საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულება - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულება PowerPoint Presentation
Download Presentation
საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულება

play fullscreen
1 / 14
საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულება
285 Views
Download Presentation
emmanuel-garrett
Download Presentation

საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის დებულება

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების დეპარტამენტი საქართველოსელექტრონულისაკომუნიკაციოქსელების ნუმერაციისეროვნულისისტემისდებულება 2010 წ. ირაკლი ქაშიბაძე

 2. საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების ქსელების ნუმერაციის ეროვნული სისტემის ძირითადი დანიშნულება • არსებული ნუმერაციის დეფიციტის აღმოფხვრა; • საქართველოს ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში ნუმერაციის რესურსების ჰარმონიზებული და ეფექტიანი სისტემის ჩამოყალიბება; • სახელმწიფო ნუმერაციის რესურსებით სარგებლობის გამჭირვალე არადისკრიმინაციული პირობების უზრუნველყოფა; • ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროს განვითარების ხელშეწყობა; • ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მეწარმეობის და კონკურენციის განვითარება; • ელექტრონული კომუნიკაციების საშუალებებით მომსახურების მომხმარებელთა მზარდი მოთხოვნილებების სრულად დაკმაყოფილება; • მომხმარებლის მიერ მომსახურების, პრეფიქსების, გეოგრაფიული და არაგეოგრაფიული ნომრების დიაპაზონის და ტარიფების აღქმის გამარტივება; • ნუმერაციის რესურსის გამოყენების სისტემატიზაცია და დაგეგმვა; • ქვეყნის ნუმერაციის სისტემის და გეგმის ჰარმონიზაციაITU-s დაCEPT- ის რეკომენდაციებთან.

 3. ფიქსირებული სატელეფონო ქსელი (სახლის ტელეფონი) • ქ. თბილისის ფიქსირებული (ე.წ. ქალაქის) სატელეფონო ქსელებში ექვსის ნაცვლად შემოღებული იქნება შვიდნიშნა სააბონენტო ნუმერაცია - XXX XXXX • ქ.თბილისში სატელეფონო კავშირის განხორციელების წესი • რეგიონში 5 ნიშნას ნაცვლად X XXXX - > 6-ს ნიშნა XX XXXX • ქუთაისიდან -ქუთაისში, გორიდან - გორში, ბათუმიდან - ბათუმში და ა.შ სატელეფონო კავშირის განხორციელების წესი • არსებული • აბონენტისმიერიკრიფებაგამოსაძახებელიაბონენტისხუთნიშნანომერი : • X XXXX 9-10-15 • პერსპექტიული • აბონენტისმიერაიკრიფებაგამოსაძახებელიაბონენტისექვსნიშნა ნომერი : • XX XXXX 29 -10-15 • შეცვლილი 7 ნიშნა • აბონენტის მიერ აიკრიფება გამოსაძახებელი აბონენტის შვიდნიშნა ნომერი: XXX XXXX 299 -10-15 • არსებული 6-ს ნიშნა • აბონენტის მიერ იკრიფება გამოსაძახებელი აბონენტის ექვსნიშნა ნომერი, XX XXXX 99-10-15

 4. საქალაქთაშორისო (საქართველოს შიგნით) კავშირი ქ. თბილისიდან საქართველოს რეგიონებში დარეკვის წესი • პერსპექტიული I ვარიანტი • ეროვნული პრეფიქსი -0, ქალაქის კოდი, აბონენტის ექვსნიშნა ნომერი, მაგალითად ქ.ბათუმში დასარეკად აიკრიფება : 0 422 XX XXXX IIვარიანტი • ოპერატორის არჩევის კოდი - 10XX (12-16-18 ა.შ.), ეროვნული პრეფიქსი -0, ქალაქის კოდი, აბონენტის ექვსნიშნა ნომერი , მაგალითად ქ.ბათუმში დასარეკად აიკრიფება : 10XX(12-16-18 ა.შ.) 0 422 XX XXXX • არსებული • ოპერატორის კოდი 8 - (12-16-18 ა.შ.), ქალაქის კოდი, აბონენტის ხუთნიშნა ნომერი, მაგალითად : ქ.ბათუმში დასარეკად იკრიფება : 8 - (12-16-18 ა.შ.) 88222 X XXXX

 5. საქართველოს რეგიონებიდან ქ. თბილისში ან/და საქართველოს სხვა ქალაქებში დარეკვის წესი • პერსპექტიული I ვარიანტი • ეროვნული პრეფიქსი - 0, ქალაქის კოდი, აბონენტის ექვსნიშნა ან შვიდნიშნა (ქ.თბილისი) ნომერი, მაგალითად: ქ. თბილისში დასარეკად აიკრიფება - 0 32 XXX XXXX ; ქ. თელავში დასარეკად იკრიფება - 0 350 XX XXXX; IIვარიანტი • ოპერატორის არჩევის კოდი - 10XX (12-16-18 ა.შ.), ეროვნული პრეფიქსი -0, ქალაქის კოდი, აბონენტის ექვსნიშნა ან შვიდნიშნა (ქ.თბილისი) ნომერი , მაგალითად ქ. თბილისში დასარეკად აიკრიფება : 10XX 0 32 XXX XXXX; ქ. თელავში დასარეკად აიკრიფება :10XX 0 350 XX XXXX; • არსებული • ოპერატორის კოდი 8 –(12-16-18 ა.შ.), ქალაქის კოდი, აბონენტის ხუთნიშნა ან ექვსნიშნა (ქ.თბილისი) ნომერი, მაგალითად ქ. თბილისში დასარეკად იკრიფება : 8 –(12-16-18 ა.შ.) 22 XX XXXX ; ქ. თელავში დასარეკად იკრიფება : 8 –(12-16-18 ა.შ.) 250 XX XXXX;

 6. საერთაშორისო კავშირი • მობილური ოპერატორბის აბონენტებთან კავშირი • არსებული • 8, მობილური ოპერატორის კოდი, აბონენტის ექვსნიშნა ნომერი, მაგალითად: მაგთის აბონენტთანდასარეკადიკრიფება : 899 XX XXXX, 895 XX XXXX ა.შ. ; ჯეოსელი, ლაი-ლაი : 877 XX XXXX, 893 XX XXXX ა.შ.; ბილაინი : 897 XX XXXX ა.შ.. • პერსპექტიული • ეროვნული პრეფიქსი - 0, მობილური ოპერატორის კოდი, აბონენტის ექვსნიშნა ნომერი, მაგალითადმაგთის აბონენტთანდასარეკად აიკრიფება : 0 599 XX XXXX, 0 595 XX XXXX ა.შ. ; ჯეოსელი, ლაი-ლაი : 0 577 XX XXXX, 0 593 XX XXXX ა.შ.; ბილაინი : 0 597 XX XXXX ა.შ.. • პერსპექტიული I ვარიანტი • საერთაშორისო პრეფიქსი - 00, საზღვარგარეთის ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური კომპანიის კოდი, აბონენტის ნომერი, მაგალითად იტალიი ქალაქ კაპრში დასარეკათ აიკრიფება : 00 39 081 XXX XXXX ; IIვარიანტი • ოპერატორის არჩევის კოდი - 10XX (12-16-18 ა.შ.), საერთაშორისო პრეფიქსი - 00, საზღვარგარეთის ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური კომპანიის კოდი, აბონენტის ნომერი, მაგალითად იტალიის ქალაქ კაპრში დასარეკათ აიკრიფება : 10XX (12-16-18 ა.შ.) 00 39 081 XXX XXXX ; • არსებული • ოპერატორის კოდი 8 – (12-16-18 ა.შ.), საზღვარგარეთის ქვეყნის კოდი, ქალაქის ან მობილური კომპანიის კოდი, აბონენტის ნომერი, მაგალითად იტალიი ქალაქ კაპრში დასარეკათ იკრიფება : 8 –(12-16-18 ა.შ.) 39 081 XXX XXXX ;

 7. მობილური საკომუნიკაციო ქსელები • მობილური ოპერატორბის აბონენტებს შორის კავშირი • მობილური ოპერატორების აბონენტებსა და ფიქსირებული (სახლის ტელეფონი) ოპერატორების აბონენტებს შორის კავშირი • არსებული • ქ. თბილისში დასარეკადიკრიფება - 8 32 XX XXXX ; ქ. თელავში - 8 250 XX XXXX; • პერსპექტიული • ქ. თბილისში დასარეკად აიკრიფება - 0 32 XXX XXXX ; ქ. თელავში - 0 350 XX XXXX; მობილური ქსელებიდან საერთაშორისო კავშირის განხორციელების წესი იგივეა, როგორც ფიქსირებული ქსელებიდან • არსებული მაგთის აბონენტთან დასარეკად იკრიფება : 899 XX XXXX, 895 XX XXXX ა.შ. ; ჯეოსელი, ლაი-ლაი : 877 XX XXXX, 893 XX XXXX ა.შ.; ბილაინი : 897 XX XXXX ა.შ.. • პერსპექტიული მაგთის აბონენტთან დასარეკად აიკრიფება : 599 XX XXXX, 595 XX XXXX ა.შ. ; ჯეოსელი, ლაი-ლაი : 577 XX XXXX, 593 XX XXXX ა.შ.; ბილაინი : 597 XX XXXX ა.შ..

 8. 1 XX (XXX) ფორმატისმოკლენომრები (კოდები) - სპეციალური სამსახურების ნუმერაცია • მობილური და ფიქსირებული ქსელებიდან სპეციალური ნომრები იკრიფება პირდაპირ : • ფიქსირ. ადგილ. სატელეფონო ქსელების საინფორმაციო სამასხური-110; • სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 111; • გადაუდებელი დახმარების ევრონომერი – 112; • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 113; • გაზის საავარიო სამსახურის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 114; • ფიქსირ. ადგილ. სატელეფონო ქსელების დაზიანებათა რემონტის ბიურო - 115; • საზოგადოებრივი მომსახურება (ევრონომერი)-116; • ინტერნეტ პროვაიდერების საცნობარო სამასხური -117; • გაერთიანებ. საინფორმ-საცნობარო (ევრონომერი) – 118; • მობილური კომპანიების საინფორმაც. სამსახურ.-119; • საპატრულო პოლიციის ერთიანი სამნიშნა ნომერი – 122 და ა.შ.

 9. უცხოეთიდან საქართველოში დარეკვა საქართველოს ქვეყნის კოდი - + 995, ქალაქის ან მობილური ოპერატორის კოდი, აბონენტის ექვსნიშნა ან შვიდნიშნა (ქ. თბილისი) ნომერი. მაგალითად საზღვარგარეთის ქვეყნებიდან: ქ. თბილისში დასარეკად აიკრიფება : +995 32 XXX XXXX; ქ.ბათუმშიდასარეკად აიკრიფება : + 995 422 XX XXXX

 10. საქართველოს ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელებისნუმერაციის ეროვნული სისტემაზე გადასვლის ძირითადი ორგანიზაციულ- ტექნიკურ ღონისძიებათა გეგმა

 11. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების გეოგრაფიული ნუმერაციის ზონების კოდები და აბონენტის ნომრების სიგრძე

 12. გმადლობთ !!! ირაკლი ქაშიბაძე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს კავშირგაბმულობის, საინფორმაციო ტექნოლოგიების და ინოვაციების დეპარტამენტის უფროსი ტელ: 299-10-15 მობ : 595 -91-99-11 ელ-ფოსტა :ikashibadze@economy.ge