samorz d uczniowski n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samorząd Uczniowski PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samorząd Uczniowski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Samorząd Uczniowski - PowerPoint PPT Presentation


  • 140 Views
  • Uploaded on

Samorząd Uczniowski. Organy Szkoły. Organami szkoły są: a) Dyrektor szkoły, c) Rada Pedagogiczna, c) Rada Rodziców, d) Samorząd Uczniowski. Wg ustawy.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samorząd Uczniowski' - emory


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organy szko y
Organy Szkoły

Organami szkoły są:

a) Dyrektor szkoły,

c) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców,

d) Samorząd Uczniowski.

wg ustawy
Wg ustawy

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Ustawa o systemie oświaty (uchwalone przez Sejm prawo regulujące zasady funkcjonowania oświaty) - mówi, że Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły (art. 55). Członkiem samorządu uczniowskiego stajemy się automatycznie w chwili przyjęcia do szkoły. Przestajemy nim być w momencie, gdy szkołę opuszczamy.

wg statutu
Wg statutu

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie klas I i II I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie.

Jako organ szkoły ww. samorząd może:

a) występować do Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

b) występować do Dyrektora szkoły o powołanie opiekuna,

c) uczestniczyć w różnych formach utrzymania porządku w szkole,

d) wyrażać opinie w sprawach nagród i wyróżnień oraz stypendiów dla uczniów,

e) organizować działalność kulturalną, sportową,

f) po uzgodnieniu z Dyrektorem może prowadzić akcje społeczne i charytatywne.

wyb r w adz
Wybór władz

Podstawowe zasady wyborów określa ordynacja wyborcza - powinna ona stanowić część Regulaminu SU. Ordynacja powinna określać następujące kwestie dotyczące wyborów:

* kiedy się odbywają i kto posiada prawa wyborcze,

Wybory najlepiej zorganizować po wakacjach – uczniowie są wtedy w pełni sił i mają więcej energii do działania – wykorzystajcie to. Ustalając termin, sprawdźcie, czy na ten dzień nie ma zaplanowanych np. zbiorowych wycieczek i czy wszyscy uczniowie będą mogli zagłosować.

Czynne prawo wyborcze (do głosowania) powinni mieć wszyscy uczniowie szkoły. Ordynacja powinna też ustalać, kto może mieć bierne prawo wyborcze (do bycia wybranym). Niekiedy pozbawia się tego prawa uczniów pierwszego rocznika, ale nie zachęcamy was do tego. Dobra, naszym zdaniem, jest reguła, że w zarządzie powinni być reprezentanci każdego rocznika (np. po dwóch lub trzech z I, II i III klas). Uczniowie o różnym doświadczeniu mogą się wtedy uczyć od siebie. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której cały zarząd odchodzi ze szkoły po zakończeniu roku szkolnego i nie ma nikogo, kto mógłby przekazać wiedzę nowym władzom.

Dobrze też, aby przewodniczący zarządu nie był z rocznika kończącego szkołę i mógł pełnić swoją funkcje również na początku kolejnego roku szkolnego – do czasu wybrania nowego przewodniczącego.

* sposób zgłaszania kandydatów,

Kandydaci powinni przedstawić komisji wyborczej odpowiednią liczbę podpisów uczniów, którzy ich popierają. Warto wprowadzić wymóg, że popierający powinni być z innej klasy, niż kandydat.

slide7

* sposób prowadzenia kampanii wyborczych,

Przykładowe zasady, jakie powinny obowiązywać w trakcie kampanii wyborczej:

- kampania wyborcza trwa przez 2 tygodnie poprzedzające dzień głosowania;

- w czasie kampanii nie wolno oczerniać kandydatów, niszczyć lub usuwać plakatów konkurentów;

- dzień przed wyborami obowiązuje zakaz agitacji, tzw. cisza wyborcza,

- jeśli ktoś uważa, że jeden z kandydatów narusza w swej kampanii zasady fair-play albo rozpowszechnia fałszywe informacje, zgłasza ten fakt do komisji wyborczej, która rozstrzyga spór na podstawie zapisów ordynacji wyborczej (zapiszcie w niej wcześniej zabronione działania i ich konsekwencje).

* sposób głosowania i liczenia głosów;

- w trakcie głosowania w lokalu wyborczym przez cały czas muszą się znajdować członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają na podstawie legitymacji tożsamość zgłaszających się wyborców i wydają im karty do głosowania;

- wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborców. Każdemu z nich komisja może wydać tylko jedną kartę do głosowania;

- głosuje się wyłącznie osobiście – nikomu nie można przekazać swojego głosu ani zagłosować za koleżankę lub kolegę.

- po zakończeniu wyborów komisja otwiera urnę (w trakcie głosowania nikomu nie wolno tego robić, pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystępuje do obliczania wyników. W pierwszej kolejności sprawdza, ile głosów zostało oddanych – skrupulatna komisja powinna porównać liczbę oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania – ta pierwsza nie może być większa od drugiej, jeśli jest, istnieje poważne podejrzenie, że ktoś dopuścił się fałszerstwa wyborczego;

- potem komisja oddziela głosy nieważne (te, na których zaznaczono więcej niż jednego kandydata lub listy, bądź nie zaznaczono niczego) i oblicza, ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów;

- na zakończenie swojej pracy komisja spisuje i ogłasza wyniki wyborów z uwzględnieniem wszystkich danych uzyskanych podczas liczenia głosów.

slide8

Skład komisji - członkami komisji powinny być osoby, które same nie kandydują w wyborach - mogą to być po prostu chętni do pełnienia tej funkcji, lub np. po jednym reprezentancie każdej klasy. Mimo, że pozbawieni biernego prawa wyborczego, członkowie komisji mają czynne prawo, czyli mogą głosować.

Zadania szkolnej komisji wyborczej:

sporządzenie listy wyborców – uczniów, którzy będą głosować (np. ksero listy uczniów z sekretariatu);

stworzenie listy kandydatów - przyjmowanie od kandydatów zgłoszeń i weryfikowanie liczby oraz prawdziwości podpisów osób popierających daną kandydaturę;

czuwanie nad przebiegiem kampanii wyborczej - reagowania na łamanie zasad zapisanych w ordynacji, rozstrzyganie skarg płynących od wyborców/kandydatów, zgodnie z procedurą zapisaną w ordynacji;

wydrukowanie kart do głosowania – powinny zawierać spis nazwisk kandydatów (lub list kandydatów) według ustalonej w wyniku losowania kolejności oraz instrukcję, jak głosować. Na kartach wyborczych możecie postawić stempel szkolnej pieczęci, tak aby uniemożliwić kserowanie kart;

przygotowanie lokalu wyborczego (sali, w której odbędzie się głosowanie) – z miejscem, w którym każdy wyborca będzie mógł oddać głos w tajemnicy oraz urną wyborczą, do której będą wrzucane wypełnione karty;

zapewnienie sprawnej organizacji samego głosowania oraz przestrzegania zasad zapisanych w ordynacji wyborczej;

slide9

W dniu wyborów:

w trakcie głosowania w lokalu wyborczym przez cały czas muszą się znajdować członkowie komisji wyborczej. Sprawdzają na podstawie legitymacji tożsamość zgłaszających się wyborców i wydają im karty do głosowania;

wyborcy potwierdzają otrzymanie karty, składając podpis przy swoim nazwisku na liście wyborców. Każdemu z nich komisja może wydać tylko jedną kartę do głosowania;

po zakończeniu wyborów komisja otwiera urnę (w trakcie głosowania nikomu nie wolno tego robić, pod groźbą unieważnienia wyborów) i przystępuje do obliczania wyników. W pierwszej kolejności sprawdza, ile głosów zostało oddanych – skrupulatna komisja powinna porównać liczbę oddanych głosów z liczbą wydanych kart do głosowania – ta pierwsza nie może być większa od drugiej, jeśli jest, istnieje poważne podejrzenie, że ktoś dopuścił się fałszerstwa wyborczego;

potem komisja oddziela głosy nieważne (te, na których zaznaczono więcej niż jednego kandydata lub listy, bądź nie zaznaczono niczego) i oblicza, ile ważnych głosów otrzymał każdy z kandydatów;

na zakończenie swojej pracy komisja spisuje i ogłasza wyniki wyborów z uwzględnieniem wszystkich danych uzyskanych podczas liczenia głosów.

Po wyborach:

Zadaniem komisji jest rozpatrywanie ewentualnych skarg na przebieg wyborów.

zadania samorz du
Zadania samorządu

Samorząd uczniowski jest organizacją działająca na rzecz uczniów i zarządzana przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował. Dlatego pole działania samorządu jest właściwie nieograniczone.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli, mogą uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu. Daje to każdemu uczniowi szansę znalezienia swojego miejsca w szkole.

slide12

Upoważnienie do wnioskowania o zmianach w Statucie mają:

a) Dyrektor szkoły,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Samorząd Uczniowski,

d) Rada Rodziców.

slide13

SU może także opiniować zachowanie ucznia:

„Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy, a w przypadkach szczególnych Samorządu Uczniowskiego i pedagoga oraz ocenianego ucznia.” – statut I LO im. St. Staszica w Pleszewie.

dzia alno su
Działalność SU

Samorząd organizuje życie kulturalne szkoły, m.in.:

-Andrzejki

-Mikołajki

-Walentynki

-Dzień kobiet

-inne imprezy tematyczne i koncerty

dzi kujemy za uwag
Dziękujemy za uwagę!

Czas na dyskusję!