2007 met veiklos ataskaita pristato inspekcijos vir inink laura nalivaikien n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Pristato: Inspekcijos viršininkė Laura Nalivaikienė. VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS. STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS' - emerson-sloan


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2007 met veiklos ataskaita pristato inspekcijos vir inink laura nalivaikien
2007 METŲ VEIKLOS

ATASKAITA

Pristato: Inspekcijos viršininkė

Laura Nalivaikienė

VALSTYBINĖ TERITORIJŲ PLANAVIMOIR STATYBOS INSPEKCIJA PRIEAPLINKOS MINISTERIJOS
strateginis tikslas ir programa
STRATEGINIS TIKSLAS IR PROGRAMA

Strateginis tikslas – siekti, kad teritorijų planavimas ir statybų plėtra, bei naudojamų statinių priežiūra būtų vykdoma pagal galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas ir garantuojami esminiai statinio reikalavimai.

Programa – Teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra valstybės lygiu bei jos koordinavimas apskrityse ir metodinis vadovavimas institucijoms, atliekančioms statinių naudojimo priežiūrą.

inspekcijos vykdoma programa 1
INSPEKCIJOS VYKDOMA PROGRAMA (1)
 • Strateginiam tikslui pasiekti Inspekcija vykdė teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą valstybės lygiu ir koordinavimą apskrityse bei metodinį vadovavimą statinių naudojimo priežiūros institucijoms. Programoje numatyti uždaviniai bei priemonės yra įvykdyti. Tarp jų įvykdytos Vyriausybės 2006-2008 metų programos įgyvendinimo priemonės, kurių vykdytoju buvo Inspekcija:

1) LRV nutarimas„Dėl teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“

2) Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ pakeitimas

3) Statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2007 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas“ nauja redakcija.

4) Savavališkai pastatyto statinio nugriovimo pagal teismo sprendimą metodika.

5) Valstybės tarnautojų, atliekančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą, kvalifikacijos kėlimo ir atestavimo programa.

slide4

INSPEKCIJOS VYKDOMA PROGRAMA (2)

Kitų teisės aktų, reglamentuojančių teritorijų planavimo ir statybos valstybinę

priežiūrą, rengimas ir tobulinimas:

1) Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“

pakeitimas.

2) Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2002 „Statinių

pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ pakeitimas.

3) Valstybės institucijų veiklos savavališkų statybų prevencijos ir

padarinių šalinimo srityje tvarkos aprašas.

4) Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimas.

5) Pateikti pasiūlymai Aplinkos ministerijai:

5.1. Dėl Administracinio teisės pažeidimo kodekso 224,246³,259¹ straipsnių

pakeitimo.

5.2. Dėl Statybos įstatymo nuostatų reglamentuojančių statybos leidimų

išdavimą (23 straipsnis) pakeitimo.

5.3. Dėl Statybos įstatymo 2 ir 28 straipsnių pakeitimo.

teritorij planavimo valstybin prie i ra 1
TERITORIJŲ PLANAVIMO VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA (1)
 • Pagal Teritorijų planavimo įstatymu nustatytą kompetenciją ir vykdant strateginio veiklos plano įgyvendinimo priemones, Inspekcija teisės aktų nustatytais terminais patikrino 38 teritorijų planavimo dokumentus. Dviems patikrintiems teritorijų planavimo dokumentams pateiktos neigiamos patikrinimo išvados, kitiems – teigiamos.
 • Inspekcija išnagrinėjo 218 fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų (skundų), susijusių su teritorijų planavimu. 54 fizinių ir juridinių asmenų pareiškimai (skundai) persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms.
 • Apskričių viršininkų administracijos 2007 m. patikrino 3616 teritorijų planavimo dokumentus, iš kurių 380 patikrinta pavėluotai – neprisilaikant teisės aktais nustatytų terminų. Atkreiptinas dėmesys, kad Klaipėdos AVA pavėluotai išduoti net 373 patikrinimo aktai arba apie 66% nuo visų Klaipėdos AVA tikrintų dokumentų (duomenys pagal apskričių viršininkų administracijų pateiktą informaciją).
apskri i vir inink administracij teritorij planavimo dokument tikrinimas per 2007 metus 2
APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ TIKRINIMAS PER 2007 METUS (2)
statini statybos valstybin prie i ra 1
STATINIŲ STATYBOS VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA (1)

Inspekcijos vykdyta statybos valstybinė priežiūra ir jos koordinavimas:

1) patikrinta Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Utenos apskričių viršininkų administracijų Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentų (skyrių) atliekama teritorijų planavimo ir statybos valstybinė priežiūra;

2) patikrinta 114 statinių, iš jų 96 ypatingų statinių atitiktis projektams ir teisės aktų reikalavimams;

3) patikrinta 3 statinių ekspertizės išvadų atitiktis teisės aktų reikalavimams;

4) išanalizuotos 3 avarijų, įvykusių statomuose statiniuose, priežastys ir rekomenduotos prevencinės priemonės avarijoms išvengti;

5) organizuoti 23 bendri Inspekcijos, AVADS, regiono aplinkos apsaugos departamentų ir saugomų teritorijų direkcijų atstovų reidai. Reidų metu patikrinta apie 300 statinių, tarp jų ir vagonėlių, konteinėrių, laikinų ir kitų statinių iš kurių apie 80 % pastatyta pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. 2007 metų pabaigoje apie 50 % vagonėlių konteinėrių ir kitų statinių pašalinti;

6) Vadovauta 201 statinio pripažinimo tinkamais naudoti komisijoms. Pripažinti tinkamais naudoti 163 statiniai.

slide8

STATINIŲ STATYBOS VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA (2)

Inspekcijos vykdyta statybos valstybinė priežiūra ir jos koordinavimas:

7) Pagal Inspekcijos atliktų patikrinimų medžiagą teikė informaciją VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui:

7.1. dėl 16 statybos įmonių padarytų pažeidimų.

7.2. dėl 8 statybos vadovų bei techninių prižiūrėtojų padarytų pažeidimų.

7.3. Iš 16 svarstymui pateiktų statybos įmonių Atestavimo komisija nustatė:

7.3.1. 3 statybos įmonių padaryti pažeidimai yra neesminiai ir numatyta jų veiklą svarstyti vėliau patikrinus,

7.3.2. 5 įmonių svarstymas atidėtas.

7.3.3. 2 įmonės Atestavimo komisijos įspėtos, 6 įmonių veikla dar nepradėta svarstyti.

7.4. Iš 8 statybos vadovų ir techninių prižiūrėtojų Atestavimo komisija 1 techninį prižiūrėtoją įspėjo dėl nepakankamos statybos išpildomosios dokumentacijos techninės priežiūros, 3 specialistų veiklos svarstymą atidėjo, kitų specialistų veiklos atitikimas nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams dar nerpadėtas svarstyti.

slide9

STATINIŲ STATYBOS VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA (3)

Apskričių viršininkų administracijų vykdyta statinių statybos valstybinė priežiūra:

1) AVA 2007 metais patikrino 1898 statinių projektų tikrinimo Nuolatinėje statybos komisijoje ir statybos leidimų išdavimo procedūrų atitiktį teisės aktų nuostatoms arba tai sudaro apie 9% nuo 2007 metais išduotų statybos leidimų skaičiaus. Nustatyta 217 pažeidimų atvejų.

2) AVA 2007 metais patikrino 4306 statinius, pažeidimų nustatyta 808 atvejais. Palyginus su patikrinimų skaičiumi 2006 metais (7574) patikrinimų skaičius sumažėjo 43% .

AVA patikrinusi statinių projektų ir statybos leidimų išdavimo atitiktį teisės aktų nuostatoms nei vienu atveju neskyrė pažeidėjams nuobaudų ir neteikė pasiūlymų dėl kvalifikacijos atestatų panaikinimo.

AVA patikrinusi statinius tik vienu atveju (Vilniaus AVA) teikė pasiūlymus dėl kvalifikacijos atestatų panaikinimo, nors pažeidimų nustatyta net 808 atvejais.

Žymiai sumažėjo AVA patikrintų statinių skaičius per metus, nors apskričių viršininkų administracijoms buvo skirti papildomi etatai ir finansavimas.

slide10

STATINIŲ STATYBOS VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA (4)

APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ STATINIŲ PROJEKTŲ TIKRINIMO NUOLATINĖJE STATYBOSKOMISIJOJE IR STATYBOS LEIDIMŲIŠDAVIMO PROCEDŪRŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTŲ NUOSTATOMS PATIKRINIMAS PER 2007 M.

Pastaba: pasiūlymų dėl kvalifikacijos atestatų panaikinimo pateikta nebuvo.

slide12

IŠDUOTI STATYBOS LEIDIMAI

STATINIŲ STATYBOS VALSTYBINĖ PRIEŽIŪRA (6)

slide13

APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ IŠAIŠKINTOS SAVAVALIŠKOS STATYBOS IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMAS (1)

1) 2007 metais išaiškinta 309 savavališkos statybos arba apie 45% mažiau negu

2006 metais.

2) 2007 metais pareikalauta nugriauti 197 statinius arba 35% daugiau negu 2006

metais.

3) 2007 metais nugriauti 58 statiniai arba 44% daugiau negu 2006 metais.

4) 2007 metais kreiptasi į teismus dėl statinių nugriovimo 66 atvejais, priimta 12

teismų sprendimų, pagal teismų sprendimus nugriauti 2 statiniai.

Atkreiptinas dėmesys, kad iš išaiškintų 2007 metais savavališkų statybų

reikalavimai nugriauti ir kreiptasi į teismus dėl nugriovimo 263 atvejais, o 46

atvejais tokie sprendimai nepriimti teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat nepateisinamai ilgai būna nepriimami sprendimai dėl statinių nugriovimo

po savavališkos statybos aktų surašymo arba pasibaigus reikalavimuose ar

teismo sprendimuose nustatytam terminui.

slide17

APSKRIČIŲ VIRŠININKŲ ADMINISTRACIJŲ IŠAIŠKINTOS SAVAVALIŠKOS STATYBOS IR JŲ PADARINIŲ ŠALINIMAS (5)

REIKALAVIMAI NUGRIAUTI STATINIUS, PADARINIŲ ŠALINIMAS

slide18

INSPEKCIJOS DALYVAVIMAS TEISMINIUOSE PROCESUOSE (1)

2007 m. Inspekcija dalyvavo 51 teisminiame procese :

• Inspekcija buvo pareiškėju 2 administracinėse bylose (1 byloje teismas priėmė sprendimą pareiškimą tenkinti iš dalies: panaikinti statybos leidimą ir įpareigoti savivaldybę pakartotinai išnagrinėti statytojo prašymą dėl statybos leidimo išdavimo; 1 byloje teismas priėmė sprendimą pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą, Inspekcija padavė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinis skundas dar neišnagrinėtas);

• Inspekcija buvo ieškovu 5 civilinėse bylose (3 bylose teismai priėmė sprendimus Inspekcijos ieškinius patenkinti, šie sprendimai atsakovų yra paskųsti apeliaciniams teismams, 1 apeliacinis skundas yra atmestas ir pirmosios instancijos teismo sprendimas yra paliktas nepakeistas, 2 apeliaciniai skundai dar neišnagrinėti; 1 byla yra sustabdyta, kol savivaldybė įvykdys teismo sprendimą; 1 byloje įvyko parengiamasis teismo posėdis);

• Inspekcija buvo atsakovu 5 administracinėse bylose (4 bylose teismai priėmė sprendimus pareiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus, iš jų 3 sprendimai pareiškėjų yra apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliaciniai skundai dar neišnagrinėti; 1 byloje teismas priėmė sprendimą patenkinti pareiškėjo prašymą atnaujinti terminą Inspekcijos raštui apskųsti , o kitoje dalyje – atmesti, Inspekcija padavė apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinis skundas dar neišnagrinėtas);

• Inspekcija buvo trečiuoju suinteresuotu asmeniu yra 19 administracinių bylų ir 20 civilinių bylų.

naudojimo prie i ra 2
NAUDOJIMO PRIEŽIŪRA (2)

Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybių administracijos nepatenkinamai

vykdo statinių naudojimo priežiūrą – patikrinta tik 5,4 % sąrašuose esamų

statinių, o Lazdijų, Prienų ir Akmenės savivaldybės priežiūros nevykdė.

slide22

Metodinis vadovavimas (1)

 • Inspekcija, metodiškai vadovaudama apskričių viršininkų
 • administracijų padaliniams, vykdantiems teritorijų planavimo
 • ir statybos valstybinę priežiūrą:
 • 1) parengė tvarkos aprašus ir rekomendacijas:
 • 1.1. savavališkai pastatyto statinio nugriovimo pagal teismo
 • sprendimą metodiką.
 • 1.2. Statinių projektavimo sąlygų rengimo, jų sąvadų
 • išdavimo, statinių projektų rengimo ir statybos leidimų
 • išdavimo procedūrų atitikties teisės aktų reikalavimams
 • tikrinimo tvarkos aprašą.
 • 1.3. Apskrities viršininko administracijos Teritorijų
 • planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui
 • reikalingo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus
 • pagrindimo rekomendacijas.
 • 1.4. Informacijos apie teritorijų planavimo, statybos
 • valstybinės priežiūros ir statinių naudojimo priežiūros
 • vykdymą apskrityje teikimo tvarkos aprašą.
slide23

Metodinis vadovavimas (2)

 • 2.Surengė 3 dienų seminarą apskričių viršininkų administracijų
 • padalinių darbuotojams vykdantiems teritorijų planavimo ir
 • statybos valstybinę priežiūrą bei naudojimo priežiūrą.
 • 3.Pravedė 7 seminarus (pasitarimus) statinių naudojimo
 • priežiūros klausimais savivaldybių administracijų, apskričių
 • viršininkų administracijų bei Susisiekimo ministerijos įgaliotų
 • organizacijų specialistams.
 • 4. Organizavo 4 pasitarimus apskrityse neteisėtų statybų
 • prevencijos ir statybos valstybinės priežiūros klausimais,
 • kuriuose dalyvavo apskričių viršininkų administracijų,
 • savivaldybių administracijų bei aplinkosaugos įstaigų prie
 • Aplinkos ministerijos atstovai.
 • 5. Nuolat konsultavo žodžiu ir raštu pagal paklausimus tiek
 • specialistus vykdančius priežiūrą, tiek ir fizinius bei juridinius
 • asmenis.
tarpinstitucin s programos gyvendinimas
Tarpinstitucinės programos įgyvendinimas

Inspekcija rengia projektą – „Viešųjų paslaugų teikimo nuotoliniu ryšiu ir statybos leidimų

informacinės sistemos, įgyvendinant Elektroninės valdžios koncepciją (pagal ES

programinius dokumentus), sukūrimo ir įdiegimo išplėtimas”.

Projektas rengiamas iš Specialiosios Europos regioninės plėtros fondo lėšų ( 2,94 mln.) ir

valstybės biudžeto lėšų. Iš valstybės biudžeto finansuojama 18 % nuo Specialiosios Europos

regioninės plėtros fondo skirtų lėšų.

Projektas pradėtas rengti 2005 metais.

2007 metais patikslintas bendrasis projektas, parengtas detalus projektas, parengtos

posistemių bandymo programos ir metodikos.

Projektą numatoma užbaigti ir įgyvendinti 2008 metų II ketvirtyjje:

1) parengti ir pratestuoti informacinės sistemos Infostatyba apskaitos ir duomenų teikimo

vartotojams posistemius.

2) atlikti informacinės sistemos Infostatyba bandymus realioje aplinkoje.

3) organizuoti pasitarimus su savivaldybių ir apskričių viršininkų administracijų atstovais

informacinės sistemos Infostatyba įdiegimo ir vykdymo klausimais.

4)paruošti informacinės sistemos Infostatyba įteisinimui teisės aktų projektus ir ją įteisinti.

2008 met prioritetin s veiklos kryptys
2008 METŲ PRIORITETINĖS VEIKLOS KRYPTYS
 • Sudaryti prielaidas teikti juridiniams ir fiziniams asmenims viešąsias paslaugas (išduoti statinių projektavimo sąlygų sąvadus, statybos leidimus, pažymas apie nebaigtas statybas ir kt. Nuotoliniu būdu, gauti operatyvią informaciją apie statybos būklę šalyje, panaudojant informacines technologijas. Numatoma užbaigti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos Infostatyba kūrimą ir ją įdiegti.
 • Tobulinti teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros valdymą. Numatoma rengti teisės aktų pakeitimų projektus valstybinės priežiūros valdymui tobulinti.