habilitacja po nowemu n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Habilitacja po nowemu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Habilitacja po nowemu - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Habilitacja po nowemu. Inicjatywa zainteresowanego!!!. I krok zainteresowanego!!!. Wniosek z dnia 2012.01.09 o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie: Nauki o Ziemi w dyscyplinie: Geofizyka 1. Imię i Nazwisko: XXX DXXXariusz Malczewski

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Habilitacja po nowemu' - emilie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
habilitacja po nowemu

Habilitacja po nowemu

Inicjatywa zainteresowanego!!!

slide2

I krok zainteresowanego!!!

Wniosek

z dnia 2012.01.09

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

w dziedzinie: Nauki o Ziemi w dyscyplinie: Geofizyka

1. Imię i Nazwisko: XXX DXXXariusz Malczewski

2. Stopień doktora/ kwalifikacje I stopnia: doktor nauk fizycznych

3. Wskazanie jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego:

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa

4. Wnoszę o głosowanie komisji postępowania habilitacyjnego w trybie tajnym 1).

1 )

5. Przyjmuję do wiadomości, iż wniosek wraz z autoreferatem zostanie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……………………………………………

podpis Wnioskodawcy

Załączniki:

1. Odpis dyplomu doktorskiego

2. Autoreferat z opisem osiągnięcia naukowego (w języku polskim)

3. Autoreferat /Curriculum Vitae/ z opisem osiągnięcia naukowego (w języku angielskim)

4. Wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku polskim)

5. Wykaz opublikowanych prac naukowych (w języku angielskim)

6. Informacje dodatkowe o osiągnięciach dydaktycznych i współpracy z innymi ośrodkami naukowymi

7. Oświadczenia autora i współautorów osiągnięcia naukowego

8. Cykl dziewięciu monotematycznych publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe

Uwaga: można wskazać własną jednostkę naukową !!!

autoreferat
Autoreferat

Rozwój kariery akademickiej

Urodziłem się 8 września 1962 r. w Sosnowcu. Naukę w szkole podstawowej rozpocząłem w Bielsku Białej, gdzie mieszkałem do roku 1972.

W roku 1982 rozpocząłem studia na Wydziale Mat-Fiz-Chem. Uniwersytetu Śląskiego na kierunku fizyka.

W 1987 obroniłem pracę magisterską ”Badanie warunków ..... tworzenia pozytów w fazie skondensowanej przy pomocy spektrometru 0-stopniowego” i uzyskałem tytuł magistra fizyki o specjalności: doświadczalna i zastosowania fizyki. Praca została wykonana w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki UŚ pod kierunkiem YYYYYdr Wojciecha Osoby.

W 1994 zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań Instytutu Fizyki Uniwersytetu etc., etc.

opis osi gni cia w autoreferacie
Opis osiągnięcia w autoreferacie

Poniższa lista wskazuje publikacje składające się na osiągnięcie naukowe:

(1) D. Malczewski

"Metamict state. Implication for stabilization and immobilization of nuclear high-level waste (HLW)"

Publications of the Institute of Geophysics Polish Academy of Sciences (2002) Monographic Volume M-24 (340); 397- 404.

(2) D. Malczewski, J. Janeczek

"Activation energy of annealed metamict gadolinite from 57Fe Mössbauer Spectroscopy"

Physics and Chemistry of Minerals (2002) 29; 226 – 232.

(3) D. Malczewski

"Structural analysis of radiation damage in Precambrian gadolinite from Ytterby by 57Fe Mössbauer spectroscopy, transmission electron microscopy and X-ray diffraction"

Materials Science and Engineering A (2004) 375-377; 1259-1262.

(4) D. Malczewski, JE. Frąckowiak, EV. Galuskin

"57Fe Mössbauer spectroscopy and X-ray diffraction study of some complex metamict minerals"

Hyperfine Interactions (2005) 166; 529-536.

(5) D. Malczewski, JE. Frąckowiak, EV. Galuskin

"57Fe Mössbauer spectroscopy of annealed

Etc.

Etc.

pierwszy krok ck
Pierwszy krok CK

Centralna Komisja informuje wskazaną we wniosku habilitanta (§ 12 ust. 1 Rozporządzenia) radę uprawnionej jednostki (wydziału lub instytutu) o wszczęciu procedury powołania komisji habilitacyjnej i wnosi o wyznaczenie przez radę trzech członków komisji (zgodnie z art. 18a ust. 5 pkt 2 Ustawy).

drugi krok dziekan i rada
Drugi krok: dziekan i rada
 • Dziekan (przewodniczący rady):
 • Kieruje do rady sprawę przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego , o podjęciu się którego rada decyduje w drodze uchwały podejmowanej w trybie art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy. O wyniku głosowania rada informuje Centralną Komisję. W razie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez radę jednostki wskazanej we wniosku przez kandydata, Centralna Komisja wyznacza inną jednostkę organizacyjną, która przeprowadza postępowanie, bez możliwości odmowy, zgodnie z art. 18a pkt 3 Ustawy.
 • Zakładamy, że decyzja rady jest pozytywna
drugi krok rady mo e by to samo posiedzenie
Drugi krok rady (może być to samo posiedzenie)
 • Rada wyznacza trzech członków komisji (habilitacyjnej )w drodze uchwały
 • Pełnią oni następujące role:
 • Sekretarza komisji – wyznaczony przez radę
 • Recenzenta
 • Członka komisji
 • Nie jest zabronione ich członkowstwo w radzie
drugi krok ck
Drugi krok CK
 • Centralna Komisja wyznacza, zgodnie z art. 18a ust. 5 pkt 1 Ustawy, pozostałych członków komisji habilitacyjnej i powołuje pełny skład komisji – przekazując komisji habilitacyjnej uzyskane od habilitanta dokumenty za pośrednictwem dziekana (przewodniczącego rady).
 • Pozostali członkowie to:
 • Przewodniczący komisji
 • Dwu recenzentów
 • Jeden członek
 • Łącznie komisja liczy 7 osób, w tym trzech recenzentów
wa ne
Ważne!!!

Habilitant we wniosku przekazanym Centralnej Komisji wskazuje tę część jego dorobku naukowego lub artystycznego (powstałą po uzyskaniu stopnia doktora), która jako osiągnięcie naukowe lub artystyczne odpowiada treści art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy i stanowi podstawę ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jeżeli takim osiągnięciem jest „jednotematyczny cykl publikacji”, to opatruje go tytułem (tak jak posiada swój tytuł monografia wskazana jako „osiągnięcie naukowe” w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1 Ustawy). Komisja habilitacyjna (w imieniu której działa przewodniczący lub sekretarz), za pośrednictwem dziekana (przewodniczącego rady), ma prawo zażądać od habilitanta przedstawienia we wskazanym terminie prac składających się na „osiągnięcie” lub „osiągnięcia naukowe lub artystyczne”, o których mowa w art. 16 ust. 2 Ustawy.

jak to jest sformu owane
Jak to jest sformułowane?

1. Do postępowania habilitacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która posiada

stopień doktora oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu

stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład autora w rozwój określonej

dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

2. Osiągnięcie, o którym mowa w ust. 1, może stanowić:

1) dzieło opublikowane w całości lub w zasadniczej części, albo jednotematyczny

cykl publikacji;

2) zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne

lub artystyczne;

3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest

indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora

habilitowanego.

3. Obowiązek publikacji nie dotyczy osiągnięć, których przedmiot jest objęty

liczba kopii
Liczba kopii:

Prace powinny być dostarczone w niezbędnej (wskazanej w piśmie przewodniczącego lub sekretarza komisji habilitacyjnej) liczbie kopii.

Jeżeli habilitant nie przedstawi żądanych prac w wyznaczonym terminie, przewodniczący lub z jego upoważnienia sekretarz komisji zawiadamia habilitanta o zawieszeniu postępowania na czas do spełnienia żądania.

istota recenzji
Istota recenzji

Recenzenci powinni być poinformowani, iż sporządzona przez nich recenzja powinna obejmować, w odrębnych, wyraźnie zaznaczonych częściach (zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy), ocenę:

„osiągnięcia naukowego lub artystycznego”, które jest opisane w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy;

„istotnej aktywności naukowej lub artystycznej”;

Oceny osiągnięć o których mowa powyżej, dokonuje się (jak to nakazuje art. 16 ust. 3 Ustawy) stosując kryteria oceny ujęte w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165).

oto kryteria w skr cie
Oto kryteria, w skrócie:

§ 3. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo- badawczych habilitanta obejmują:

.

.

.

4) w obszarze nauk technicznych:

a) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się

w bazie Journal Citation Reports (JCR),

b) autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego,

c) udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe,

d) wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach,

dalsze kryteria
Dalsze kryteria:

§ 4. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo- badawczych habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują:

1) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których mowa w § 3, dla danego obszaru wiedzy;

2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych;

3) sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania;

4) liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS);

5) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS);

6) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich projektach;

7) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo artystyczną;

8) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

i dalej
I dalej:

§ 5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej

habilitanta we wszystkich obszarach wiedzyobejmują:

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub krajowych;

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach organizacyjnych

tych konferencji;

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia;

4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych;

5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków polskich

i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami;

6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism;

7) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych;

8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki;

9) opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji;

10) opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora pomocniczego,

z podaniem tytułów rozpraw doktorskich;

11) staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich;

12) wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, samorządu

terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców;

13) udział w zespołach eksperckich i konkursowych;

14) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych.

jeszcze jedna mo liwo
Jeszcze jedna możliwość:

Komisja habilitacyjna ma również prawo zażądać, za pośrednictwem dziekana (przewodniczącego rady), udostępnienia komisji przez habilitanta rozprawy doktorskiej.

gdzie to si odbywa
Gdzie to się odbywa?

Komisja habilitacyjna działa w siedzibie jednostki prowadzącej dane postępowanie habilitacyjne.

O obradach w formie wideokonferencji (§ 15 ust. 2 Rozporządzenia) lub o przeprowadzeniu rozmowy z habilitantem (art. 18a ust. 10 Ustawy) komisja habilitacyjna decyduje w drodze głosowania. Głosowanie to odbywa się w drodze komunikacji elektronicznej (w szczególności za pomocą poczty elektronicznej).

uchwa y dotycz ce stopnia
Uchwały dotyczące stopnia

Komisja habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji przedkłada

radzie jednostki organizacyjnej uchwałę zawierającą opinię w sprawie nadania

lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, o której mowa w ust. 8,

wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w

tym recenzjami osiągnięć naukowych. Na podstawie tej opinii rada jednostki organizacyjnej, w terminie miesiąca, podejmuje uchwałę o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego

wyniki
Wyniki:

Tekst uchwały, o której mowa w art. 18a ust. 8 i 11 Ustawy, podjętej w składzie wskazanym w § 15 ust. 1 Rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem, oraz recenzje i protokół z posiedzenia komisji i wyniki głosowania przewodniczący komisji przekazuje, za pośrednictwem sekretarza, dziekanowi (przewodniczącemu rady) – w celu podjęcia przez radę uchwały o której mowa w art. 18a ust. 11 Ustawy, podejmowanej w trybie .art. 20 ust. 1 i 2 Ustawy.

Po zakończeniu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego dziekan (przewodniczący rady) przekazuje Centralnej Komisji, w terminie do 30 dni, uchwałę w przedmiocie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym w wersji elektronicznej, uwzględniając oryginalne podpisy na ww. dokumentach.

co je li brak zgody
Co jeśli brak zgody?

Rozbieżność pomiędzy opiniami komisji habilitacyjnej a uchwałami rady jednostki

organizacyjnej, po przeprowadzeniu przez Centralną Komisję postępowania

wyjaśniającego, mogą stanowić przesłankę do działań Centralnej Komisji, o

których mowa w art. 9 ust. 1–3.

Jest to artykuł mówiący o zawieszeniu uprawnień do nadawania stopni naukowych

slide21
Finał:

Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.