Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu Dorota Wróblewska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - emlyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Województwie Kujawsko-Pomorskim

Działania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Dorota Wróblewska – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Uchwałą Nr16/134/07 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 marca 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia projektu systemu wdrażania Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych na szczeblu regionalnym Zarząd Województwa wskazał Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu do wdrażania działania związanego z promocją integracji społecznej


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

Cel Priorytetu

Zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, wykluczonym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez przygotowanie ich do wejścia i integracji na rynku pracy.

Wzmocnienie potencjału instytucji pomocy i integracji społecznej działających na terenie regionu, zmierzające do poprawy skuteczności ich funkcjonowania i jakości realizowanych usług.


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji

(projekty systemowe)

Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

i wzmocnienie sektora ekonomii

społecznej

(projekty konkursowe)

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz

aktywnej integracji

(projekty konkursowe)


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą realizowane w procedurze systemowej i konkursowej


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Działanie 7.1.(projekty systemowe)

Podziałanie 7.1.1.

beneficjenci – ośrodki pomocy społecznej

grupy docelowe – osoby korzystające z pomocy społecznej,

które nie pracują i są w wieku aktywności

zawodowej, w szczególności należące do jednej

z poniższych grup:

 • zwolnione z zakładów karnych (do 12 m-cy),

 • osoby bezdomne,

 • osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi,

 • osoby uzależnione od alkoholu i innych środków odurzających poddające się procesowi leczenia,

 • młodzież od 15-25 lat zagrożona wykluczeniem społecznym,

 • ops i ich pracownicy,

 • inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej.


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Działanie 7.1.

Podziałanie 7.1.1. – cd..

Typy projektów:

– kontrakty socjalne (w tym indywidualne programy wychodzenia z

bezdomności)

i – programy aktywności lokalnej obejmujące m.in.:

 • zatrudnienie socjalne, szkolenia, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy,

 • usługi o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym i społecznym w celu przezwyciężenia barier w powrocie na rynek pracy

 • nowe formy wsparcia indywidualnego i środowiskowego

oraz

– wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej.


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Działanie 7.1.

Podziałanie 7.1.2.

Beneficjenci – powiatowe centra pomocy rodzinie

grupy docelowe:–osoby korzystające z pomocy społecznej,które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej z poniższych grup:

 • osoby niepełnosprawne, w tym z zaburzeniami psychicznymi,

 • uchodźcy, cudzoziemcy z pobytem tolerowanym, zezwoleniem na osiedlenie się czy zamieszkanie, mające trudności z integracją zawodową i społeczną,

 • osoby opuszczające zakłady poprawcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze i resocjalizacyjne,

 • pcpr i ich pracownicy,

 • inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej i ich pracownicy realizujący działania w zakresie integracji i pomocy społecznej.


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Działanie 7.1.

Podziałanie 7.1.2 – cd.

typy projektów:

– kontrakty socjalne (w tym indywidualne programy integracji

uchodźców, usamodzielnienia osób opuszczających rodziny

zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze)

– programy aktywności lokalnej,

– wsparcie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej

osób niepełnosprawnych (w tym wspieranie działań

warsztatów terapii zajęciowej)

– wzmocnienie kadrowe służb pomocy społecznej


Kryteria dost pu do projektu systemowego ops i pcpr
Kryteria dostępu do projektu systemowego (ops i pcpr)

Kryteria merytoryczne

 • Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych spełniających wymogi konstrukcyjne i merytoryczne. Gminy i powiaty nie posiadające strategii są obowiązane ją przygotować i przyjąć do 31 grudnia 2008 roku;

 • Coroczny plan działań (na podstawie którego przygotowywany jest wniosek).

  Kryteria organizacyjne

 • Zatrudnianie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej. Gminy nie spełniające tych wymogów są obowiązane je spełnić do 31 grudnia 2008 roku.

  Kryteria finansowe

 • Posiadanie wkładu własnego.


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

 • Działanie 7.1.

 • Podziałanie 7.1.3.

 • beneficjent– regionalny ośrodek polityki społecznej

 • Grupy docelowe:

  • pracownicy ROPS

  • pracownicy i wolontariusze ops i pcpr

  • pracownicy i wolontariusze innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej realizujących działania w sferze integracji

Typy projektów:

– szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr

instytucji pomocy społecznej z regionu połączone

ze specyfiką realizowanych działań.


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

 • Działanie 7.2.(projekty konkursowe)

 • Podziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • Beneficjenci – wszystkie podmioty

 • Grupy docelowe:

  • wszystkie do których działanie kierują ops i pcpr

  • otoczenie osób wykluczonych społecznie (w zakresie

   poradnictwa i projektów promocyjnych)

   Typy projektów :

  • wsparcie (m.in. prawne, organizacyjne, szkoleniowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej np. cis, kis.

  • kursy i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Działanie 7.2.

Podziałanie 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - cd.

 • zatrudnienie subsydiowane w organizacjach pozarządowych oraz spółdzielniach socjalnych połączone z zajęciami reintegracji zawodowej i społecznej,

 • poradnictwo

 • rozwój nowych form i metod wsparcia środowiskowego,

 • usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej i w powrocie na rynek pracy,

 • rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w poszukiwaniu zatrudnienia,


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Działanie 7.2.

Podziałanie 7.2.1.Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - cd.

 • wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,

 • wsparcie tworzenia i działalności pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe, kluby środowiskowe)


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Działanie 7.2.

Podziałanie 7.2.2.Wsparcie ekonomii społecznej.

beneficjenci – wszystkie podmioty

Grupy docelowe – podmioty ekonomii społecznej w szczególności stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy)

 • Typy projektów:

 • doradztwo, szkolenia umożliwiające zdobycie środków dla założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,

 • usługi na rzecz podmiotów ekonomii społecznej m.in. prawne, finansowe, marketingowe,

 • działania na rzecz partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,

 • promocja ekonomii społecznej poprzez kampanie promocyjno- informacyjną


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

 • Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 • beneficjenci – wszystkie podmioty

 • Grupy docelowe:

  • mieszkańcy terenów wiejskich, oraz gmin do 25 tys. mieszkańców,

  • społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów,

  • podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów


Program operacyjny kapita ludzki w wojew dztwie kujawsko pomorskim

Alokacje dla województwa kujawsko-pomorskiego na Priorytet VII

Łącznie - 87 566 339,79 euro

Działanie 7.1. - 56 918 120,84 euro

Działanie 7.2. - 24 518 575,15 euro

Działanie 7.3 - 6 129 643,80 euro


Dzi kuj za uwag

Prezentację przygotowano w oparciu o materiały C. Miżejewskiego oraz P.Hermana

Dorota Wróblewska

Dyrektor

Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

Ul. Słowackiego 114

Tel. (056) 657 14 60, 657 14 70

ropstor@to.onet.pl

www.ropstorun.home.pl

Dziękujęza uwagę