overwinnend leven vandaag en morgen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Overwinnend leven, vandaag en morgen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Overwinnend leven, vandaag en morgen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Overwinnend leven, vandaag en morgen - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Overwinnend leven, vandaag en morgen. Bijbelstudies over de Romeinenbrief. 7 Het overwinnend leven voor Jood en heiden Het verleden, heden en toekomst van Israël Romeinen 9-11. Indeling les 7. Gods plan met Israël. A Het voorrecht van een Israëliet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Overwinnend leven, vandaag en morgen' - erica


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
overwinnend leven vandaag en morgen

Overwinnend leven, vandaag en morgen

Bijbelstudies over de Romeinenbrief

slide2

7

Het overwinnend leven

voor Jood en heiden

Het verleden, heden en

toekomst van Israël

Romeinen 9-11

slide3

Indeling

les 7

Gods plan met Israël

A Het voorrecht van een Israëliet

B Het ware Israël is een gelovig Israël

C De val het het ongelovig Israël

D Het herstel van het ware Israël

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide4

1Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest: 2 ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. 3 Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; 4 immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: 5 hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

Romeinen 9:1-4

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide5

Het voorrecht van een

Israëliet

Acht voorrechten van

een Israëliet

1. Zij zijn Israëlieten: afstammelingen van Abraham, Isaäk en Jakob.

2. De aanneming tot zonen: om de verhouding tussen God en Israël aan te geven (Ex.4:22)

3. De heerlijkheid: waartoe Israël bestemd was; de heerlijkheid van God weerspiegelen

4. De verbonden: meerdere verbonden (zie toelichting)

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide6

Het voorrecht van een

Israëliet

Acht voorrechten van

een Israëliet

5. De wetgeving: onderwijs dat alleen aan Israël was voorbehouden (3:2)

6. De dienst van God

7. De beloften

8. De vaderen (Hebr.1:1)

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide7

Het voorrecht van een

Israëliet

Acht voorrechten van

een Israëliet

Toelichting de verbonden

 • (a)Het verbond met Abraham (Genesis 12:1-3)
  • Een onvoorwaardelijk verbond met een vijfvoudige belofte:
   • Een omvangrijk nageslacht
   • Een aanzienlijk land
   • De verlossing uit Egypte
   • De overwinning over de vijanden
   • De komst van het Zaad (Gen.12:7), de Here Jezus Christus

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide8

Het voorrecht van een

Israëliet

Acht voorrechten van

een Israëliet

Toelichting de verbonden

 • (b) De verbonden met Mozes
  • Het Sinaïtisch verbond (Ex.19-30)
  • Het Post-diaspora verbond (Deut.30:1-9)
 • Dit bevat de belofte van de bekering in- en terugkeer uit de wereldwijde verstrooiing, alsmede de gerichten over Israëls vijanden.

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide9

Het voorrecht van een

Israëliet

Acht voorrechten van

een Israëliet

Toelichting de verbonden

(c) Het verbond met David

Verzekering van een onsterfelijk nageslacht, koningschap en koninkrijk voor Israël, door de beloofde Zoon van David (2 Sam.7:5-29)

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide10

Het voorrecht van een

Israëliet

Acht voorrechten van

een Israëliet

Toelichting de verbonden

 • (d)Het nieuwe verbond
  • Dit zal door het offer van Christus, de zonden van Israël volkomen wegwissen, waarbij Hij Zijn wetten in hun verstand zal geven en in hun harten zal schrijven (Jeremia 31:31-34)

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide11

Het voorrecht van een

Israëliet

Acht voorrechten van

een Israëliet

Toelichting de verbonden

 • Alle verbonden komen samen in de Messias van Israël:
 • Christus als het beloofde Zaad
 • Christus als de Vervuller van Gods gerechtigheid
 • Christus als de Zoon van David
 • Christus bloed is het teken van dit verbond en vormt de volmaakte bezegeling ervan.

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide12

Het ware Israël

Gods raadsbesluit en Gods boodschap van heil

Raadsbesluit

De onvoorwaardelijke beloften aan Abraham gegeven voor een volk

Heilsboodschap

Het Woord van God kan krachteloos worden gemaakt in het leven van een individuele mens door ongeloof.

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide13

Het ware Israël

Gods raadsbesluit en Gods boodschap van heil

 • Raadsbesluit
 • Dit staat vast en zal worden uitgevoerd in het nageslacht van Abraham, maar alleen wanneer dit nageslacht krachtens twee voorwaarden tot kinderen van de belofte mogen gerekend worden:
 • (1) Het verkiezend voornemen van een almachtig God
 • (2) Geloof

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide14

Het ware Israël

Het ware Israël is altijd een gelovig Israël

In Galaten 3:16 staat een belangrijke tekst in dit verband: Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet: en aan zijn zaden, in het meervoud, maar in het enkelvoud: en aan uw zaad, dat wil zeggen: aan Christus.

Christus is de enige wettige erfgenaam van Abraham, zodat de belofte van zegen niet zonder meer toekomt aan het natuurlijk nageslacht van Abraham, maar aan diegene die door geloof in Jezus Christus tot geestelijke kinderen van Abraham zijn aangenomen en daardoor wettige erfgenamen van de belofte zijn geworden.

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide15

Het ware Israël

Een uitverkoren overblijfsel vormt het ware Israël

In Romeinen 9:14-29 vinden we de soevereine (almachtige, zelfbeschikkende) God die handelt zoals Hij wil handelen in de almacht die Hij heeft.

Zo verkiest Hij het deel van Israël dat gelooft.

Daarom moeten we onderscheid maken tussen het Israël van nu en het Israël in de wederkomst van Christus.

De wederkomst van Christus is Zijn parousia (= periode van aanwezigheid) vanaf zijn terugkeer op aarde.

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide16

22 En als God nu, zijn toorn willende tonen en zijn kracht bekend maken, de voorwerpen des toorns, die ten verderve toebereid waren, met veel lankmoedigheid verdragen heeft – 23juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid? 24En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, 25 gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde. 26 En het zal geschieden ter plaatse, waar [tot hen] gezegd was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God.

27 En Jesaja roept over Israël uit: Al was het getal der kinderen Israëls als het zand der zee, het overschot zal behouden worden; 28 want wat Hij gesproken heeft, zal de Here doen op de aarde, volledig en snel.

29 En gelijk Jesaja tevoren gezegd had: Indien de Here Sebaot ons geen zaad overgelaten had, als Sodom zouden wij geworden zijn en aan Gomorra zouden wij gelijk gemaakt zijn.

Romeinen 9:22-29

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide17

Het ware Israël

Een uitverkoren overblijfsel vormt het ware Israël

Het Israël van nu

= niet-mijn-volk (Lo Ammi; Hosea 1:10 en 2:22)

= niet-mijn-geliefde (Lo Ruchama)

= verworpen; op een zijspoor gezet in Gods plan

Het Israël in de parousia van Christus

= mijn-volk (Ammi)

= mijn-geliefde (Ruchama)

= aangenomen; behouden. Maar wel een gelovig overblijfsel, overschot (9:27; Jes.10:20,21)

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide18

De val van Israël

De val van het ongelovig Israël

1. Ondanks de profeten (9:32b, 33)

Zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots, 33 gelijk geschreven staat: Zie, Ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. (o.a. Psalm 118:22 en Jesaja 28:16

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide19

De val van Israël

De val van het ongelovig Israël

Ondanks de Wet (10:2-4)

2 Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand.3 Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen.4 Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft.

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide20

De val van Israël

De val van het ongelovig Israël

Ondanks het Evangelie (10:14-16a)

14Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? 15 En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen.16 Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven.

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide21

Het herstel van Israël

Het herstel van het ware Israël

 • Israël is als volk verworpen door ongeloof.
 • Dit roept twee vragen op:
 • Is het nu voor een Israëliet vanwege deze verwerping onmogelijk om tot geloof te komen?
 • 2.Zijn al Gods beloften aangaande Israël nu niets meer waard?

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide22

Het herstel van Israël

Het herstel van het ware Israël

 • Israël is als volk verworpen door ongeloof.
 • Twee antwoorden
 • Nee, niet onmogelijk, want:
  • Paulus zelf is tot bekering gekomen (11:1)
  • God zorgt dat er in elke tijd een overblijfsel is.
  • In de tijd van Elia waren er 7000 overgebleven en in de huidige tijd zijn er ook Israëlieten die tot geloof komen, naar de verkiezing van de genade. (11:2-4)

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide23

Het herstel van Israël

Het herstel van het ware Israël

 • Israël is als volk verworpen door ongeloof.
 • Twee antwoorden
 • Nee, Gods raadsbesluit staat vast. Dit betekent dat: (a) Israëls verwerping als volk gedeeltelijk is (individuele Israëlieten komen tot geloof)
 • (b) Israëls verwerping als volk tijdelijkis (het toekomstig gelovig overblijfsel , zal als het ganse Israël, behouden worden als de Verlosser voor hen zal komen uit Sion… (11:26)

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide24

Het herstel van Israël

Het herstel van het ware Israël

 • De verdeling van hoofdstuk 11
 • (a) De omvang van Israëls verwerping (11:1-10)
 • - gedeeltelijk
 • (b) Het doel van Israëls verwerping (11:11-24)
  • - dat het heil tot de heidenen zou komen om hen tot jaloezie op te wekken
 • (c) De periode van Israëls verwerping (11:25-32)

- Tijdelijk, totdat de volheid der heidenen ingaat…

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide25

Het herstel van Israël

Het herstel van het ware Israël

 • Totdat de volheid der heidenen ingaat
 • Wanneer is ‘totdat’ ?
 • 2. Wat is de volheid der heidenen?

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide26

Het herstel van Israël

Het herstel van het ware Israël

 • Totdat is een sleutelwoord in het profetisch woord
 • Jesaja 6:11-13: totdat de steden verwoest zijn
 • Hosea 5:15-6-3: totdat zij zich schuldig voelen
 • Lukas 21:24: totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide27

10 Maak het hart van dit volk vet, maak zijn oren doof en doe zijn ogen dichtkleven, opdat het met zijn ogen niet zie en met zijn oren niet hore en opdat zijn hart niet versta, zodat het zich niet bekere en genezen worde. 11 Toen vroeg ik: Hoelang, Here? Hij antwoordde: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoner meer is, en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het bouwland verwoest is tot een wildernis, 12 en de HERE de mensen ver verwijderd heeft en het verlaten gebied in het land groot is. 13 Is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden. Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn.

Jesaja 6:11-13

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide28

15Ik zal wegnemen, zonder dat iemand redden kan. Ik zal heengaan, Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.

1 Komt, laat ons wederkeren tot de HERE! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. 2Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.3 Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.

Hosea 5:15-6:3

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide29

20 Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. 21 Laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn, de wijk nemen, en die op het land zijn, er niet binnengaan, 22 want dit zijn de dagen van vergelding, waarin alles wat geschreven is, in vervulling gaat. 23 Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk, 24 en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.

Lukas 21:20-24

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide30

Het herstel van Israël

Het herstel van het ware Israël

De volheid der heidenen

a. De maat van de zonden van de heidenen is vol geworden (Openbaring 14:14-20)

b. De volheid betreft de tijden der heidenen (Lukas 21;24). Er kan geen tijd van heerschappij van de heidenen toegevoegd worden.

c. De volheid slaat op het geloof van de heidenen (verg. de volheid van Israël); de grote menigte van gelovigen die in de tijd voorafgaand aan Christus wederkomst tot geloof komt

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide31

Het herstel van Israël

Het herstel van het ware Israël

 • Gans Israël zal behouden worden
 • Een paar opmerkingen:
 • Het ganse Israël is dat Israël dat besneden is van hart (Rom.2:28,29)
 • Vers 25 zegt: ‘Zoals het geschreven staat, zo komt gans Israël tot behoud’
 • Jesaja 59:20 wordt aangehaald:
 • - gans Israël zijn de bekeerden…

- De Verlosser zal voor Sion komen (=Jesaja)

- De Verlosser zal uit Sion komen (Paulus, Rom.)

- Het gans Israël is een overschot, overblijfsel (Rom.9:27)

Indeling les 7 - Het voorrecht van de Israëliet - Het ware Israël – De val van Israël – Het herstel van Israël

slide32

Tot slot

Geloven wij de Rechter?

Leven wij heil-lig?

Zijn wij gelukkig?

Laten wij Gods genade regeren?

Vinden wij onze strijd normaal?

Leven wij als ‘zonen Gods’?

Bidden wij voor Israël?