Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu – ĆW 2. Analiza finansowa projektu. Podstawa oceny opłacalności każdego przedsięwzięcia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - emilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Analiza finansowa projektu

Podstawa oceny opłacalności każdego przedsięwzięcia

Bazując wyłącznie na przychodach (zyskach) i kosztach (stratach) podmiotu będącego animatorem projektu (firma, instytucja zarządzająca), określa się opłacalność finansową projektu - prognoza zasobów, dzięki którym zostaną pokryte przyszłe wydatki.

Punkt wyjścia do dokonywania analizy ekonomicznej projektu


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Analiza ekonomiczna

Analiza finansowa

 • ekonomiczna zaktualizowana wartość netto - ENPV,

 • ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu – EIRR (ERR)

 • finansowa zaktualizowana wartość netto - FNPV,

 • finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FIRR (FRR)

Dyskontowe wskaźniki oceny opłacalności:

np. NPV, IRR,


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Etap 1 – Skorygowanie o efekty fiskalne

 • celem etapu jest właściwe uwzględnienie efektów fiskalnych z punktu widzenia gospodarki (społeczeństwa),

 • na potrzeby analizy ekonomicznej należy przyjmować ceny nakładów i produktów przed naliczeniem podatku VAT i innych podatków pośrednich,

 • objęte analizą ekonomiczną ceny czynników nakładczych powinny obejmować podatki bezpośrednie

  • z punktu widzenia projektu podatek dochodowy jest odpływem i zmniejsza jego opłacalność,

  • z punktu widzenia gospodarki nie jest to koszt, a część dochodu z podatków jest rozdzielana przez rząd na zaspokojenie potrzeb ogólnospołecznych – stąd niekiedy podatki dochodowe należy zapisać jako korzyść projektu;


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

 • dotacje (rozumiane jako dochód transferowy) będą stanowiły cześć kosztów projektu (jako wyraz kosztów społecznych);

 • niekiedy podatki pośrednie lub dotacje mają na celu skorygowanie efektów zewnętrznych (np. podatki od cen energii, które mają zniechęcać do wytwarzania negatywnych efektów zewnętrznych na środowisko) – wtedy uzasadnione może być włączenie takich podatków do kosztów projektu (należy jednak uważać, by nie liczyć ich podwójnie, np. poprzez włączenie do oceny zarówno podatków energetycznych, jak i szacunkowych zewnętrznych kosztów środowiskowych).

  Problem podatków nie musi być potraktowany w bardzo precyzyjny sposób, jeśli ma on niewielkie znaczenie dla oceny projektu, jednak zawsze należy go rozważyć.


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Etap 2 – Skorygowanie o efekty zewnętrzne ( stanowiły cześć kosztów projektu (jako wyraz kosztów społecznych);externalities)

Efekty zewnętrzne (externalities) - w analizie projektów jest to rezultat projektu odczuwany przez jego otoczenie (stąd nie uwzględniany w finansowej ocenie projektu). Efekt zewnętrzny występuje wtedy, gdy fakt produkcji lub konsumpcji dobra lub usługi przez jedną jednostkę gospodarczą ma bezpośredni wpływ na poziom dobrobytu producentów lub konsumentów wchodzących w skład innej jednostki. Efekty zewnętrzne mogą być pozytywne lub negatywne.


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

 • celem tego etapu jest ustalenie wartości korzyści i kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,

 • niekiedy koszty i korzyści zewnętrzne, które są łatwe do zidentyfikowania, okazują się trudne do wycenienia, a efekty objawią się w połączeniu z innymi czynnikami dopiero w dłuższej perspektywie czasowej

 • można sporządzić wykaz niekwantyfikowalnych efektów zewnętrznych, dzięki czemu będzie istniała możliwość porównania relatywnej wagi aspektów kwantyfikowalnych, z czynnikami nie poddającymi się kwantyfikacji (dokonanie analizy wielokryterialnej).


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

 • metodologia OECD kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej, – uwzględnianie efektów zewnętrznych tylko w formie opisowej, ze względu na ich małe znaczenie

 • metodologia UNIDO – efekty zewnętrzne są wyceniane i włączane do opłacalności ekonomicznej projektu.

 • uwzględnienie oddziaływania na środowisko – przy zastosowaniu metody jakościowo-ilościowych, nawet nieprecyzyjne szacunki dają możliwość uchwycić część istotnych kosztów środowiskowych.


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Przykłady społecznych korzyści zewnętrznych: kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,

 • korzyści w postaci niższej wypadkowości w rejonach o dużym natężeniu ruchu;

 • oszczędności w czasie przewozu w ramach zintegrowanej sieci transportowej;

 • wydłużenie przewidywanej długości życia dzięki lepiej wyposażonym obiektom opieki zdrowotnej lub w wyniku redukcji substancji zanieczyszczających środowisko;

 • wyszkolenie zatrudnionych w projekcie robotników, którzy później będą mogli znaleźć lepiej płatną pracę;

 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej (przyciąganie nowych inwestorów) i tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu;

 • linia kolejowa, która może zmniejszyć zagęszczenie ruchu na określonej drodze;

 • nowy uniwersytet, który może wspierać nauki stosowane a dzięki lepiej wykształconej sile roboczej mogą wzrosnąć przyszłe dochody pracowników;

 • uratowane życia ludzkie dzięki projektom w sektorze opieki zdrowia itp.


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Przykłady społecznych kosztów zewnętrznych: kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,

 • utrata produkcji rolnej z powodu odmiennego wykorzystania ziemi;

 • dodatkowe koszty netto dla władz lokalnych związane z przyłączeniem nowego zakładu przemysłowego do istniejącej infrastruktury transportowej;

 • wzrost kosztów usuwania ścieków;

 • zmniejszenie wartości rynkowej domów, w wyniku budowy nowego „uciążliwego” zakładu produkcyjnego w okolicy osiedla, itp.


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Przykłady oddziaływania projektu na środowisko kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,

 • ekologiczne koszty drogi szybkiego ruchu - szacowane na podstawie potencjalnego spadku wartości sąsiadujących z drogą nieruchomości, z powodu większego hałasu lub spalin, pogorszenia jakości krajobrazu;

 • ekologiczne koszty dużego „truciciela” przemysłowego, np. rafinerii - szacowane na podstawie potencjalnego wzrostu wydatków na opiekę zdrowia wśród mieszkańców i pracowników..


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Przykład: kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,

Zagospodarowanie obiektu zabytkowego na cele turystyczne


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Potencjalne efekty finansowe kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Potencjalne efekty ekonomiczne kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Etap 3 - Od cen rynkowych do cen kalkulacyjnych kosztów zewnętrznych nie uwzględnionych w analizie finansowej,

Celem tego etapu analizy jest określenie wartości współczynników przeliczeniowych, które umożliwiają przekształcenie cen rynkowych w ceny kalkulacyjne (eliminujące zniekształcenia rynkowe i wpływ regulacji państwowych i przez to lepiej odzwierciedlające alternatywny społeczny koszt zasobów).


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Ceny produktów będących przedmiotem wymiany międzynarodowej

 • Każdy produkt będący przedmiotem wymiany międzynarodowej będzie wyceniany na podstawie cen rynku międzynarodowego – OCRM (w anglojęzycznej literaturze – border price)

 • OCRM – sprowadza wartość rynku międzynarodowego do granicy projektu (np. brama zakładu, składowisko na którym producent sprzedaje swoje wyroby, itp.)


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

PROJEKT międzynarodowej

Granica państwa

Cena CIF

Koszt transportu z zakładu do rynku

Koszt transportu od granicy do rynku

RYNEK

Wycena OCRM - substytucja importu

OCRM = (cena CIF + koszt transportu od granicy do rynku) – koszt transportu z projektu do rynku


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Granica państwa międzynarodowej

PROJEKT

Cena FOB

Koszt transportu do granicy

Koszt transportu do projektu

Wytwórca surowca

(np. kopalnia)

Wycena OCRM (zużycie produktu dotychczas eksportowanego)

OCRM = (cena FOB - koszt transportu z kopalni do granicy) + koszt transportu z kopalni do projektu


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

 • Ceny produktów i nakładów nie będących przedmiotem wymiany międzynarodowej

 • stosowane będą ceny obserwowane na rynku lokalnym (brak bardziej konkurencyjnych rynków).

 • na rynku, na którym występują zakłócenia, konsument może towar kupić lub nie, przez co wyraża swoją „gotowość do zapłaty” (willingnes to pay) – cena przyjmowana w analizie ekonomicznej.

 • krańcowy koszt produkcji surowca - koszt pozyskania surowca przez krańcowego dostawcę, w sytuacji gdy realizacja projektu wymusza wzrost podaży surowca.


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Przykłady zniekształceń cenowych wymiany międzynarodowej

 • ziemio-chłonny projekt, np. budowa obiektu przemysłowego, gdzie ziemia zostanie udostępniona bezpłatnie przez publiczną instytucję, podczas gdy w przeciwnym wypadku mogłaby przynosić rentę gruntową;

 • projekt rolniczy, którego realizacja uzależniona jest od dostaw wody według bardzo niskiej taryfy, wysoko dotowanej przez sektor publiczny;

 • energo-chłonny projekt, którego funkcjonowanie zależy od dostaw energii elektrycznej w ramach systemu regulowanych taryf, przy czym taryfy te odbiegają od długookresowych kosztów krańcowych.

 • elektrownia funkcjonująca w ramach systemu monopolistycznego, który powoduje znaczne rozbieżności między cenami elektryczności a długookresowymi kosztami krańcowymi: w takim przypadku korzyść ekonomiczna może być mniejsza od korzyści finansowej.


Dyskontowanie
Dyskontowanie wymiany międzynarodowej

 • po przygotowaniu tabeli dla analizy ekonomicznej, dokonuje się dyskontowania przy pomocy wybranej społecznej stopy dyskontowej w celu uzyskania:

  • ekonomicznej zdyskontowanej wartości netto inwestycji (ENPV)

  • ekonomicznej wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji (ERR lub EIRR).


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

 • europejska stopa dyskontowa wymiany międzynarodowej – wyznaczona na poziomie 5% funkcjonuje jako standardowy wskaźnik wzorcowy dla projektów współfinansowanych ze środków UE (projektodawcy po uzasadnieniu mogą przyjąć inną wartość stopy)

 • dzięki uwzględnieniu, w analizie ekonomicznej, efektów zewnętrznych i cen dualnych, większość projektów o niskiej lub ujemnej finansowej rentowności wykazuje dodatnią stopę ERR


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

 • każde przedsięwzięcie, które po aktualizacji przy założeniu stopy dyskontowej na poziomie 5%, wykazuje wskaźnik ERR niższy od 5% lub ujemną wartość ENPV, powinno być poddane dodatkowej ocenie lub zostać odrzucone

 • ujemna wartość ENPV może być do przyjęcia w pewnych wyjątkowych przypadkach, np.: projekt niesie ze sobą istotne korzyści nie dające się oszacować w kategoriach pieniężnych, pod warunkiem jednak, że korzyści takie zostaną szczegółowo ukazane


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Zadanie 1 założeniu stopy dyskontowej na poziomie 5%, wykazuje wskaźnik ERR niższy od 5% lub ujemną wartość ENPV, powinno być

Korzystając z poniższych danych oraz tabeli dotyczącej opłacalności finansowej (FNPV) projektu XYZ określ ekonomiczną opłacalność inwestycji (ENPV):

 • korzyści wynikające z oszczędności czasu wynoszą 42 tys. EUR

 • korzyści wynikające ze zwiększonego ruchu turystycznego 78 tys. EUR

 • koszty związane ze zwiększonym zanieczyszczeniem środowiska 33 tys. EURO

 • współczynnik przeliczeniowy dla sprzedaży produktu A wynosi 1,1, dla produktu B 1,15, dla odpraw 1,2, a dla kosztów operacyjnych 0,98, a dla nakładów inwestycyjnych 0,9,

 • ostatni okres to zamknięcie projektu


Od analizy finansowej do ekonomicznej projektu w 2

Przepływy finansowe w inwestycji (w tys. Euro) założeniu stopy dyskontowej na poziomie 5%, wykazuje wskaźnik ERR niższy od 5% lub ujemną wartość ENPV, powinno być