Bronvermelding
Download
1 / 12

EEN NIEUWE LEIDER - PowerPoint PPT Presentation


  • 91 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EEN NIEUWE LEIDER' - enye


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Een nieuwe leider

BronvermeldingAlle schriftgedeelten zijn – tenzij anders vermeld - uit de NBG Bijbelvertaling 1951.Alle citaten - tenzij anders vermeld – die worden aangehaald zijn uit de predikingen van William Marrion Branham.De bediening van W.M. Branham (1909-1965) heeft een bijzondere stempel achtergelaten op de hedendaagse Christelijke beweging.De opmerkelijke bevestigingen en bovennatuurlijke gebeurtenissen in zijn bediening hebben mij tot de overtuiging gebracht dat God deze man heeft gestuurd en gebruikt. Dit om de gelovigen aan te sporen terug te keren tot God en Zijn Heilig Woord. Voor wie meer wil weten over de bediening van W.M. Branham kan zich tot ons richten voor meer informatie in boek- of gesproken vorm. Wim Kremer


Een nieuwe leider

Jozua 1:1 Het geschiedde na de dood van Mozes, de knecht des HEREN, dat de HERE tot Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zeide:2 Mijn knecht Mozes is gestorven; welnu, maak u gereed, trek over de Jordaan hier, gij en dit gehele volk, naar het land, dat Ik hun, de Israeliëten, geven zal.3 Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik ulieden, zoals Ik tot Mozes gesproken heb.


Een nieuwe leider

4Van de woestijn en de Libanon ginds tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat, het gehele land der Hethieten, en tot aan de Grote Zee in het westen zal uw gebied zijn.5Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.6Wees sterk en moedig, want gij zult dit volk het land doen beërven, dat Ik hun vaderen gezworen heb hun te zullen geven.Een nieuwe leider

7Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft; wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat.


Een nieuwe leider

1951 And I know, and any scholar knows that that Angel was the Angel of the Covenant (Was that right?), which was Christ. That's true. It met Moses, in the burning bush; it was the Pillar of Fire. Not Moses done the works, but it was that Pillar of Fire that led him; That done the works.En ik weet, en elke bijbel geleerde weet dat die Engel de Engel van het Verbond is, welke Christus was, Dat is waar. Het ontmoette Mozes in de brandende braamstruik, het was de Vuurkolom. Niet Mozes deed het werk, maar het was de Vuurkolom die hem leidde. En DAT deed het werk.


Een nieuwe leider

Met Goddelijke genezing, voorkennis, openbaring, visioenen, krachten, tongen, uitlegging, wijsheid, kennis, ja met al de hemelse zegeningen, en een onuitsprekelijke vreugde, vol heerlijkheid, elk hart vervuld met de Geest, samen wandelend, samen gezeten in hemelse gewesten. Er is geen enkele kwade gedachte meer onder ons, niet één sigaret wordt er meer gerookt, niet één te korte jurk, niet één van deze of andere slechte dingen; geen enkele kwade gedachte, niemand heeft iets tegen een ander, ieder spreekt in liefde en in harmonie,


Een nieuwe leider

our Joshua, which is the Holy Spirit... "Joshua" means "Jesus, Saviour." Joshua means the Holy Spirit representing it in the spiritual as that was in the natural, that He is our great Warrior. He's our great Leader. As God was with Joshua, so is God in the Holy Spirit, moving us about.onze Jozua is de Heilige Geest. Jozua betekent "Jezus, Verlosser". Jozua stelt -- in de geestelijke toepassing -- de Heilige Geest voor. Zoals Jozua het in het natuurlijke was, is Hij onze grote Strijder. Hij is onze grote Leider. Zoals God het vroeger door Jozua deed, is Hij nu bezig ons voort te bewegen door de Heilige Geest.


Een nieuwe leider

ADOPTION.2_ JEFF.IN AD.2 WEDNESDAY_ 60-0518 "Jesus, Saviour." Joshua means the Holy Spirit representing it in the spiritual as that was in the natural, that He is our great Warrior. He's our great Leader. As God was with Joshua, so is God in the Holy Spirit, moving us about.And Christ brought the church up to the place to where their possession was made to them, was given to them, just the Jordan to cross, but the Holy Spirit is the One Who sets the church in order, the Joshua of today puts the church in its order, giving to each one, gifts, places, position. And He is the Voice of God speaking to the inner man that Christ has saved: the Holy Spirit.Gemanifesteerde zonen. (Adoptie)En Christus bracht de gemeente tot aan die plaats waar hun bezit voor hen klaarlag en aan hen zou worden gegeven. Ze hoefden alleen nog maar de Jordaan over te steken. Maar het is de Heilige Geest die de gemeente op orde brengt. Hij is de 'Jozua' van vandaag die de gemeente op orde brengt; die aan elk gaven geeft en ieder zijn plek en positie aanwijst. Hij is de stem van God die spreekt, via de innerlijke mens van diegenen die Christus heeft gered; de Heilige Geest.


Een nieuwe leider

That manna fell every night, and that manna was Christ. See, you can't keep yesterday's experience. Got to have one right now.Dat manna viel elke nacht en dat manna was Christus. Ziet u, dat u niet de ervaring van gisteren kunt bewaren. Je moet er nu één hebben.


Een nieuwe leider

Yesterday's experience, many of us live on yesterday's experience. We mustn't do that. It's today's experience! De ervaring van gisteren, velen van ons leven op de ervaring van gisteren. We zouden dat niet moeten doen. Het is de ervaring van vandaag.