rodziny wielodzietne n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RODZINY WIELODZIETNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
RODZINY WIELODZIETNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

RODZINY WIELODZIETNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 296 Views
 • Uploaded on

RODZINY WIELODZIETNE. Marta Piśna Grupa C2. RODZINA. Pierwszym naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RODZINY WIELODZIETNE' - enye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rodziny wielodzietne

RODZINY WIELODZIETNE

Marta Piśna

Grupa C2

rodzina
RODZINA

Pierwszym naturalnym środowiskiem wychowawczym jest rodzina.

Powszechnie przez rodzinę rozumie się parę małżeńską i jej dzieci, która zamieszkuje pod wspólnym dachem i prowadzi wspólne gospodarstwo domowe.Rodzina jest grupą złożoną z osób połączonych stosunkiem małżeństwa lub pokrewieństwa (bądź adopcji). W ramach społeczeństwa spełnia ona dwie podstawowe funkcje: utrzymuje ciągłość biologiczną społeczeństwa poprzez rozmnażanie, oraz przekazuje dziedzictwo kulturalne szerszych zbiorowości w jego zasadniczej postaci. Wzajemne stosunki między członkami rodziny są określone poprzez tradycję przekazaną wychowaniem, przez prawo, nakazy natury moralnej bądź religijnej, wzajemne uczucia i postawy członków rodziny.

slide3

RODZINA C.D.

Rodzina jest pierwszą i podstawową grupą społeczną człowieka, której stosunki nastawione są na wszechstronną realizację potrzeb jednostki, opartą na kontaktach bezpośrednich. Jest to grupa niedobrowolna, przypisana, z którą szczególnie mocno identyfikują się dzieci. Powiedzieć można w oparciu o codzienną obserwację, że rodzina wychowuje poprzez życie w niej, panujący klimat uczuciowy, stosunki między rodzicami, oraz między rodzicami a dziećmi.

rodzina wielodzietna to
Rodzina wielodzietna to…

Rodzina z trójką lub większą liczbą dzieci do 24 roku życia, o ile te po 18 roku kontynuują naukę.

rodzina wielodzietna w zapisach prawa
Rodzina wielodzietna w zapisach prawa
 • W polskiej Konstytucji z 1952 roku , deklarującej opiekę nad rodziną jest zapis o otaczaniu rodzin z licznym potomstwem szczególną troską (art. 79)
 • Według „Ustawy o pomocy społecznej” rodziny te mogą korzystać z pomocy pieniężnej i rzeczowej
 • „Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży” zobowiązuje do interwencji w sferze postaw prokreacyjnych w różnych etapach życia kobiety.
rodziny wielodzietne w polsce
Rodziny wielodzietne w Polsce
 • Rodziny wychowujące 4 i więcej dzieci (rodziny wielodzietne) stanowią ok. 5% wszystkich rodzin wychowujących dzieci. Jednocześnie wychowują one 13% ogółu dzieci wychowywanych w polskich rodzinach.
 • W województwie wielkopolskim żyje ok. 27 tysięcy rodzin wielodzietnych, w Poznańskim Powiecie Ziemskim - ok. 1500, a w Poznaniu - ok. 1200.
 • 90% rodzin wielodzietnych żyje poniżej minimum socjalnego, a co trzecia poniżej minimum egzystencji.
slide8

Rodziny wielodzietne w Polsce c.d.

 • Co trzecia rodzina wielodzietna żyje w mieszkaniu jedno- lub dwupokojowym.
 • Instytucjonalna pomoc rodzinom wielodzietnym jest dalece niewystarczająca, a ponad 50% tych rodzin nie jest w stanie egzystować bez wsparcia z zewnątrz. Dzieje się tak m. in. dlatego, że na zasiłki rodzinne Polska przeznacza jedynie 0,4% PKB (dla porównania: Dania 3,3%, Francja 2,6%, Niemcy 2,2%, UE ogółem 1,8%).
sytuacja materialna rodzin wielodzietnych
Sytuacja materialna rodzin wielodzietnych
 • Średnia dochodu netto we wszystkich rodzinach wielodzietnych wyniosła 1981,5 zł na rodzinę, co przy średniej liczbie osób w gospodarstwie domowym 6,7 osób, wynosi 296 zł na osobę. Dla porównania: w rodzinie utrzymującej dwójkę dzieci, w której oboje rodzice pracują, a ich zarobki kształtują się na poziomie średniej krajowej, dochód na osobę wynosi ok. 800 zł, a przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w roku 2001 wynosił 644 zł (dane wg GUS). Tak więc, przeciętna rodzina wielodzietna rozporządza dochodem ponad dwukrotnie niższym, niż zwykła rodzinaprzeciętna.
slide10

Sytuacja materialna rodzin wielodzietnych

Tak więc jak wynika z powyższych danych problem społeczny jakim jest wielodzietność często niestety koreluje z innym problemem społecznym – biedą. Bowiem czynnikami demograficznymi wpływającymi na zwiększenie zagrożenia ubóstwem są liczebność i struktura rodziny. Grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem są rodziny z dziećmi, zwłaszcza te z licznym potomstwem. Ubóstwo rodzin niepełnych biologicznie jest niższe niż w przypadku rodzin wielodzietnych.

slide11

Sytuacja materialna rodzin wielodzietnych

Wyraźny związek pomiędzy dzietnością rodziny a zagrożeniem ubóstwa powoduje że dzieci są populacją najbardziej zagrożoną na ubóstwo. W publikacji na temat Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna czytamy ,że ubóstwem zagrożonych jest około 21% rodzin z trojgiem dzieci na utrzymaniu, zaś rodzin z czworgiem i więcej dzieci – ponad 40%.

slide12

KATEGORIE RODZIN WIELODZIETNYCH

Można wyróżnić wiele kategorii tych rodzin w zależności od kryteriów jakie przyjmiemy. Uwagę zwracamy na trzy kategorie za Leonem Dyczewskim podstawę ich wyodrębnienia stanowi wyjątkowa sytuacja wewnętrzna rodziny, która wymaga od polityki państwa szczególnych działań osłonowych i wspierających.

slide13

KATEGORIE RODZIN WIELODZIETNYCH

 • rodzina z jednym żywicielem- jest to rodzina wielodzietna z samotną matką lub ojcem. W związku z tego typu rodzinami warto wspomnieć o czterech zjawiskach:
 • a)rodziny wielodzietne z jednym żywicielem wykazują tendencję wzrostową, podczas gdy rodziny wielodzietne w ogóle wykazują tendencję spadkową
 • b) rodziny wielodzietne z jednym żywicielemdominują w miastach, chociaż liczba rodzin wielodzietnych większa jest na wsi. Jest to następstwo rozwodów, które występują o wiele częściej w mieście niż na wsi
sytuacja dzieci w rodzinach wielodzietnych
Sytuacja dzieci w rodzinach wielodzietnych

Przez lata na wsi rodziło się więcej dzieci niż w środowiskach miejskich ze względu zarówno na tradycję posiadania licznego potomstwa jak i na ograniczenia migracyjne. O uciążliwościach i korzyściach życia rodzin wielodzietnych wiemy stosunkowo dużo z badan przeprowadzanych w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Przykłady z wielu wsi wskazują na brak reguły, że dzieci z rodzin wielodzietnych wychowują się w gorszych warunkach niż dzieci z rodzin małodzietnych zamieszkałych w tej samej wsi. Można natomiast doszukiwać się pewnych różnic między dziećmi inteligencji, zamieszkałej na wsi i dziećmi rolników, kiedy rodzina jest w fazie wychowywania dzieci w wieku szkolnym. Dokonuje się selekcja szkolna ponieważ dzieci z rodzin inteligenckich są wspomagane i kontrolowane w rozwoju, a dzieci rolników bywają zaniedbywane zdrowotnie i intelektualnie, nadmierne obciążone pracami na gospodarstwie. W rodzinach wielodzietnych zauważane jest obciążanie dzieci starszych opieka nad młodszym rodzeństwem.

sytuacja dzieci w rodzinach wielodzietnych1
Sytuacja dzieci w rodzinach wielodzietnych
 • Przed transformacja w 1989 roku wielodzietne rodziny robotników nie tylko otrzymywały zasiłki rodzinne ale i miały preferencje w korzystaniu z funduszy zakładów pracy na działalność socjalną. Bezrobocie jak również likwidacja funduszu socjalnego w wielu zakładach pracy dotknęła wsie i małe miasta.
 • Wyższa dzietności przez rodziny robotnicze nigdy nie była negatywnie oceniana. Częsta była argumentacja wyższej dzietności „przydatnością każdych rąk do pracy”. Koszty posiadania dzieci odczuwano dopiero w późniejszym wieku szkolnym.
sytuacja dzieci w rodzinach wielodzietnych2
Sytuacja dzieci w rodzinach wielodzietnych
 • Wielodzietność w mieście jest na ogół negatywnie oceniana- przypisuje się ja brakowi kultury seksualnej czy lekkomyślności. W mieście ze względu na inne wzory kulturowe, wobec na wystawianie sytuacji materialnej dziecka na konfrontację w szkole, na ulicy , na podwórku, realizacja oczekiwań zarówno samego dziecka, jak i jego otoczenia jest dla rodziców trudniejsza, a także trwa o wiele dłużej, bo dzieci później się usamodzielniają.
slide17

KATEGORIE RODZIN WIELODZIETNYCH

c) wśród rodzin wielodzietnych z jednym żywicielem zdecydowanie dominują rodziny z samotną matką nad rodzinami z samotnym ojcem.

d) ogromna większość rodzin wielodzietnych z samotną matką to rodziny rozbite wskutek rozwodu

slide18

KATEGORIE RODZIN WIELODZIETNYCH

 • rodziny młode- ogromna większość rodzin wielodzietnych ma dzieci w wieku przedszkolny czyli są to rodziny młode. Rodzice w tych rodzinach pochodzą z tzw. wyżu demograficznego w latach 60- tych i 70- tych. Nieco więcej niż połowa tego typu rodzin mieszka na wsi. Są to rodziny na tzw. dorobku i domagają się rozwiniętej infrastruktury rodzinnej. Tymczasem jest ona bardzo słabo rozwinięta szczególnie na wsi gdzie np. przedszkola występują o wiele rzadziej niż w mieście. Następstwem tego stanu rzeczy jest chociażby gorszy start szkolny dzieci z rodzin wielodzietnych na wsi niż w mieści.
slide19

KATEGORIE RODZIN WIELODZIETNYCH

3.rodziny inwalidzkie-rodzin wielodzietnych z inwalidami jest więcej niż z jednym żywicielem. W 1988 stanowiły one 8,58% ogółu rodzin wielodzietnych, w ogromnej większości to rodziny pełne (93,74%), ale są też wielodzietne rodziny inwalidzkie tylko z matką (5,4%) i tylko z ojcem (0,86%) częściej inwalidami są rodzice aniżeli dzieci co znacznie utrudnia funkcjonowanie rodziny, szczególnie pełnienie przez nią funkcji gospodarczej i opiekuńczej

slide20

DZIECKO W RODZINIE WIELODZIETNEJ

WYCHOWANIE

W rodzinach wielodzietnych uwaga musi być rozdzielona pomiędzy kilkoro dzieci. W tak dużej "gromadce" nie może obyć się bez wyraźnego podziału funkcji i obowiązków wśród rodzeństwa. Starsze przejmują część zadań rodziców - między innymi opiekę nad młodszymi. Szybko się usamodzielniają i uczą współpracy. Jednak może nastąpić przeciążenie obowiązkami, zwłaszcza w rodzinie niepełnej, gdy jeden rodzic musi wychowywać dzieci i pracować zawodowo..

slide21

DZIECKO W RODZINIE WIELODZIETNEJ

Rodzeństwo wywiera na siebie duży wpływ w toku socjalizacji. To głównie poprzez relacje z dużą liczbą braci i sióstr w rodzinach wielodzietnych kształtuje się tożsamość. Te doświadczenia w rodzinie bywają nawet ważniejsze od późniejszych relacji z grupą rówieśniczą

slide22

DZIECKO W RODZINIE WIELODZIETNEJ

TROSKA RODZICÓW I KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI

Rodziny wielodzietne najczęściej żyją skromniej i na co dzień muszą oszczędnie gospodarować, więc dzieci uczą się już od najmłodszych lat dawania i bezinteresowności, wszystkim muszą się dzielić. Młodsze niejednokrotnie noszą ubrania po starszych, używają ich podręczników w szkole. Obecność rodzeństwa wzmaga rywalizację.

W rodzinie, w której jest sześcioro rodzeństwa, chwila, którą rodzic może poświęcić każdemu z dzieci, jest bardzo krótka. Dzieci muszą uczyć się kierowania uwagi na siebie

slide23

DZIECKO W RODZINIE WIELODZIETNEJ

TROSKA RODZICÓW I KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI

Dziecko musi także walczyć o swoją pozycję w rodzinie, co wspomaga możliwość przyszłego sukcesu zawodowego. Świadczy o tym fakt, Że wielu amerykańskich prezydentów pochodziło z dużych wielodzietnych rodzin.Wśród rodzeństwa te najstarsze są najbardziej motywowane do osiągnięcia sukcesu, zaś urodzone jako kolejne mają już mniejszą motywację. Zazwyczaj ostatnie dziecko jest rozpieszczane przez rodziców i przez pozostałe dorosłe już rodzeństwo. Dzieci z rodzin wielodzietnych często utrzymują szerokie kontakty ze sobą i z rówieśnikami. Rzadko są wyizolowane.

slide24

DZIECKO W RODZINIE WIELODZIETNEJ

TROSKA RODZICÓW I KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI

Uczą się od siebie wzorów zachowań, mają lustro w osobach braci i sióstr. Dorastanie z kilkorgiem rodzeństwa jest istotne dla rozwinięcia kreatywności, zwłaszcza, gdy dzieci są różnej płci. Uczą się wzajemnie bardziej otwartych, niekonwencjonalnych zachowań. Wspólnie bawią się, co rozbija stereotypowe role społeczne.

jak pom c rodzinie wielodzietnej
Jak pomóc rodzinie wielodzietnej?
 • Aby przywrócić rodzinie należne jej miejsce w społeczeństwie, nie można biernie czekać na zmiany systemowe, ale podjąć konkretne działania w społecznościach lokalnych. Oto kilka propozycji opracowanych przez dr Pawła Wosickiego - przedsiębiorcy, radnego m. Poznania, prezesa Fundacji "Głos dla Życia" i prezesa Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia:
jak pom c rodzinie wielodzietnej1
Jak pomóc rodzinie wielodzietnej…
 • 1. W oparciu o dobrą diagnozę w lokalnych środowiskach stworzenie i realizowanie kompleksowego programu wspierania rodzin wielodzietnych. W formułowaniu i realizacji tego programu powinny uczestniczyć: władze samorządowe, struktury gminne opieki społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, przedstawiciele Kościoła, zainteresowane organizacje pozarządowe oraz same zainteresowane rodziny. Mogą one, podobnie jak ma to miejsce w Poznaniu, organizować się w klubach rodzin wielodzietnych, które stają się zaczynem pomocy i samopomocy.
jak pom c rodzinie wielodzietnej2
Jak pomóc rodzinie wielodzietnej…
 • 2. Ważnym wydaje się uproszczenie procedury przyznawania wsparcia w ośrodkach pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, aby otrzymać pomoc, oprócz ubóstwa, rodzina wielodzietna (tak jak i każdy inny podmiot ubiegający się o pomoc) musi wykazać się jeszcze jakimś dodatkowym "defektem", typu bezrobocie, alkoholizm, przewlekła choroba, przemoc w rodzinie czy niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Aby pomóc rodzinie, pracownik opieki społecznej musi wskazać na jedną z wyżej wymienionych cech, co w konsekwencji podtrzymuje obraz rodziny wielodzietnej jako środowiska patologicznego. Czas, aby obok ubóstwa wielodzietność była wystarczającą przesłanką do otrzymania pomocy.
jak pom c rodzinie wielodzietnej3
Jak pomóc rodzinie wielodzietnej…
 • 3. Specjalną troską należy otoczyć rodziny wysokowielodzietne, tzn. takie, które wychowują 6 i więcej dzieci, a których dochód i warunki życia nie pozwalają na godne życie. Rodziny wysokowielodzietne stanowią zaledwie ok. 10% wszystkich rodzin wielodzietnych (np. w Powiecie Ziemskim Poznańskim jest ich nie więcej niż 150). Rodziny te spełniają kryterium rodzinnego domu dziecka, która to instytucja jest dofinansowywana ze środków budżetowych.
jak pom c rodzinie wielodzietnej4
Jak pomóc rodzinie wielodzietnej…
 • 4. Pilnie należy podjąć działania na rzecz wprowadzenia stosownych ulg i zwolnień oraz celowego dofinansowania rodzin wielodzietnych w zakresie korzystania z komunikacji zbiorowej, kupna leków, opłat za prąd, wodę, gaz, podręczników i wyprawek szkolnych, wypoczynku wakacyjnego itp.
 • 5. Szkoła w większym stopniu niż dotychczas powinna stać się miejscem rozpoznania potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych i ich zaspokajania poprzez system stypendialny, poszerzenie już istniejącego dożywiania oraz dofinansowania podręczników i przyborów szkolnych.
jak pom c rodzinie wielodzietnej5
Jak pomóc rodzinie wielodzietnej…
 • 6. Ważnym elementem wsparcia rodzin wielodzietnych może stać się rozwój sieci banków żywności (bank taki funkcjonuje np. w Poznaniu), których powstawanie i rozwój należy inspirować i wspierać. Zasadnym wydaje się też organizacja systemu wspierania rodzin wielodzietnych używanymi (ale w dobrym stanie) sprzętami gospodarstwa domowego i meblami.
jak pom c rodzinie wielodzietnej6
Jak pomóc rodzinie wielodzietnej…
 • 7. W ramach dostępnych środków przekazu i różnorodnych programów podjąć szereg działań służących ukazywaniu rodziny wielodzietnej jako środowiska ważnego dla społeczności lokalnej i narodowej, i to zarówno z punktu widzenia: ekonomicznego - dzieci z tych rodzin utrzymywać będą w przyszłości starsze pokolenie; wychowawczego - specyficzna "szkoła życia", przez którą przechodzą dzieci z tych rodzin, procentuje wyczuleniem na sprawy społeczne i zaangażowaniem w działalność na rzecz lokalnej społeczności; kulturowego - znaczenie rodziny wielodzietnej w przenoszeniu tradycji i pewnych ważnych wzorców kulturowych.
slide32
DZIĘKUJE

ZA UWAGĘ