T rkiye bili im derne i tbd eski ehir olu umu
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Eskişehir Oluşumu. Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu Arş. Gör. Işıl Kabakçı İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 19 Nisan 2004. e-Avrupa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - enya


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
T rkiye bili im derne i tbd eski ehir olu umu

Türkiye Bilişim Derneği (TBD)Eskişehir Oluşumu

Yrd. Doç. Dr. M. Emin Mutlu

Arş. Gör. Işıl Kabakçı

İnternet Haftası Etkinlikleri 2004

Anadolu Üniversitesi

19 Nisan 2004


E avrupa
e-Avrupa

 • Avrupa Birliği ülkelerinin bilgi toplumuna geçişini düzenlemek amacıyla oluşturulan eEurope planı doğrultusunda 2001 yılında aday ülkelerinde dahil edildiği eEurope+ planı hazırlandı.


E t rkiye giri imi
e-Türkiye Girişimi

 • eEurope+ planı gereğince Tübitak başkanlığında Türkiye’de E-Türkiye Girişimi başlatıldı. Çeşitli çalışma grupları oluşturuldu ve sonuçlar 1. Bilişim Şurası’nda (10-12 Mayıs 2002) tartışıldı.

http://www.bilten.metu.edu.tr/eEurope+/


E d n m t rkiye
e-Dönüşüm Türkiye

 • Acil Eylem Planı (3 Ocak 2003)

  58. Hükümet tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı'nda e-Dönüşüm Türkiye Projesi'ne yer verilmiş, söz konusu projenin koordinasyonu, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi ile ilgili olarak DPT Müsteşarlığı görevlendirilmiştir.

  Ayrıca, 27 Şubat 2003 tarihinde yayımlanan 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin amaçları, kurumsal yapısı ve uygulama esasları belirlenmiştir.


Bilgi toplumu dairesi
Bilgi Toplumu Dairesi

Bu görevin yerine getirilmesi amacıyla DPT bünyesinde Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. (Mart 2003)

http://www.bilgitoplumu.gov.tr


E d n m t rkiye projesi
e-Dönüşüm Türkiye Projesi

Bu proje ile;

 • Bilgi ve iletişim teknolojileri politikaları ve mevzuatının, öncelikle Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde gözden geçirilerek yeniden düzenlenmesi, bu konuda eEurope + kapsamında aday ülkeler için öngörülen eylem planının Ülkemize uyarlanması,

 • Vatandaşın, bilgi ve iletişim teknolojileri yardımıyla, kamusal alandaki karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi,

 • Kamu idaresinin, şeffaf ve hesap verebilir hale getirilmesine katkıda bulunulması,

 • Kamu hizmetlerinin sunumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılarak, iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunulması,

 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması,

 • Bilgi ve iletişim teknolojisi alanında kaynak israfını azaltmak amacıyla, kamunun mükerrerlik arz eden veya örtüşen ilgili yatırım projelerinin bütünleştirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması,

 • Sektördeki özel sektör faaliyetlerine yukarıdaki ilkeler ışığında yol gösterilmesi

  amaçlanmaktadır.


K sa d nemli eylem plan
Kısa Dönemli Eylem Planı

e-Dönüşüm Türkiye Projesi'nin yürütülmesinde, günümüze kadar yapılan çalışmalardan, bilgi birikiminden ve oluşumlardan yararlanma yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde, daha önce ülkemizin e-Avrupa+ Girişimine taraf olmasını takiben başlatılan e-Türkiye Girişimi kapsamında oluşturulan çalışma grupları koordinatörleriyle 28 Nisan 2003 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar, Kısa Dönem Eylem Planı'nın (KDEP) hazırlanması ile neticelenmiştir.

KDEP’de Bilgi Toplumu Stratejisi, Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği, Eğitim ve İnsan Kaynakları, Hukuki Altyapı, Standartlar, e-Devlet, e-Sağlık ve e-Ticaret alanlarında toplam 73 projeye yer verilmiştir.


Al ma gruplar
Çalışma Grupları

2003-2004 dönemini kapsayan KDEP'in hazırlık çalışmaları sürecinde yeniden düzenlenen çalışma grupları ve koordinasyonundan sorumlu kuruluşlar aşağıdadır:1) Eğitim ve İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: Milli Eğitim Bakanlığı2) Teknik Altyapı ve Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu: Ulaştırma Bakanlığı3) Hukuki Altyapı Çalışma Grubu: Adalet Bakanlığı4) e-Devlet Çalışma Grubu: Devlet Planlama Teşkilatı5) e-Ticaret Çalışma Grubu: Dış Ticaret Müsteşarlığı6) Standartlar Çalışma Grubu: Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı7) e-Sağlık Çalışma Grubu: Sağlık Bakanlığı8)İzleme Çalışma Grubu: Türkiye Bilişim Derneği


Bili im ura lar
Bilişim Şuraları

 • Bilişim şurasında iletişim altyapısının imkanları ile e-Dönüşüm Türkiye projesinin eğitim, sağlık, hukuk, kamu yönetimi ve ekonomi alanlarında uygulamaya geçirilmesi sürecinde karşılaşılması muhtemel olumlu ve olumsuz sonuçlar ile bilişim reformlarının yaratacağı fırsat ve tehditler tartışılacaktır.

  Tübitak, DPT, Türk Telekom, Eğitek ile

  TBD, TBV, TÜBİSAD, TTGV, TZV tarafından düzenleniyor.

http://www.bilisimsurasi.org.tr


T rkiye bili im derne i tbd
Türkiye Bilişim Derneği (TBD)

 • Türkiye Bilişim Derneği 1971 Yılında kurulmuş ve 7 Mart 1994 tarihli ve 94/5420 sayılı bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışan bir dernek statüsü kazanmıştır.

 • TBD’ye E-Dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini bir sivil toplum kuruluşu olarak izleme görevi verilmiştir.


Tbd etkinlikleri
TBD Etkinlikleri

 • 8000’den fazla üyesi bulunan Türkiye Bilişim Derneğinin amacı, Türkiye’de bilişimle ilgili her türlü çalışma ve düzenlemenin toplumsal gelişmeye katkı verici biçimde, çağdaş boyutlarda uygulanmasını sağlamaktır.


Tbd nin misyonu
TBD’nin Misyonu

 • Bilişim kesimi içinde “Entellektüel Liderlik” rolünü üstlenen TBD’nin görevi başta, bilişim mesleğindeki çalışanların sorunları olmak üzere, sektörün tüm sorunlarına sahip çıkmak,

 • Bilişim Kültürünü yaymak için kamuoyuna açık, düzenli yayınlar yapmak,

 • bilişim / bilgisayar okur-yazarlığını artıracak ve internet kullanımını yaygınlaştıracak önlemler almak,

 • ulusal politikalar belirlenirken Bilişim Teknolojisine (BT) öncelik verilmesi için çalışmalar yapmak,

 • BT projelerinin başarıyla gerçekleşmesini sağlayacak Proje Yönetim Bilincini oluşturmak,

 • Bilişim alanında uluslararası ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek,

 • verimliliği artırmadaki en önemli araçlardan olan BT’yi toplumun tüm kesimlerine duyurmak, etkin kullanımına öncülük etmek.


Tbd nin t rkiye nin bili im toplumu olma yolundaki al malar
TBD’nin Türkiye’nin Bilişim Toplumu olma yolundaki çalışmaları

 • Çalışma grupları kurar, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapar/ yaptırır,

 • Teknik ve bilimsel danışmanlık olanağı sağlar, raporlar hazırlar ve hazırlatır, bilgi alış verişi ve işbirliği olanakları yaratır,

 • Teknik ve bilimsel yayın yapar,

 • Meslek içi eğitim programları düzenler ve uygular,

 • Konferans, kurultay, seminer, açıkoturum, düzenler,

 • Bilişimle ve ilgili diğer konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenler ve bu tür toplantılara katılır,

 • Benzer sivil kuruluşlarla ilişkiler kurar,

 • Bilişimle ilgili her türlü uygulama ve yasal düzenlemeler konusunda görüş oluşturur, ilgililerin dikkatlerine sunar, yeni plan ve politikaların oluşmasına katkı verir.


Tbd al ma gruplar
TBD Çalışma Grupları çalışmaları

TBD çalışma grupları, güncel ve geleceğe yönelik konularda araştırmalar yapılması amacıyla oluşturulur. Çalışma grupları, "TBD Çalışma Grupları ve Proje Ekipleri Yönergesi" ne göre kurulur ve faaliyette bulunurlar. Şu an dernek bünyesinde aktif olan çalışma grupları ve danışma/program kurulları şunlardır:

 • Bilişim Dergisi Yayın Kurulu (1972)

 • Bilişim Terimleri Kurulu (1973)

 • Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu (SEKY)

 • TBD Hukuk Çalışma Grubu

 • BİM Yöneticileri Seminerleri Danışma Kurulu (BIMY)(1995)

 • Kamu Bilgi işlem Birim Yöneticileri Birliği (KAMU-BIB) (1995)

 • Genç Girişim Çalışma Grubu(1996)

 • TBD Genç Çalışma Grubu (1997)

 • Bilgi Güvenliği Çalışma Grubu

 • TBD Avrupa Birliği Çalışma Grubu (2001)

 • Internet Çalışma Grubu (1996)

 • TBD ECDL Çalışma Grubu

 • TBD İnşaatBT Çalışma Grubu

 • TBD Yazılım İhracatı Çalışma Grubu

 • Türki Cumhuriyeler Çalışma Grubu

 • TBD Kurum Temsilcilikleri Çalışma Grubu

 • TBD Yatağan Çalışma Grubu (i-BELDE)

 • TBD BİM-KLÜP Çalışma Grubu

 • TBD Üyelerle İlişkiler Komitesi


Tbd ubeleri
TBD Şubeleri çalışmaları

 • Merkez (Ankara)

 • İstanbul Şubesi

 • Bursa Şubesi

 • Temsilcilikler (9 il)


Tbd eski ehir ubesi
TBD Eskişehir Şubesi çalışmaları

 • TBD Genel Merkez Yönetim Kurulunun 10.01.2004 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şubesinin açılması kararı alındı.

 • Bu karar gereğince 10 Şubat 2004 tarihinde Osmangazi Üniversitesi’nde TBD Eskişehir Şubesi Oluşum Toplantısı düzenlendi.

 • Attila Yıldırım (Osmangazi Üniversitesi)

 • Uğur Akkuş (Osmangazi Üniversitesi)

 • Ahmet Ayvalı (TBD)

 • Aydın Kolat (TBV)

 • M. Emin Mutlu (Anadolu Üniversitesi)


Tbd eski ehir ubesi1
TBD Eskişehir Şubesi çalışmaları

 • Toplantıda geniş katılım sağlanmış ve katılımcıların görüşleri alınmıştır.

 • TBD Eskişehir Şubesi’nin kuruluş çalışmalarına başlama kararı verilmiştir.

 • Kurucular listesinin merkeze sunulması sonrasında, resmi kuruluş işlemleri yerine getirilerek, şubenin kuruluşu tamamlanacak ve üye kaydına başlanacaktır.


Mektup listesi
Mektup Listesi çalışmaları

 • TBD Eskişehir Şubesine ilgi duyanları sanal ortamda biraraya getirmek amacıyla uakkus@ogu.edu.tr adresine yada akgul@bilkent.edu.tr adresine mail gönderebilirsiniz.

 • Üye olmak için listeye başvurmanız yeterlidir.


Bilgi toplumu dairesi nin kutlama yaz s
Bilgi Toplumu Dairesi’nin Kutlama Yazısı çalışmaları

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ

Eskişehir Şubesi İlgililerine;

Kurulduğundan bu yana ciddiyet ve özveri ile sürdürdüğü bilgi toplumuna yönelik faaliyetleri ile sektöre ve ülkemize benzersiz hizmetlerde bulunan Türkiye Bilişim Derneğinin Eskişehir Şubesi’nin açılışını büyük bir memnuniyet ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Türkiye’de kısa bir dönem önce yeni bir idari yapılanma ile sürdürülmeye başlanan bilgi toplumuna dönüşüm ile ilgili çalışmalar, 59.Hükümet Acil Eylem Planı kapsamında ülkemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektörü temsil eden meslek grupları ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanmış olan e-Dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı ile devam etmektedir. Projenin koordinasyonu bilindiği gibi Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde oluşturulmuş olan Bilgi Toplumu Dairesi’nin temel görevleri arasındadır.

Bu vesile ile, Eskişehir gibi ülkemizin en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birinde böylesine önemli bir konuda bilgi toplumuna dönüşüm yolunda hizmet verecek bir organizasyonun oluşturulmuş olması nedeniyle sizleri kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyor ve gelecekte sürdürülecek çalışmalarda değerli destek ve katkılarınızı bekliyoruz.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI

BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ

10.02.2004


Tbd eski ehir ubesi2
TBD Eskişehir Şubesi çalışmaları

Eskişehir’in,

 • birden fazla üniversitesi olan dördüncü il olması,

 • öğrenci sayısı açısından en büyük il olması

 • Türkiye’nin eğitim talebini büyük oranda karşılayan il olması,

  Eskişehir’de TBD’nin bir şubesinin açılması

  gerekliliğini göstermektedir.


T rkiye bili im derne i tbd eski ehir olu umu

TEŞEKKÜRLER….. çalışmaları

Sorularınız ve Önerileriniz…