AKHLAK TERPUJI KEPADA DIRI SENDIRI - PowerPoint PPT Presentation

akhlak terpuji kepada diri sendiri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKHLAK TERPUJI KEPADA DIRI SENDIRI PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKHLAK TERPUJI KEPADA DIRI SENDIRI

play fullscreen
1 / 23
AKHLAK TERPUJI KEPADA DIRI SENDIRI
2323 Views
Download Presentation
emmanuel-garrett
Download Presentation

AKHLAK TERPUJI KEPADA DIRI SENDIRI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MatapelajaranAkidahAkhlak Kelas VIII semester I AKHLAK TERPUJI KEPADA DIRI SENDIRI Oleh: TriYulianita FAKULTAS TARBIYAH JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

 2. ISI PRESENTASI • StandartKompetensi • KompetensiDasar • Indikator • UraianMateri

 3. StandarKompetensi • Menerapkan akhlak terpuji kepada diri sendiri

 4. KompetensiDasar Menjelaskan pengertian dan pentingnya tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah Mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah Menunjukkan nilai-nilai positif dari tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah dalam fenomena kehidupan Menampilkan perilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah

 5. Indikator • Siswa menjelaskan pengertian dan pentingnya tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah • Siswa mengidentifikasi bentuk dan contoh-contoh perilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah • Siswa menunjukkan nilai-nilai positif dari tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah dalam fenomena kehidupan • Siswa menampilkan perilaku tawakkal, ikhtiyaar, shabar, syukuur dan qana’ah

 6. Akhlakkepadadirisendiri

 7. Tawakal Pengertian تَوَكَّلَ يَتَوَكَّلُ تَوَكُّلًا Berserahdiri, Mewakilkan Istilah BerserahdirikepadaAllah ataumenyerahkansuatuurusankepadakebijakan Allah swt. yang mengatursegala-galanya

 8. PerintahBertawakal فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ. ال عمرن ……kemudian, apabilaengkautelahmembulatkantekad, makabertakwakallahkepada Allah. Sungguh, Allah mencintaorang yang bertawakkal. (QS. Ali Imran/3:159) Bentukdancontohtawakal Ayah danibu Ahmad adalahpetanikecil. Iasangatmendambakan agar Ahmad kelakmenjadianak yang soleh yang cerdas. Sebagaimuslimindanmuslimat yang taatberagama, setiapharimerekaselaluberdoadantawakkalkepada Allah semogakeluarganyahiduptentramdibawahridha Allah swt.

 9. DampakPositifTawakal • Memperolehketenanganjiwa • Memperolehkepuasanbatin • Memperolehketeguhanhati • Menumbuhkembangkankesadaranakankelemahandirinya

 10. Ikhtiar Memilih Istilah Melakukansuatukegiatandenganmaksuduntukmemperolehsuatuhasil yang dikehendaki

 11. PerintahuntukBerikhtiar لَاَنْ يَأْخُذَاَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيَعَهَا فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْاَلَ النَّاسَ اَعْطَوْهُ اَوْمَنَعُوْهُ. رواه البخاري “Sungguh, jikasekirannyasalahseorangdiantarakamumembawatalinya (untukmencarikayubakar), kemudianiakembalidenganmembawaseikatkayudiataspunggungnya, laluiajualsehingga Allah mencukupikebutuhannya (denganhasilitu) adalahlebihbaikdaripadameminta-mintakepadamanusia, baikmereka (yang dimintai) memberiataumenolaknya.” (HR. al-Bukharinomor 1378 dariZubair bin Awwanr.a.)

 12. MembiasakanDiriBerikhtiar • Giatdanbersemangatdalammelakukansuatuusaha • Tekundalammelaksanakansuatutugas yang diamanahkankepadanya • Tidakmudahputusasaapabilamenghadapikesulitan • Memilikisemboyanbahwakerjakerasuntukmencukupikebutuhanlebihmuliadaripadamemintabantuanataumenunggubelaskasihorang lain

 13. Tahanmenderitasesuatu, tidaklekasmarah, tidaklekaspatahhati, dantidaklekasputusasa Sabar

 14. DampakPositifSikapSabar • Memilikiemosi yang stabil, tidakmudahterpengaruholehkeadaanlingkungan • Memilikiharapanakanmasukkejannah • Membiasakandiribersikapsabar • Selaluingatbahwamarahtidakdapatmenyelesaikanmasalah • Membatasidiridanbersikaphati-hatidalambergauldenganteman yang berwatakkerasdankasar • Memperbanyakbergauldenganteman-teman yang baik, berakhlakmulia

 15. Syukur Berterimakasih, bersyukur Istilah Berterimakasihkepada Allah swtataskarunia yang dianugerahkakepadadirinya

 16. فَاذْكُرُوْنيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْالِيْ وَلَاتَكْفُرُوْنِ. البقرة “Makaingatlahkepada-Ku, aku pun akaningatkepadamu. Bersyukurlahkepada-Ku danjanganlahkamuingkarkepada-Ku” PerintahBersyukur Bentuk-BentukBersyukur Padamusimpanenini, keluargaBahanmemetikpanennyasebanyak 7,5 kuintalgabah. Iapandaimensyukurinikmat Allah swt. Walaupunpanennnyatidakmencapainisab, namuniamenyisihkansebagiangabahnyauntukdiserahkankebaitulmal

 17. DampakPositifBersyukur • Memperolehkepuasanbatin • Terhindardarisifattamak • Mendapatjaminantambahannikmatdari Allah • MembiasakanDiriUnutukBersyukur Menerimauangsakupemberianorangtuadengansenanghati Memanfaatkanuangsakuuntukhal-hal yang bermanfaat Tidakboros

 18. Qanaah قَنَعَ يَقنَعَ قَنَعًا Rela, sukamenerima yang dibagikankepadanya قَنَاعَةً Relamenerimakenyataanhidup yang dialami, tidakberkeluhkesah, tidak pula mengangan-angankesenangan yang diterimaolehorang lain Istilah

 19. Perintahuntukbersifatqonaah وَلَاتَتَمَنَّوْامَافَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّااكْتَسَبُوْا. وَلِلنِّسَاءِنَصِيْبٌ مِمَّااكْتَسَبْنَ.وَسْئَلُوْااللهَ مِنْ فَضْلِهِ. اِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا. الناء ”Dan janganlahkamuirihatiterhadapkarunia yang dilebihkan Allah kepadamusebagiankamuatassebagian yang lain.” (Karena) bagilaki-lakiadabagiandariapa yang merekausahakan, danbagiperempuan (pun) adabagiandariapa yang merekausahakan. Mohonlahkepada Allah sebagiandarikarunia-Nya. Sungguh, Allah MahaMengetahuisegalasesuatu. (QS. An-Nisa’/4:32)

 20. DampakPositifQanaah

 21. Membiasakandiribersifatqanaah • Membiasakandiriberlakuhemat • Memperbanyakbergauldenganorang-orangmiskin • Tidakseringmemperhatikanorang yang lebihkaya agar kitatidakmerasakurang

 22. Sekian WASSALAMU’ALAIKUM Wr. Wb.