvách,

(např. zkrácení pracovní doby, prodloužení pracovních přestávek na

jídlo atd.).

 • Uzavírají je odborové orgány v zastoupení pracovníků se zaměstnavateli.
 • Nedojde-li k uzavření kolektivní smlouvy,může být

jako krajní prostředek na straně odborových orgánů ve sporech

o uzavření kolektivní smlouvy vyhlášena stávka.

 • Krajním prostředkem k řešení sporu o uzavření kolektivní smlouvy na

straně zaměstnavatelů je výluka, tj. částečné nebo úplné zastavení

práce zaměstnavatelem.

Zda je stávka nebo výluka zákonná, rozhoduje soud.

z kon o zam stnanosti
Zákon o zaměstnanosti
 • Upravuje způsob zabezpečování práva

občanů na zaměstnání státem.

 • Stát zabezpečuje občanům toto právo

prostřednictvím příslušných územních

státních orgánů práce (úřadů práce).

ady pr ce
Úřady práce

Úkoly:

1. Zprostředkováním zaměstnání

(vyhledáváním vhodných zaměstnání,

informací, poradenství).

2. Rekvalifikace

3. Hmotným zabezpečením uchazečů

o zaměstnání.

pokus se odpov d t
Pokus se odpovědět
 • Jakými způsoby může být rozvázán pracovní poměr?
 • Dokážeš vysvětlit pojem výluka a jaký význam má plnit?
 • Po kolika odpracovaných dnech vzniká nárok na dovolenou?
 • Jaké dominantní úkoly plní v problematice zaměstnanosti úřady práce?
 • Co rozumíš pod pojmem kolektivní smlouva?
zdroje a prameny
Zdroje a prameny

Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003 .

Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993.

Knapp, V.: Teorie práva . 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995.

Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004.

Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997

Http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo