Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt

play fullscreen
1 / 98
Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt
109 Views
Download Presentation
erich-brady
Download Presentation

Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Spolupráce municipalit a podnikatelů - kdo má začít a kde je efekt Petr Kratochvíl

 2. Strategické kroky rozvoje destinace • Definice území • Komunikace - systematická a soustavná • Programy rozvoje cestovního ruchu destinace   • Profesionalizace řízení a organizace – DM • Turistické produkty • Měření úspěšnosti přijímaných opatření  • Cílený marketing Petr Kratochvíl

 3. Definice území Petr Kratochvíl

 4. Euroregiony (1991 a dále) Petr Kratochvíl

 5. 1998 - 2000 Petr Kratochvíl

 6. Petr Kratochvíl

 7. 2001 Petr Kratochvíl

 8. 2007-2009 Petr Kratochvíl

 9. Petr Kratochvíl

 10. 2001 Petr Kratochvíl

 11. Mikroregion Tolštejn Petr Kratochvíl

 12. MAS Šluknovsko Petr Kratochvíl

 13. Petr Kratochvíl

 14. České Švýcarsko a Šluknovsko - kromě jižní části okresu Děčín spadající do CHKO České středohoří představuje region celý okres Děčín, tj. NP České Švýcarsko, CHKO Labské pískovce, část CHKO Lužické hory ležící v Ústeckém kraji a v neposlední řadě Šluknovský výběžek. Petr Kratochvíl

 15. Řízení CR na lokální a mikroregionální úrovni • Otázka destinačního řízení je sice jako důležitá, ale k funkčnosti případného systému je vyjadřována značná skepse pramenící z dosavadních zkušeností. Až na výjimky bylo preferováno destinační řízení na úrovni turistických oblastí (nikoli tedy centrální), role kraje byla spatřována spíše v koordinaci a spolufinancování této činnosti. • První přístup k řešení preferuje institucionální formu vzniku destinačního řízení shora (České Švýcarsko, České středohoří). Tato iniciativa je ovšem často vnímána jako aktivita jediného subjektu umožňujícího ostatním se k vytvořenému systému dodatečně přidat, zatímco ostatní subjekty ji naopak vnímají spíše jako konkurenci. Petr Kratochvíl

 16. Řízení CR na lokální a mikroregionální úrovni • Druhý přístup) upřednostňuje maximální úsporu nákladů, zprvu neformální spolupráci a teprve v případě skutečné potřeby a dobrých dosahovaných výsledků vytvoření profesionální instituce. Nevýhodou tohoto systému je nízká ochota dobrovolně spolupracovat. • Jako nejúčinnější forma motivace byla vnímána krajská finanční podpora účelově vázaná na destinační spolupráci. Bývá deklarována ochota podílet se organizačně na fungování turistických destinací, sdílet i potřebné informace a ochota částečně se podílet na spolufinancování destinačního řízení, ale zároveň bylo poměrně výrazně konstatováno, že pouze z prostředků obcí destinační řízení financovat nejde. V tomto smyslu bylo několikrát poukazováno na Destinační fond Českého Švýcarska a jeho pravidelné a systematické spolufinancování z krajského rozpočtu. Petr Kratochvíl

 17. Jak veliká destinace najde uplatnění • Členění destinací podle velikostních parametrů • Destinace v domácím cestovním ruchu • Cca 300 tis. noclehů, min. 2,5 tis. lůžek – 5. mil Kč • Destinace v mezinárodním prostředí – Evropa • Min. 600 tis. noclehů, min. 5 tis. lůžek – 22 mil. Kč • Destinace v mezinárodním prostředí – svět • Min. 1 mil. noclehů, min. 7,5 tis. lůžek – 45 mil. Kč Petr Kratochvíl

 18. Jak veliká destinace najde uplatnění • Členění destinací podle velikostních parametrů • Destinace v domácím cestovním ruchu • Cca 300 tis. noclehů, min. 2,5 tis. lůžek – 5. mil Kč • Destinace v mezinárodním prostředí – Evropa • Min. 600 tis. noclehů, min. 5 tis. lůžek – 22 mil. Kč • TOČeské Švýcarsko a Šluknovsko– 1 127 tis. noclehů (za kraj), 5,8 tis. lůžek - ? Kč • Destinace v mezinárodním prostředí – svět • Min. 1 mil. noclehů, min. 7,5 tis. lůžek – 45 mil. Kč Petr Kratochvíl

 19. Doporučení • Vycházet z krajského členění • V maximální míře pokrýt území aktivními subjekty , které budou systematicky rozvíjet CR na svém území (jeden na konkrétním území) • „bílá“ místa nechat (bez odpovídající subjektu, ponechat zatím nečinná • Území (i dílčí) vymezit všemi obcemi s využitím celostátně platných číselníků (UIR) Petr Kratochvíl

 20. Doporučení • Rajonizaci provedou municipality – koordinuje jeden z OCR • Mapovat spolupráci podnikatelských subjektů na hranicích oblasti za účelem zjištění mezioblastní spolupráce, popř. i s jinými regiony • Informovat podnikatelské subjekty i obce a výsledku Petr Kratochvíl

 21. Komunikace - systematická a soustavná Petr Kratochvíl

 22. Subjekty „CR“ v TO sdružení OCR město podnikatelé kraj

 23. Hlavní hráči v TO kraj TO České Švýcarsko a Šluknovsko MAS Šluknovsko – 7 obcí + DSO + ….. České Švýcarsko, o.p.s. Mikroregion Tolštejn – 8 obcí Město, obec sdružení podnikatelé Petr Kratochvíl

 24. Kritická místa • Duplicita činností a tím i finanční náročnosti (veletrhy, web, tiskoviny, produkty…) • Nízká účinnost působení na cílové skupiny • Pocit ohrožení – konkurence • Nečitelná organizace TO

 25. Zajištění komunikace • Vybrat si „komunikátora“ – osobnost, výřečnost, objektivita, používání argumentů (čísel…)… • Informovat všechny aktivní subjekty k vytvoření „Fóra cestovního ruchu“ = platforma pro otevřenou komunikaci a hledání řešení otevřených problémů Petr Kratochvíl

 26. Zajištění komunikace • Pravidelná komunikace – osobní, ale i např. formou newsletteru, okénkem na vybraném webu (nezbytnost zajistit i zpětnou vazbu) • Vytvořit konstruktivní prostředí, „nabuzené“ řešit rozvoj CR • Iniciovat tento proces má kdokoliv, kdo je ochoten a schopen se role ujmout • V podmínkách TO České Švýcarsko a Šluknovsko a Svornost asi MAS (personálně zajištěný subjekt) Petr Kratochvíl

 27. Programy rozvoje cestovního ruchu Petr Kratochvíl

 28. Programy rozvoje cestovního ruchu • Zmapovat potenciál CR v regionech • profil regionu • profil návštěvníka regionu • Definovat vize, cíle – hlavní směr pro všechny • Definovat konkrétní opatření pro rozvoje cestovního ruchu v regionech • na 2 roky Petr Kratochvíl

 29. Podmínkou úspěchu je jeden směr, na kterém se všichni shodnou • Strategie rozvoje cestovního ruchu je předpokladem k mobilizaci sil • Rozpracovává se do: • akčního plánu • marketingového plánu • ….

 30. Tradiční varianta • Používá se cca od roku 2002, kdy začaly vznikat prvé strategie tohoto druhu. Je všeobsažná, často je kladen důraz spíše na analýzu. Bývá to obsáhlý dokument čítající 100 – 200 stran, s řadou příloh. Součástí je šetření o profilu návštěvníka či o jiných vybraných segmentech. Cena za zpracování dokumentu se pohybuje mezi 600 – 1 000 tis. Kč, doba zpracování bývá až jeden rok (vazba na výstupy ze šetření).

 31. Varianta „marketingová – akční“ • Uživatelé již existujícího dokumentu získávají zkušenosti s jeho využíváním, také jej konfrontují s jeho využitím pro získávání různých finančních zdrojů a popř. s dalšími důvody. V každé destinaci je dávána priorita jiné oblasti rozvoje cestovního ruchu, což sice z jedné strany může narušit objektivitu obsahu dokumentu, ale na druhé straně může přispět k řešení těch nejaktuálnějších problémů. Jedná se o kratší variantu, než je předchozí v rozsahu cca 70 - 110 stran. Cena za zpracování dokumentu se pohybuje mezi 400 – 750 tis. Kč, doba zpracování bývá pět až šest měsíců (vazba na potřeby zadavatele a roční období).

 32. Varianta „moderovaná“ – vlastní cesta • Tzn., že pro zpracování dokumentu není vybírán jeho globální dodavatel, ale tvorba je soustředěna do workshopů. Jejich cílem je zpracovat základní body strategie a jejich rozpracování ponechat na místním destinačním managementu (organizaci cestovního uchu – OCR). Pro moderování workshopů (včetně jejich přípravy) a pro spolupráci na rozpracování bodů strategie je potřeba si najmout objektivního „moderátora“ (subjekt či osoba či několik osob). Dalšími důvody, které podporují volbu této varianty, jsou: malá velikost destinace a tím kompaktnější turistický potenciál či nemožnost zadavatele akumulovat pro zpracování předchozích variant dostatečné finančního krytí. Umožňuje soustředit se na hlavní problémy, ale může také některé doposud neřešené problémy do programu nezahrnout. Jedná se o racionální variantu z hlediska rozsahu a může mít 35 – 60 stran. Cena za zpracování (přípravu scénáře, moderování a spolupráci na vypracování dokumentu) externího subjektu se pohybuje mezi 250 – 400 tis. Kč, ale je k tomu třeba připočítat čas a pracovní nasazení příslušných pracovníků zadavatele. Doba zpracování bývá pět až šest měsíců (vazba na čas manažerů zadavatele pro účast na workshopech a prostor pro rozpracování dokumentu v rámci podmínek zadavatele).

 33. Analýza • Geografická poloha • Charakteristika území • Analýza nabídky • Analýza poptávky • Výběrová šetření • Organizace a marketing • Analýza konkurence • Syntéza - SWOT Petr Kratochvíl

 34. Návrhová část • Základní cíle (do 10 let) • Opatření (2 – 4 roky) • Návrh aktualizace • Členění, např. • infrastruktura • marketing • rozvoj lidských zdrojů Petr Kratochvíl

 35. Akční plán • Navržení opatření • Navržení produktů, včetně marketingového mixu • Garant realizace • Časová a finanční náročnost • Proveditelné cíle na 2 roky Petr Kratochvíl

 36. Poznatky • K realizaci programů rozvoje • Analýza • území ve vazbě na cestovní ruch • Infrastruktury pro cestovní ruch • Respektování hotových dokumentů • Výběrová šetření řešit profesionálními subjekty • Spolupráce zadavatele a zpracovatele programu Petr Kratochvíl

 37. Poznatky • K realizaci programů rozvoje • Zapojení širokého spektra • členů samospráv • Podnikatelů • Odborníků • Měřitelné cíle • Nebát se detailu • Regionální specifika • Investiční příležitosti ? Petr Kratochvíl

 38. Poznatky • K průběhu řešení programů rozvoje • Organizace cestovního ruchu (DM) • Dělba činností • Kreativita • Chceme to skutečně ??? Petr Kratochvíl

 39. Asociace s regiony Petr Kratochvíl

 40. Asociace s regiony Petr Kratochvíl

 41. Asociace s regiony Petr Kratochvíl

 42. Zaměření na cílové skupiny a zdrojové destinace • Rozhodnutí: • Podpoříme současné turisty • Zaměříme se na novou cílovou skupinu • Zaměříme se na novou zdrojovou destinaci Petr Kratochvíl

 43. Zaměření na cílové skupiny a zdrojové destinace • Nástroje zvýšení cestovního ruchu: • Vyšší počet turistů • Delší pobyt • Vyšší tržby Petr Kratochvíl

 44. Kdy se lidé rozhodnou navštívit destinaci? • Když si s ní budou spojovat hodnoty, které odpovídají jejich aktuálním potřebám. • Cílem jevybudovatv myslích lidíspojenímezi destinací a vhodnými hodnotami. • Zvolená asociace se musí promítnout do veškeré komunikace o destinaci Petr Kratochvíl

 45. Proč budovat asociaci? 1.Zjednodušuje, automatizuje rozhodování 2. Zvyšuje loajalitu klientů a pomáhá zapomenout na příležitostné chyby 3. Umožňuje žádat vyšší cenu 4. Chrání proti konkurenci 5. Zjednodušuje vývoj nových služeb 6. Brand nahrazuje prodejce Petr Kratochvíl

 46. Kolik asociací? • Realisticky můžeme vybudovat jen jednu opravdu silnou asociaci • Žijeme ve společnosti zahlcené informacemi • Mozek na to reaguje vytvářením filtrů a bariér pro vnímání a paměť Petr Kratochvíl

 47. Brand a realita • Proč se podíly zcela stejných výrobků na jednotlivých trzích liší? • Brand je pravdivější než realita. • Nehledejme úspěch v produktu. Hledejte v myslích klientů. • Síla značky je přímo úměrná jejímu záběru. Petr Kratochvíl

 48. Neměňte svou pozici Proč? • Lidské myšlení věcí je velmi setrvačné a konzervativní. • Je téměř nemožné změnit již zažité mínění lidí. Petr Kratochvíl

 49. Profesionalizace řízení a organizace – DM Petr Kratochvíl

 50. Pojem organizace cestovního ruchu (Destinační management) • Profesionalizace organizace a řízení cestovního ruchu v turistickém regionu či turistické oblasti s využitím destinační agentury • http://www.czechtourism.cz/files/regiony/destin/organizacecrvregionech.pdf Petr Kratochvíl