1 / 46

Renewable energy sustainable plans development - guideline

The presentation describes the main points and steps in development of a Carbon Footprint as: what is carbon footprint | CO2, Kyoto gases and GHG emission assessment | Organizational assessment | Boundaries and scopes | Reporting standards | Emission factors | Assessment levels

enbc
Download Presentation

Renewable energy sustainable plans development - guideline

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Общински планове за ВЕИ http://www.flickr.com ENBC Ltd. Лектор: Соня Петкова т. +359885222471, +359882909105 e. office@enbc.eu

 2. Цели на ОПНИЕ от ВЕИ • Оценка на потенциала и възможности за рационално оползотворяване на потенциала на ВЕИ и биогорива, намаляване на СО2, ефективност • Насърчаване производство и потребление на енергия от ВЕИ (електро, топлинна, комбинирано) - Повишаване на капацитета • Създаване и поддържане на обществено достъпна информационна система (база данни) • Кампании за информираност, прозрачност и публичнот • Стимулиране и управление на търсенето и предлагането на енергия от ВЕИ - ПЧП • Насърчаване внедряване на иновации • Енергиен мониторинг 3 Общински планове за ВЕИ

 3. Ползи за общината Основни характеристики инвестиции, инвеститори потребители нови проекти в различни сектори производители ОБЩИНА енергийна независимост заетост 1 икономическа стабилност чиста околна среда информация, управление, мониторинг 4 Общински планове за ВЕИ

 4. ОПНИЕ от ВЕИ Основание за разработване – национална и европейска политика НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВЕИ 2005-2015 (НДПВЕИ) ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВИ Обн. ДВ. бр.35 от 3 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.29 от 10 Април 2012, чл.7, 8, 10 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ 2008 ‐ 2013 НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА БИОМАСА 2008-2020 ЗАКОН ЗА ЕЕ изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА БИОГОРИВА В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР 2008 - 2020 НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА 2005-2014 ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВИ съгласно Модела за националните планове за действие в областта на енергията от ВИ съгласно Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на ВЕИ на Европейския парламент и на Съвета НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005 - 2015 ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 5 Общински планове за ВЕИ

 5. ОПНИЕ от ВЕИ Основание за разработване – наредби към ЗЕВЕИ • Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници • Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта • съгласно чл.19 (3) за оценка на наличния и прогозен потенциал на ВЕИ – инвестиционни намерения • съгласно чл.44 (1) за събиране и предоставяне на нформация за биогоривата • съгласно чл.54 - НИС (потенциал, производство, потребление) на ЕВИ - (в процес на разработка) • съгласно чл.21 (5) относно придобиване на квалификация – "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации", специалност "Възобновяеми енергийни източници" Общински планове, програми, стратегии 6 Общински планове за ВЕИ

 6. Обхват Задължителни елементи • Връзка с други общински планове, стратегии, програми • Потенциал на ВЕИ – наличен, оползотворен прогнозен • Възможности и мерки за енергийно оползотворяване на ВЕИ потенциала • Възможности за изграждане на обекти за производство на енергия от ВЕИ • Потенциал за изпълнение на инвестиционни проекти • Схеми за подпомагане и насърчаване на ВЕИ оползотворяване • Публични кампании – информираност, обучение • Мониторинг и отчетност 7 Общински планове за ВЕИ

 7. Оценка на ВЕИ потенциала Етапи • Проучване Изходни данни, наличност, достъпност, законови насърчения и ограничения НАРЕДБА № 16–27 ОТ 22 ЯНУАРИ 2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА ЗА НАЛИЧНИЯ И ПРОГНОЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА РЕСУРСА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ И/ИЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерството на икономиката и енергетикатаОбн. ДВ. бр.11 от 5 Февруари 2008г. • Оценка на енергийния и пазарен потенциал • Оценка на прогнозния потенциал • Оценка на риска • Икономическа обосновка • Наредба № РД-16-869 от 2 август 2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта • Наредба № РД-16-1117 от 14 октомври 2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници 8 Общински планове за ВЕИ

 8. Оценка на ВЕИ потенциала теоретичен пазарен потенциал пазарно проникване ВЕИ 9 Общински планове за ВЕИ

 9. Ограничения 10 Общински планове за ВЕИ

 10. Ограничения 11 Общински планове за ВЕИ

 11. Вятър Основна информация Измерва се във Вт/кв.м. земна повърхност Предвид ограничената информация с която се разполагаи „характера“ на вятъра е трудно да се оцени. теоретичен Измерва се с възможното количество произведена електро/механична енергия за една година (кВтч). Зависи от типа (мощността) и броя на инсталираните ветрови генератори • Зависи от пълните ефективни работни часове на отделните генератори • Зависи от терена – геометрична форма, грапавост... технически Основни характеристики - скорост, посока, температура, плътност на потока 12 Общински планове за ВЕИ

 12. Вятър Първични данни Технически потенциал Теоретичен потенциал Po – ветрови потенциал от съответната зона (W/m2) А – използваема площ на терена (m2) V - средномесечна скорост на вятъра (m/s) Pт - мощност на избраната турбина (W) брой турбини Работни часове на турбините Po – ветрови потенциал от съответната зона – виж картата Ао – площт на терена h – часове работа годишно (8760) • Данни за терена – географски координати, надморска височина, релеф, препятствия, статут на земята, минимални отстояния • Многогодишни данни за скоростта на вятъра • Данни за скоростта на вятъра и потенциала на ветровата енергия на територията на терена на височината на оста на турбината • Тип на използваната турбина, характеристики • Данни за защитени зони, други екологични или норнативни ограничения, екологично въздействие • Преференциални изкупни цени P – мощност на турбината при съответна скорост на вятъра(kW) h – работни часове в месеца (часа), различни за различни скорости на вятъра m – номер на ветровите турбини ρ – плътност на въздуха(1,225 kg/m3) r – радиус на ротора на турбината (m) п- математическа константа(= 3,14159265) ν – скорост на вятъра на определена височинаzнад терена(m/sec) vref – референтна скорост, т.е. Такава, която е известна вече на височина zref(m/sec) z – височина над терена (m) zo – грапавост на терена zref – референтна височина, т.е. Височина на която се знае скоростта на вятъра vref 13 Общински планове за ВЕИ

 13. Геотермална енергия Основна информация Подробна хидроложка информация за геотермалния ресурс: • температура на водата • дебит, ако е на самоизлив • налягане, ако е на самоизлив • протокол за химичен състав Източник - МОСВ (Министерство на Околната Среда и Водите) * Определянето на теоретичния и технически енергиен потенциал на геотермалния ресурс е свързан с избор на технологич. 14 Общински планове за ВЕИ

 14. Геотермална енергия Първични данни Теоретичен потенциал • Дебит на източника • Начална температура на водата • Крайна температура на водата Технически потенциал • Дебит на източника (l/s) • Свободен за ползване дебит(l/s) • Начална температура на водата (oC) • Крайна температура на водата (oC) • КПД на инсталацията (%) • Работни часове на инсталацията (h) • Инсталирана мощност (W) 15 Общински планове за ВЕИ

 15. Водна енергия Основна информация от съществуващи или бъдещи напорни тръбопроводиот течащи води Източници на информация за напорните тръбопроводи - собственици, контролни органиИзточници за течащи води - МОСВ (Министерство на Околната Среда и Водите), регионална Басейнова дирекция.Източници за тип и характеристики на турбини - специализирани фирми, - производители, доставчици. 16 Общински планове за ВЕИ

 16. Водна енергия Първични данни Теоретичен потенциал • Дебит на източника (l/s) • Нетен напор (m) • КПД на водната турбина (%) • КПД на електрическия генератор (%) Теоретичен потенциал • Разполагаем и достъпен дебит на източника (l/s) • Нетен напор (m) • КПД на водната турбина (%) • КПД на електрическия генератор (%) • Часове работа на инсталацията (h) • Инсталирана мощност (W) 17 Общински планове за ВЕИ

 17. Биомаса Основна информация дървесина и твърди селскостопански отпадъци Енергийният потенциал на дървесината и дървесните отпадъци е еквивалентен на отделената топлина при изгаряне. Смърч, черен бор, бял бор, бук, зелена дуглазка, ела, бял бор, габър, благун, акация, Топола, цер, други Енергийният потенциал на твърдите селскостопански отпадъци е еквивалентен на отделената топлина при изгаряне. Слама, царевични стебла, какалашки, тютюневи стебла, клони от резитба, лозови пръчки, други 18 Общински планове за ВЕИ

 18. Биомаса Първични данни Дървесина - Теоретичен потенциал Твърди селскостопански Теоретичен потенциал • Количество по видове дървесина • Влагосъдържание на материала по видове • Количество на отпадъка по видове • Влагосъдържание на материал по видове • Енергийно съдържание на материала по видове Дървесина – Технически потенциал • Разполагаемо и достъпно количество по видове дървесина • Влагосъдържание на материала по видове • КПД на инсталация за топлинна преработка • КПД на инсталация за ел. ен. при комбинирано производство Твърди селскостопански Технически потенциал • Разолагаемо и достъпно количество на отпадъка по видове • Влагосъдържание на материал по видове • Енергийно съдържание на материала по видове • КПД на инсталацията 19 Общински планове за ВЕИ

 19. Биогаз Основна и първична информация Течни селскостопански отпадъци Крави, свине, птици, друго... Теоретичен потенциал • Брой животни по видове • Сух отпадък от едно животно (kg) • Отделено количество газ от единица отпадък за всеки тип животни (нм3/кг) • Съдържание на метан • Топлина на изгаряне на метана Технически потенциал • Брой животни по видове • Сух отпадък от едно животно (kg) • Количество на достъпен за оползотворяване отпадък по видове животни • Отделено количество газ от единица отпадък за всеки тип животни (нм3/кг) • Съдържание на метан • Топлина на изгаряне на метана • Работни дни на инсталацията • КПД наинсталацията 20 Общински планове за ВЕИ

 20. Биогаз Основна и първична информация Течни селскостопански отпадъци Крави, свине, птици, друго... Теоретичен потенциал • Брой животни по видове • Сух отпадък от едно животно (kg) • Отделено количество газ от единица отпадък за всеки тип животни (нм3/кг) • Съдържание на метан • Топлина на изгаряне на метана Технически потенциал • Брой животни по видове • Сух отпадък от едно животно (kg) • Количество на достъпен за оползотворяване отпадък по видове животни • Отделено количество газ от единица отпадък за всеки тип животни (нм3/кг) • Съдържание на метан • Топлина на изгаряне на метана • Работни дни на инсталацията • КПД наинсталацията 21 Общински планове за ВЕИ

 21. Слънчева енергия Основна информация Пасивна и активна 22 Общински планове за ВЕИ

 22. Слънчева енергия Първични данни Теоретичен потенциал Пасивна слънчева • Средно количество енергия попадащо на хоризонтална повърхност за зоната • Площ на терена • Средно количество енергия попадащо на повърхност с наклон 90о – за зоната • Площ на прозрачните елементи • Интегрален коефициент на пропускане на слънчевата енергия Технически потенциал • Средно количество енергия попадащо при съответния наклон на колектора • Наклон на повърхността • Площ на обгреваемата повърхност • КПД на инсталацията • Тип на панела 23 Общински планове за ВЕИ

 23. Инвестиционни проекти Примери за включване в плана • Технологии за енергийно оползотворяване на ВЕИ • Производство на биогорива • Използване на пустеещи земи за енергийни цели – бързорастящи култури, ВЕИ паркове, енергийни култури • Рециклиране и оползотворяване на отпадъци • Срадно интегрирани ВЕИ при реконструкции и и основни обновявания • Подмяна и/или иновиране на осветлението • Насърчаане на електромобилите в транспорта • Обновяване на общинския атопарк 24 Общински планове за ВЕИ

 24. Силни страни Слаби страни SWOT анализ Примерни силни и слаби страни на плана/програмата Източник: SEAP – Добрич 25 Общински планове за ВЕИ

 25. Отчетност Плана/програмата се одобрява от Общински съвет • Кметът внася за утвърждаване на заседание на Общинския съвет дългосрочни и краткосрочни програми • Кметът изпраща тримесечна информация за производството и потреблението на ЕВИ и годишен отчет за изпълнение на програмите на изпълнителния директор на Агенцията по устойчиво енергийно развитие (Съглансо Наредба по чл. 54 от ЗЕВИ) • Кметът внася за разглеждане предложения от областния управител относно разрешителни, лицензионни и други процедури на първо заседание на Общинския съвет след постъпването им • Кметът предоставя информация за изпълнение на програмите на областния управител 26 Общински планове за ВЕИ

 26. Връзки Общински план/стратегия за развитие ПУЕР План за чистотата на въздуха Областни стратегии, планове Национални стратегии, планове ... ... Общинска програма по ЕЕ Общинска програма по ВЕИ 27 Общински планове за ВЕИ

 27. Компютърни модели • RES'use – http://www.enbc.eu • WindPro - http://www.emd.dk • WAsP – http://www.wasp.dk • WindFarmer– http:// www.gl-garradhassan.com • RETScreen – http://www.retscreen.net • SolarPro • ….. 28 Общински планове за ВЕИ

 28. MУЕП Основание за разработване Съвкупност от дейности и мероприятия свързани с рационалното управление на енергията и енергийните ресурси на общинско и регионално ниво. ДИРЕКТИВА 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз НАЦИОНАЛНА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА ПО ЕЕдо 2015 (НДПЕЕ) ЗАКОН ЗА ЕЕ изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012 ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ПРИЛЕЖАЩИ НАРЕДБИ НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ЕЕ 2008 – 2010 2011 – 2013 ПРОГНОЗНА 2020 УКАЗАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ЕЕ Издадени от АУЕР (АЕЕ) 29 Общински планове за ВЕИ

 29. MУЕП Основни цели • Управление на енергопотреблението на територията на общината; • Намаляване на енергопотреблението чрез:- въвеждане на мерки за енергийна ефективност;- планиране и управление на енергопотреблението. • Намаляване разходите за енергопотребление чрез:- използване на местния ресурс от ВЕИ;- икономия на енергия;- доставки на по-евтини енергоносители; • Привличане на местни и чуждестранни капитали; • Подобряване опазването на околната среда; • Подобряване на социалните условия в общината. 30 Общински планове за ВЕИ

 30. MУЕП Обхват – принципна методология РЕЗЮМЕ СЪСТОЯНИЕ § СЦЕНАРИИ • Паспорт на общината • Текущо състояние – базова година • Ресурс – адм., ен., финансов... • Сравнителен анализ • Заинтересовани страни • Цели, приоритети, мерки (краткосрочни, средносрочни, дългосрочни) • Финансова рамка • Енергиен баланс на общината – съществуващо и прогнозно производство, потребление • Структура на енергопотребление • Мерки по ЕЕ • Публичност • SWOT анализ • Отчетност 31 Общински планове за ВЕИ

 31. ПУЕР/ПДУЕ Covenantof Mayors (Спогодба на кметовете) - цели МУЕП ПУЕР/ПДУЕ Всички страни, подписали Спогодбата на кметовете се задължават да представят свои Планове за действие за устойчиво енергийно развитие (SEAP- ПУЕР), в срок от една година след присъединяването си към Спогодбата за да покажат постигането на своята цел за намаляване на емисиите на CO2 до 2020 г. с 20% и намаляване на крайното енергопотребление http://www.eumayors.eu/support/library_en.html 32 Общински планове за ВЕИ

 32. ПУЕР/ПДУЕ Основание за разработване Нормативни и програмни документи на ЕС: • Директива 2006/32/ЕС за енергийна ефективност при крайното енергийно потребление и енергийните услуги • Директива 2010/31/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите • Стратегически пакет „Енергия за един променящ се свят” на ЕС • План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (SEC(2006)1173) • Финансов меморандум между Европейската комисия и Правителството на Република България 33 Общински планове за ВЕИ

 33. ПУЕР/ПДУЕ Основание за разработване Национално ниво • Енергийна стратегия на България • Национален план за действие по енергийна ефективност • Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници • Програма на правителството за Европейското развитие на България 2009-2013 • Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2005-2015 • Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015 • Национална стратегия за регионално развитие • Национален план за развитие на България в периода 2007-2013 • Национална програма за обновяване на жилищните сгради с период на действие от 2006 до 2020 • Закон за енергията от възобновяеми източници • Закон за опазване на околната среда • Закон за регионално развитие • Закон за устройство на територията 34 Общински планове за ВЕИ

 34. ПУЕР/ПДУЕ Подход Източник: ЕнЕфект 35 Общински планове за ВЕИ

 35. ПУЕР/ПДУЕ Подход Източник: ЕнЕфект 36 Общински планове за ВЕИ

 36. ПУЕР/ПДУЕ Структура 37 Общински планове за ВЕИ

 37. ПУЕР/ПДУЕ Изискване Съгласно Ръководство „План за действие за устойчива енергия, Част I: Процесът, стъпка по стъпка към целта 20% до 2020 • Данни за крайното енергопотребление на секторите съгласно обхвата на инветнаризацията на емисии • Мерки за ЕЕ в секторите съгласно обхвата на инветнаризацията на емисии • Мерки за използване на ВЕИ • Приоритетни дейности • Краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план – мерки • Енергийни спестявания и екологичен ефект Задължителни сектори съгласно Приложение 2 към Ръководство за изготвяне на „План за действие за устойчива енергия, Част II: 38 Общински планове за ВЕИ

 38. ПУЕР/ПДУЕ Примерен обхват Съгласно Приложение 2 към Ръководство за изготвяне на „План за действие за устойчива енергия, Част II: • Резюме • Паспорт на общината Географско местоположение и граници Климатични данни Околна среда Икономика и промишленост Сграден фонд Демографски особености Приоритети • Основание за разработване Инициативата „Споразумение на Кметовете“ и ролята на обюината в него Нормативна база (изброяване + малко пояснения) – европейско, национално, регионално, общинско Отговорни структури – Мониторинг и контрол в общината • Изходно състояние Производство, доставка и потребление на енергия Основни производители и доставчици на енергия (национални и регионални) – Електроенергия, Топлинна енергия, ВЕИ енергия Потребление на енергия – по сектори, жилищни и обществени сгради, потребители, източници на енергия... Местен ВЕИ потенциал – общи данни и оползотворяване – съгласно плана за ВЕИ Вятърна енергия Слънчева енергия Биомаса Геотермална енергия Хидро енергия 39 Общински планове за ВЕИ

 39. ПУЕР/ПДУЕ Примерен обхват (2) Съгласно Приложение 2 към Ръководство за изготвяне на „План за действие за устойчива енергия, Част II: • Транспорт – общи данни, брой, потребление на гориво, транспортни схеми..... – Релсов, Автобусен, Лифтове, Въздушен, друг • Общинско осветление – Улично, Сградно, Парково, светофарн уредба, друго • Източници на емисии Организирани (точкови, линейни, площни) и неорганизирани Контрол • Енергийна ефективност – съгласно план за ЕЕ • Ключови резултати от инвентаризацията на емисиите парникови газове – базова 2007 година Общи данни – обоснован избор за базовата година, и включени сектори съглансо методиката Крайно енергийно потребление в сгради, съоръжения и промишлени обекти – електро и топлинна енергия (сграден – общински, жилищен), (промишлени и стопански обекти) Общинско осветление Транспорт • Енергийна ефективност – анализ базова година Дългосрочна визия Структури отговорни за изпълнението на плана Заинтересовани страни 40 Общински планове за ВЕИ

 40. ПУЕР/ПДУЕ Примерен обхват (3) Съгласно Приложение 2 към Ръководство за изготвяне на „План за действие за устойчива енергия, Част II: • Общ прогнозен бюджет и източници на финансиране - Собствени средства, Публично частно партньорство (ПЧП), Кредитни линии, Международни програми, Оперативни програми, Национални фондове, друго • SWOT анализ – силни и слаби страни • Сценарии краткосрочни, дългосрочни, очаквани резултати, приоритети, цели.... – ЕЕ, ВЕИ, виста околна среда, териториално планиране, приоритетни области • План за действие • Мониторинг, индикатори, обратна връзка – методика за отчетност и контрол, индикатори з апостигнати резултати • Комуникационна стратегия, план и ресурс за изпълнение 41 Общински планове за ВЕИ

 41. ПУЕР/ПДУЕ Образец на ПУЕР (SEAP) Дългосрочна концепция и обща стратегия • Намаляване на СО2 - обща и прогозна цел • Приоритетни области на дейност • Административен и финансов ресурс Инвентаризация на емисиите (базова линия) • Настоящо равнище на енергопотребление • Основни източници на СО2 • Възможности за ограничаване СО2 Краткосрочни и дългосрочни мерки • За постигане на целите • План за изпълнение на стратегията (срокове, отгооврници, бюджет) • Отчетност 42 Общински планове за ВЕИ

 42. ПУЕР/ПДУЕ Образец на ПУЕР (SEAP) http://www.eumayors.eu/support/library_en.html 43 Общински планове за ВЕИ

 43. ПУЕР/ПДУЕ Образец на ПУЕР (SEAP) – инвентаризация на емисиите http://www.eumayors.eu/support/library_en.html 44 Общински планове за ВЕИ

 44. ПУЕР/ПДУЕ Образец на ПУЕР (SEAP) – инвентаризация на емисиите http://www.eumayors.eu/support/library_en.html 45 Общински планове за ВЕИ

 45. ПУЕР/ПДУЕ Примери Ангажиране на заинтересовани страни • Информационни материали – брошури, рекламни клипове, изложби • Обратна връзка – горещ телефон, интернет страница, обществени срещи и дискусии, • Телеконференции • Работни срещи с заинтересовани страни • Консултативни комитети • Обществени дискусии • ……. Умни цели (Smarttargets) ПУЕР/ПДУЕ • Добрич • Бургас • Пловдив • Лом • Избор на индикатори за ЕЕ и намаляване на СО2 • Индикатори за икономическа стабилност • Социални и здравословни условия • Заетост • .... 46 Общински планове за ВЕИ

 46. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! http://www.enbc.eu t. +359885222472, +359888435561, +359882909105 e. office@enbc.eu 47 Общински планове за ВЕИ

More Related