skrbni tvo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SKRBNIŠTVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
SKRBNIŠTVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

SKRBNIŠTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

SKRBNIŠTVO. Zaštita pojedinih, zakonom određenih kategorija osoba koje nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima. Pravna sposobnost Poslovna sposobnost Maloljetne osobe su poslovno nesposobne Neke punoljetne osobe nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SKRBNIŠTVO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skrbni tvo
SKRBNIŠTVO
 • Zaštita pojedinih, zakonom određenih kategorija osoba koje nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima.
 • Pravna sposobnost
 • Poslovna sposobnost
 • Maloljetne osobe su poslovno nesposobne
 • Neke punoljetne osobe nisu u stanju brinuti se o svojim pravima i interesima
slide2
ObZ određuje:
 • Skrbništvo kao oblik zaštite maloljetnika bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti se o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.
slide3
Skrbnik

je osoba koja je rješenjem css ili iznimno drugog nadležnog tijela postavljena za skrbnika, a ima osobine i sposobnosti za obavljanje odgovorne skrbničke dužnosti i pristala je biti skrbnikom.

slide4
Štićenik

je maloljetna ili punoljetna osoba koja je pod skrbništvom, odnosno osoba o čijim se pravima i interesima brine skrbnik.

povijesni razvoj
Povijesni razvoj
 • Skrb o nesposobnim pojedincima je u povijesti pružala obitelj, danas je ono institut obiteljskog prava iako je po obilježjima statusno pravo.
 • Rimsko pravo:
 • Tutorstvo (tutela) i kuratorstvo (cura)
slide6
Obje su ustanove pružale zaštitu određenim osobama (maloljetnim, ženama, bolesnima i sl.)
 • Svrha je u početku bila zaštita imovine
 • Dvije vrste tutorstva: nad maloljetnicima i nad ženama (koje nisu u braku ili pod očinskom vlašću)
slide7
Kuratorstvo je postojalo nad punoljetnim osobama koje se nisu bile u stanju brinuti o sebi, cura nad:
 • duševno bolesnom osobom
 • rasipnikom
 • punoljetnim osobama mlađim od 25 g
 • teže bolesnom i nemoćnom osobom
 • o imovini odsutne osobe
 • radi zaštite interesa zametka
slide8
OGZ, prihvaća rimska načela, ali ih ublažava
 • Tutor je prije svega mogao biti muškarac, kojeg je određivao otac u testamentu, ako ovaj nije mogao biti tutor, pozivali su se ostali srodnici prema zakonu.
slide9
Ako se nitko od osoba prema zakonu nije mogao odrediti, tada ga je određivao sud (sposobnost, stalež, imovina)
 • Žene nisu mogle biti tutori, osim majke svom djetetu i bake svom unuku.
slide10
Nakon 1. i 2. svjetskog rata društvena narav skrbništva, skrbništvo su provodila nadležna tijela koja su imala i nadzor
 • Punoljetne osobe koje su trpjele od duševnih smetnji bile su izolirane, ali se ovo zadnjih desetljeća mijenja.
skrbni tvo obz 2003
SKRBNIŠTVO ObZ 2003
 • Maloljetnim štićenicima se nadomješta roditeljska skrb.
 • Punoljetnim štićenicima se osigurava zaštita osobnosti zbrinjavanjem, liječenjem i osposobljavanjem za život i rad, te zaštita imovinskih prava i interesa.
slide12
Skrbništvo obavlja:
 • Centar za socijalnu skrb
 • Skrbnik
 • Poseban skrbnik
 • Prestanak skrbništva:
 • Smrću štićenika ili prestankom okolnosti...
skrbnik
SKRBNIK
 • Osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja pristane biti skrbnikom.
 • Ako css odluči neposredno obavljati skrbništvo, imenuje osobu zaposlenu u css.
 • Ista osoba može biti skrbnikom više štićenika.
 • Mišljenje štićenika i bližih srodnika o budućem skrbniku.
slide14
Skrbnik ne može biti osoba:

1. lišena roditeljske skrbi

2. lišena poslovne sposobnosti

3. čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika

4. od koje se ne može očekivati pravilno obavljanje dužnosti skrbnika (s obzirom na ponašanje i osobine te odnose sa štićenikom)

slide15
5. s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju,

6. s čijim je bračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju.

centar za socijalnu skrb
Centar za socijalnu skrb
 • Upoznaje skrbnika o njegovim pravima i dužnostima,
 • prava i dužnosti skrbnika navodi u odluci o imenovanju skrbnika,
 • može ograničiti ovlasti skrbnika, te ih staviti u nadležnost službenika css ili dr. osobe,
 • dostavlja odluku o imenovanju skrbnika matičaru i zk odjelu općinskog suda,
 • popisuje i opisuje imovinu štićenika, mjere osiguranja.
du nosti skrbnika
Dužnosti skrbnika:
 • Savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti štićenika, upravljati imovinom te poduzimati mjere da se osoba osposobi za samostalan život i rad.
 • Razmotriti mišljenje, želje i osjećaje štićenika pri poduzimanju važnijih poslova
slide18
Skrbnik je dužan uz pomoć css poduzeti mjere radi osiguranja sredstava za životne potrebe štićenika,
 • Zastupa štićenika,
 • Samostalno obavlja poslove redovite uprave imovinom,
 • Za poduzimanje važnijih mjera (osobnih, imovinskih i zdravstvenih) potrebno je odobrenje css,
slide19
Skrbnik je dužan svakih 6 mjeseci i kad to zatraži css podnositi izvješće o svom radu i o stanju štićenikove imovine. (1 godišnje ako je ujedno dužan uzdržavati štićenika)
 • Izvješće: kako se brinuo o štićeniku, kako je upravljao imovinom, te o prihodima i rashodima štićenika za proteklo razdoblje.
izvori za namirenje izdataka za ivotne potrebe ti enika
Izvori za namirenje izdataka za životne potrebe štićenika:
 • štićenikovi prihodi,
 • sredstva dobivena od osoba koje su ga po zakonu dužne uzdržavati,
 • sredstava socijalne skrbi
 • štićenikove imovine i
 • drugih izvora.
skrbnik mo e poduzeti izvanredne poslove
Skrbnik može poduzeti izvanredne poslove:

(s imovinom i pravima štićenika uz odobrenje css), osobito:

 • Otuđiti ili opteretiti nekretnine
 • Otuđiti pokretnine veće vrijednosti
 • Raspolagati imovinskim pravima.

Css u odluci o odobrenju određuje i namjenu pribavljenih sredstava, te nadzire uporabu.

prava skrbnika
Prava skrbnika:
 • Pravo na mjesečnu naknadu (ovisno o radu i zalaganju)
 • Nema pravo skrbnik koji je dužan uzdržavati štićenika.
 • Pravo na naknadu opravdanih troškova uz odobrenje css, ako se time ne ugrožava podmirenje osnovnih životnih potreba štićenika.
 • Skrbnik koji je zaposlen u css ima pravo na mjesečnu naknadu ako skrbništvo obavlja izvan uredovnog vremena.
odgovornost skrbnika za tetu
Odgovornost skrbnika za štetu
 • Skrbnik odgovara za štetu koju je skrivio u obavljanju svoje dužnosti.
 • Css utvrđuje iznos štete i poziva skrbnika da je namiri, uz zahtjev sudu radi osiguranja tražbine na skrbnikovoj imovini.
 • Ako ne podmiri štetu, tužba radi naknade štete
 • Kaznena odgovornost, razrješenje dužnosti.
prestanak skrbni tva
Prestanak skrbništva
 • Smrću skrbnika, samovoljnim prestankom obavljanja dužnosti, nastupanjem drugih okolnosti koje ga onemogućavaju u obavljanju dužnosti.
 • Razrješenjem. Ako css utvrdi da je skrbnik bio nemaran, da je ugrožavao štićenikove interese, zlorabio ovlasti. Css će zatražiti mišljenje štićenika.
slide25
Css bez odgode mora imenovati novog skrbnika, zahtjeva izvješće od starog skrbnika, određuje rok za primopredaju dužnosti, sastavlja zapisnik o primopredaji.
nadle nost i postupak u poslovnima skrbni tva
Nadležnost i postupak u poslovnima skrbništva
 • Mjesna nadležnost prema prebivalištu/boravištu osobe koja se treba staviti pod skrbništvo
 • Postupak se pokreće ex offo, css, temeljem neposrednih saznanja ili obavijesti koje su mu dužni dostaviti matičar, pravosudna i dr. državna tijela, bračni drug, srodnici, članovi kućanstava, zdravstvene ustanove.
slide27
Css prati prilike u kojima štićenik živi, najmanje dva puta godišnje obilazi štićenika, o tome čini izvješće., prati rad skrbnika i pruža mu pomoć.
 • Štićenik, njegov bračni drug, srodnici u ravnoj lozi, tijela državne uprave, lokalne samouprave, soc., zdravstvene i prosvjetne ustanove mogu podnositi pritužbe na rad skrbnika css ili nadležnom ministarstvu .