slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GEOREFERENCIRANJE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GEOREFERENCIRANJE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

GEOREFERENCIRANJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Uploaded on

GEOREFERENCIRANJE. Koordinatni sistemi. Prostorni referentni sistem Projekcija karte Razmera Parametri transformacije. Povr š ine na Zemlji. Oblik Zemlje.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GEOREFERENCIRANJE' - erasto


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koordinatni sistemi
Koordinatni sistemi
 • Prostorni referentni sistem
 • Projekcija karte
 • Razmera
 • Parametri transformacije
oblik zemlje
Oblik Zemlje
 • Geoid (1. aproksimacija) – ekvipotencijalna površ na koju je, u svakoj tački, pravac sile teže upravan. Poklapa se mirnom površi vode u okeanu. Njegov oblik uslovljen je rasporedom masa u Zemlji. Uveden je zbog definisanja apsolutne visine tačaka na Zemljinoj površi i ne može se analitički definisati.
 • Elipsoid (2. aproksimacija) – matematička aproksimacija oblika Zemlje. Ima svoj analitički oblik, pa se u geodeziji koristi kao osnova za proračun. Geodetski elipsoid je dvoosni rotacioni elipsoid, jer je dobijen rotacijom elipse oko male poluose.Ovaj elipsoid naziva se i sferoid.
ta je koordinatni sistem
Šta je koordinatni sistem?

Kordinatni sistem je skup parametara pomoću kojih se opisuju lokacije na Zemljinoj površi.

 • Primeri:
  • geografske koordinate l = 10°31'15.8414" , f = 52°16'09.4416"
  • kooridnate na karti (Gauss-Krugerove, UTM) x = 7354 820,13 m , y = 4432 801,08 m
  • geocentrične koordinate (X, Y, Z), npr. WGS84
  • koordinate rasterskog dokumenta
  • x- i y-ose na digitalizovanim kartama
  • vrednosti visina
k ordinatni sistemi i projekcije
Kordinatni sistemi i projekcije
 • Sferni koordinatni sistem
 • Pravougaoni koordinatni sistem
osnovni elementi bessel ovog elipsoida
Osnovni elementi Bessel-ovog elipsoida

6356078.96281794

6377397.1550000

1/f = 299.152812796527

e = 0.081696831233

slide10

Geodetski datum

Geodetski datum definiše veličinu i oblik zemljinog elpsoida, kao i

koordinatni početak i orijentaciju u odnosu na Zemlju.

Pravi geodetski datum se prvi put pominje krajem XVIII veka kada su i prva merenja ukazala na elipsoidni oblik Zemlje.

To je i vreme kada počinje razvoj geodezije kao nauke.

slide11

Geodetski datum

 • Horizontalni datum čini obrtni elipsoid koji aproksimira Zemljinu figuru i skup konstanti i uslova koje određuju njegovu veličinu, položaj i orijentaciju. Horizontalni datum koji se trenutno koristi u Srbiji definisan je parametrima Beselovog elipsoida iz 1841. godine i ishodišnom tačkom u Hermannskoglu (Austrija), u kojoj je definisana i njegova orijentacija.
 • Vertikalni datum se definiše kao referentna površ u odnosu na koju se odnosi usvojeni sistem visina.
osnovni elementi herman ns kogel datuma
Osnovni elementi Hermannskogel datuma

dx = 696.455

dy = 198.622

dz = 484.883

kartografske projekcije

Projekcije

Kartografske projekcije
 • Matematička transformacija sa koordinata referentnog sistema na ravanske koordinate: (l, f) -> (x, y)
 • Prema izboru površi za projektovanje, projekcije se dele na:
  • perspektivne – kod kojih je projekciona površ ravan koja tangira Zemlju;
  • konusne – kod kojih je projekciona površ dodirni konus;
  • cilindrične – kod kojih je projekciona površ dodirni cilindar.
 • Prema položaju dodirne projekcione površi, projekcije mogu biti: normalne, poprečne i kose.
perspektivne projekcije

Projekcije

Perspektivne projekcije
 • Kod perspektivnih projekcija, Zemlja se preslikava na ravan centralnim projektovanjem iz tačke koja leži na normali tangencijalne ravni.
 • Kod perspektivnih projekcija u tački dodira nema deformacija, ali se one povećavaju sa udaljenjem od tačke dodira po koncentričnim krugovima. Ako se projekcionom ravni ne dodiruje, već seče Zemljina lopta, tačka nultih deformacija prelazi u krug nultih deformacija.
konusne projekcije

Projekcije

Konusne projekcije
 • Konusna projekcija je centralna projekcija sa centrom projekcije u centru Zemljine lopte.
 • Kod konusnih projekcija nema deformacija pri preslikavanju po dodirnom krugu (krug nultih deformacija), dok se deformacije povećavaju neravnomerno na jednu i drugu stranu od dodirnog kruga.
 • Primenom sekućeg konusa, umesto jednog, dobijaju se dva kruga nultih deformacija.
cilindri ne projekcije

Projekcije

Cilindrične projekcije
 • Centralne projekcije gde se centar projekcije poklapa sa centrom Zemlje, a projektovanje vrši na cilindar.
 • Deformacije pri preslikavanju nema na dodirnom krugu (krug nultih deformacija), ali se ravnomerno povećavaju sa jedne i druge strane kruga nultih deformacija.
 • Za smanjenje deformacija koristi se sekući cilindar sa dva kruga nultih deformacija.
slide19

Projekcije

Cilindrične projekcije

podela projekcija prema vrsti deformacija

Projekcije

Podela projekcija prema vrsti deformacija
 • Konformne – kod kojih se preslikavanjem zadržava jednakost uglova, ali se slika u razmeri menja (npr. dva kruga istog poluprečnika na različitim delovima Zemlje, projektovaće se u krugove različitih poluprečnika);
 • Ekvivalentne – kod kojih se zadržava jednakost površina, ali se deformiše razmera i geometrijski oblik površi (npr. dva kruga istog r na različitim delovima Zemlje, projektovaće se u dve elipse različitog oblika, ali jednake površine);
 • Ekvidistantne – kod kojih se po određenim pravcima zadržava jednakost dužina.
merkatorova projekcija

Projekcije

Merkatorova projekcija
 • Cilindrična konformna projekcija, koju je uveo flamanski kartograf Gerardus Merkator.
 • Konformnost projekcije postignuta je na taj način što su rastojanja između paralela izjednačena sa njihovim izduženjem na toj geografskoj širini.
 • Polove u ovoj projekciji nije moguće prikazati, jer su izduženja u tački pola beskonačna.
 • U ovoj projekciji javljaju se velike deformacije dužina i površina.
slide22

Projekcije

Merkatorova projekcija

utm projekcija

Projekcije

UTM projekcija
 • Koordinatni sistem koji deli Zemlju na 60 zona. Početni medirijan prve zone iznosi 180, širina zone je 6, a svaka zona se proteže od 84 sgš do 80 jgš. Van navedene površi, posebno su izdvojene dve polarne zone.
 • UTM mreža definisana je u metrima. Svaka zona se projektuje na cilindar koji je orijentisan kao kod Merkatorove poprečne projekcije. Koordinate tačaka sa referentnog elipsoida u odgovarajućoj zoni projektuju se na UTM mrežu.
 • Presek centralnog meridijana zone i ekvatora definiše koordinatni početak pravouglog koordinatnog sistema.
 • Referentni elipsoid ove projekcije je GRS80.
 • X-osa se nalazi u ravni ekvatora, a Y-osa se poklapa centralnim meridijanom zone.
utm projekcija1
UTM projekcija

Projekcije

UTM projekcija (Svetska poprečna Merkatorova projekcija iliUniverzalna poprečna Merkatorova projekcija) je izrazanglosaksonskog porekla za modifikovanu Gaus-Krigerovuprojekciju.

UTM projekciju su prve usvojile SAD, 1947. godine, stvarajućiuslove da cela zemljina površina bude obuhvaćena jednimkoordinatnim sistemom, uz ograničenje za polarneoblasti.

Sve češće se koristi UTM koordinatni sistem u kojoj je datumi elipsoid definisan kaoWGS84.

slide25

Projekcije

UTM projekcija

gaus krigerova projekcija
Gaus-Krigerova projekcija

Gauß-Krüger koordinatni sistem baziran je na traverznoj Merkatorovoj projekciji.

Cilindar dodiruje odabrani meridijan i on se naziva središnji meridijan.

Što se više udaljavamo prema Istoku ili Zapadu od tog središnjeg meridijana deformacija je sve veća pa se ovakva projekcija koristi samo za relativno uska područja uz zadani meridijan, tzv. zone.

Te zone su uglavnom široke 3° do 6° zemljine dužine. Zato se ovakva projekcija koristi za topografske karte krupnijih raymera koje detaljno prikazuju relativno mali deo Zemljine površine.

gauss kruger ova projekcija
Gauss-Kruger-ova projekcija

To je poprečna, cilindrična, konformna projekcija elipsoida na eliptične cilindre.

Gaus je prvi, pri proračunima, geoid zamenio elipsoidom, a Kriger je dao osnovne jednačine za prelaz sa elipsoida na ravan.

U suštini, ova projekcija je poprečna Merkatorova projekcija, tj. modifikovana UTM projekcija.

Kod ove projekcije je cilindar, na kojem se vrši projekcija, je postavljen tako da tangira Zemljin elipsoid po jednom izabranom meridijanu.

gaus krigerova projekcija1
Gaus-Krigerova projekcija
 • Elipsoid se preslikava na cilindar pod sledećim uslovima:
  • osa cilindra leži u ravni ekvatora;
  • srednji meridijan preslikava se kao prava linija, projekcija merdijiana predstavlja X-osu koordinatnog sistema u ravni, a cela projekcija je simetrična;
  • svaki deo x-ose mora stajati u konstantnom odnosu prema odgovarajućem luku meridijana;
  • dodirni meridjan i ekvator se preslikavaju kao prave, međusobno upravne linije.
gaus krigerova projekcija2
Gaus-Krigerova projekcija
 • Gaus-Krigerovom projekcijom, Zemlja je izdeljena na zone širine 3 stepena geografske dužine.
 • Ose ovog koordinatnog sistema postavljene su tako da je x-osa paralelna sa dodirnim meridijanom, a y-osa paralelna je ekvatoru.
slide31

Razlike između projekcija MGI i WGS

ProjekcijaMGI Balkan 7

ProjecijaGCS WGS 1984

dr avni koordinatni sistem
Državni koordinatni sistem
 • Kao parametar državnog koordinatnog sistema je, 1924. godine, usvojena Gaus-Krigerova projekcija.
 • Za elemente Zemljinog elipsoida uzete su vrednosti Beselovog (Bessel) elipsoida.
 • Geografske dužine računaju se od griničkog nultog meridijana.
 • U našoj zemlji je usvojeno da maksimalna deformacija dužine iznosi 1 dm na 1 km dužine. Ova deformacija pojavljuje se na meridijanu udaljenom 90 km od srednjeg meridijana, tako da širina meridijanske zone iznosi 2,15 geografske širine.
dr avni koordinatni sistem1
Državni koordinatni sistem
 • Centralni meridijan Gaus-Krigerove projekcije u našoj zemlji je 21. meridijan, pa Srbija pripada sedmoj zoni koordinatnog sistema.
 • Da bi se izbegle negativne vrednosti y-ose, sve vrednosti na ovoj osi povećane su za 500 000 m, tako da je koordinatni početak Y=7 500 000 m, X=0 m.
slide35

Elementi državnog koordinatnog sistema

 • Koordinatni sistem – projekcijaGaus-Kriger
 • Elipsoid

Bessel 1841

 • Datum Hermannskogel
ve ba postupak
Vežba - postupak
 • Georeferenciranje karte:
  • u ArcMap učitati kartu koja se želi georeferencirati
  • uključiti toolbar Georeferencing
  • preko alata Add Control Points dodati kontrolne tačke
  • kliknuti mišem na tačku sa poznatim koordinatama desnim tasterom i odabrati Input X and Y
  • uneti koordinate
  • ponoviti postupak za nekoliko kontrolnih tačaka
  • nakon toga odabrati opciju Georeferencing/Rectify
  • zatim odabrati opciju Georeferencing/Update Display
slide38

Desni klik na dokument otvara prozor Raster Dataset Properties

 • Kordinatni sistem, elipsoid i datum se definišu kao na sledećem slajdu
 • Koordinatni sistem definisati (pridružiti dokumentu) u ArcCatalog programu
slide41

Dodavanje reference nereferenciranom fajlu na osnovu dokumenta sa poznatom referencom

 • Dodati referencirani i nereferencirani raster
 • Desnim klikom na referencirani raster odabrati opciju Zoom to Layer
 • U Georeferencing toolbar-u odabrati raster koji se želi referencirati
 • Kliknuti Georeferencing/Fit To Display (u zavisnosti od toga kako stoje rasteri, možda će biti potrebno promeniti njihov redosled)
 • Dodati kontrolne tačke. Dodavanje se vrši na taj način što se tačka prvo dodaje na nereferencirani raster, a zatim na istu tačku na referenciranom rasteru
 • Kada se doda dovoljno kontrolnih tačaka, potrebno je uraditi Georeferencing/Rectify, a zatim Georeferencing/Update Georeference
slide42

Datum: 24. 03. 2010

Vežba br. 5

 • Rasterski dokument OGKCacak.jpg (skaniranu Osnovnu gelošku kartu – List Čačak), georeferencirati koristeći samo a) četiri čvora karte b) svaki čvor kordinatne mreže kao referentne tačke. Dokument prevesti (referencirati) u državni koordinatni sistem MGI Balkan7. Proveriti kolika se greška dobija u slučajevima a i b, a Rezultat prikazati na posebnoj karti (*.mxd).
 • Isti nerefrencirani rasterski dokument uz pomoć četiri rubne tačke geografskih koordinata referencirati u geografski kordinatni sistem sa WGS84 elipsoidom transformacije. Rezultat prikazati na posebnoj karti (*.mxd).
 • Nereferenciranu tektonsku skicu TektCacak.jpg grubo referencirati na osnovu referenciranog lista OGK koji je preveden u referencu državnog koordinatnog sistema. Tektonskoj skici kroz ArcCatalog pridružiti željenu referencu i rezultat prikazati u posebnom *.mxd dokumentu.
 • Deo satelitskog snimka Snimak.tif, koji se nalazi u UTM koordinatnom sistemu prevesti u geografske koordinate i prikazati u posebnom *.mxd fajlu.
 • Isti snimak iz prethodne vežbe transformisati iz UTM koordinatnog sistema u državni koordinatni sistem Republike Srbije - MGI Balkan7.