lqlokxre n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
lqLokxre~ PowerPoint Presentation
Download Presentation
lqLokxre~

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

lqLokxre~ - PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Updated on

lqLokxre~. Kku foKku vkf.k lqlaLdkj ;klkBh f”k{k.kizlkj % MkW ckiqth lkGqa[ks Jh Lokeh foosdkuan f”k{k.k laLFkk dksYgkiqj 2012 ¹20 13. Kku foKku vkf.k lqlaLdkj ;klkBh f”k{k.kizlkj MkW- ckiwth lkGqa[ks. Jh Lokeh foosdkuan f”k{k.klaLFksps

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

lqLokxre~


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lqlokxre

lqLokxre~

Kku foKku vkf.k lqlaLdkj ;klkBh f”k{k.kizlkj

% MkW ckiqth lkGqa[ks

Jh Lokeh foosdkuan f”k{k.k laLFkk dksYgkiqj

2012¹2013

kku fokku vkf k lqlaldkj klkbh f k k kizlkj mkw ckiwth lkgqa ks
Kku foKku vkf.k lqlaLdkj ;klkBh f”k{k.kizlkj MkW- ckiwth lkGqa[ks
  • Jh Lokeh foosdkuan f”k{k.klaLFksps

Jh vaagdova ivadyaalaya ` vaazar sToSana

ta.kaorogaaMva ija. saatara

2012- 13

  • lknjdrsZ % ku.svaatI gaNapt cavhaNa

7 vaI A

slide4

GaTk

  • BaartIya rajyaGaTnaotIla h@k va kt-vyao
  • vyai@t ivakasaasaazI h@kaMcaI inataMt
  • AavaSyakta.
  • h@k nasatIla tr kaoNatIhI vya@tI AaplaI
  • p`gatI k$ SakNaar naahI.
slide5

vyaa#yaaÁ¹ p`a.hora^lD laaskI“h@k mhNajao saamaaijak jaIvanaacaI ASaI pirisqatI kI jyaa iSavaaya kaoNa%yaahI vya@tIlaa svatÁcaI jaastIt jaast p`gatI GaDvaUna AaNata yaot naahI.

h@k

slide6

BaartIya rajyaGaTnaotIla h@kivaYayak trtUdI

BaartIya saMivaQaana

sa%yamaova jayato

slide7

Baartacao saMivaQaana

p`astaivaka

AamhI Ê Baartacao laaokÊBaartacao ek saava-BaaOma

samaajavaadI Qama-inarpoxa laaokSaahI gaNarajya GaDvaNyaacaa

va %yaacyaa sava- naagairkaMsaÁ

saamaaijak Ê Aaiqa-k va rajanaOitk nyaayaÂ

ivacaar Ê AiBavya@tI Ê ivaSvaasa ÊEaQda

va ]pasanaa yaaMcao svaatMHyaÂ

djaa-caI va saMQaIcaI samaanataÂ

inaiScatpNao p`aPt k$na doNyaacaa

AaiNa %yaa savaa-MmaQyao vya@tIcaI p`itYza

va raYT/acaI ekta AaiNa eka%mata

yaaMcao AaSvaasana doNaarI baMQauta

p`vaiQa-t krNyaacaa saMklppUva-k inaQaa-r k$naÂ

Aanacyaa saMivaQaanasaBaot

Aaja idnaaMk savvaIsa naovhoMbar 1949 raojaI

yaaWaro ho saMivaQaana AMgaIkRt AaiNa AiQainayaimat

k$na svatÁp`t Ap-Na krt Aahaot.

slide8

Qaaima-k svaaMtHyaacaa h@k

samatocaa h@k

maUlaBaUt

h@k

saaMskRitk va SaOxaiNak h@k

svaaMtHyaacaa h@k

GaTnaa%mak ]paaya yaaojanaaMcaa

h@k

SaaoYaNaa iva$d\Qa h@k