1993 sna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA - PowerPoint PPT Presentation


 • 491 Views
 • Uploaded on

การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA. สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7 กันยายน 2550. อ งค์ประกอบการนำเสนอ. ความหมายและองค์ประกอบของบัญชีประชาชาติ. การพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติสากล.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA' - emily


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1993 sna

การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA

สำนักบัญชีประชาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

7 กันยายน 2550

slide2

องค์ประกอบการนำเสนอ

 • ความหมายและองค์ประกอบของบัญชีประชาชาติ
 • การพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติสากล
 • 1993 SNA: รูปแบบการนำเสนอและโครงสร้างบัญชี
 • ผลการศึกษาเบื้องต้น
 • ปัญหาและอุปสรรค
 • ข้อเสนอแนะ

National Accounts Office

slide3

ระบบบัญชีประชาชาติ

การบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไหลเวียนในหนึ่งรอบระยะเวลาที่กำหนดระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระดับมหภาคในรูปมูลค่าเงิน ประกอบด้วย

 • การผลิตสินค้าและบริการ
 • การเกิดขึ้นหรือได้มาของรายได้
 • การใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือนและรัฐบาล
 • การใช้จ่ายลงทุน
 • ธุรกรรมเศรษฐกิจระหว่างภาคเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศ

National Accounts Office

slide4

OPENING STOCK OF RESOURCES

Human

Human

Produced

Produced

Natural

Natural

Financial

Financial

PRODUCTION

Income

Goods & Services

Residuals

DISTRIBUTION & USE

Intermediate consumption

Accumulation

Exports

Final Consumption

Other changes

(volume, price)

CHANGE: human

CHANGE:

produced, natural, financial

+

CLOSING STOCK OF RESOURCES

slide5

3. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน (Flow of Funds Accounts : F/F)

ระบบบัญชีประชาชาติมี 5 บัญชีหลัก

แสดงภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างการออม และการลงทุนกับกิจกรรมทางด้านการเงินของภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยแสดงแหล่งที่มาการใช้เงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ

4. บัญชีดุลการชำระเงิน (Balance of Payment)

1.บัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Accounts)

แสดงค่าของการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาหนึ่ง จัดทำ 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการใช้จ่าย และด้านรายได้

แสดงภาพรวมของการค้า การบริการ การบริจาค และการไหลเวียนของทุนระหว่างประเทศ ทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรง การกู้ยืม การชำระคืน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของทุนสำรองระหว่างประเทศ

5. งบดุลแห่งชาติ (National Balance Sheet หรือ National Wealth)

2. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต(Input-Output Table: I/O)

แสดงทรัพย์สิน และหนี้สิน หรือฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ณ วันใดวันหนึ่งของปี

แสดงธุรกรรมระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างการผลิตที่เป็นปัจจัยการผลิตขั้นต้น มูลค่าเพิ่ม และการใช้จ่ายทรัพยากรในรูปการบริโภค การลงทุน การนำเข้า และการส่งออก

slide6

การพัฒนาบัญชีประชาชาติสากลการพัฒนาบัญชีประชาชาติสากล

 • 1953 SNA
 • 1968 SNA
 • 1993 SNA

National Accounts Office

slide7

สาระหลักของการปรับปรุงสาระหลักของการปรับปรุง

1953 SNA

1968 SNA

1993 SNA

 • แสดงการไหลเวียนของ
 • สินค้าระหว่างอุตสาหกรรม
 • ปรับปรุงให้ทันสมัย
 • แสดงการไหลเวียน
 • การผลิต การบริโภค
 • การสะสมทุน และ
 • ธุรกรรมระหว่าง
 • ประเทศ
 • ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ
 • แสดงองค์ประกอบครบ
 • ถ้วนของการไหลเวียน
 • สอดคล้อง (Harmonizing) กับมาตรฐานทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอื่นๆ
 • แสดงการไหลเวียน
 • ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
 • แสดงทั้งค่าของกระแส
 • (Flow) และสต็อก (Stock)
 • วางเค้าโครงบัญชีงบดุล
 • เข้าสู่กรอบของ SNA

National Accounts Office

slide8

1953 SNA

Y = C + I + G + ( X-M )

1953 SNA

 • ด้านการผลิต (GDP)
 • คำนวณ 3 Approach
 • ด้านการใช้จ่าย (GDE)
 • 6 Accounts หลัก
 • ด้านรายได้ (NI)
 • Domestic Product
 • National Income
 • Domestic Capital Formation
 • Household & Private Non-
 • Profit Institutions
 • General Government
 • The Rest of the World
 • Account

National Accounts Office

slide9

1968 SNA

1968 SNA

Input-output Table

Flow of Funds

 • คำนวณ 3 Approach

Balance Sheet

 • 4 Accounts หลัก

Balance of Payment

 • Domestic Product Account
 • Income and Outlay Account
 • Accumulation Account
 • The Rest of the World
 • Account

National Accounts Office

slide10

ส่วนที่ปรับปรุงใน 1993 SNA

 • ขยายขอบเขตของสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (Asset Boundary)
 • มีการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
 • ขยายขอบเขตการผลิต
 • ปรับปรุงขอบเขตและการจำแนกหมวดหมู่การใช้จ่าย
 • ปรับปรุงวิธีการวัดค่าและปริมาณ
 • จัดทำบัญชีสถาบัน
 • ธุรกรรมกับต่างประเทศสอดคล้องกับ Balance of Payment
 • Manual, 5 th edition (BPM5)

National Accounts Office

slide11

รูปแบบการนำเสนอ

 • ให้จัดทำตารางอุปสงค์-อุปทาน (Supply and Use Table)
 • แยกหน่วยเศรษฐกิจเป็น 5 สถาบัน
 • รูปแบบบัญชี มีบัญชีหลัก 4 บัญชี
 • ปรับปรุงการจัดกลุ่มประเภทสินค้าและบริการ (Classification) ใน
 • มิติต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าเดิม และในแต่ละมิติสามารถเชื่อมโยงกัน

National Accounts Office

slide12

โครงสร้างของระบบ 1993 SNA

1993 SNA

 • สถาบันธุรกิจที่มิใช่การเงิน(NFC)
 • สถาบันการเงิน (FC)
 • แบ่งหน่วยผลิต
 • เป็น 5 สถาบัน
 • สถาบันรัฐบาล (GG)
 • 4 Accounts หลัก
 • สถาบันครัวเรือน (HH)
 • องค์กรไม่แสวงหากำไรที่
 • ให้บริการครัวเรือน (NPISH)
 • Production Account
 • Distribution and Use of
 • Income Account
 • Accumulation Account
 • Balance Sheet

National Accounts Office

slide13

(Production)

(Distribution of income)

(Use of income)

Redistribution of

Income in kind

Secondary Distribution of Income

Primary Distribution of income

Use of Adjust Disposable

Income account

Name of account

Production

Account

Generation of

Income Account

Allocation of Primary

Income Account

Secondary Distribution

Of Income Account

Redistribution of Income

in kind Account

Use of Disposable

Income Account

Matter represented

Production

process

Allocation of income generated as a result of participation in production processes or by ownership of assets that may be needed for purposes of production

Redistribution through current transfer excluding transfers in kind

Redistribution through transfer in kind

Use for final consumption and savings

Output

Compensations

for employees, payable

Current taxes on income, wealth, etc.

Actual final consumption

Item description

Property income (interests, dividends, rent, etc.)

Social transfer

in kind

(

Social contributions and benefits

Intermediate

Input

Taxes on production

and imports, payable

Changes in pension reserves in pension funds

Other current transfers

(non-life insurance, etc.)

Other current transfers

(non-life insurance, etc.)

Consumption of

fixed capital

(less) Subsidies

, receivable

Balance items

Operating surplus

and mixed income

Balance of primary incomes

Disposable income

Adjusted disposable income

Saving

To Capital Finance Account

Value

added

Final consumption expenditure

Actual final consumption

Note: As for balance items, “Total” means before deduction of “consumption of fixed capital”. “Net total” means after deduction.

slide14

O. บัญชีสินค้าและบริการ : Goods and service Account

Output

Imports of goods and services

Taxes on products

Subsidies on products (-)

P.1

P.7

D.21

D.31

Intermediate consumption

Final consumption expenditure/actual

final consumption

Gross capital formation

Exports of goods and services

P.2

P.3/P.4

P.5

P.6

แสดงถึงความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานในระบบเศรษฐกิจ

1. บัญชีการผลิต : Production Account

P.2

B.1g

K.1

B.1n

Intermediate consumption

Value added, gross

Consumption of fixed capital

Value added, net

Output

P.1

บันทึกกิจกรรมการผลิตของสินค้าและบริการที่มีในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

slide15

2. บัญชีแสดงการกระจายรายได้และการใช้รายได้ : Distribution and use of

Income account

2.1 บัญชีการกระจายรายได้ปฐมภูมิ : Primary Distribution of Income Account

2.1.1 บัญชีแหล่งที่มารายได้ : Generation of Income Account

Compensation of employees

Taxes on production and imports

Subsidies (-)

Operating surplus/mixed income

D.1

D.2

D.3

B.2/B.3

B.1

Value added

แสดงถึงองค์ประกอบมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการผลิต

2.1.2 บัญชีการจัดสรรรายได้ปฐมภูมิ : Allocation of Primary Income Account

B.2/B.3

D.1

D.2

D.3

D.4

Operating surplus/mixed income

Compensation of employees

Taxes on production and imports

Subsidies (-)

Property income

D.4

B.5

Property income

Balance of primary income

แสดงให้เห็นการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม

slide16

Uses

Resources

Current taxes on income, wealth, etc.

Social contributions

Social benefits other than social

transfers in kind

Other current transfers

Disposable income

B.5

D.5

D.61

D.62

D.7

Balance of primary income

Current taxes on income, wealth, etc.

Social contributions

Social benefits other than social

transfers in kind

Other current transfers

D.5

D.61

D.62

D.7

B.6

Uses

Social transfers in kind

Adjusted disposable income

B.6

B.63

Disposable income

Social transfers in kind

D.63

B.7

2.2 บัญชีการกระจายรายได้ทุติยภูมิ : Secondary Distribution of Income Account

แสดงถึงการได้มาของรายได้ทั้งหมด ทั้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการโอน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

2.3 บัญชีการกระจายรายได้ที่เป็นสิ่งของ : Redistribution of Income in Kind Account

Resources

แสดงมูลค่าสินค้า และบริการเพื่อสวัสดิการสังคมที่รัฐหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรให้แก่ภาคครัวเรือน

slide17

Uses

Uses

Resources

Resources

Final consumption expenditure

Adjustment for the change in net equity

of households on pension funds

Saving

Actual final consumption

Adjustment for the change in net equity

of households on pension funds

Saving

B.6

D.8

B.7

D.8

Adjusted disposable income

Adjustment for the change in net equity

of households on pension funds

Disposable income

Adjustment for the change in net equity

of households on pension funds

P.3

D.8

B.8

P.4

D.8

B.8

2.4 บัญชีการใช้รายได้ : Use of Income Account

2.4.1 บัญชีการใช้จ่ายจากรายได้พึงจับจ่ายใช้สอย : Use of disposable income

แสดงถึงรายได้ การใช้จ่ายเพื่อการบริหาร บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของครัวเรือน และเงินออมเพื่อใช้ในการลงทุน

2.4.2 บัญชีการใช้จ่ายรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยที่ปรับด้วยมูลค่าการโอนเป็นสิ่งของแล้ว

: Use of adjusted disposable income

แสดงถึงรายได้สุทธิของสถาบันต่างๆที่นำมาใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภคที่แท้จริง และเงินออม

slide18

Change in assets

Change in liabilities and net worth

B.8

D.9

D.9

10.1

Saving, net

Capital transfers, receivable (+)

Capital transfers, payable (-)

Change in net worth due to saving and

capital transfers

Gross fixed capital formation

Consumption of fixed capital (-)

Change in inventories

Acquisition less disposals of values

Acquisition less disposals of

non-produced non-financial assets

Net lending (+)/net borrowing (-)

P.51

K.1

P.52

P.53

K.2

B.9

3. บัญชีสะสมทุน : Accumulation Account

3.1 บัญชีทุน : Capital Account

แสดงการเปลี่ยนแปลงของความมั่งคั่งสุทธิ เนื่องจากการออมและการโอนทุน มูลค่าการสะสมทุน ตลอดจนการให้ยืม และการกู้ยืม

slide19

Change in assets

Change in liabilities and net worth

F

F.2

F.3

F.4

F.5

F.6

F.7

F.9

Net incurrence of liabilities

Currency and deposits

Securities other than shares

Loans

Share and other equity

Insurance technical reserves

Other accounts payable

Net lending (+)/net borrowing (-)

F

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.6

F.7

Net acquisition of financial assets

Monetary gold and SDRs

Currency and deposits

Securities other than shares

Loans

Share and other equity

Insurance technical reserves

Other accounts receivable

3.2 บัญชีการเงิน : Financial Account

บันทึกการได้มาและการใช้ไปของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และการให้ยืมหรือการกู้ยืม ระหว่างสถาบันต่างๆ ซึ่งจะต้องมีมูลค่าเท่ากับบัญชีทุน

slide20

3.3 บัญชีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน : Other Changes in Assets Account

3.3.1 บัญชีแสดงการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของสินทรัพย์ : Other Changes in Volume of

Assets Account

Change in assets

Change in liabilities and net worth

AN

AN.1

K.4

K.7

K.8

K.9

K.12

AN.2

K.3

K.5

K.6

K.7

K.8

K.9

K.12

AF

K.7

K.8

K.10

K.12

Non-financial assets

Produced assets

Economic appearance of produced assets

Catastrophic losses

Uncompensated seizures

Other volume changes in non-financial assets n.e.c.

Changes in classifications and structure

Non-produced assets

Economic appearance of non-produced assets

Natural growth of non-cultivated biological resources

Economic disappearance of non-produced assets

Catastrophic losses

Uncompensated seizures

Other volume changes in non-financial assets n.e.c.

Changes in classifications and structure

Financial assets

Catastrophic losses

Uncompensated seizures

Other volume changes in financial assets

and liabilities n.e.c.

Changes in classifications and structure

AF

K.7

K.8

K.10

K.12

B.10.2

Liabilities

Catastrophic losses

Uncompensated seizures

Other volume changes in financial assets and

liabilities n.e.c.

Changes in classifications and structure

Change in net worth due to other changes in volume

of assets

แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสินทรัพย์และหนี้สิน ที่ไม่ได้ผ่านการทำธุรกรรม

slide21

Assets

Liabilities and net worth

Non-financial assets

Produced assets

Non-produced assets

Financial assets

AF

B.90

Liabilities

Net worth

AN

AN.1

AN.2

AF

3.3.2 บัญชีปรับค่า : Revaluation account

แสดงรายการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาของสินทรัพย์และหนี้สิน บัญชีปรับค่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 บัญชีย่อยคือ

Neutral holding gains account และ Real holding gains account

4. งบดุล : Balance Sheet

4.1 งบดุล ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชี : Opening Balance Sheet

แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งความมั่งคั่งของภาคสถาบันต่าง ๆ ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชี

slide22

4.2 การเปลี่ยนแปลงของงบดุลในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี : Changes in Balance Sheet

Assets

Liabilities and net worth

Total changes in assets

Non-financial assets

Produced assets

Non-produced assets

Financial assets

AF

B.10

B.10.1

B.10.2

B.10.3

Total changes in liabilities

Liabilities

Changes in net worth, total

Changes in net worth due to saving and

capital transfer

Changes in net worth due to other

changes in volume of assets

Changes in net worth due to nominal

holding gain/losses

AN

AN.1

AN.2

AF

แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งความมั่งคั่งของภาคสถาบันต่าง ๆ ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ

slide23

4.3 งบดุล ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี : Closing Balance Sheet

Assets

Non-financial assets

Produced assets

Non-produced assets

Financial assets

AF

B.90

AN

AN.1

AN.2

AF

Liabilities and net worth

Liabilities

Net worth

แสดงถึงทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งความมั่งคั่งของภาคสถาบันต่าง ๆ ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี

slide24

ผลการศึกษาเบื้องต้น (ข้อมูลปี 2548)

Production

output 14,765

intermediate consumption -8,456

value added 7,088

exports 5,230

imports 5,324

Good

and

services

(-4)+0+(-334) primary incomes

taxes less subsidies on products

- 779

External

transactions

0 current taxes on income, etc.

Distribution and

use of income

121 social contributions and

benefits, other current

transfers

final consumption exp./

actual final consumption 5,091

0 adj. for the change in net

equity of household on

pension funds

consumption of fixed capital

927

changes in inventories 179

Capital transfers 0

Accumulation

Acquisitions less disposals of non-produced

Non-financial assets 0

Transactions in financial instruments 2,231-2,348

gross fixed capital formation 2,053

net lending 343 - 460

acquisitions less disposals

of valuables 35

slide25

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

 • Production Account

ผลผลิตรวมของประเทศในปี 2548 มีมูลค่าการผลิตรวม 14,765,053 ล้านบาท

หักเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตขั้นกลาง 8,456,169 ล้านบาท

บวกภาษีหักเงินอุดหนุน 779,258 ล้านบาท

ที่เหลือเป็นมูลค่าเพิ่มเบื้องต้น7,088,142 ล้านบาท

หักค่าเสื่อมราคาของการใช้ทุน

ที่เหลือเป็นมูลค่าเพิ่มสุทธิ 6,160,757 ล้านบาท

National Accounts Office

slide26

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

2. Distribution and use of Income account

2.1 Primary Distribution of Income Account

Generation of Income Account

แสดงให้เห็นองค์ประกอบของมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการผลิต

โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนแรงงาน จ่าย 2,077,323 ล้านบาท

ภาษีการผลิตและภาษีอากรขาเข้าที่จ่ายให้แก่รัฐบาล

หักด้วยเงินอุดหนุนการผลิตรับจากรัฐบาล รวม 813,269 ล้านบาท

ที่เหลือคือส่วนกำไรและอื่นๆ สุทธิ 3,270,165 ล้านบาท

National Accounts Office

slide27

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

Allocation of Primary Income Account

แสดงการจัดสรรรายได้ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีส่วนร่วมในการผลิตทั้งทางตรงและโดยอ้อม

แบ่งเป็นค่าตอบแทนแรงงานรับ 2,125,033 ล้านบาท

ภาษีการผลิตจากการผลิตและภาษีอากรขาเข้าที่รัฐบาลได้รับ

หักด้วยเงินอุดหนุนจ่ายให้แก่ภาคการผลิต 813,269 ล้านบาท

รายได้จากทรัพย์สินสุทธิ 217,016 ล้านบาท

ที่เหลือคือรายได้ขั้นปฐมสุทธิ (Net primary income) 6,425,483 ล้านบาท

National Accounts Office

slide28

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

2.2 Secondary Distribution of Income Account

ประกอบด้วย

ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากรายได้ ภาษีจากการถือครองทรัพย์สิน และภาษีอื่น ๆ รวม 479,458 ล้านบาท

เงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างจ่ายให้แก่กองทุนเกี่ยวกับการประกันสังคม 284,575 ล้านบาท

ผลประโยชน์ทางสังคมที่มิใช่การให้ที่อยู่ในรูปสิ่งของหรือบริการ 144,615 ล้านบาท

และเงินโอนอื่น ๆ 399,209 ล้านบาท

ส่วนที่เหลือคือรายได้ที่สามารถพึงจับจ่ายใช้สอยได้สุทธิ 6,425,483 ล้านบาท

National Accounts Office

slide29

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

2.3 Redistribution of Income in Kind Account

แสดงมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหากำไรให้บริการครัวเรือนจัดหาให้ครัวเรือนโดยไม่คิดมูลค่า เช่น การให้บริการทางการแพทย์ บริการแจกอาหาร เครื่องนุ่มห่ม กรณีน้ำท่วม เป็นต้น รวม 583,207 ล้านบาท

คงเหลือเป็นรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยที่ได้หักมูลค่าการโอนที่เป็นสิ่งของแล้ว6,425,483 ล้านบาท

National Accounts Office

slide30

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

2.4 Use of Income Account

Use of disposable income

แสดงการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ครัวเรือน 4,631,861 ล้านบาท

และการใช้จ่ายเพื่อการบริหารและบริการสาธารณะของรัฐบาลรวม 458,853 ล้านบาท

คงเหลือเป็นเงินออมสุทธิ (Saving) 1,334,769 ล้านบาท

National Accounts Office

slide31

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

Use of adjusted disposable income

แสดงการบริโภคที่แท้จริงของครัวเรือนและเงินออมสุทธิ (Saving) 1,334,769 ล้านบาท

National Accounts Office

slide32

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

3. Accumulation Account

Capital Account

แสดงให้เห็นการสะสมทุนถาวรเพื่อใช้ในการผลิต 2,053,097 ล้านบาท

ส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ 178,592 ล้านบาท

หักค่าเสื่อมราคา 927,385 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับความมั่งคั่งสุทธิที่เกิดจากการออม และเงินโอนเพื่อการลงทุนสุทธิแล้ว คงเหลือเป็นการให้ยืมสุทธิ 65,042 ล้านบาท

National Accounts Office

slide33

National Accounts of Thailand in 2005 (summary)

Financial Account

แสดงธุรกรรมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและความมั่งคั่งสุทธิทางการเงินในรูปเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ

National Accounts Office

slide34

ปัญหาและอุปสรรค

 • แนวคิด (Concept) และวิธีการคำนวณ ตาม 1993 SNA
 • หลายรายการดำเนินการได้ยาก เช่น การคำนวณหาการ
 • เปลี่ยนแปลงมูลค่าการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ในรอบ
 • บัญชี และสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น
 • ขาดรายละเอียดข้อมูลแยกรายสถาบัน

National Accounts Office

slide35

ข้อเสนอแนะ

 • ควรจัดประชุม สัมมนาเพื่อชี้แจงแนวคิดตามระบบใหม่ต่อสาธารณะ
 • เป็นระยะๆ
 • ประสานแหล่งผลิตข้อมูลให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้
 • ปรับเปลี่ยนระบบการรายงาน และกฎระเบียบการรายงานข้อมูลงบ
 • การเงินของธุรกิจต่างๆ
 • รวบรวมและรายงานข้อมูลที่ไม่เคยมีการจัดเก็บแต่มีความสำคัญ
 • ควรจัดทำบัญชีเบื้องต้นตามสถานภาพของข้อมูลที่มี
 • เร่งจัดทำบัญชีต่างๆ ให้ได้อย่างน้อยในระดับ Minimum Requirement
 • (1993 SNA) โดยเร็วที่สุด

National Accounts Office

slide36

ขอบคุณ

National Accounts Office