Suy dinh d ng
Download
1 / 53

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

SUY DINH DÖÔÕNG. BS.NGUYEÃN HUY LUAÂN. MUÏC TIEÂU. Trình baøy ñöôïc ñònh nghóa vaø nguyeân nhaân cuûa beänh SDD. Moâ taû ñöôïc caùch phaân loaïi beänh SDD. Neâu ñöôïc trieäu chöùng laâm saøng cuûa caùc theå beänh SDD. Lyù giaûi ñöôïc caùc xeùt nghieäm cuûa beänh SDD.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - erich-hester


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Suy dinh d ng

SUY DINH DÖÔÕNG

BS.NGUYEÃN HUY LUAÂN


Mu c tie u
MUÏC TIEÂU

 • Trình baøy ñöôïc ñònh nghóa vaø nguyeân nhaân cuûa beänh SDD.

 • Moâ taû ñöôïc caùch phaân loaïi beänh SDD.

 • Neâu ñöôïc trieäu chöùng laâm saøng cuûa caùc theå beänh SDD.

 • Lyù giaûi ñöôïc caùc xeùt nghieäm cuûa beänh SDD.

 • Keå ñöôïc caùc böôùc ñieàu trò beänh SDD.

 • Neâu ñöôïc caùc bieän phaùp phoøng beänh SDD.

 • Tham vaán ñöôïc moät tröôøng hôïp bieáng aên nheï


Nh nghia
Ñònh nghiaõ:

Suy dinh döôõng ( SDD ) laø tình traïng beänh lyù

thöôøng gaëp ôû treû döôùi 5 tuoåi ( nhaát laø treû döôùi 3

tuoåi ) do thieáu caùc chaát dinh döôõng ñaëc bieät laø

chaát ñaïm vaø chaát beùo, laøm aûnh höôûng ñeán söï

phaùt trieån theå chaát, vaän ñoäng, taâm thaàn vaø trí

thoâng minh cuûa treû.


D ch te ho c
Dòch teã hoïc

Toå chöùc Y teá Theá giôùi: 500 trieäu treû em bò thieáu dinh döôõng

ôû caùc nöôùc ñang phaùt trieån gaây neân→ 10 trieäu töû vong/naêm

 • Theo vieän dinh döôõng quoác gia :

  Beänh vieän Nhi Ñoàng I


Nguye n nha n
Nguyeân nhaân

 • Nhieãm truøng vaø kyù sinh truøng:

 • Treû ñöôïc nuoâi döôõng trong moâi tröôøng soáng keùm veä sinh.

 • Treû khoâng ñöôïc chuûng ngöøa theo lòch nhaát laø ñoái vôùi nhöõng beänh baét buoäc.

  • Caùc dò taät baåm sinh:

 • Heä tieâu hoaù: Söùt moâi, cheû voøm haàu, heïp phì ñaïi moân vò, phình ñaïi traøng baåm sinh....

 • Heä tim maïch: Tim baåm sinh.

 • Heä thaàn kinh: Taät ñaàu nhoû ( Microceùphalie) hay naõo uùng thuûy ( Hydroceùphalie ), baïi naõo....

 • Beänh nhieãm saéc theå: Hoäi chöùng Down.


 • Nguye n nha n1
  Nguyeânnhaân

  • Thieáukieánthöùcnuoâi con theokhoahoïc:

  • Treân 60% caùcbaømeïkhoângbieátcaùchnuoâi con theokhoahoïc.

  • KhicaùcbaømeïkhoângñuûsöõahOaëckhoângcoùsöõanuoâi con, chænuoâitreûñônthuaànbaèngsöõaboøhoaëcnöôùcchaùoloaõng

  • Töøthaùngthöù 4 trôûñi, khoângbieátchotreûaêndaëm

  • Khitreûbòbeänhbaéttreûkieângaên, chæaênchaùomuoái, chaùoñöông, keùodaøinhieàungaøy.

  • Nuoâitreûbaèngcheáñoäaênboätquaùsôùm, tröôùc 3 thaùngtuoåivaøcoùtröôønghôïpngaysausanhgaâyroáiloaïntieâuhoaùkeùodaøi.


  4 ha u qua cu a be nh sdd
  4. Haäuquaûcuûabeänh SDD

  • Suydinhdöôõngnaëngvaøkeùodaøiôûthôøikyøbaøothaivaødöôùi 12 thaùng: aûnhhöôûngñeánsöïphaùttrieåntrítueä.

  • Suydinhdöôõngnaëngvaøkeùodaøitröôùc 3 tuoåiseõlaømchotreûgiaûmcaânnaëngvaøchieàucao.

  • Trong 3 chæsoá : caânnaëng, chieàucao,vaøtrítueä , chæcoùcaânnaënglaøthayñoåinhanhnhaát, sôùmnhaátvaøphuïchoàisauñieàutrò.


  5 pha n loa i suy dinh d ng
  5. Phaân loaïi suy dinh döôõng:

  Caânnaëngtheotuoåi ( CN/ T ): GOMEZ

  • CN/ T: > 80% chuaån: treûbìnhthöôøng.

  • CN/ T: 71 – 80% chuaån: SDD nheï.

  • CN/ T: 61 – 70% chuaån: SDD vöøa.

  • CN/ T  60% chuaån: SDD naëng


  5 pha n loa i sdd
  5. Phaânloaïi SDD

  Chieàucaotheotuoåi ( CC/ T ):

  • CC/ T  90% chuaån : treûbìnhthöôøng.

  • CC/ T ñaït 86 – 90% chuaån: suydinhdöôõngnheï.

  • CC/ T ñaït 81 – 85% chuaån: suydinhdöôõngvöøa.

  • CC/ T  80% chuaån: suydinhdöôõngnaëng.


  5 pha n loa i sdd1
  5. Phaânloaïi SDD

  Caânnaëngtheochieàucao ( CN/ CC ):

  • CN/ CC  80% chuaån: cheáñoäaênphuøhôïpvôùinhucaàu.

  • CN/ CC  90% chuaån: cheáñoäaêndöthöøagaâybeùophì.

  • CN/ CC < 80% chuaån: cheáñoäaênthieáugaâysuydinhdöôõng.


  5 pha n loa i sdd2
  5. Phaânloaïi SDD

  Ñeåphaânloaïisuydinhdöôõngdöïavaøotyûleä CN/ CC tacoù:

  • CN/ CC ñaït 71 – 80% chuaån: suydinhdöôõngnheï.

  • CN/ CC ñaït 61 – 80% chuaån: suydinhdöôõngvöøa.

  • CN/ CC < 60% chuaån: suydinhdöôõngnaëng


  5 pha n loa i suy dinh d ng1
  5. Phaân loaïi suy dinh döôõng:

  CHÆ SOÁ BMI = CAÂN NAËNG/ CHIEÀU CAO ²

  Phaân loaïi theo WATERLOW:


  5 pha n loa i sdd3
  5. Phaânloaïi SDD

  BAÛNG PHAÂN LOAÏI WIJNAND KLAVER

  • Vuøng 1: CN/ CC  80%

   CN/ T  80% Treûbìnhthöôøng

   CC/ T  90%

  • Vuøng 2: CN/ CC  80%

   CN/ T < 80% Treûbaétñaàusuïtcaân

   CC/ T  90%

  • Vuøng 3a: CN/ CC < 80%

   CN/ T < 80% SDD caáptheånheï, vöøa

   CC/ T  90%

  • Vuøng 3b: CN/ CC < 80%

   CN/ T < 60% SDD caáptheånaëng

   CC/ T  90%


  5 pha n loa i sdd4
  5. Phaânloaïi SDD

  Vuøng 4a: CN/ CC < 80%

  CN/ T < 80% SDD maõn, tieántrieåntheånheï, vöøa.

  CC/ T < 90%

  Vuøng 4b: CN/ CC < 80%

  CN/ T < 60% SDD maõn, tieántrieåntheånaëng.

  CC/ T < 90%

  Vuøng 5a: CN/ CC  80%

  CN/ T < 80% SDD maõn, tieántrieåntheånheï- vöøañaõ CC/ T < 90% ñöôïcñieàuchinhcheáñoäaên.

  Vuøng 5b: CN/ CC > 80%

  CN/ T < 60% SDD maõn, tieántrieånnaëngñaõ

  CC/ T < 90% ñöôïcñieàuchænhcheáñoäaên.

  Vuøng 6: CN/ CC  80% SDD maõn, ñaõñöôïcñieàutròñaõphuïchoài

  CN/ T  80% caânnaëngnhöngvaãncoøndichöùngluøn.

  CC/ T < 90%

  Vuøng 7: CN/ CC < 80% Treûbòñedoaï SDD, cheáñoäaênthieáu so CN/ T  90% vôùinhucaàu, chöaaûnhhöôûngñeáncaân

  CC/ T  90% naëngvaøchieàucao.


  6 la m sa ng
  6. Laâm saøng:

  6.1. Suydinhdöôõngbaøothai:

  6.1.1: Ñònhnghiaõ: Taátcaûcaùctreûsanhñuûthaùngmaø CN < 2500g.

  6.1.2. Nguyeânnhaân:

  • Meïtaêngcaâníttrongthôøigianmangthai.

  • Meïmaécbeänhmaõntínhtrongthôøigianmangthai.


  6 la m sa ng1
  6. Laâm saøng:

  6.1.3. Laâmsaøng:

  - Nheï: Caânnaënggiaûm < 2500g.

  Chieàucaovaøvoøngñaàubìnhthöôøng.

  - Vöøa: Caânnaënggiaûm.

  Chieàucaogiaûm.

  Voøngñaàubìnhthöôøng.

  - Naëng: Giaûmcaû 3 chæsoá: caânnaëng, chieàucao, voøngñaàu.

  Cuoángroánteonhoû, vaøng.


  6 la m sa ng2
  6. Laâm saøng:

  6.1. Suydinhdöôõngbaøothai:

  Khibòsuydinhdöôõngbaøothai, treûsôsinhdeãbòñedoïa:

  • Haïñöôønghuyeátgaây co giaät, roáiloaïnnhòpthôû.

  • Haïthaânnhieätdeãgaâytöûvong.

  • HaïCalcimaùugaây co giaätvaøcônngöngthôû.

   6.1.4. Phoøngbeänhsuydinhdöôõngbaøothai:

  • Taátcaûcaùcbaømeïmangthaiphaûiñöôïckhaùmthaiñònhkyøñeåtheodoõicaânnaëng.

  • Taêngkhaåuphaànaênnhaátlaøtrong 3 thaùngcuoái.

  • Ñieàutròcaùcbeänhmaõntínhchomeï.


  6 la m sa ng3
  6. Laâm saøng:

  6.1. Suy dinh döôõng baøo thai:


  6 la m sa ng4
  6. Laâm saøng

  6.2. Suydinhdöôõngsausanh:

  • Giaiñoaïnkhôûiphaùt:

   Caùctrieäuchöùnglaâmsaøngraátngheøonaøn, deãbòboûsoùt. Treûvaãnchôivaãnaênnhöngchæbieåuhieänsuydinhdöôõngbaèngñöùngcaânhoaëcsuïtcaân.

  • Giaiñoaïntoaønphaùt: 3 theålaâmsaøng.


  6 la m sa ng5
  6. Laâm saøng:

  6.2.1. Theåphuø: Coønñöôïcgoïilaøtheå KWASHIORKOR. Treûbòsuydinhdöôõng do aênquaùnhieàuboätthöøachaátñöôøng ( glucid ) nhönglaïithieáuchaátbeùo ( lipid ) vaøñaëcbieätlaøthieáuchaátñaïm ( protid) nghieâmtroïng.


  6 la m sa ng6
  6. Laâm saøng:

  Laâmsaøng:

  • Phuø: Khôûiñaàutreûphuøôûmímaét, maëtvaø 2 chi döôùi. Sauñoùneáunaëngtreûseõphuøtoaønthaân

  • Roáiloaïnsaéctoáda: Thöôønggaëpôûneápgaápcoå, naùch, haùng, khuyûutay, khuyûuchaân, moâng

  • Tìnhtraïngthieáudinhdöôõngcoønbieåuhieänôûcaùccôquankhaùc: Toùc, Raêng, thieáu vitamin A ôûmaétgaâymuøloaø, Xöông, Ganõ, Tim, Ruoät, Tuïy, Naõo:.


  6 la m sa ng7
  6. Laâm saøng

  6.2.2. Theåteoñeùt: Coønñöôïcgoïilaøtheå MARASMUS

  • Treûthieáutaátcaûcaùcchaátñaïm, glucid, chaátbeùo...... ôûmöùcñoätraàmtroïng. Naênglöôïnghaàunhökhoângcoøn, vìvaäyñeåsoángtreûphaûihuyñoängtaátcaûcaùcchaátdöïtröõ: glucid, chaátbeùo, vaøsaucuønglaøchaátñaïm. Bieåuhieänlaâmsaøngchínhcuûatheånaøylaøtreûmaátheátlôùpmôõdöôùidaôûtoaønthaân.


  6 la m sa ng8
  6. Laâm saøng

  • Nguyeânnhaân:

  • Treûkhoângñöôïcnuoâibaèngsöõameï, phaûiuoángchaùoloaõnghoaëcboätloaõngthaysöõa.

  • Töøthaùngthöù 4 trôûñi, meïkhoângchoaêntheâm: boät, rauxanh, traùicaâychaátbeùovaøchaátñaïm.

  • Treûmaéccaùcbeänhnhösôûi, tieâuchaûy.... .maømeïbaéttreûkieângaên.

  • Treûbòsoátkeùodaøi, tieâuhaonhieàunaênglöôïng.


  6 la m sa ng9
  6. Laâm saøng:

  6.2.2. Theåteoñeùt: Coønñöôïcgoïilaøtheå MARASMUS

  Laâmsaøng:

  • Caùctrieäuchöùngcuûathieáu vitamin A, B1, B12, D, K,.....ôûmöùcñoänheïhôntheåphuø.

  • Theåteoñeùtkhoângcoùtrieäuchöùnggan to do thoaùihoaùmôõ do ñoùchöùcnaêngganítbòaûnhhöôûng.


  6 la m sa ng10
  6. Laâm saøng:

  • Tim: Treûítbòñedoïasuytim do möùcñoäthieáuñaïm, thieáumaùu, thieáu K vaøthieáu B1 nheïhôntheåphuø.

  • Nieâmmaïcruoätítbòtoånthöôngnaëngneântreûítbòtieâuchaûyvaøroáiloaïntieâuhoaù.

  • ÔÛ theåteoñeùtnaøyneáuñieàuchænhcheáñoäaênkòpthôøi, giaûiquyeátñöôïcnguyeânnhaântreûseõnhanhchoùngphuïchoài. Tieânlöôïngtröôùcmaétcuûatheånaøytoáthôntheåphuø.


  6 la m sa ng11
  6. Laâm saøng:

  6.2.3. Theå hoãn hôïp: Ñaây laø theå phuø ñaõ ñöôïc ñieàu trò, khi treû heát phuø trôû thaønh teo ñeùt nhöng gan vaãn coøn to do thoaùi hoaù môõ, chöa phuïc hoài hoaøn toaøn hoaëc treû teo ñeùt, da boïc xöông nhöng laïi keøm roái loaïn saéc toá da.


  7 xe t nghie m
  7. Xeùt nghieäm:

  7.1. Thieáu maùu nhöôïc saéc: giaûm Hb, Fe/HT, Ferritine


  7 xe t nghie m1
  7. Xeùt nghieäm:

  • Thieáu vitamin B12 vaø acid folic: macrocytic anemia


  7 xe t nghie m2
  7. Xeùt nghieäm:

  7.2. Thieáuñaïm: Serum prealbumin (transthyretin) vaø albumin

  • Ñaïmtoaønphaàntrongmaùugiaûmraátnaëngôûtheåphuø: < 4g% vaøgiaûmíthôntheåteoñeùt: 4 –5 g%.

  • Tyûleä A/ G bìnhthöôøngôûtheåteoñeùt.

  • Ngöôïclaïityûleä A/ G bòñaûongöôïctrongtheåphuø

  • Thayñoåicaùcthaønhcuûa acid amin.

  • Taêngloaïikhoângcaànthieát: Glycin, alanin, serin....

  • Giaûmcaùcloaïicaànthieát: Tyrosin, lysin, trytophan, methionin.....


  7 xe t nghie m3
  7. Xeùt nghieäm:

  7.3. Thieáu men chuyeånhoaù: Nhöcaùc men:

  • Phosphatase.

  • Esterase.

  • Cholinesterase.

  • Amylase.

  • Lipase.


  7 xe t nghie m4
  7. Xeùt nghieäm:

  7.4. Roái loaïn nöôùc vaø ñieän giaûi:

  • Roái loaïn phaân phoái nöôùc: Giöõ nöôùc ôû gian baøo trong theå phuø vaø thieáu nöôùc maõn trong theå teo ñeùt.

  • Caùc chaát ñieän giaûi trong maùu bò giaûm, nhaát laø trong theå phuø: Na+ , Cl- , Ca++ vaø HCO3-.

   7.5. Thieáu chaát beùo:

   Caùc thaønh phaàn chaát beùo trong maùu ñeàu bò giaûm: lipid, cholesterol, triglycerid.

   7.6. Giaûm khaû naêng baûo veä cô theå: Do caùc chöùc naêng baûo veä cô theå ñeàu giaûm neân treû raát deã maéc caùc beänh nhieãm truøng nhaát laø ôû theå phuø.

  • Toång soá Lymphocyte < 1000/mm³, test IDR (-)


  7 xe t nghie m5
  7. Xeùt nghieäm:

  7.7. Suychöùcnaênggan: Nhaátlaøtrongtheåphuøkhiganñaõ to, chaéc do thoaùihoaùmôõ. Do thieáu men chuyeånhoaùneânchaát lipid hìnhthaønhtöøglucidthöøakhoângñöôïcsöûduïng, laéngñoïnglaïitrongteábaøoganvaøphaùhuûymoïihoaïtñoängcuûagan:

  • Haïncheágantoånghôïpcaùc globulin mieãndòch, caùcyeáutoáñoângmaùu.

  • Haïncheáñieàuhoaøñöôønghuyeátvaøthaânnhieät.


  7 xe t nghie m6
  7. Xeùt nghieäm:

  7.8 Thieáuvitamine:

  • Vitamine tan trongmôõ: A – D- E – K

  • Vitamine tan trongnöôùc: ítgaëp, thöôøngthieáua.folicvaø B12.

   7.9 Muoáikhoaùng: ñoàng, keõm.

   7.10 X.quang : chothaáydaáuhieäuloaõngxöôngvaøgiuùpxaùcñònhtuoåithaätcuûa BN nhôøñaùnhgiaùtuoåixöông


  8 cha n oa n
  8. Chaån ñoaùn :

  Ñaùnh giaù tình traïng dinh döôõng bao goàm:

  • Cheá ñoä dinh döôõng, thuoác vaø tieàn caên beänh lyù.

  • Khaùm laâm saøng

  • Ño löôøng söï phaùt trieån, chæ soá nhaân traéc

  • Caän laâm saøng


  9 ie u tr
  9. Ñieàu trò

  • 9.1. Ñoái vôùi theå suy dinh döôõng nheï vaø suy dinh döôõng theå vöøa khoâng coù bieán chöùng: treû caàn ñöôïc ñieàu trò taïi nhaø baèng caùch:

  • Ñieàu chænh cheá ñoä aên cho phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa treû.

  • Chaêm soùc treû baèng chính tình thöông cuûa cha meï: ñoäng vieân, khuyeán khích treû aên, chôi vôùi treû laø nhöõng bieän phaùp toát trong ñieàu trò.


  9 ie u tr1
  9. Ñieàu trò

  9.2. Suy dinh döôõng theå vöøa keøm bieán chöùng vaø suy dinh döôõng theå naëng: caàn cho nhaäp vieän ñieàu trò nhö sau:


  Pha c o ca p c u suy dinh d ng na ng cu a to ch c y te the gi i
  Phaùc ñoà caáp cöùu suy dinh döôõng naëng cuûa toå chöùc y teá theá giôùi

  • Ñaùnh giaù vaø ñieàu trò maát nöôùc vaø roái loaïn ñieän giaûi.

  • Chaån ñoaùn vaø ñieàu trò nhieãm truøng vaø kyù sinh truøng.

  • Neáu treû ôû vuøng soát reùt cho uoáng phoøng baèng Chloroquine.

  • Cho uoáng vitamine A lieàu taán coâng.

  • Ñieàu trò thieáu maùu döïa vaøo Hb (gr%).

    < 3 gr% truyeàn maùu 10 – 20 ml/kg/laàn.

    > 3 gr% :

    Neáu treû > 3 ngaøy tuoåi : uoáng Sulfate Fe 50mg/kg/ngaøy.

    Neáu treû < 3 ngaøy tuoåi : uoáng sirop Fe 1 – 2 ml/kg/ngaøy.

   5ml = 60 mg Fe.

    Neáu treû khoâng uoáng ñöôïc : tieâm baép dung dòch Imferon.

   Soá ml = 2/3 caân naëng.

   1 ml = 50 mg Fe.

   Khi chích khôûi ñaàu 1 ml, taêng daàn lieàu toái ña 5 ml.

    Song song keát hôïp cheá ñoä aên giaøu saét.

    Uoáng ñeán khi Hb ñaït 11 gr%.


  Pha c o ca p c u suy dinh d ng na ng cu a to ch c y te the gi i1
  Phaùc ñoà caáp cöùu suy dinh döôõng naëng cuûa toå chöùc y teá theá giôùi

  • Uoáng :

  • KCl 1 gr/ngaøy x 7 ngaøy

  • Mg 0,5gr/ngaøy x 7 ngaøy.

  • Uoáng Acid folic : 5 mg/ngaøy x 7 ngaøy.

  • Uoáng ña sinh toá.

  • Cho aên caøng sôùm caøng toát baèng söõa giaøu naêng löôïng keát hôïp vôùi cheá ñoä aên daëm theo tuoåi.

  • Ñieàu trò caùc bieán chöùng :

  • Haï nhieät ñoä.

  • Haï ñöôøng huyeát.

  • Haï Calci huyeát.

  • Chaêm soùc treû baèng chính tình thöông cuûa cha meï.

  • Heïn taùi khaùm.


  Xua t vie n va theo do i
  Xuaát vieän vaø theo doõi toå chöùc y teá theá giôùi

  • Treû coù caân naëng / chieàu cao = 90% ( - 1SD ) coù theå xem laø ñaõ hoài phuïc vaø coù theå xuaát vieän.

  • Tuy nhieân treû coù theå xuaát vieän sôùm neáu ñaït ñöôïc caùc tieâu chuaån sau:

   Veà phía treû:

   - Treû > 12 thaùng.

   - Treû ñaõ söû duïng ñaày ñuû khaùng sinh.

   - Treû ñaõ aên ngon mieäng.

   - Treû ñaõ taêng caân toát ( > 10g/ kg/ ngaøy ).

   - Heát phuø (neáu luùc nhaäp vieän coù phuø )

   - Treû ñaõ uoáng ñuû 2 tuaàn Kali, Magneù, khoaùng vaø vitamin ( hoaëc

   seõ tieáp tuïc uoáng ñaày ñuû khi veà nhaø ).


  Xua t vie n va theo do i1
  Xuaát vieän vaø theo doõi toå chöùc y teá theá giôùi

  Veà phía meï hoaëc ngöôøi chaêm soùc:

  - Khoâng ñi laøm xa nhaø.

  - Ñaõ ñöôïc huaán luyeän toát veà caùch cho aên thích hôïp.

  - Coù ñuû nguoàn taøi chính ñeå nuoâi treû.

  - Coù nhieät tình ñeå thöïc hieän caùc höôùng daãn cuûa nhaân vieân y teá.

  + Khi veà nhaø, meï phaûi ñöôïc huaán luyeän caùch cho aên toát vaø kích thích caûm giaùc baèng troø chôi lieäu phaùp.

  + Treû ñöôïc mang ñeán taùi khaùm sau xuaát vieän 1,2, 4 tuaàn trong thaùng ñaàu vaø moãi thaùng trong 6 thaùng tieáp theo


  10 cha m so c s c khoe ban a u
  10. Chaêm soùc söùc khoeû ban ñaàu toå chöùc y teá theá giôùi

  • Nguyeân nhaân suy dinh döôõng laø söï ngheøo khoå vaø thieáu kieán thöùc. Vieäc phoøng choáng suy dinh döôõng chæ coù theå thöïc hieän coù hieäu quaû khi nhaø nöôùc ñöùng ra chòu traùch nhieäm ñöa vaøo keá hoaïch phaùt trieån chung cuûa kinh teá, vaên hoaù, xaõ hoäi vaø huy ñoäng caùc ngaønh, ñoaøn theå vaø nhaân daân cuøng laøm.

  • Chieán löôïc chung phoøng choáng suy dinh döôõng nhaèm muïc ñích ñeán naêm 2010 seõ haï tyû leä suy dinh döôõng ôû treû em döôùi 5 tuoåi xuoáng 20%.


  10 cha m so c s c khoe ban a u1
  10. Chaêm soùc söùc khoeû ban ñaàu toå chöùc y teá theá giôùi

  Chuùng ta caàn giaùo duïc cho baø meï :

  - Phaûi chaêm soùc treû ngay töø trong buïng meï thoâng qua cheá ñoä dinh döôõng vaø chaêm soùc baø meï moät caùch hôïp lyù.

  Sau khi treû ra ñôøi, söõa meï laø nguoàn thöùc aên toát nhaát cho treû do ñoù caàn coù chính saùch ñuùng ñoái vôùi nhöõng baø meï cho con buù.

  - Phoøng choáng caùc beänh nhieãm khuaån baèng caùch thoâng qua coâng taùc tieâm chuûng môû roäng.

  - Phaùt hieän sôùm caùc treû bò suy dinh döôõng baèng caùch theo doõi caân naëng.

  - Taêng nguoàn thöïc phaåmboå sung cho baø meï vaø treû, thoâng qua vieäc xaây döïng heä sinh thaùi V.A.C ñeå taän duïng nguoàn thöùc aên ñòa phöông


  11 pho ng be nh
  11. Phoøng beänh toå chöùc y teá theá giôùi

  11.1 Taïi tuyeán cô sôû : caàn höôùng daãn baø meï:

  • Caùch nuoâi con theo phöông phaùp khoa hoïc ñeå phoøng beänh suy dinh döôõng.

  • Caùch phaùt hieän sôøm beänh suy dinh döôõng döïa vaøo theo doõi bieåu ñoà caân naëng.

  • Caùch phuïc hoài dinh döôõng taïi nhaø.

   11.2 Taïi tuyeán trung öông : caàn ñieàu trò ñuùng vaø tích cöïc nhöõng beänh nhieãm truøng taùi phaùt nhö : vieâm hoâ haáp, tieâu chaûy, sôûi coù bieán chöùng… maø haäu quaû cuûa noù laø beänh SDD.


  C c v n dinh d ng th ng g p tr em
  Các vấn đề dinh dưỡng thường gặp ở trẻ em toå chöùc y teá theá giôùi

  • Suy dinh dưỡng

  • Béo phì

  • Thiếu máu thiếu sắt

  • Thiếu iode

  • Thiếu vitamine A

  • Thiếu kẽm

  • Thiếu Folate


  Suy dinh d ng

  Yêu cầu của thực phẩm toå chöùc y teá theá giôùi

  • Ñuû naêng löôïng.

  • Ñuû chaát dinh döôõng.

  • Caân ñoái.

  • Phuø hôïp : tuoåi, tình traïng söùc khoûe…


  Cha t dinh d ng sinh na ng l ng
  Chaát dinh döôõng sinh naêng löôïng toå chöùc y teá theá giôùi

  • Chaát ñaïm: 120-150 g thịt, 150-200 g cá, tôm hoặc 300 g đậu phụ, một quả trứng gà = 30 g thịt nạc

  • Chất beùo: 30-40 g

  • Chaát boät: 150-200 g gạo


  Cha t dinh d ng kho ng sinh na ng l ng
  Chaát dinh döôõng khoâng sinh naêng löôïng toå chöùc y teá theá giôùi

  • Nöôùc

  • Vitamin :

  • Tan trong nöôùc: C, nhoùm B, a.folic, Biotin…

  • Tan trong daàu: A,D,E,K

  • Muoái khoaùng ña löôïng: Na, Ca, Mg, P, Na….

  • Vi löôïng: Keõm, selen…..


  Suy dinh d ng

  toå chöùc y teá theá giôùi9 Qui tắc ăn uống” dành cho trẻ biếng ăn nhẹ

  • 1. Cho trẻ tập trung vào bữa ăn, không xem TV…

  • 2. Giới hạn bữa ăn 20 – 30 phút

  • 3. Đừng tỏ thái độ khó chịu khi trẻ không ăn

  • 4. Khen ngợi khi trẻ chịu ăn thức ăn mới

  • 5.Cung cấp thức ăn phù hợp lứa tuổi


  Suy dinh d ng

  toå chöùc y teá theá giôùi9 Qui tắc ăn uống” dành cho trẻ biếng ăn nhẹ

  • 6.Giới thiệu món mới một cách hệ thống, kiên trì

  • 7.Khuyến khích trẻ tự xúc, tự gắp, tự bốc thức ăn

  • 8.Cứ cho trẻ nghịch thức ăn, dù đổ cơm, vỡ bát

  • 9.Không cho trẻ ăn, uống đồ ngọt giữa các bữa ăn


  Thanh you for your attention
  THANH YOU FOR YOUR ATTENTION toå chöùc y teá theá giôùi