วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Download
1 / 18

กำหนดการเรียนการสอน - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety) รหัสวิชา 407 224 3 (2-2-5) ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลา สอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น. ห้อง 3101 ผู้สอน อ.กฤษฎารัตน์ / อ.อนุพันธ์. กำหนดการเรียนการสอน. กำหนดการเรียนการสอน. การเก็บ คะแนนช่วงปลาย. การตัดเกรด. ข้อตกลง.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กำหนดการเรียนการสอน' - emilia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(Occupational Health and Safety)รหัสวิชา 407224 3 (2-2-5)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เวลาสอน วันศุกร์ 09.00-11.00 น. ห้อง 3101ผู้สอน อ.กฤษฎารัตน์/อ.อนุพันธ์


กำหนดการเรียนการสอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


กำหนดการเรียนการสอนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


การเก็บวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคะแนนช่วงปลาย


การตัดเกรดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


ข้อตกลงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • เข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ขาดได้ไม่เกิน 1 ครั้ง)

 • ส่งงานตามกำหนด ทำรายงานให้มีคุณภาพ (เนื้อหา รูปแบบ ความทันเวลา)


งานวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • แบ่งเป็นกลุ่มศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย วันที่ 25 มกราคม 2556 เวลา 08.00-16.00 น.

  • ใช้แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการทำงานในโรงพยาบาล ตามแบบสำรวจความเสี่ยง RAH.01

  • ภาพประกอบ เนื้อหาช่วง 20-30 หน้า

  • ส่งและนำเสนอ 1 กุมภาพันธ์ 2556

  • 09.00-11.00 น. ห้อง 3101


หัวข้อดูงานวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


กำหนดการศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยกำหนดการศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๐๘.๐๐ น. เดินทางถึงโรงพยาบาล

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ฟังบรรยายการดำเนินงานอาชีวอนามัย

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งกลุ่ม สำรวจความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร

โรงพยาบาล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. แบ่งกลุ่ม สำรวจความเสี่ยงในการทำงานของบุคลากร

โรงพยาบาล (ต่อ)

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๔๕ – ๑๖.๐๐ น. สรุปผลการศึกษาดูงาน เดินทางกลับ


ข้อมูลทั่วไปกำหนดการศึกษาดูงานโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิระดับ M2 ห่างจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ25 กิโลเมตร และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 96 กิโลเมตร เนื้อที่ 12 ไร่ 3 งาน ส่วนที่พักอาศัย (แฟลตนอก) 9 ไร่ 3 งาน

- ประชากร 131,069 คน

- รับผิดชอบ 24 ตำบล มี 30 รพ.สต./ศูนย์สุขภาพชุมชน

- กลุ่มโรคที่สำคัญ ได้แก่ HT, DM , Diarrhea, COPD/ Asthma, AMI

,Head Injury และUGIB

- ระบบการพัฒนาคุณภาพและการเรียนรู้ของโรงพยาบาลใช้ HA

Standard

- สิ่งท้าทายของโรงพยาบาล คือการมุ่งเน้นผลลัพธ์และการธำรงรักษา

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง


โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัยโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

นายแพทย์ทนงวีระแสงพงษ์ : ผอก.

3. ภารกิจการพัฒนา

1. ภารกิจการสนับสนุนบริการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

(11 ทีมนำ/29 หน่วยงาน)

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 • ทีม กกบ.(ทีมนำสูงสุด)

 • ทีม ปสพ.(สภาคุณภาพ)

 • ทีม Facilitator & Internal Surveyors

 • ประธาน : นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ (ผอก)

 • เลขานุการ : สุนารี เนาว์สุข (QCC)

 • สมศรีทองอินทร์

  2. ภารกิจการให้บริการ

  • 10 งาน

  กลุ่มงานบริการทางการแพทย์

  กลุ่มงานเทคนิคบริการ

  ภก.ไพฑูรย์ แก้วภมร

  นพ.ทนง วีระแสงพงษ์

  กลุ่มงานการพยาบาล

  กลุ่มงาน

  เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

  • งานเวชปฏิบัติทั่วไป

  • งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • งานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

  • งานแพทย์แผนไทย

  พรศิริ แซ่เตียว

  สุนารี เนาว์สุข

  ทญ.กรรณิการ์ ชาดแดง

  ภัทรพล คันศร

  • 11 งาน

  • งานทันตสาธารณสุข

  • งานชันสูตรสาธารณสุข

  • งานรังสีการแพทย์

  • 11 งาน


  ทีมนำ โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย: HLT 27 คน

  - วางทิศทาง นโยบาย

  - กำหนดยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์)

  - วิเคราะห์ข้อมูล

  ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

  FA และ RM

  ประสานนโยบายจากทีมนำ

  • Clinic

  • PCT

  • PTC

  • IC

  • IM

  • องค์กรวิชาชีพ (MSO , NSO)

  • HPH ***

  • Non Clinic

  • HRM

  • ENV

  • EQM

  Unit 30 หน่วยงาน

  แบ่งโครงสร้างคุณภาพเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1 ทีมนำสูงสุด , 10ทีมนำเฉพาะด้าน , 1 ทีมประสานงานคุณภาพ และ 30 หน่วยงาน โดยแยกทีม EQM และแบ่ง PCT ตามความเชี่ยวชาญของทีม

  โครงสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพ


  บุคลากรและหน่วยงานโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย

  บุคลากรทั้งหมด 275 คน

  ชาย 58 คน (21.1%)

  หญิง 217 คน (78.9%)

  มีทีมนำเชิงระบบ 10 ทีมนำ

  จำนวนหน่วยงาน 30 หน่วยงาน


  หน่วยงานโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย


  ad