Warisan budaya kaum kadazandusun
Download
1 / 6

Warisan Budaya Kaum Kadazandusun - PowerPoint PPT Presentation


 • 327 Views
 • Uploaded on

Warisan Budaya Kaum Kadazandusun. Muzik Tradisional. Jenis-jenis Alat Tradisional. Kebanyakaan alat-alat muzik di Sabah dibuat daripada bahan-bahan asli . Sebagai contoh , tongkungon , turali , suling ( atau seruling ), sompoton dan togunggak diperbuat daripada buluh .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Warisan Budaya Kaum Kadazandusun' - enya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Warisan budaya kaum kadazandusun

WarisanBudayaKaumKadazandusun

MuzikTradisional


Jenis jenis alat tradisional
Jenis-jenisAlatTradisional

 • Kebanyakaanalat-alatmuzik di Sabah dibuatdaripadabahan-bahanasli. Sebagaicontoh, tongkungon, turali, suling (atauseruling), sompotondantogunggakdiperbuatdaripadabuluh.

 • Alat lain sepertigambus, kompangdangendangdiperbuatdaripadakulitkambing. Gong dankulintangandibuatdaripadakayulembutdanmenyerupaigitarpanjangbertalitiga yang dibuatdaripadagiman, sejenis gentian pokokpalma. Alat-alatmuzik di Sabah, dikelaskankepada;

 • Kordofon - (tongkungon, gambus,sundatangataugagayan)

 • Erofon - (suling, turaliatautuahi, bungkaudansompoton)

 • Idofon - (togunggak, gong,kulintangan) danmembranofon (kompang,gendangatautontog).


Warisan budaya kaum kadazandusun
Gong

 • Gong merupakantulangbelakangdalamkebanyakan arena permainanmuzikdanianyadigunakandalamhampirkesemuaupacarasosial.

 • Bilangan gong yang dimainkanbersamaberbeza-bezamengikutkeperluanmasyarakatsetempat. Satuatauduabuahgendangjugaseringdipalubersamauntukmenseragamkaniramanya.

 • Gong bolehdidapati di seluruhnegeri Sabah danmempunyainilai yang tinggi. Iajugadigunakansebagaihantaranberian, upacarakepercayaan animistic, isyaratdanperayaanpesta-pestamenuaiSejakakhir-akhirinisukukaumRungus di Kudatadamembuat gong yang dibentukdarikepinganbesi galvanic yang dibeli di sini.

 • Gong yang lebih popular mempunyaidinding yang tebal, bibir yang dalamsertatombol yang besar, ditempahdari Filipina, Indonesia atauBerunei.


Bungkau
Bungkau

 • Kecapimulutdibuatdaripadakulitsejenispokokpalma yang dikenalisebagaipolodolehsukukaunKadazandusun. Untukmengukirbentuknya, ianyamemerlukantangan yang halusdanmahir. Alatinilazimnyaditemui di kawasan-kawasansuku-kaumDusun.

 • Kepinganberkayu yang nipis di tengahalatinidigetarkandenganmemukulnyadenganibujari. Getarankepingankayuinimenghasilkanbunyi yang keciltetapidenganmeletakkannya di hadapanmulutsipemainbolehmembesarkanbunyinyamelaluisalun (bunyi yang berbalik).

 • Berjenis-jenisfrekuensibolehdihasilkandenganmengubahmulutsertakedudukanlidah. Apabilatidakdipakai, alatiniselalunyadisimpandalambekastiubbuluhkecil agar ianyatidakrosakdansentiasadalamkeadaanbersih.


Togunggak idiofan
Togunggak (idiofan)

 • Dikenalisebagaitagunggak di kalangansukukaumMurut, Togunggak di kalangansukukaumDusun/Kadazanatau 'Togunggu' di Penampang., idiofonbambupaluaninidimainkandalamkumpulanuntukmengiringtarianatauperarakan di pesta-pesta.

 • Satu set alat-alatmuzikinimerangkumienam (togunggu') hinggatigapuluh (tagunggak) buah, bergantungkepadasukukaum. Muzik yang dikeluarkanmenyerupaisatu set gong sesuatukumpulan, dengansetiapidiofondiselaraskanbunyinyamengikut gong sebenar yang dimainkan.


Kesimpulan
Kesimpulan

 • Muziktradisionalmemangmemainkanperanan yang pentingbagisegolonganmasyarakat..selainitu, muzikjugadapatmenghiburkan.