zarz dzanie stresem w pracy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
zarządzanie stresem w pracy PowerPoint Presentation
Download Presentation
zarządzanie stresem w pracy

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 57

zarządzanie stresem w pracy - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

zarządzanie stresem w pracy. zarządzanie stresem w pracy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków między pracownikami, opartych na wzajemnym zaufaniu i wsparciu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'zarządzanie stresem w pracy' - emory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zarz dzanie stresem w pracy1
zarządzanie stresem w pracy

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy to wynik dobrych stosunków między pracownikami, opartych na wzajemnym zaufaniu i wsparciu.

Tworzenie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy wymaga współdziałania pracodawców i pracowników podczas systematycznego rozpoznawania i eliminowania zagrożeń

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy2
zarządzanie stresem w pracy

Stres w miejscu pracy jest wynikiem interakcji osoby i środowiska pracy.

Dla człowieka oznacza poczucie, iż nie jest on w stanie poradzić sobie z wymaganiami stawianymi przez pracę.

Towarzyszy mu przeżywanie wielu negatywnych emocji.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

co to jest stres
Co to jest stres?
 • Określenie zapożyczone z terminologii związanej z badaniami wytrzymałości materiałów, określa stan napięcia, jakie występuje w elemencie konstrukcyjnym pod wpływem działania sił.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stres
Stres
 • Niespecyficzna reakcja organizmu na stawiane mu żądania
 • Konkretna nierównowaga między wymaganiem a możliwością odpowiedzi w warunkach, w których niewłaściwe spełnienie wymagań ma istotne (postrzegane) konsekwencje
 • Stan wewnętrznego napięcia emocjonalnego powstający w sytuacjach trudnych
 • Rodzaj nacisku, który powoduje, że osoba czuje się przygnębiona i zaniepokojona i w końcu nie jest w stanie realizować własnych możliwości

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory
Stresory
 • Stresory- to wydarzenia lub okoliczności, które wywołują u jednostki poczucie,

że fizyczne lub psychiczne wymagania przerastają jej możliwości poradzenia sobie w danej sytuacji .

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory1
Stresory

Fizjologiczne

Każdy silny, niespodziewany, długotrwający bodziec

Psychologiczne

(związane z oczekiwaniami, interpretacją sytuacji) bodźce budzące lęk lub niepewność

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stres a stan fizjologiczny czyli co si dzieje z cia em
Stres a stan fizjologiczny , czyli co się dzieje z ciałem?
 • zwiększenie spalania białka i tłuszczu
 • lepszy dostęp do zapasów energii (wyrzut cukrów)
 • wzmożona reakcja układu krążenia (ciśnienie tętnicze,

akcja serca, zwężenie naczyń)

 • intensywniejsze oddychanie
 • zwiększona potliwość
 • zwiększony napływ krwi do aktywnych mięśni

(i mniejszy do narządów „wyłączonych z akcji”)

 • zwiększona aktywność umysłowa
 • zwiększona aktywność fizyczna

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

skala stresu holmesa i rahe social readjustment rating scale srss
Skala stresu Holmesa i Rahe - Social Readjustment Rating Scale (SRSS)

Różnym wydarzeniom wymagający przystosowania przypisano wartości punktowe. Śmierci współmałżonka, jednemu z najsilniejszych stresów, przypisano wartość 100 punktów

Oto niektóre stresory wyrażone w punktach:

 • Rozwód (75)
 • Zawarcie małżeństwa (50)
 • Ciąża (40)
 • Nowy członek rodziny (39)
 • Duża pożyczka na dom (31)
 • Zwolnienie z pracy (47)
 • Przejście na emeryturę (45)
 • Zmiana zasad funkcjonowanie biznesu (39)
 • Zmiana stanowiska pracy (36)
 • Zmiana zakresu odpowiedzialności (29)
 • Współmałżonek zaczyna albo kończy pracę (26)
 • Kłopoty z szefem (23)
 • Zmiana godzin lub warunków pracy (20)

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

statystyczny efekt stresor w
Statystyczny efekt stresorów

Z badań Holmesa i Rahe wynika interesująca zależność statystyczna pomiędzy stresorami a prawdopodobieństwem zapadnięcia na poważną chorobę

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

mo na wyr ni kilka typ w stresor w
Można wyróżnić kilka typów stresorów
 • stresory będące częścią wykonywanej pracy, np. różnego rodzaju napięcia związane z pracą policjanta,
 • pracą zmianową,
 • pracą, w której może wystąpić przemoc czy sytuacje wywołujące silną, negatywną reakcję emocjonalną

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory powstaj ce na skutek organizacji pracy
• stresory powstające na skutek organizacji pracy
 • Mogą to być czynniki fizyczne

(zbyt wysoka temperatura, nadmierny hałas, zimno itp.) oraz

fizjologiczne, powodujące zakłócenie równowagi w organizmie

(praca zmianowa, nieodpowiedni czas na odpoczynek itp.)

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory wynikaj ce z nadmiernych wymaga
stresory wynikające z nadmiernych wymagań
 • np. nierealistycznie określanych terminów wykonania pracy

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory zwi zane z czynnikami podmiotowymi
stresory związane z czynnikami podmiotowymi
 • stan zdrowia, relacje z innymi ludźmi, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach itp.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

fazy reakcji na stres wg seyle go
Fazy reakcji na stres wg Seyle’go
 • Alarm

Uświadomienie sobie przez organizm istnienia

stresora i przygotowanie do stawienia mu oporu

(mobilizacja)

 • Stadium odporności

Radzenie sobie , opór wobec stresora, przy

zmniejszeniu odporności na inne bodźce

 • Stadium wyczerpania

Wyczerpanie rezerw , jeśli opór nie przyniósł

rezultatów - mechanizm radzenia sobie – wyczerpuje się

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

na poziom do wiadczanego stresu wp ywa
Na poziom doświadczanego stresu wpływa:
 • Rodzaj i siła bodźców (stres jako bodziec)
 • Dyspozycje indywidualne jednostki (stres jako reakcja)
 • Sposób ewaluacji oraz motywacja (stres jako proces pośredniczący między stresorem a reakcją)
 • Proces interpretacji i wartościowanie stresorów (ocena pierwotna) – kategorie: zagrożenia, wyzwania, straty
 • Ocena własnych kompetencji i zasobów
 • Wtórna ocena skuteczności zmagania się z sytuacją nierównowagi wymagań środowiska a możliwościami jednostki.
 • Dostępność wsparcia społecznego

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

behawioralne reakcje na stres
Behawioralne reakcje na stres
 • Poziom jednostkowy

nadaktywność, impulsywność, nadmiar środków pobudzających, odurzających, zaburzenia łaknienia

 • Poziom interpersonalny

gwałtowne wybuchy, zachowania agresywne konflikty, izolacja społeczna

 • Poziom organizacyjny

niski poziom wykonywanej pracy, obniżona wydajność, opieszałość, fluktuacja personelu, częstsze zwolnienia lekarskie, niewłaściwe zarządzanie czasem

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

afektywne reakcje na stres
Afektywne reakcje na stres

Poziom jednostkowy:

niepokój, napięcie, złość, przygnębienie, apatia

Poziom interpersonalny:

drażliwość, nadwrażliwość

Poziom organizacyjny:

niezadowolenie z pracy

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

poznawcze reakcje na stres
Poznawcze reakcje na stres
 • Jednostkowe

bezradność, bezsilność, upośledzenie funkcji poznawczych, trudności decyzyjne

 • Interpersonalne

wrogość, podejrzliwość, projekcja

 • Organizacyjne

cyniczny stosunek do roli zawodowej, poczucie, że jest się niedocenianym, brak zaufania do współpracowników i przełożonych

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

reakcja na stres na poziomie motywacyjnym
Reakcja na stres na poziomie motywacyjnym
 • Jednostkowe

utrata zapału, utrata entuzjazmu, utrata złudzeń, rozczarowanie, znudzenie

 • Interpersonalne

zobojętnienie, utrata zainteresowań innymi, obojętność, zniechęcenie

 • Organizacyjne

utrata motywacji do pracy, opór przed pójściem do pracy, tłumienie inicjatywy, niskie morale

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

fizyczna reakcja na stres
Fizyczna reakcja na stres
 • złe samopoczucie – bóle głowy, mdłości, zaburzenia psychosomatyczne
 • osłabienie układu immunologicznego
 • zmiany w poziomie hormonów

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

klasyczne podej cie do stresu zawodowego
Klasyczne podejście do stresu zawodowego

STRESORY ZWIĄZANE Z AKTYWNOŚCIĄ ZAWODOWĄ

 • Stresory związane z pełnieniem roli zawodowej
 • Stresory związane z relacją menadżer – firma
 • Stresory związane z rozwojem zawodowym menedżera
 • Stresory związane z relacjami międzyludzkimi
 • Stresory związane ze sposobem wykonywania pracy

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

konflikt roli
Konflikt roli

Jednoczesne istnienie co najmniej dwóch zbiorów różnych wymagań stawianych pracownikowi, przy czym spełnienie jednych wymagań utrudnia lub wyklucza wykonanie pozostałych

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

rodzaje konflikt w roli
Rodzaje konfliktów roli
 • Konflikt wewnętrzny
 • Konflikt sprzecznych poleceń
 • Konflikt między różnymi rolami
 • Konflikt roli z osobowością
 • Wieloznaczność roli
 • Przeciążenie roli

Mimo, iż wymagania dotyczące roli są uprawnione i niesprzeczne jest ich zbyt wiele Nie jest możliwe ich spełnienie w odpowiednim czasie i na odpowiednim poziomie

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory zwi zane z relacj menad er firma
Stresory związane z relacją menadżer – firma
 • Mały wpływ na to, co dzieje się w firmie, zbyt mały udział w podejmowaniu decyzji
 • Ograniczenie możliwości wyrażania własnej opinii

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory zwi zane z rozwojem zawodowym menad era
Stresory związane z rozwojem zawodowym menadżera
 • Negatywna ocena przebiegu własnej kariery
 • Kryzys środka kariery
 • Poczucie ograniczenia rozwoju
 • Brak poczucia stałości pracy

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory zwi zane z relacjami mi dzyludzkimi
Stresory związane z relacjami międzyludzkimi
 • Złe relacje miedzy współpracownikami
 • Złe relacje z przełożonymi
 • Złe relacje z podwładnymi

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

stresory zwi zane ze sposobem wykonywania pracy
Stresory związane ze sposobem wykonywania pracy
 • presja czasu
 • nierytmiczność pracy
 • zmiany sposobu wykonywania pracy

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

radzenie sobie ze stresem
Radzenie sobie ze stresem

O skutkach stresu decydują:

 • Czynniki związane ze stresorami
 • Czynniki będące efektem wyczerpania

Stąd dwutorowe przeciwdziałanie

skutkom stresu:

 • obrona przed stresem (przeciwdziałanie stresorom)
 • rozładowywanie napięcia

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

strategie radzenia sobie ze stresem
Strategie radzenia sobie ze stresem
 • Działanie bezpośrednie
 • Szukanie informacji
 • Powstrzymywanie się od działania
 • Wewnętrzne lub paliatywne strategie
 • Zwrócenie się do innych po pomoc (strategie społeczne)

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem
Zarządzanie stresem
 • Podwładnych
  • Minimalizowanie występowania warunków stresujących
  • Tworzenie środowiska ograniczającego konflikty i niepewność (unikanie sprzecznych poleceń, zwiększanie stabilności pracy
  • Stały poziom zasobów
  • Konsekwentne metody kierowania i dyscyplinowania

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w asnym
Zarządzanie stresem własnym
 • Rozumienie i akceptacja własnych ograniczeń
 • Rozumienie zasady Pitera (dobra praca na niższym stanowisku może być bardziej satysfakcjonująca niż presja wyższego, a przekraczającego własne zdolności stanowiska)
 • Ruch
 • Hobby
 • Zainteresowanie tym, co dzieje się wokół

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy3
zarządzanie stresem w pracy
 • Każdy człowiek charakteryzuje się właściwą sobie tolerancją i podatnością na stres, każdy ma „do dyspozycji” inny zasób możliwości radzenia sobie ze stresem.
 • Sam bodziec być może dobry lub zły dla dwu różnych osób, lub dla tej samej osoby w różnych warunkach.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy4
zarządzanie stresem w pracy
 • Stres jest odczuciem subiektywnym i wymaga indywidualnego podejścia

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy5
zarządzanie stresem w pracy
 • Stres występuje wówczas,

gdy nie ma równowagi między tym,

co ludzie myślą, że są zdolni osiągnąć, a tym czego się od niż żąda.

Stres odczuwamy również, kiedy inni nie spełnią naszych oczekiwań, kiedy życie nie daje nam tego, czego się spodziewamy, co uważamy ,że się nam należy.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy6
zarządzanie stresem w pracy
 • Kiedy nie jesteśmy w stanie osiągnąć celów, które sobie wytyczyliśmy.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy7
zarządzanie stresem w pracy

Wielkość tych zasobów zależy od wielu czynników indywidualnych, a także takich jak:

 • poziom wsparcia, które jednostka otrzymuje w relacjach osobistych oraz w relacjach w pracy
 • poziom wymagań stawianych w pracy
 • stan zdrowia
 • stopień postrzegania pracy jako interesującej oraz mającej sens

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy8
zarządzanie stresem w pracy

Przedłużający się nadmierny stres zmniejsza efektywność działań jednostki. Jego skutkiem jest poczucie braku możliwości poradzenia sobie, pojawiające się nawet w sytuacjach postrzeganych wcześniej jako łatwe.

Negatywne konsekwencje dotykają zarówno jednostkę, jak i przedsiębiorstwo.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy9
zarządzanie stresem w pracy

zmęczenie spowodowane stresem, może prowadzić do:

 • bezpośrednich problemów z bezpieczeństwem (np. „Byłem tak zestresowany, że nie zauważyłem świateł ostrzegawczych”)
 • długoterminowych problemów ze zdrowiem, np. depresji, wypalenia, problemów kardiologicznych czy zachowań autodestrukcyjnych (np. nadużywania alkoholu)

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy10
zarządzanie stresem w pracy

W przedsiębiorstwie, w którym występuje znaczny stres, można zaobserwować:

 • niskie morale wśród pracowników
 • wysoką absencję i fluktuację
 • złe stosunki między pracownikami
 • złą jakość wykonywanej pracy i niską produktywność

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zarz dzanie stresem w pracy11
zarządzanie stresem w pracy

• wysokie (lub rosnące) wskaźniki wypadkowe i chorobowe

• wysoką (lub rosnącą) liczbę skarg składanych przez klientów, utratę klientów na rzecz konkurencji

• rosnącą liczbę skarg składanych przez pracowników do różnych instytucji

(np. związków zawodowych)

• rosnącą liczbę pracowników twierdzących, że są pod wpływem stresu

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

przyk ady z ej organizacji pracy kt re wywo uj niepotrzebny stres a organizacja pracy
Przykłady złej organizacji pracy, które wywołują niepotrzebny stresA. Organizacja pracy

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

przyk ady z ej organizacji pracy kt re wywo uj niepotrzebny stres b tre pracy
Przykłady złej organizacji pracy, które wywołują niepotrzebny stres B. Treść pracy

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

slide47

Niektóre rodzaje pracy mogą być szczególnie uciążliwe z samej swojej natury, na przykład:

• praca wzbudzająca uczucie odrazy lub wyczerpująca emocjonalnie (np. z dziećmi wykorzystywanymi seksualnie,

w niektórych działach medycyny, w policji)

• praca wymagająca długich okresów koncentracji

(np. urzędników sądowych)

• praca związana z poważnymi konsekwencjami popełnionych błędów (np. pielęgniarek, kontrolerów ruchu lotniczego)

• praca niebezpieczna (np. w górnictwie, leśnictwie, przemyśle wydobywczym).

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

sposoby radzenia sobie wg moosa
Sposoby radzenia sobie wg Moosa
 • analiza logiczna - poznawcze próby zrozumienia i rozważenia możliwych działań i ich konsekwencji;
 • pozytywne przewartościowanie - poznawcza restrukturyzacja sytuacji oraz próba znalezienia w niej pozytywnych aspektów, z zachowaniem akceptacji jej realiów;
 • poszukiwanie wsparcia i informacji - behawioralne próby uzyskania pełniejszej informacji na temat sytuacji i możliwych działań oraz umiejętność znajdowania wsparcia społecznego;
 • działania rozwiązujące problem - behawioralne działania skierowane bezpośrednio na problem;
 • unikanie poznawcze - poznawcze próby skierowane na unikanie realistycznego rozważenia problemu i zaprzeczanie;
 • akceptacja - rezygnacja - poznawcze próby poradzenia sobie z problemem poprzez pogodzenie się z sytuacją;
 • poszukiwanie alternatywnych gratyfikacji - behawioralne działania mające na celu znalezienie zastępczych form aktywności i źródeł satysfakcji;
 • rozładowanie emocjonalne - próby behawioralnej redukcji napięcia poprzez ekspresję negatywnych uczuć.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

interwencja wobec stresu 1
Interwencja wobec stresu 1
 • Opracowywanie i realizacja strategii umożliwiających unikanie, minimalizowanie lub modyfikowanie narażenia na działanie stresorów
   • psychoedukacja
   • modyfikacja stylu życia
   • poradnictwo i psychoterapia
   • zmiany w diecie
 • Rozwijanie i wykorzystywanie umiejętności pozwalających na redukcję zbyt wysokiego natężenia psychofizjologicznego funkcjonowania i reagowania:
   • medytacja
   • relaksacja
   • sterowanie oddechem
   • biologiczne sprzężenie zwrotne
 • Kształtowanie i wprowadzanie w życie technik umożliwiających zdrowe wyrażanie reakcji stresowych.
   • ćwiczenia fizyczne
   • rozładowanie emocjonalne.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

Everly, Rosenfeld

w wymiarze grupowym
W wymiarze grupowym
 • Programy profilaktyczne (np. „Jak żyć z ludźmi?”), nastawione na rozwijanie i umacnianie więzi społecznych, w tym rodzinnych, przeciwdziałanie uzależnieniom
 • Zajęcia grupowe poświęcone nabywaniu kompetencji społecznych, interpersonalnych.
 • Programy edukacyjne dla różnych grup np. rodziców dzieci.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

w wymiarze instytucjonalnym
W wymiarze instytucjonalnym
 • Dostosowanie programów do możliwości uczniów, również aby umożliwić rozwój samodzielnych form zdobywania i stosowania zdobytej wiedzy.
 • Nacisk na zdobywanie wiedzy proceduralnej w odróżnieniu od encyklopedycznej.
 • Możliwość tworzenia indywidualnych ścieżek edukacyjnych.
 • Zwiększenie możliwości odwoływania się do własnej aktywności uczniów w programach nauczania.

(Ekspertyza Komitetu Nauk Psychologicznych PAN - 1988)

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

interwencja kryzysowa definicja 1
Interwencja kryzysowa – definicja 1

Interwencja kryzysowa, jako forma pomocy psychologicznej, polega na kontakcie terapeutycznym, skoncentrowanym na problemie wywołującym kryzys, czasowo ograniczonym, w którym dochodzi do konfrontacji osoby z kryzysem i do jego rozwiązania. Redukcja symptomów i przywrócenie równowagi psychicznej zapobiega dalszej dezorganizacji. (W. Badura – Madej, 1996)

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

interwencja kryzysowa definicja 2
Interwencja kryzysowa – definicja 2

Interwencja kryzysowajest to działanie doraźne, krótkoterminowe, zmierzające do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Formy organizacyjne obejmują między innymi: telefony zaufania, zespoły interwencji kryzysowej, krótkotrwałą hospitalizację. Pomoc obejmuje krótkotrwałą psychoterapię, farmakoterapię, pomoc prawną, socjalną, materialną oraz ułatwianie kontaktów z innymi instytucjami (Encyklopedyczny Słownik Psychiatrii PZWL 1986).

Interwencja kryzysowato zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, wykorzystujących zasoby klienta kryzysowego, jego naturalnego otoczenia społecznego oraz instytucji pomagających, których celem jest ułatwienie odzyskania przezeń równowagi wewnętrznej i poczucia sprawczości oraz rozwiązania problemu /problemów/ stanowiących podłoże doświadczenia kryzysowego. Odbiorcą tych działań mogą być zarówno jednostki jak i grupy oraz całe społeczności (W. Szlagura)

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

zasady interwencji kryzysowej
Zasady interwencji kryzysowej
 • Wskazane:
  • Być z osobą (aspekt matki)
  • „Wejść w jej buty”
  • Stwarzać szansę na uczenie się
  • Czasem decydować (aspekt ojca)
 • Unikać:
  • Tłumienia reakcji emocjonalnych
  • Wymuszania szybkich decyzji
  • Bagatelizowania ostrych objawów reakcji kryzysowych
  • Zbyt wczesnego stosowania leków
  • Pocieszania, rad, itp.

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...

slide57
DZIĘKUJEMY

Projekt

„Wiedza gwarantem sukcesu – szkolenie dla mikro i małych firm z powiatu gnieźnieńskiego ”

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmia i Mazury

Wiedza gwarantem sukcesu - szkolenie ...