DWUJĘZYCZNOŚĆ EDUKACJA KU PRZYSZŁOŚCI - PowerPoint PPT Presentation

emilie
dwuj zyczno edukacja ku przysz o ci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DWUJĘZYCZNOŚĆ EDUKACJA KU PRZYSZŁOŚCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
DWUJĘZYCZNOŚĆ EDUKACJA KU PRZYSZŁOŚCI

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
143 Views
Download Presentation

DWUJĘZYCZNOŚĆ EDUKACJA KU PRZYSZŁOŚCI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. „Nous sommesautantd'hommesque de languesque nous connaissons” Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem J. W. Goethe DWUJĘZYCZNOŚĆ EDUKACJA KU PRZYSZŁOŚCI GIMNAZJUM NR 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zjednoczonej Europy w Lesznie

  2. Dwujęzyczność (bilingwizm) • to umiejętność posługiwania się dwoma różnymi językami jako językami ojczystymi • to nie nauka dwóch języków obcych, tylko nauczanie w dwóch językach: w języku polskim i języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania

  3. W naszej szkole elementy nauczania dwujęzycznego realizowane są w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych: na fizyce z astronomią, matematyce i biologii z ekologią. • To właśnie na nich uczniowie nabywają specjalistyczną terminologią anglojęzyczną. • Język angielski jest nauczany w niewielkich grupach w rozszerzonym wymiarze godzin- co najmniej 6 tygodniowo, z podziałem na grupy.

  4. Stosowane są najnowsze metody nauczania. W tym: • metody aktywizujące (metoda sytuacyjna, inscenizacja, gry dydaktyczne: symulacyjne, decyzyjne), • metody eksponujące (film, sztuka teatralna, pokaz połączony z przeżyciem), • metody programowane z użyciem komputera, • metody praktyczne: pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, ćwiczenia laboratoryjne, metoda projektów. • Ponadto uczniowie mogą korzystać z międzynarodowego księgozbioru liczącego blisko 100 pozycji.

  5. Główne założenia dwujęzyczności w naszym gimnazjum • realizacja programu zatwierdzonego przez MEN • praca z uczniami w oparciu o standardy międzynarodowego programu edukacyjnego International Baccalaureate. • przygotowanie bazy dla klas językowych w szkołach średnich i klasy pre-ibe (klasy wstępnej matury międzynarodowej w II Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie) • kształcenie zintegrowane w systemie dwujęzycznym w języku polskim i angielskim • zajęcia w języku polskim i angielskim stanowią spójny program i uzupełniają się wzajemnie • kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy poprzez stosowanie metod pracy z uczniem • kształtowanie postaw, poszerzanie horyzontów


  6. Cele dwujęzyczności w naszym gimnazjum Zależy nam szczególnie na tym, aby wykształcić w dzieciach: • dwujęzyczność, łączącą w sobie umiejętność pracy w języku polskim i angielskim • otwartość i ciekawość świata, • otwartość na różnorodność kultury, religii • umiejętność współpracy, pracy w grupie • umiejętność i stosowanie samodzielnego i twórczego myślenia • większe szanse rozwoju intelektualnego, • pewność siebie w nawiązywaniu kontaktów, • większe poczucie własnej wartości • a w przyszłości… • dwujęzyczność w dorosłym życiu daje nieporównywalną szansę rozwoju zawodowego na arenie światowej

  7. Jak zostać uczniem klasy dwujęzycznej naszego gimnazjum? Nabór do klas dwujęzycznych jest pozarejonowy. Przy rekrutacji brane są pod uwagę: • oceny ze świadectwa ukończenia klasy V • oceny z I półrocza klasy VI • wyniki Testu Predyspozycji (test bada ucznia w zakresie jego pamięci, sprawdza umiejętność selekcji informacji i stawianie hipotez)

  8. Z życia klas dwujęzycznych • współpraca z Zespołem Szkół Dwujęzycznych w Poznaniu • współpraca międzynarodowa ze szkołą w Turcji • komfortowe warunki nauczania • uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta i regionu

  9. Naszym przesłaniem jest: • umożliwienie uczniom wszechstronnego opanowania języka angielskiego na poziomie znacznie wyższym niż jest to możliwe w tradycyjnym nauczaniu • wykreowanie absolwenta o wszechstronnie wykształconej osobowości, swobodnie porozumiewającego się w języku angielskim, umiejącego wykorzystać swoje umiejętności w dalszej edukacji Serdecznie zapraszamy!