warisan budaya kaum kadazandusun n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Warisan Budaya Kaum Kadazandusun PowerPoint Presentation
Download Presentation
Warisan Budaya Kaum Kadazandusun

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation

Warisan Budaya Kaum Kadazandusun - PowerPoint PPT Presentation

enya
564 Views
Download Presentation

Warisan Budaya Kaum Kadazandusun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. WarisanBudayaKaumKadazandusun MuzikTradisional

  2. Jenis-jenisAlatTradisional • Kebanyakaanalat-alatmuzik di Sabah dibuatdaripadabahan-bahanasli. Sebagaicontoh, tongkungon, turali, suling (atauseruling), sompotondantogunggakdiperbuatdaripadabuluh. • Alat lain sepertigambus, kompangdangendangdiperbuatdaripadakulitkambing. Gong dankulintangandibuatdaripadakayulembutdanmenyerupaigitarpanjangbertalitiga yang dibuatdaripadagiman, sejenis gentian pokokpalma. Alat-alatmuzik di Sabah, dikelaskankepada; • Kordofon - (tongkungon, gambus,sundatangataugagayan) • Erofon - (suling, turaliatautuahi, bungkaudansompoton) • Idofon - (togunggak, gong,kulintangan) danmembranofon (kompang,gendangatautontog).

  3. Gong • Gong merupakantulangbelakangdalamkebanyakan arena permainanmuzikdanianyadigunakandalamhampirkesemuaupacarasosial. • Bilangan gong yang dimainkanbersamaberbeza-bezamengikutkeperluanmasyarakatsetempat. Satuatauduabuahgendangjugaseringdipalubersamauntukmenseragamkaniramanya. • Gong bolehdidapati di seluruhnegeri Sabah danmempunyainilai yang tinggi. Iajugadigunakansebagaihantaranberian, upacarakepercayaan animistic, isyaratdanperayaanpesta-pestamenuaiSejakakhir-akhirinisukukaumRungus di Kudatadamembuat gong yang dibentukdarikepinganbesi galvanic yang dibeli di sini. • Gong yang lebih popular mempunyaidinding yang tebal, bibir yang dalamsertatombol yang besar, ditempahdari Filipina, Indonesia atauBerunei.

  4. Bungkau • Kecapimulutdibuatdaripadakulitsejenispokokpalma yang dikenalisebagaipolodolehsukukaunKadazandusun. Untukmengukirbentuknya, ianyamemerlukantangan yang halusdanmahir. Alatinilazimnyaditemui di kawasan-kawasansuku-kaumDusun. • Kepinganberkayu yang nipis di tengahalatinidigetarkandenganmemukulnyadenganibujari. Getarankepingankayuinimenghasilkanbunyi yang keciltetapidenganmeletakkannya di hadapanmulutsipemainbolehmembesarkanbunyinyamelaluisalun (bunyi yang berbalik). • Berjenis-jenisfrekuensibolehdihasilkandenganmengubahmulutsertakedudukanlidah. Apabilatidakdipakai, alatiniselalunyadisimpandalambekastiubbuluhkecil agar ianyatidakrosakdansentiasadalamkeadaanbersih.

  5. Togunggak (idiofan) • Dikenalisebagaitagunggak di kalangansukukaumMurut, Togunggak di kalangansukukaumDusun/Kadazanatau 'Togunggu' di Penampang., idiofonbambupaluaninidimainkandalamkumpulanuntukmengiringtarianatauperarakan di pesta-pesta. • Satu set alat-alatmuzikinimerangkumienam (togunggu') hinggatigapuluh (tagunggak) buah, bergantungkepadasukukaum. Muzik yang dikeluarkanmenyerupaisatu set gong sesuatukumpulan, dengansetiapidiofondiselaraskanbunyinyamengikut gong sebenar yang dimainkan.

  6. Kesimpulan • Muziktradisionalmemangmemainkanperanan yang pentingbagisegolonganmasyarakat..selainitu, muzikjugadapatmenghiburkan.