การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA - PowerPoint PPT Presentation

emily
1993 sna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA PowerPoint Presentation
Download Presentation
การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA

play fullscreen
1 / 36
Download Presentation
การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA
511 Views
Download Presentation

การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การปรับปรุงบัญชีประชาชาติของประเทศไทยให้เข้าสู่มาตรฐาน 1993 SNA สำนักบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 7 กันยายน 2550

 2. องค์ประกอบการนำเสนอ • ความหมายและองค์ประกอบของบัญชีประชาชาติ • การพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติสากล • 1993 SNA: รูปแบบการนำเสนอและโครงสร้างบัญชี • ผลการศึกษาเบื้องต้น • ปัญหาและอุปสรรค • ข้อเสนอแนะ National Accounts Office

 3. ระบบบัญชีประชาชาติ การบันทึกกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศที่ไหลเวียนในหนึ่งรอบระยะเวลาที่กำหนดระหว่างหน่วยเศรษฐกิจต่างๆในระดับมหภาคในรูปมูลค่าเงิน ประกอบด้วย • การผลิตสินค้าและบริการ • การเกิดขึ้นหรือได้มาของรายได้ • การใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการของครัวเรือนและรัฐบาล • การใช้จ่ายลงทุน • ธุรกรรมเศรษฐกิจระหว่างภาคเศรษฐกิจในประเทศและ ต่างประเทศ National Accounts Office

 4. OPENING STOCK OF RESOURCES Human Human Produced Produced Natural Natural Financial Financial PRODUCTION Income Goods & Services Residuals DISTRIBUTION & USE Intermediate consumption Accumulation Exports Final Consumption Other changes (volume, price) CHANGE: human CHANGE: produced, natural, financial + CLOSING STOCK OF RESOURCES

 5. 3. บัญชีเศรษฐกิจเงินทุน (Flow of Funds Accounts : F/F) ระบบบัญชีประชาชาติมี 5 บัญชีหลัก แสดงภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างการออม และการลงทุนกับกิจกรรมทางด้านการเงินของภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยแสดงแหล่งที่มาการใช้เงินทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ 4. บัญชีดุลการชำระเงิน (Balance of Payment) 1.บัญชีรายได้ประชาชาติ (National Income Accounts) แสดงค่าของการประกอบธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาหนึ่ง จัดทำ 3 ด้าน คือ ด้านการผลิต ด้านการใช้จ่าย และด้านรายได้ แสดงภาพรวมของการค้า การบริการ การบริจาค และการไหลเวียนของทุนระหว่างประเทศ ทั้งในรูปของการลงทุนโดยตรง การกู้ยืม การชำระคืน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของทุนสำรองระหว่างประเทศ 5. งบดุลแห่งชาติ (National Balance Sheet หรือ National Wealth) 2. ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต(Input-Output Table: I/O) แสดงทรัพย์สิน และหนี้สิน หรือฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ณ วันใดวันหนึ่งของปี แสดงธุรกรรมระหว่างอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างการผลิตที่เป็นปัจจัยการผลิตขั้นต้น มูลค่าเพิ่ม และการใช้จ่ายทรัพยากรในรูปการบริโภค การลงทุน การนำเข้า และการส่งออก

 6. การพัฒนาบัญชีประชาชาติสากลการพัฒนาบัญชีประชาชาติสากล • 1953 SNA • 1968 SNA • 1993 SNA National Accounts Office

 7. สาระหลักของการปรับปรุงสาระหลักของการปรับปรุง 1953 SNA 1968 SNA 1993 SNA • แสดงการไหลเวียนของ • สินค้าระหว่างอุตสาหกรรม • ปรับปรุงให้ทันสมัย • แสดงการไหลเวียน • การผลิต การบริโภค • การสะสมทุน และ • ธุรกรรมระหว่าง • ประเทศ • ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ • แสดงองค์ประกอบครบ • ถ้วนของการไหลเวียน • สอดคล้อง (Harmonizing) กับมาตรฐานทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอื่นๆ • แสดงการไหลเวียน • ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง • แสดงทั้งค่าของกระแส • (Flow) และสต็อก (Stock) • วางเค้าโครงบัญชีงบดุล • เข้าสู่กรอบของ SNA National Accounts Office

 8. 1953 SNA Y = C + I + G + ( X-M ) 1953 SNA • ด้านการผลิต (GDP) • คำนวณ 3 Approach • ด้านการใช้จ่าย (GDE) • 6 Accounts หลัก • ด้านรายได้ (NI) • Domestic Product • National Income • Domestic Capital Formation • Household & Private Non- • Profit Institutions • General Government • The Rest of the World • Account National Accounts Office

 9. 1968 SNA 1968 SNA Input-output Table Flow of Funds • คำนวณ 3 Approach Balance Sheet • 4 Accounts หลัก Balance of Payment • Domestic Product Account • Income and Outlay Account • Accumulation Account • The Rest of the World • Account National Accounts Office

 10. ส่วนที่ปรับปรุงใน 1993 SNA • ขยายขอบเขตของสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ (Asset Boundary) • มีการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ • ขยายขอบเขตการผลิต • ปรับปรุงขอบเขตและการจำแนกหมวดหมู่การใช้จ่าย • ปรับปรุงวิธีการวัดค่าและปริมาณ • จัดทำบัญชีสถาบัน • ธุรกรรมกับต่างประเทศสอดคล้องกับ Balance of Payment • Manual, 5 th edition (BPM5) National Accounts Office

 11. รูปแบบการนำเสนอ • ให้จัดทำตารางอุปสงค์-อุปทาน (Supply and Use Table) • แยกหน่วยเศรษฐกิจเป็น 5 สถาบัน • รูปแบบบัญชี มีบัญชีหลัก 4 บัญชี • ปรับปรุงการจัดกลุ่มประเภทสินค้าและบริการ (Classification) ใน • มิติต่างๆ เพิ่มขึ้นกว่าเดิม และในแต่ละมิติสามารถเชื่อมโยงกัน National Accounts Office

 12. โครงสร้างของระบบ 1993 SNA 1993 SNA • สถาบันธุรกิจที่มิใช่การเงิน(NFC) • สถาบันการเงิน (FC) • แบ่งหน่วยผลิต • เป็น 5 สถาบัน • สถาบันรัฐบาล (GG) • 4 Accounts หลัก • สถาบันครัวเรือน (HH) • องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ • ให้บริการครัวเรือน (NPISH) • Production Account • Distribution and Use of • Income Account • Accumulation Account • Balance Sheet National Accounts Office

 13. (Production) (Distribution of income) (Use of income) Redistribution of Income in kind Secondary Distribution of Income Primary Distribution of income Use of Adjust Disposable Income account Name of account Production Account Generation of Income Account Allocation of Primary Income Account Secondary Distribution Of Income Account Redistribution of Income in kind Account Use of Disposable Income Account Matter represented Production process Allocation of income generated as a result of participation in production processes or by ownership of assets that may be needed for purposes of production Redistribution through current transfer excluding transfers in kind Redistribution through transfer in kind Use for final consumption and savings Output Compensations for employees, payable Current taxes on income, wealth, etc. Actual final consumption Item description Property income (interests, dividends, rent, etc.) ช Social transfer in kind ( Social contributions and benefits Intermediate Input Taxes on production and imports, payable Changes in pension reserves in pension funds Other current transfers (non-life insurance, etc.) Other current transfers (non-life insurance, etc.) Consumption of fixed capital (less) Subsidies , receivable Balance items Operating surplus and mixed income Balance of primary incomes Disposable income Adjusted disposable income Saving To Capital Finance Account Value added Final consumption expenditure Actual final consumption Note: As for balance items, “Total” means before deduction of “consumption of fixed capital”. “Net total” means after deduction.

 14. O. บัญชีสินค้าและบริการ : Goods and service Account Output Imports of goods and services Taxes on products Subsidies on products (-) P.1 P.7 D.21 D.31 Intermediate consumption Final consumption expenditure/actual final consumption Gross capital formation Exports of goods and services P.2 P.3/P.4 P.5 P.6 แสดงถึงความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานในระบบเศรษฐกิจ 1. บัญชีการผลิต : Production Account P.2 B.1g K.1 B.1n Intermediate consumption Value added, gross Consumption of fixed capital Value added, net Output P.1 บันทึกกิจกรรมการผลิตของสินค้าและบริการที่มีในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 15. 2. บัญชีแสดงการกระจายรายได้และการใช้รายได้ : Distribution and use of Income account 2.1 บัญชีการกระจายรายได้ปฐมภูมิ : Primary Distribution of Income Account 2.1.1 บัญชีแหล่งที่มารายได้ : Generation of Income Account Compensation of employees Taxes on production and imports Subsidies (-) Operating surplus/mixed income D.1 D.2 D.3 B.2/B.3 B.1 Value added แสดงถึงองค์ประกอบมูลค่าเพิ่มที่เกิดจากการผลิต 2.1.2 บัญชีการจัดสรรรายได้ปฐมภูมิ : Allocation of Primary Income Account B.2/B.3 D.1 D.2 D.3 D.4 Operating surplus/mixed income Compensation of employees Taxes on production and imports Subsidies (-) Property income D.4 B.5 Property income Balance of primary income แสดงให้เห็นการจัดสรรรายได้ให้แก่ผู้มีส่วนร่วมในการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อม

 16. Uses Resources Current taxes on income, wealth, etc. Social contributions Social benefits other than social transfers in kind Other current transfers Disposable income B.5 D.5 D.61 D.62 D.7 Balance of primary income Current taxes on income, wealth, etc. Social contributions Social benefits other than social transfers in kind Other current transfers D.5 D.61 D.62 D.7 B.6 Uses Social transfers in kind Adjusted disposable income B.6 B.63 Disposable income Social transfers in kind D.63 B.7 2.2 บัญชีการกระจายรายได้ทุติยภูมิ : Secondary Distribution of Income Account แสดงถึงการได้มาของรายได้ทั้งหมด ทั้งที่เกิดจากกระบวนการผลิต และการโอน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2.3 บัญชีการกระจายรายได้ที่เป็นสิ่งของ : Redistribution of Income in Kind Account Resources แสดงมูลค่าสินค้า และบริการเพื่อสวัสดิการสังคมที่รัฐหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรให้แก่ภาคครัวเรือน

 17. Uses Uses Resources Resources Final consumption expenditure Adjustment for the change in net equity of households on pension funds Saving Actual final consumption Adjustment for the change in net equity of households on pension funds Saving B.6 D.8 B.7 D.8 Adjusted disposable income Adjustment for the change in net equity of households on pension funds Disposable income Adjustment for the change in net equity of households on pension funds P.3 D.8 B.8 P.4 D.8 B.8 2.4 บัญชีการใช้รายได้ : Use of Income Account 2.4.1 บัญชีการใช้จ่ายจากรายได้พึงจับจ่ายใช้สอย : Use of disposable income แสดงถึงรายได้ การใช้จ่ายเพื่อการบริหาร บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของครัวเรือน และเงินออมเพื่อใช้ในการลงทุน 2.4.2 บัญชีการใช้จ่ายรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยที่ปรับด้วยมูลค่าการโอนเป็นสิ่งของแล้ว : Use of adjusted disposable income แสดงถึงรายได้สุทธิของสถาบันต่างๆที่นำมาใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค บริโภคที่แท้จริง และเงินออม

 18. Change in assets Change in liabilities and net worth B.8 D.9 D.9 10.1 Saving, net Capital transfers, receivable (+) Capital transfers, payable (-) Change in net worth due to saving and capital transfers Gross fixed capital formation Consumption of fixed capital (-) Change in inventories Acquisition less disposals of values Acquisition less disposals of non-produced non-financial assets Net lending (+)/net borrowing (-) P.51 K.1 P.52 P.53 K.2 B.9 3. บัญชีสะสมทุน : Accumulation Account 3.1 บัญชีทุน : Capital Account แสดงการเปลี่ยนแปลงของความมั่งคั่งสุทธิ เนื่องจากการออมและการโอนทุน มูลค่าการสะสมทุน ตลอดจนการให้ยืม และการกู้ยืม

 19. Change in assets Change in liabilities and net worth F F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 F.9 Net incurrence of liabilities Currency and deposits Securities other than shares Loans Share and other equity Insurance technical reserves Other accounts payable Net lending (+)/net borrowing (-) F F.1 F.2 F.3 F.4 F.5 F.6 F.7 Net acquisition of financial assets Monetary gold and SDRs Currency and deposits Securities other than shares Loans Share and other equity Insurance technical reserves Other accounts receivable 3.2 บัญชีการเงิน : Financial Account บันทึกการได้มาและการใช้ไปของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และการให้ยืมหรือการกู้ยืม ระหว่างสถาบันต่างๆ ซึ่งจะต้องมีมูลค่าเท่ากับบัญชีทุน

 20. 3.3 บัญชีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน : Other Changes in Assets Account 3.3.1 บัญชีแสดงการเปลี่ยนแปลงในปริมาณของสินทรัพย์ : Other Changes in Volume of Assets Account Change in assets Change in liabilities and net worth AN AN.1 K.4 K.7 K.8 K.9 K.12 AN.2 K.3 K.5 K.6 K.7 K.8 K.9 K.12 AF K.7 K.8 K.10 K.12 Non-financial assets Produced assets Economic appearance of produced assets Catastrophic losses Uncompensated seizures Other volume changes in non-financial assets n.e.c. Changes in classifications and structure Non-produced assets Economic appearance of non-produced assets Natural growth of non-cultivated biological resources Economic disappearance of non-produced assets Catastrophic losses Uncompensated seizures Other volume changes in non-financial assets n.e.c. Changes in classifications and structure Financial assets Catastrophic losses Uncompensated seizures Other volume changes in financial assets and liabilities n.e.c. Changes in classifications and structure AF K.7 K.8 K.10 K.12 B.10.2 Liabilities Catastrophic losses Uncompensated seizures Other volume changes in financial assets and liabilities n.e.c. Changes in classifications and structure Change in net worth due to other changes in volume of assets แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสินทรัพย์และหนี้สิน ที่ไม่ได้ผ่านการทำธุรกรรม

 21. Assets Liabilities and net worth Non-financial assets Produced assets Non-produced assets Financial assets AF B.90 Liabilities Net worth AN AN.1 AN.2 AF 3.3.2 บัญชีปรับค่า : Revaluation account แสดงรายการเปลี่ยนแปลงในด้านราคาของสินทรัพย์และหนี้สิน บัญชีปรับค่าสามารถแบ่งได้เป็น 2 บัญชีย่อยคือ Neutral holding gains account และ Real holding gains account 4. งบดุล : Balance Sheet 4.1 งบดุล ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชี : Opening Balance Sheet แสดงถึงสินทรัพย์และหนี้สิน รวมทั้งความมั่งคั่งของภาคสถาบันต่าง ๆ ณ วันเริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชี

 22. 4.2 การเปลี่ยนแปลงของงบดุลในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี : Changes in Balance Sheet Assets Liabilities and net worth Total changes in assets Non-financial assets Produced assets Non-produced assets Financial assets AF B.10 B.10.1 B.10.2 B.10.3 Total changes in liabilities Liabilities Changes in net worth, total Changes in net worth due to saving and capital transfer Changes in net worth due to other changes in volume of assets Changes in net worth due to nominal holding gain/losses AN AN.1 AN.2 AF แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งความมั่งคั่งของภาคสถาบันต่าง ๆ ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ

 23. 4.3 งบดุล ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี : Closing Balance Sheet Assets Non-financial assets Produced assets Non-produced assets Financial assets AF B.90 AN AN.1 AN.2 AF Liabilities and net worth Liabilities Net worth แสดงถึงทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งความมั่งคั่งของภาคสถาบันต่าง ๆ ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชี

 24. ผลการศึกษาเบื้องต้น (ข้อมูลปี 2548) Production output 14,765 intermediate consumption -8,456 value added 7,088 exports 5,230 imports 5,324 Good and services (-4)+0+(-334) primary incomes taxes less subsidies on products - 779 External transactions 0 current taxes on income, etc. Distribution and use of income 121 social contributions and benefits, other current transfers final consumption exp./ actual final consumption 5,091 0 adj. for the change in net equity of household on pension funds consumption of fixed capital 927 changes in inventories 179 Capital transfers 0 Accumulation Acquisitions less disposals of non-produced Non-financial assets 0 Transactions in financial instruments 2,231-2,348 gross fixed capital formation 2,053 net lending 343 - 460 acquisitions less disposals of valuables 35

 25. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) • Production Account ผลผลิตรวมของประเทศในปี 2548 มีมูลค่าการผลิตรวม 14,765,053 ล้านบาท หักเป็นค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตขั้นกลาง 8,456,169 ล้านบาท บวกภาษีหักเงินอุดหนุน 779,258 ล้านบาท ที่เหลือเป็นมูลค่าเพิ่มเบื้องต้น7,088,142 ล้านบาท หักค่าเสื่อมราคาของการใช้ทุน ที่เหลือเป็นมูลค่าเพิ่มสุทธิ 6,160,757 ล้านบาท National Accounts Office

 26. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) 2. Distribution and use of Income account 2.1 Primary Distribution of Income Account Generation of Income Account แสดงให้เห็นองค์ประกอบของมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากการผลิต โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนแรงงาน จ่าย 2,077,323 ล้านบาท ภาษีการผลิตและภาษีอากรขาเข้าที่จ่ายให้แก่รัฐบาล หักด้วยเงินอุดหนุนการผลิตรับจากรัฐบาล รวม 813,269 ล้านบาท ที่เหลือคือส่วนกำไรและอื่นๆ สุทธิ 3,270,165 ล้านบาท National Accounts Office

 27. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) Allocation of Primary Income Account แสดงการจัดสรรรายได้ให้แก่เจ้าของปัจจัยการผลิตที่มีส่วนร่วมในการผลิตทั้งทางตรงและโดยอ้อม แบ่งเป็นค่าตอบแทนแรงงานรับ 2,125,033 ล้านบาท ภาษีการผลิตจากการผลิตและภาษีอากรขาเข้าที่รัฐบาลได้รับ หักด้วยเงินอุดหนุนจ่ายให้แก่ภาคการผลิต 813,269 ล้านบาท รายได้จากทรัพย์สินสุทธิ 217,016 ล้านบาท ที่เหลือคือรายได้ขั้นปฐมสุทธิ (Net primary income) 6,425,483 ล้านบาท National Accounts Office

 28. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) 2.2 Secondary Distribution of Income Account ประกอบด้วย ภาษีที่รัฐบาลเก็บจากรายได้ ภาษีจากการถือครองทรัพย์สิน และภาษีอื่น ๆ รวม 479,458 ล้านบาท เงินสมทบที่นายจ้างและลูกจ้างจ่ายให้แก่กองทุนเกี่ยวกับการประกันสังคม 284,575 ล้านบาท ผลประโยชน์ทางสังคมที่มิใช่การให้ที่อยู่ในรูปสิ่งของหรือบริการ 144,615 ล้านบาท และเงินโอนอื่น ๆ 399,209 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือรายได้ที่สามารถพึงจับจ่ายใช้สอยได้สุทธิ 6,425,483 ล้านบาท National Accounts Office

 29. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) 2.3 Redistribution of Income in Kind Account แสดงมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลและองค์กรไม่แสวงหากำไรให้บริการครัวเรือนจัดหาให้ครัวเรือนโดยไม่คิดมูลค่า เช่น การให้บริการทางการแพทย์ บริการแจกอาหาร เครื่องนุ่มห่ม กรณีน้ำท่วม เป็นต้น รวม 583,207 ล้านบาท คงเหลือเป็นรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยที่ได้หักมูลค่าการโอนที่เป็นสิ่งของแล้ว6,425,483 ล้านบาท National Accounts Office

 30. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) 2.4 Use of Income Account Use of disposable income แสดงการใช้จ่ายเพื่อประโยชน์แก่ครัวเรือน 4,631,861 ล้านบาท และการใช้จ่ายเพื่อการบริหารและบริการสาธารณะของรัฐบาลรวม 458,853 ล้านบาท คงเหลือเป็นเงินออมสุทธิ (Saving) 1,334,769 ล้านบาท National Accounts Office

 31. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) Use of adjusted disposable income แสดงการบริโภคที่แท้จริงของครัวเรือนและเงินออมสุทธิ (Saving) 1,334,769 ล้านบาท National Accounts Office

 32. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) 3. Accumulation Account Capital Account แสดงให้เห็นการสะสมทุนถาวรเพื่อใช้ในการผลิต 2,053,097 ล้านบาท ส่วนเปลี่ยนสินค้าคงเหลือ 178,592 ล้านบาท หักค่าเสื่อมราคา 927,385 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับความมั่งคั่งสุทธิที่เกิดจากการออม และเงินโอนเพื่อการลงทุนสุทธิแล้ว คงเหลือเป็นการให้ยืมสุทธิ 65,042 ล้านบาท National Accounts Office

 33. National Accounts of Thailand in 2005 (summary) Financial Account แสดงธุรกรรมการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สินและความมั่งคั่งสุทธิทางการเงินในรูปเครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ National Accounts Office

 34. ปัญหาและอุปสรรค • แนวคิด (Concept) และวิธีการคำนวณ ตาม 1993 SNA • หลายรายการดำเนินการได้ยาก เช่น การคำนวณหาการ • เปลี่ยนแปลงมูลค่าการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์ในรอบ • บัญชี และสินค้าผิดกฎหมาย เป็นต้น • ขาดรายละเอียดข้อมูลแยกรายสถาบัน National Accounts Office

 35. ข้อเสนอแนะ • ควรจัดประชุม สัมมนาเพื่อชี้แจงแนวคิดตามระบบใหม่ต่อสาธารณะ • เป็นระยะๆ • ประสานแหล่งผลิตข้อมูลให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมให้ • ปรับเปลี่ยนระบบการรายงาน และกฎระเบียบการรายงานข้อมูลงบ • การเงินของธุรกิจต่างๆ • รวบรวมและรายงานข้อมูลที่ไม่เคยมีการจัดเก็บแต่มีความสำคัญ • ควรจัดทำบัญชีเบื้องต้นตามสถานภาพของข้อมูลที่มี • เร่งจัดทำบัญชีต่างๆ ให้ได้อย่างน้อยในระดับ Minimum Requirement • (1993 SNA) โดยเร็วที่สุด National Accounts Office

 36. ขอบคุณ National Accounts Office