slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Problemy finansowe związane z wdrażaniem projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Problemy finansowe związane z wdrażaniem projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Problemy finansowe związane z wdrażaniem projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL - PowerPoint PPT Presentation


  • 94 Views
  • Uploaded on

Problemy finansowe związane z wdrażaniem projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL Warszawa, 21 lipca 2009 r. Pytanie: Kiedy we wnioskach o płatność należy wykazywać oraz monitorować wysokość wydatków związanych z personelem?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Problemy finansowe związane z wdrażaniem projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Problemy finansowe związane z wdrażaniem projektów systemowych w ramach Priorytetu VII PO KL

Warszawa, 21 lipca 2009 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

1 koszty personelu
Pytanie: Kiedy we wnioskach o płatność należy wykazywać oraz monitorować wysokość wydatków związanych z personelem?

Stanowisko IZ: Koszty personelu należy wykazywać we wniosku o płatność tylko w stosunku do wniosków o dofinansowanie, w których zostało wykazane wynagrodzenie personelu w ramach danego zadania.

1. Koszty personelu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

2 zmiana sposobu rozliczania koszt w po rednich w projekcie
Pytanie: Jak postępować w sytuacji, gdy umowa ramowa zawarta w 2008 r. określa sposób rozliczania kosztów pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, zaś we wniosku złożonym w 2009 r. wybrana została forma rozliczania ryczałtem?

Stanowisko IZ: W opinii IZ koszty pośrednie należy rozliczać w ten sam sposób przez cały okres realizacji projektu. Zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach.

2. Zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich w projekcie

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

3 rozliczanie koszt w po rednich kontrola
Pytanie: Czy metodologia podlega kontroli na miejscu w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na postawie wydatków rzeczywiście poniesionych?

Stanowisko IZ: Kontroli podlega:

- dokumentacja księgowa – w przypadku rozliczania kosztów pośrednich na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych;

- metodologia – w przypadku zastosowania ryczałtu.

W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie pierwszej wersji Wytycznych, należy stosować zasady obowiązujące obecnie dla kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych.

3. Rozliczanie kosztów pośrednich - kontrola

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

3a nieprawid owe przeznaczenie koszt w po rednich
Pytanie: Beneficjent ponosił wydatki w ramach kosztów pośrednich bezpośrednio z konta projektu. Dodatkowo, część z nich zostałaby uznana za niekwalifikowalne, gdyby była rozliczana na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych. Jakie stanowisko należy przyjąć w rozliczanym wniosku o płatność w odniesieniu do sposobu rozliczania kosztów pośrednich?

Stanowisko IZ: Należy upomnieć beneficjenta, iż rozliczanie projektu powinno odbywać się zgodnie z Wytycznymi oraz Zasadami finansowania. W opinii IZ, w opisanej sytuacji należy wezwać beneficjenta do zwrotu na rachunek projektu całości kosztów poniesionych na wydatki niezwiązane z projektem, a następnie do zrefundowania na rachunek własny kosztów pośrednich w wysokości wykazanej we wniosku o płatność.

3a. Nieprawidłowe przeznaczenie kosztów pośrednich

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

4 dokument potwierdzaj cy rozliczenie wk adu w asnego niepieni nego
Pytanie: Czy istnieje dokument wykazany we wniosku o płatność, który stanowi wystarczającą formę rozliczania wkładu własnego niepieniężnego?

Stanowisko IZ: Nie istnieje zamknięty katalog wskazujący dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego. To beneficjent określa, w jaki sposób udokumentowane jest wniesienie wkładu niepieniężnego.

4. Dokument potwierdzający rozliczenie wkładu własnego niepieniężnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

5 instrukcja wype niania wniosku o p atno
Pytanie: Czy można zmienić instrukcję wypełniania wniosku o płatność w zakresie uzupełniania w przypadku projektów w ramach Działania 7.1 wniosków o płatność w ujęciu kumulatywnym.

Stanowisko IZ: W opinii IZ wnioski o płatność powinny być wypełniane w ujęciu kumulatywnym ze względu na wieloletni charakter projektu.

5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

6 korekta wniosk w o p atno
Pytanie: W jaki sposób należy korygować wnioski o płatność (zał. nr 1), jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone uchybienia (np. błędne numery księgowe)?

Stanowisko IZ: Korekty należy zawsze nanosić na wersji papierowej, zaś w KSI:

- jeżeli załącznik jest w formacie pdf, należy zeskanować jego poprawioną wersję i podpiąć ją w KSI;

- jeżeli zestawienie jest bezpośrednio wprowadzane do KSI, należy poprawić dane w KSI, nie należy natomiast zmieniać wersji elektronicznej xml wniosku o płatność.

6. Korekta wniosków o płatność

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

7 wype nianie pola przekazane zaliczki w ksi w module wnioski o p atno
Pytanie: Beneficjenci mają obowiązek wykazywać kwotę środków dotacji rozwojowej faktycznie otrzymanej w 2008 r. pomniejszoną o środki niewykorzystane z 2008 r. oraz środki, które otrzymają w 2009 r. Czy w KSI należy poprawiać ostatni zatwierdzony wniosek o płatność dotyczący realizacji projektu w 2009 r. w zakresie zaliczek przekazanych w 2008 r.?

Stanowisko IZ: Nie ma konieczności uwzględniania rozliczenia na koniec roku budżetowego i z tytułu rozliczenia końcowego.

7. Wypełnianie pola „Przekazane zaliczki” w KSI w module wnioski o płatność

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

8 ponowne przekazanie kwoty dotacji
Pytanie: Dotacja rozwojowa została przekazana beneficjentowi w jednej transzy. Na jakiej podstawie IP ma ponownie przekazać beneficjentowi kwotę dotacji, która podlega korekcie finansowej?

Stanowisko IZ: Dokonanie zwrotu kwoty dotacji możliwe jest tylko w przypadku dokonania korekty finansowej. Sytuacja taka wymaga dokonania zmian w harmonogramie płatności. Jednocześnie IZ zwraca uwagę, iż nie jest właściwe formułowanie harmonogramu płatności polegające na wypłacie środków w jednej transzy. Takie rozwiązanie budzi wątpliwości pod kątem gospodarności środkami publicznymi.

8. Ponowne przekazanie kwoty dotacji

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

9 aktualizacja wniosku o dofinansowanie
Pytanie: Czy po zatwierdzeniu bilansu realizacji projektu systemowego właściwa jest aktualizacja wniosku o dofinansowanie zgodnego z rozliczeniem końcowym/bilansem?

Stanowisko IZ: Aktualizacja wniosku o dofinansowanie nie jest wymagana. Istotne jest uaktualnienie wartości umowy ramowej za miniony rok.

9. Aktualizacja wniosku o dofinansowanie

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

10 aneksowanie um w pod k tem rozliczenia ko cowego projektu
Pytanie: Czy należy aneksować umowy pod kątem rozliczenia końcowego projektu?

Stanowisko IZ: Powyższa zmiana wymaga formy aneksu do umowy ramowej (Projekty systemowe PUP z dnia 7 lipca br.)

10. Aneksowanie umów pod kątem rozliczenia końcowego projektu

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

11 zamkni cie bud etu projektu systemowego w roku bud etowym
Pytanie: W jaki sposób należy korygować różnicę między montażem dofinansowania i wkładu własnego w umowie a montażem wynikającym z rozliczenia projektu? Księgi rachunkowe za dany rok są w pewnym momencie zamykane i nie ma możliwości korygowania kwot związanych z dofinansowaniem i wkładem własnym.

Stanowisko IZ: Rozwiązaniem problemu jest rozliczanie poziomu wkładu własnego w wieloletnich projektach systemowych na koniec ich realizacji.

11. Zamknięcie budżetu projektu systemowego w roku budżetowym

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

12 zmiana zasad finansowania po kl
Pytanie: Jak należy podchodzić do zmian Zasad finansowania PO KL w kontekście realizacji projektów (np. w kwestii wprowadzania zmian do projektu)?

Stanowisko IZ: Decydujące w tym zakresie są przepisy wprowadzające zmienione Zasady finansowania PO KL. Niemniej, zmiany te często wymagają aneksowania umowy o dofinansowanie/ umowy ramowej.

12. Zmiana Zasad finansowania PO KL

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -

slide15

Departament Zarządzania EFS zarzadzanieefs@mrr.gov.pl

Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego -