Hac z
Download
1 / 15

HAC?Z - PowerPoint PPT Presentation


 • 291 Views
 • Uploaded on

HACİZ. Doç. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 8. HAFTA. GENEL OLARAK.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HAC?Z' - emilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hac z

HACİZ

Doç. Dr. Mustafa ÇEKER

Çukurova Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi

8. HAFTA


Genel olarak
GENEL OLARAK

 • İcra konusu alacağın ödenmesini sağlamak üzere alacaklı lehine olarak alacağı karşılayacak miktardaki mal ve haklara icra dairesi tarafından el konulmasıdır.

 • Haciz işlemlerine başlanabilmesi için iki şart aranır:

  • Ödeme emrinin kesinleşmesi

  • Haciz talebi (1 yıl)


Hacz n yapilmasi
HACZİN YAPILMASI

 • Alacaklının haciz talebini alan icra dairesi, bu talebi 3 gün içinde yerine getirmek zorundadır.

 • Birden fazla haciz talebi varsa tarih sırasına göre haciz yapılır.

 • Aynı gün içinde yapılan talepler aynı derecede kabul edilir.


Hacz n esaslari
HACZİN ESASLARI

 • Resmi tatil günlerinde de haciz yapılabilir.

 • Mal kaçırma ihtimali olan veya gece iş görülen yerlerde gece vakti de haciz yapılabilir.

 • Borçluya önceden tebligat yapılmaz.

 • Haciz sırasında kilitli yer açılabileceği gibi, zor kullanılması da mümkündür.

 • Borçlunun bütün mallarına değil, alacağa yetecek kadarına el konulur.


Hacz n a amalari
HACZİN AŞAMALARI

 • Haciz talebi

 • Borçlunun ikametgahına gidilmesi

 • Borçlunun mallarının incelenmesi ve kıymet takdiri yapılması

 • Haciz tutanağının düzenlenmesi

 • Haczedilen malların muhafaza altına alınması

 • Haciz davetiyesi gönderilmesi


Hac zde tert p
HACİZDE TERTİP

 • Haciz işlemlerinde, yokluğu borçluya en az yük teşkil edecek, haczi ve satılması en kolay olan mallardan başlanmasına hacizde tertip denir.

 • İcra müdürü, alacaklı ve borçlunun menfaatlerini bağdaştırmakla yükümlüdür.

 • Haciz sırası şu şekilde olmalıdır:

  • Çekişmesiz mallar

  • Menkul mallar

  • Taşınmazlar

  • Çekişmeli mallar


Hacze t rak
HACZE İŞTİRAK

 • Borçlunun alacaklılarından her biri borçlu aleyhine önceden yapılmış olan hacze katılma hakkına sahiptir.

 • Hacze iştirak iki şekilde olur:

  • Adi iştirak

  • İmtiyazlı iştirak


Ad t rak
ADİ İŞTİRAK

 • Hacze iştirak için, alacaklının yaptığı icra takibinin kesinleşmiş olması gerekir.

 • Alacağın, ilk haciz sahibi alacaklının takip talebinden veya dava tarihinden önce doğmuş olması gerekir.

 • Alacak önceki tarihli bir belgeye (aciz belgesi, mahkeme ilamı, resmi senet veya makbuz) dayanmalıdır.

 • Haciz konusu mallar henüz satılmamış olmalıdır.


Mt yazli t rak
İMTİYAZLI İŞTİRAK

 • Bazı alacaklılara kanun, takip açmalarına gerek olmaksızın öncelikli iştirak hakkı tanımıştır.

 • Bunlar:

  • Borçlunun eşi, çocukları, vasi veya kayyım olduğu kişiler

  • Ölünceye kadar bakma alacaklıları

  • İlama dayalı nafaka alacaklıları


Hacz ca z olmayan mallar
HACZİ CAİZ OLMAYAN MALLAR

 • Borçlunun şahsi eşyası

 • Devlet malları

 • SSK ve Bağ-Kur tarafından bağlanan aylık ve yardımlar

 • Borçlunun maaş veya ücretinin ¼’ünden fazlası

 • İşçi aylığının ¼’ünden fazlası


Hacze kar i st hkak davalari
HACZE KARŞI İSTİHKAK DAVALARI

 • İcra memuru tarafından haczedilen mallardan bazıları borçluya ait olmayabilir.

 • Haciz konusu malların emanet, ödünç, kira vb. nedenlerden dolayı borçlunun elinde olması mümkündür.

 • Bu tür durumlarda haciz işlemini geçersiz hale getirmek için istihkak davası açmak gerekir.


St hkak davasi
İSTİHKAK DAVASI

 • İcra memurluğu tarafından gerçekleştirilen haciz işleminin haksız olduğu ve haczedilen malların borçluya ait olmadığı iddiasıyla açılır.

 • İstihkak davası haciz konusu malların haczedildiği yere göre iki gruba ayrılır:

  • Borçlunun elinde haczedilen mallarda

  • Üçüncü kişilerde haczedilen mallarda


Bor lunun elinde haczedilen mallarda
Borçlunun elinde haczedilen mallarda

 • İstihkak iddiası, borçlu tarafından haciz sırasında yapılabileceği gibi, üçüncü kişilerce icra dairesine 7 gün içinde ileri sürülebilir.

 • İstihkak iddiasına karşı 3 gün içinde alacaklı veya borçlu tarafından itiraz edilebilir.

 • Süresi içinde itiraz edilmediği takdirde, istihkak iddiası kabul edilmiş sayılır, haciz kalkar ve mallar sahibine iade edilir.

 • İstihkak iddiasına itiraz edildiğinde, İM tarafından takibin devamına veya ertelenmesine karar verilir. Erteleme için 3. kişiden teminat alınması gerekir.

 • İM’nin kararına karşı 7 gün içinde istihkak davası açılabilir.


St hkak dd asinin spati
İSTİHKAK İDDİASININ İSPATI

 • İstihkak iddiasının ispatında iki önemli karine mevcuttur:

  • Birlikte oturulan yerdeki eşyadan niteliği itibarıyla kadına, erkeğe veya çocuklara ait olanlar bu kişilere ait sayılır.

  • Malı elinde bulunduran kişiler malik olarak kabul edilirler.


Nc ki ilerde haczedilen mallarda
Üçüncü kişilerde haczedilen mallarda

 • Borçluya ait olduğu bildirilen mallar, başka bir kişinin zilyetliğinde ise, icra müdürü yine de haczi uygular.

 • Ancak, alacaklıya 7 gün içinde üçüncü kişiye karşı istihkak davası açması için süre verir.

 • Dava açılmazsa haciz kalkar.


ad