dreigend gevaar voor brabantse monumenten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten. Valkenswaard 25 januari 2012 Harrie Maas, directeur Monumentenhuis Brabant. Monumenten van belang voor :. Identiteit Ruimtelijke kwaliteit economie. Doelstelling MoMo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dreigend gevaar voor brabantse monumenten

Dreigend gevaar voor Brabantse monumenten

Valkenswaard

25 januari 2012

Harrie Maas,

directeur Monumentenhuis Brabant

monumenten van belang voor
Monumenten van belangvoor:
 • Identiteit
 • Ruimtelijkekwaliteit
 • economie
doelstelling momo
Doelstelling MoMo

“Het moderniseren van het mon.beleidomervoortezorgendat de kwaliteit, identiteit en herkenbaarheid van onzeleefomgevinggewaarborgd is, en verderwordtuitgebreid”

slide4
MoMo

3 pijlers:

 • Cultuurhistoriemeewegen

in R.O.

 • Krachtiger en eenvoudigerregelgeving

(o.a. vergunningenstelsel, Brim)

 • Bevorderenherbestemming
slide5
MoMo
 • Gemeentenkrijgennogmeerdanvoorheeneencrucialepositiebinnen de monumentenzorg.
situatie v r momo
Situatie vóór MoMo
 • Gemeenten, m.n. de kleine en middelgrote, blijken niet/ onvoldoende in staat en toegerust te zijn om op een goede manier invulling te geven aan hun m
 • Dit heeft te maken met:
situatie v r momo1
Situatie vóór MoMo
 • Problemen gem. mon.zorg:

- omvang en complexiteit van het werkveld

- (veel) teweinigkennisbij heel veelmon.ambtenaren

- teweinigftebeschikbaar

- mon.zorgneemt in veelgemeenteneen “ondergeschikte” positie in

situatie v r medio 2011
Situatie vóór medio 2011
 • Diverse onderzoekentonentekortgem.monumentenzorg
 • Erfgoedinspectie (2008)
 • BeleidsbriefMoMo (2009)
 • NRF: onderzoekmonumenteigenaren (2009)
 • NRF: onderzoekgemeenten (2009)
 • Onderzoekstagiaire Univ. A’dam (2010)
 • Onderzoek Monumentenhuis (2010)
situatie v r medio 20111
Situatie vóór medio 2011

Onderzoek Monumentenhuis(2010):

 • 63,4 % van gemeentenzegtonvold. tijdtehebbenvoormon.zorgtaak
 • 58,5 % heefttussen 0,1 en 0,5 fte
 • 48,8 % zegtonvoldoendekennis in huistehebben

(responsBrab. Gemeenten: 60%)

slide10

Kan naar uw mening voldoende tijd besteed worden aan de gem. monumentenzorgtaak?

□ nee □ ja

(onderzoek onder mon. ambt.)

slide11

Is in uw gemeente voldoende kennis

aanwezig voor de uitvoering van de

gemeentelijke monumentenzorgtaak?

 • □ nee

A: op het gebied van beleid in het algemeen

B: op het gebied van culturele planologie

C: op het gebied van archeologie

D: op uitvoeringsniveau, namelijk

E: anders

 • □ ja
slide12

Ervaart u dat de gemeentelijke monumentenzorgtaak de laatste jaren omvangrijker is geworden? □ ja

- A: door decentralisatie van rijks- en provinciale taken naar de gemeentelijke overheid

- B: ten gevolge van nieuwe werkterreinen die op de gemeente zijn afgekomen

- C: vanwege extra aandacht binnen de gemeente voor monumentenzorg

- D: door extra vragen / aandacht vanuit de burgers

onderzoek nrf 2009 monumenteigenaren
Onderzoek(NRF; 2009)monumenteigenaren
 • Dienstverlening gemeente:

▫ 27% slecht

▫ 15% onvoldoende

▫ 26% neutraal

ontwikkelingen
Ontwikkelingen

2007 Wet arch. mon.zorg

2009 Wet beperkingadviesplicht

2012 Vergunningvrijbouwen

(rijks)monumenten

2012 wijzigingBesluitr.o.

> verdergaandedecentralisering

2010 Agenda van Brabant

> provinciaalbelang

brim 2011 vs 2012
Brim 2011 vs. 2012

* Subs. kostenkerken:

€ 699.000 > € 100.000

subsidiepercentage 65%

* Subs. kostenoverigemonum.

€ 100.000 > € 50.000

subsidiepercentage 60%

brim 2011 vs 20121
Brim 2011 vs. 2012
 • 2011: 2300 subsidieaanvragen:

toegekend: ca. 500

 • 2012: 3000 subsidieaanvragen

toegekend: ?

 • 2012: Gehonoreerdeaanvragen 2006 (molens – buitenplaatsen – kastelen) hebbenvoorrang
brim 2012
Brim 2012
 • Geen budget voorgrootschaligerestauratieprojecten (> € 100.000)
 • Héélvéélwordtnietgehonoreerd
 • 2013: Brim wordtaangepast;

Hoe?

Conclusie: instandhoudingrijksmonumentenonderdruk

herbestemming monumenten
Herbestemmingmonumenten
 • Rijkssubsidieregeling,

ingegaan 1 nov. 2011

 • Haalbaarheidsonderzoek
 • wind- en waterdichtregeling

• ookvoor gem. monumenten

>> Helaas: geld al op

provinciale subsidieregelingen
Provincialesubsidieregelingen
 • Subsidieregelingcultureel Erfgoed, waaronder:

- regeling ‘Ruimtelijkerfgoed’ voor

gem. monumenten: 5 miljoen euro

* instandhouding: € 100.000

* haalbaarheidsonderzoek: € 20.000

- instandhoudingmolens

 • Na 2011 vervallen
provinciale subsidieregelingen1
Provincialesubsidieregelingen
 • In totaal: ruim 39 miljoen
 • Resultaat:

- restauratie 89 rijksmonumenten en 135 gemeentelijkemon.

- pos. invloedwerkgelegenheid en ROP in bouwsector

- multipliereffect

provinciale subsidieregelingen2
Provincialesubsidieregelingen

• BeleidsregelStimuleringgemeentelijkearcheologie- en erfgoedkaarten 2009 – 2011

 • Vervallen

Nieuw prov. Beleid:

 • van object- naargebiedsgericht
 • van subsidiërennaar (mede)investeren
 • bredebenadering: > o.a. erfgoedtoerisme
cultuurfonds voor monumenten brabant
Cultuurfondsvoor Monumenten Brabant
 • Sinds 2003
 • Revolving fund
 • Doelgroep:

- gemeentelijkemonumenten

- CHW-objecten

 • Fonds al uitgeputvoor 2012
provinciale subsidieregelingen3
Provincialesubsidieregelingen
 • Positief: Agenda van Brabant!!

- regelinggrootschalige

erfgoedcomplexen (61,5 miljoen)

- Landschappen van allure (56 milj.)

 • Periode 2012 – 2018
 • In beginsel: revolving fund-principe
 • Van subsidiërennaarinvesteren
 • Maar: wel erg gericht op groteprojecten
ontwikkelingen bij gemeenten
Ontwikkelingenbijgemeenten

• forse bezuinigingen op ambtelijke inzet voor monumenten: ontslag, niet invullen vacatures, minder fte

• amper nieuw mon.beleid

• bestaand uitvoeringsbeleid niet meer veilig: afschaffen/verminderen subs. gem. monumenten, intrekken opdrachten

• gem. mon.cie in veel gemeenten onder de maat (1 persoon).

conclusies
Conclusies
 • Monumenten in de knel en dreigendafbraakbeleid
 • MoMoonderdruk

Immers: de ingezettedecentraliseringvraagtjuistomeengroteregemeentelijkeinzet

app l
Appél
 • Investeren in monumenten !!!
 • Datloont !!!
onderzoek nrf 2010
Onderzoek NRF (2010):

“ Investeren in monumentenloont”

 • Identiteit
 • Ruimtelijkekwaliteit
 • Economie
monumenten en economie
Monumenten en economie
 • Terugverdieneffectenoverheden

> CPB: voorelke euro € 1,50 retour

 • mon. eigenaren: hogerevastgoedwaarde
 • hogerevastgoedwaardelevertgemeentenhogereinkomsten op
 • mon. hebbenpositieveuitstraling op leefomgeving en dragenbijaanpositiefvestigingsklimaat

> van belangvoor locale economie

 • werkgelegenheidbouwsector
 • erfgoedteorisme