1 / 26

INTERREG IIIA PR-SR

INTERREG IIIA PR-SR. Rozvoj a propagácia cezhraničnej spolupráce medzi partnermi trhu práce v okrese Stará Ľubovňa a Nowy Sacz. Základné údaje o okrese Stará Ľubovňa. Počet obyvateľov: 51 539 (k 31.12.2005) Počet EAO: 21 428 Počet obcí: 44 (z toho 2 mestá)

eron
Download Presentation

INTERREG IIIA PR-SR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. INTERREG IIIA PR-SR Rozvoj a propagácia cezhraničnej spolupráce medzi partnermi trhu práce v okrese Stará Ľubovňa a Nowy Sacz

 2. Základné údaje o okrese Stará Ľubovňa • Počet obyvateľov: 51 539 (k 31.12.2005) • Počet EAO: 21 428 • Počet obcí: 44 (z toho 2 mestá) • Počet zamestnávateľských subjektov: VZ: 125 ( 6 913 ) • MZ: 864 ( 4 803 ) • SZČO: 5 100  miera evidovanej nezamestnanosti: • - r.2006: 10,02% ( 10,92%,  9,23%, + - 1,69%) • r.2000: 17,51% ( 20,80%,  13,88%, + - 6,92%)

 3. PO kraj SR SĽ EÚ-25 Hodnota EÚ 25 : zdroj EUROSTAT

 4. NEZAMESTNANOSŤ • Na relatívne priaznivú situáciu v nezamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa • vplýva viacero faktorov. Medzi najvýznamnejšie patria: • počet SZČO • migrácia občanov za prácou mimo okres i do zahraničia • spolupráca so zamestnávateľmi, sezónne práce • stabilizácia sociálno–ekonomickej situácie u zamestnávateľov • existencia subjektov so zahraničnou účasťou

 5. Počet SZČO Okres Stará Ľubovňa patrí k okresom s najvyšším podielom SZČO, kde na celkový počet ekonomicky aktívneho obyvateľstva pripadá 24 %. V súčasnosti je počet SZČO (5 100) vyšší, ako počet uchádzačov o zamestnanie (2 839).

 6. Migrácia občanov • Okres Stará Ľubovňa je charakteristický zvýšenou migráciou občanov za prácou do: • ČR - stavebníctvo, zdravotníctvo, elektrotechnický priemysel • Rakúsko - opatrovateľky, poľnohospodárstvo • SRN - stavebníctvo, služby - cestovný ruch, poľnohospodárstvo • Írsko, Veľká Británia, Holandsko • nezanedbateľný je aj odchod práceschopného obyvateľstva do zámoria (USA, Kanada) Na migráciu obyvateľov má na jednej strate vplyv hlavne nedostatok vhodných pracovných príležitostí a nízka priemerná mzda (SL - 13 216,- Sk, PO – 13 661,- Sk, SR – 18 324,- Sk, na druhej strane obyvatelia hovoriaci nemeckým dialektom.

 7. PODMIENKY PRE MIGRÁCIU • Zjednotená legislatíva týkajúca sa vzájomného zamestnávania • Podobnosť slovenského a poľského a jazyka • Podobná kultúra a tradície • Priaznivá vzdialenosť (Stará Ľubovňa – Nowy Sacz = 50 km) • Dostatočný počet hraničných prechodov • Vzdelanostná úroveň obyvateľov • Rozvoj malých a stredných podnikov • Ochota cestovať za prácou

 8. PREKÁŽKY CEZHRANIČNEJ MIGRÁCIE • Neexistencia priameho dopravného spojenia s okresom Nowy Sacz • Dopravná infraštruktúra v zlom technickom stave • Vysoká miera nezamestnanosti v okrese Nowy Sacz – 26,4% • Nárast dlhodobej nezamestnanosti – cca 50% z UoZ • Nízka úroveň kvalifikácie pracovných síl vedených v evidencii úradov práce – 57% UoZ so základným vzdelaním • Rozdiel v minimálnych mzdách – SR 6900 Sk, PR 9000 Sk • Malá ponuka nových pracovných miest • Nízka informovanosť obyvateľov o cezhraničnej migrácii

 9. Záujem občanov o prácu v PR

 10. Odvetviav ktorých majú občania záujem pracovať

 11. Záujem zamestnávateľov zamestnať občanov PR

 12. Odvetvia, v ktorých majú zamestnávatelia záujem zamestnať občanov PR

 13. INTERREG IIIA PR-SR Rozvoj a propagácia cezhraničnej spolupráce medzi partnermi trhu práce v okrese Stará Ľubovňa a Nowy Sacz

 14. PARTNERI PROJEKTU • Krajský úrad práce Krakow pracovisko Nowy Sacz • Okresný úrad práce Nowy Sacz

 15. CIELE PROJEKTU • prehlbovanie spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa a Nowy Sacz so zameraním na rozvoj trhu práce • budovanie prepojení medzi miestnymi inštitúciami • zabezpečenie informovanosti o možnostiach cezhraničnej spolupráce

 16. CIEĽOVÉ SKUPINY • obyvatelia okresu Stará Ľubovňa, Nowy Sacz • orgány štátnej správy a samosprávy • zamestnávatelia • zamestnanci verejných služieb zamestnanosti v okrese Stará Ľubovňa a Nowy Sacz

 17. AKTIVITY POJEKTU • pracovné stretnutia zamestnancov verejných služieb zamestnanosti • zorganizovanie Slovensko – Poľskej konferencie so zameraním na rozvoj cezhraničnej spolupráce • vydanie bulletinu – prezentačného materiálu z konferencie • propagácia slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce pre miestne obyvateľstvo • zriadenie Infobodu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni

 18. PRACOVNÉ STRETNUTIA • Zamerané na výmenu skúsenosti, odborných vedomostí a posilnenie spolupráce na trhu práce • 20 zamestnancov ÚPSVaR Stará Ľubovňa a 20 zamestnancov PUP Nowy Sacz • Pracovné stretnutia 19.05.2006 a 03.10.02006 na ÚPSVaR Stará Ľubovňa a 30.-31.3.2006, 26.-27.6.2006 a 10.10.2006 v Poľskej republike

 19. SLOVENSKO – POĽSKÁ KONFERENCIA Ciele konferencie: • zabezpečiť informovanosť o cezhraničnej spolupráci • získať informácie o možnostiach rozvoja regiónu • posilniť pracovnú mobilitu a konkurencieschopnosť regiónu • zviditeľniť rozvíjajúci sa prihraničný región • podporiť výmenu informácií v oblasti trhu práce • budovať prepojenia medzi miestnymi inštitúciami

 20. SLOVENSKO – POĽSKÁ KONFERENCIA Zúčastnení: • Andrzej Martynuska, KUP Krakow • Mária Skupníková, MPSVaR • Rastislav Prokopič, Generálne riaditeľstvo regionálnej politiky, EK, Brusel • Róbert Hajšel, Informačná kancelária EP Bratislava • Adam Leskiewicz, Úrad Malopoľského vojvodstva v Krakowe • Alexander Ernst, Úrad Prešovského samosprávneho kraja • Artúr Benes, Agentúra regionálneho rozvoja Prešov • Natália Tarasovová, zastúpenie PSK Brusel • Božena Borkowska, kancelária poslanca EP • Mária Kolková, asistentka poslanca EP Miroslava Mikolášika • Zástupcovia štátnej správy, samosprávy, zamestnávateľov zo SR a PR

 21. VYDANIE BULETINU • Z príspevkov prednesených v rámci konferencie a Workshopu bol spracovaný zborník v slovenskom a poľskom jazyku • Spracovanie slovesko – poľského slovníka

 22. PROPAGÁCIA SLOVENSKO –POĽSKEJ CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE • Informačný stánok v rámci kultúrno – spoločenskej akcie v Starej Ľubovni • Zamestnanci ÚPSVaR Stará Ľubovňa a PUP Nowy Sacz • Prezentácia životných a pracovných podmienok v SR a PR • Informačné letáky a všetky materiály vypracované v rámci projektu

 23. ZRIADENIE INFOBODU • Zriadenie v októbri 2006 • Prístup na internet • On - line príručka „Procedurálne požiadavky na občanov SR, ktorí začínajú pracovať alebo podnikať v PR“ • Voľné pracovné miesta v PR • Infobod bude zriadený aj v PR

 24. CEZHRANIČNÝ DOPAD • nadviazanie kontaktu medzi inštitúciami v prihraničnom regióne • rozvoj a posilnenie spolupráce služieb zamestnanosti • zabezpečenie a uľahčenie prístupu k informáciám • zvýšenie reálnej možnosti migrácie pracovných síl a podnikania v prihraničných okresoch

 25. ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. Ing. Miroslav Redaj

More Related