PCF
Download
1 / 15

PCF - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

PCF. ?. P er C apita F inansiranje - o baveznog i srednjeg obrazovanja –. FINANSIRANJE U OBRAZOVANJU - predškolsko,osnovno i srednje. BUDžET. TRANSFER. Lokalna uprava - grad, opština -. BUDžET. ODRŽAVANJE, OPREMA I SREDSTVA MATERIJALNI TROŠKOVI SOLIDARNE POMOĆI, JUBILARNE N.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PCF' - erol


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pcf

PCF

?

Per Capita Finansiranje

- obaveznog i srednjeg obrazovanja –


Finansiranje u obrazovanju pred kolsko osnovno i srednje
FINANSIRANJE U OBRAZOVANJU - predškolsko,osnovno i srednje

BUDžET

TRANSFER

Lokalna uprava

- grad, opština -

BUDžET

 • ODRŽAVANJE, OPREMA I SREDSTVA

 • MATERIJALNI TROŠKOVI

 • SOLIDARNE POMOĆI, JUBILARNE N.

 • PUTNI TROŠKOVI

 • STRUČNO USAVRŠAVANJE

INVESTICIJE

Ministarstvo prosvete,

nauke i

tehnočoškog razvoja

Škola A

Škola B

PLATE

Škola C

FORMULA :

- UREDBE

- PKU

- BUDžETI (iskustvo)

Škola D

INVESTICIJE

PU

PLATE

POV


P er c apita f inansiranje pred kolsko osnovno i srednje
Per Capita Finansiranje - predškolsko,osnovno i srednje

 • -Za razliku od postojećeg sistema, nema direktne veze centralnih vlasti i izvršioca /škola/

 • Decentralizovan sistem

 • finansiranja na 3 nivoa

Ministarstvo prosvete,

nauke i

tehnočoškog razvoja


Ta je to pcf finansiranje u obrazovanju
Šta je to PCF finansiranje u obrazovanju ?

 • .... je princip ”finansije prate učenika”

 • pružaocima usluga propisanog kvaliteta u obrazovanju: - jedinice lokalne uprave /grad, opština/,

  - državna škola,

  - privatna škola /osnivači/

  se odobravaju finansije iz budžeta prema broju učenika

Transfer = iznos po učeniku x broj učenika


Pcf finansiranje podrazumeva finansiranje po formuli
PCF finansiranje, podrazumeva finansiranje po formuli !

 • Vlada primenjuje formulu (set objektivnih pravila) za utvrđivanje iznosa transfera za opštine-gradove, koje takođe mogu da primenjuju formulu za utvrđivanje budžeta škola;

 • Osnovni imdikator u formuli je broj učenika;

 • Učenici se dele u različite grupe prema karakteristikama koje utiču na različitu cenu/nivo troška za njihovo obrazovanje,

  npr. razred, uzrast, kurikulum, lokacija, manjinsji jezik, pripadnost socijalno ugroženim kategorijama,

  mogu to biti i npr. vrsta grejanja, veličina škole, gustina naseljenosti, izd


Potpuno razvijen sistem pcf a
Potpuno razvijen sistem PCF-a

 • Ima tri osnovna elementa :

 • Vlada primenjuje formulu per capita za utvrđivanje visine transfera

 • za obrazovanje opštinama /gradovima, koje imaju škole pod upravom;

 • Opštine primenjuju lokalnu formulu za izračunavanje ukupnog

 • budžeta (jedne budžetske stavke) za sve škole pod svojom upravom

 • za sve osnovne resurse uključujući i zaposlene;

 • Škole imaju finansijsku autonomiju (upravljaju sopstvenim budžetom-

 • direktor škole / školski odbor): škola sama određuje broj nastavnika u

 • zavisnosti od raspoloživog budžeta.


Ra irenost pcf u evropi
Raširenost PCF u Evropi

Delimično PCF

Postoje neki elementi

Nacionalna formula za raspodelu

sredstava sa centralnog nivoa za

gradove / opštine

-

Neki od osnivača (gradovi/opštine)

primenjuju lokalnu formulu za

utvrđivanje budžeta škola

-

Škole ne upravljaju sopstvenim

budžetom

Primeri : Poljska, Estonija, Makedonija,

Švedska, Finska, Mađarska

Potpuno PCF

Postoje sva tri elementa

Nacionalna formula za raspodelu

sredstava sa centralnog nivoa za

gradove / opštine

-

Svi osnivača škola primenjuju

lokalnu formulu za

utvrđivanje budžeta škola

-

Škole upravljaju sopstvenim

budžetom

Primeri : V.Britanija, Holandija, Litvanija,

Slovačka, Bugarska


Definisanje efektivne formule za pcf 1 jednostavna formula
Definisanje efektivne formule za PCF 1. Jednostavna formula

 • Jednostavna formula je dobra zato što je transparentna . . . . .

  G– transfer za i – tu opštinu/grad (ili školu)

  G = c P c -- iznos po učeniku

  P – broj učenika u opštini / gradu (ili školi)

  . . . . ali se ne može obezbediti pravičnost u raspodeli budžeta za

  opštine/gradove (ili škole), npr. za škole sa velikim rasponom u

  visini troškova po učeniku zbog strukture faktora kao što su:

  - različiti kurikulumi, a samim tim i različit broj časova nastave i broj učenika u grupama (razredi, tip škole, manjinski jezici);

  - veličina škola na nekim seoskim lokacijama, troškovi grejanja;

  - faktori socijalne ugroženosti, razvijenost lokalne sredine, ...

i

i

i

i


Efekti primene jednostavne formule pcf
Efekti primene jednostavne formule PCF

 • Primenom ove jednostavne formule, velike škole dobijaju previše a male premalo


2 kompleksna formula
2. Kompleksna formula

 • Pravičnija i odražava razlike u strukturnim troškovima

  (primer Poljske)

  G – transfer za i opštinu

  c-dodeljena sredstva po učeniku

  po kategorijama j (od 1 do m) –

  G = s c PPoljska ima 47 kategorija

  P – broj učenika u kategoriji j i u

  opštini i

  s -ponder za opštinu i za diferencijal

  plate nastavnika baziran na proporciji

  nastavnika u svakoj klasi nastavnika

m

i

i

j

j

i

j=1


Ubla avanje bolnog prilago avanja za one iji e bud et biti smanjen world bank
Ublažavanje bolnog prilagođavanja za one čiji će budžet biti smanjen - World bank -

 • Osnovna poenta PCF finansiranja je promena načina raspodele sredstava za obrazovanje tako da bude efikasniji i pravičniji

  Prema tome, neke opštine i škole dobiće više sredstava po učeniku u odnosu na ranije, a neke manje.

 • Ako je cilj da se smanje troškovi po učeniku u školama sa visokim troškovima neke škole i odeljenja će morati da se zatvore i nastavnici će morati da se otpuste.

 • To treba da se radi samo na početku školske godine.

 • Amortizovati prilagođavanje novom sistemu PCF, zadržavanjem u budžetu države/opštine određenih sredstava za prilagođavanje i pogrešne odluke, uz jasne kriterijume i na vreme od max. 2 – 3 godine


Nova uloga menad menta direktora i kolskih odbora u pcf world bank
Nova uloga menadžmenta, direktora i školskih odbora u biti smanjen - PCF – World bank -

 • Finansijski menadžer i menadžer resursa odgovoran za budžet škole,

 • Rukovodilac nastave: odgovoran za kvalitet obrazovanja i standarde i rezultate koje postižu učenici, zapošljava nastavnike, ocenjuje im radni učinak i unapređuje nastavnu praksu,

 • Veća razlika između plate direktora i nastavnika,

 • Stručno usavršavanje u rukovođenju nastavom i finansijama,

 • Osiguranje zapošljavanja najboljih kadrova (bez političkog i nepotističkog),

 • Školski odbor poziva direktora na dogovornost i osigurava transparentnost rada direktora,

 • Školski odbor mora imati Statut sa utvrđenim odgovornostima, ovašćenjima, načinu izbora članova i definisanje procedura,

 • Radnici moraju imati jasnu manjinu u odboru (Školski odbor nije Radnički savet)


Obuka pra enje procena i pilotiranje pcf
Obuka, praćenje, procena i pilotiranje biti smanjen - PCF

 • Obučiti : - opštinski službenici u odeljenju prosvete i finansija

  - direktori škola

  - računovodstva škola

  - članovi školskih odbora,

 • Izrada Studije procene za početak implementacije,

 • Pilotirati sa najkompetentnijim i reprezentativnim školama i opštinama,

 • Praćenje rezultata i poređenje sa Studijom,

 • Piloti nisu uspeli u Rumuniji i Azerbejdžanu, bez pilotauvedeno PCF u Poljskoj, Bugarskoj, Estoniji, Litvaniji, ostali su imali pilote.

 • U Srbiji piloti idu od 2013/14 u 16 opština: ......................


Rezime wb
Rezime - WB biti smanjen -

- PCF je kompleksna reforma i to posebno njegova potpuna verzija

- Neophodna je potpuna politička podrška (od strane i Ministarstva finansija

i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja),

- Ne mora se u svakom slučaju primenjivati u celoj zemlji, može se pilotirati,

ali to zahteva pažljivu procenu,

- PCF finansiranje je održivo ?

Korišteni izvori : Marko and Tony – World Bank

Rosalind Levacic - “

Projekat DILS


Pcf
PCF biti smanjen -

Hvala na pažnji !

Autor : Rade Erceg


ad