slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - PowerPoint PPT Presentation


  • 107 Views
  • Uploaded on

Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi' - erasto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Řeší situace, kdy osoba/společně posuzované osoby nemá/nemají dostatečné příjmy a její/jejich celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb. Současně si tyto příjmy nemůže/nemohou z objektivních důvodů zvýšit. 

slide3

Každá osoba má nárok na  (základní) sociální poradenství, které vede nejenom k řešení její situace hmotné nouze, ale i k předcházení jejího vzniku.

slide4

Dávky pomoci v hmotné nouzi

- příspěvek na živobytí

- doplatek na bydlení

- mimořádná okamžitá pomoc

slide5

Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozeznává sedm situací, v nichž se osoba (společně posuzované osoby) nacházejí ve stavu hmotné nouze

Tyto situace směřují k poskytnutí dávek v systému pomoci v hmotné nouzi

p ehled situac v nich se osoba nach z ve stavu hmotn nouze

Přehled situací, v nichž se osoba nachází ve stavu hmotné nouze

Nedostatečný příjem k zabezpečení základních životních podmínek

Nedostatečný příjem k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení

Z nedostatku finančních prostředků hrozí vážná újma na zdraví

Ohrožení vážnou mimořádnou událostí

Nedostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje

Nedostatečné prostředky k úhradě nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, na základní vybavení domácnosti, na odůvodněné náklady spojené se vzděláním a zájmovou činností nezaopatřeného dítěte

Ohrožení sociálním vyloučením

slide7

Situace 1.

Nedostatečná příjmová situace, kdy osoba nemá po úhradě přiměřených nákladů spojených s bydlením dostatek prostředků k uspokojení svého živobytí.

Nemožnost zvýšení příjmu (vlastní prací, řádným uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku – výjimky, u kterých se nezkoumá)

- příspěvek na živobytí

p sp vek na ivobyt

Příspěvek na živobytí

- Nárok - pokud příjem osoby /SPO/ nedosahuje částky živobytí.

- Částka živobytí se odvíjí od výše existenčního a životního minima a stanoví se individuálně pro každou osobu na základě zhodnocení její snahy, možností a potřeb.

Výše PnŽ: rozdíl mezi živobytím osoby/SPO/ a příjmem osoby /SPO/, který je snížený o přiměřené náklady na bydlení.

slide9

Situace 2.

Nedostatečná příjmová situace, která neumožňuje osobě úhradu odůvodnitelných nákladů na bydlení.

- doplatek na bydlení

doplatek na bydlen

Doplatek na bydlení

Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který byt užívá, a jehož příjem /SPO/ je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než jeho /SPO/ částka živobytí.

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí a nárok na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory.

slide11

V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi rozhodnout, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu dlouhodobě užívající jinou než nájemní formu bydlení.

Výše DnB: Od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) se odečte částka, o kterou příjem osoby/SPO/ (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/SPO/.

slide12

Situace 3.

Osoba, která nesplňuje podmínky

situací pod č. 1 a 2, ale s ohledem

na nedostatek finančních

prostředků ji hrozí vážná újma

na zdraví.

Výše MOP:doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima).

slide13

Situace 4.

Osoba, kterou postihne vážná

mimořádná událost a její celkové

sociální a majetkové poměry jsou

takové, že ji neumožňují překonat

situaci vlastními silami.

Výše MOP: maximální výše dávky činí 15násobek částky životního minima jednotlivce (46.890 Kč).

slide14

Situace 5.

Osoba, která nemá vzhledem

k příjmům a celkovým sociálním

a majetkovým poměrům dostatečné

prostředky k úhradě nezbytného

jednorázového výdaje.

Výše MOP: stanoví se s ohledem na konkrétní výdaj

slide15

Situace 6.

Osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby a odůvodněných nákladů souvisejících se vzděláním či zájmovou činností nezaopatřeného dítěte.

Výše MOP: stanoví se až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce 10násobek částky životního minima jednotlivce (31.260 Kč).

slide16

Situace 7

Osoba, která s ohledem na

neuspokojivé sociální zázemí

a nedostatek finančních

prostředků je ohrožena sociálním

vyloučením.

Výše MOP: 1. 000 Kč, ale součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout 4násobek částky životního minima jednotlivce (12.504 Kč). Tuto dávku poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou působností

slide17

Zákon o pomoci v hmotné nouzi rozeznává devět situací, kdy se osoba (SPO) nepovažuje za osobu ve stavu hmotné nouze

slide18

1. Není v pracovním ani obdobném vztahu není OSVČ, není v evidenci uchazečů o zaměstnání (výjimky)2. Odmítnutí veřejně prospěšných prací, krátkodobého zaměstnání3. Prokazatelně neprojevuje snahu o zvýšení příjmu vlastním přičiněním4. OSVČ, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění5. Neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky6. Nástup výkonu trestu odnětí svobody, vzetí do vazby7. Umístění k celoročnímu pobytu v ÚSP nebo v obdobném zařízení8. Umístění ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, nebo obdobném zařízení, kde je poskytována sociální péče po celý kalendářní měsíc9. Celkové sociální a majetkové poměry jsou takové, že mohou i po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení, zaručit dostatečné zajištění základních potřeb POZOR : VÝJIMKY (1-5)

slide19

Orgány pomoci v hmotné nouzi

  • Pověřené obecní úřady
  • Obecní úřady s rozšířenou působností
  • (Úřady vojenských újezdů) - jako pověřené obecní úřady
  • Krajské úřady
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí