slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Podsumowanie egzaminu przeprowadzonego w czerwcu 2012 r. Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w liczbach: szkół zawodów zdających egzaminatorów. Liczba egzaminatorów. Zdawalność. 96,3\%. 93,8\%. 83,7\%. 73,5\%. 99,7\%.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe' - emera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Podsumowanie egzaminu przeprowadzonego w czerwcu 2012 r.

slide2
Organizacja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowew liczbach:
 • szkół
 • zawodów
 • zdających
 • egzaminatorów
slide7
96,3%

93,8%

83,7%

73,5%

slide8
99,7%

89,0%

67,0%

62,6%

slide16
Ewaluacja przebiegu egzaminu na podstawie
 • kart odpowiedzi obserwatorów egzaminu
 • dokumentacji egzaminacyjnej przekazanej ze szkół/OE
 • wykazów nieprawidłowości sporządzanych przez egzaminatorów sprawdzających prace z etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów T i SP
slide17
I. Przygotowanie egzaminu
 • skład ZN niezgodny z roporządzeniem, w tym: za mała liczba członków, brak nauczyciela z innej szkoły, w składzie ZN nauczyciele zajęć edukacyjnych objętych egzaminem
 • problemy z powołaniem ZNEP, w tym: nauczyciel wyznaczony na przewodniczącego nie spełniał wymagań rozporządzenia, za mała liczba członków, termin egzaminu niezgodny z harmonogramem, brak nauczyciela z innej szkoły

3. pojedyncze przypadki szkół i ośrodków, w których sale i stanowiska nie były przygotowane nieprzygotowane komputery do wykonania zadania – technik informatyk:pozostawienie w systemie komputerowym danych lub programów z zadania z poprzedniej zmiany, nieodłączenie dostępu komputera do Internetu, pozostawienie w systemie komputerowym szkodliwych programów - wirusów

slide18
II. Przeprowadzenie egzaminu
 • nieprawidłowości w pracy ZN i ZNEP zdającywykorzystywali niedozwolone przybory, błędy w dokumentacji: braki podpisów, pieczątek,na materiałach egzaminacyjnych zdających brak naklejek z numerem PESEL lub pojawiające się naklejki z imieniem i nazwiskiem zdających, w szczególności błędy w zapisach na pierwszej stronie KPE w zawodzie technik ekonomista – niezgodnie ze stanem rzeczywistym podana liczba wydrukowanych dokumentów z programu Insert
 • w 3 szkołach PSZN unieważnili etap pisemny egzaminu3 zdającym z powodu wniesienia i korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego
 • przewodniczący ZNEP unieważnili etap praktyczny egzaminu6 zdającym z powodu niesamodzielnej pracy oraz 4 innym zdającym z powodu wniesienia i korzystania w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego
slide19
Dyrektor OKE (w porozumieniu z Dyrektorem CKE) unieważnił egzamin

- w etapie pisemnym 1 zdającemu – w zawodzie

sprzedawca – z powodu naruszenia przez PSZN

(dyrektora szkoły) i PZN przepisów przeprowadzania

egzaminu, tj. niedostosowania warunków egzaminu do potrzeb zdającego

- w etapie praktycznym 4 zdającym w zawodzie opiekun medyczny z powodu naruszenia przez ZE przepisów przeprowadzania egzaminu

Uwagi w Protokołach z egzaminu - etap praktyczny dla absolwentów ZSZ

Najczęściej pojawiająca się informacja – anulowanie zmian egzaminowania z powodu nie stawienia się na egzamin zdających

slide20
III. Praca egzaminatorów oceniających
 • wykonanie zadania przez absolwentów ZSZ
 • prace egzaminacyjne absolwentów T i SP

Problem:

liczne błędy techniczne w sumowaniu punktów, przenoszeniu i kodowaniu Kart obserwacji i Kart oceny

wymagaj poprawy
Wymagają poprawy
 • Przestrzeganie Procedur organizowania egzaminów
 • Efektywność szkoleń PSZN/KOE, PZE, PZN, PZNEP w zakresie obowiązujących Procedur
 • Przygotowanie asystentów technicznych
przepisy prawne reguluj ce organizacj egzamin w zawodowych w 2013 roku
Przepisy prawne regulujące organizację egzaminów zawodowych w 2013 roku
 • ·Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami z dnia 17 listopada 2010 r. )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 103, poz. 652ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2011 Nr 97, poz.624)
slide24
Przepisy prawne regulujące organizację egzaminów zawodowych w 2013 roku

Inne uregulowania opracowywane na podstawie obowiązujących aktów prawnych

 • Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku

 • Komunikaty Dyrektora CKE dotyczące egzaminów

zawodowych w roku szkolnym 2012/2013

www.cke.edu.ploraz www.oke.wroc.pl

  • w sprawie terminów przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów w 2013 roku
  • w sprawie szczegółowej informacji o dostosowaniu

egzaminu zawodowego od 2012/2013 roku

  • o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w 2013 roku
komunikaty i materia y oke we wroc awiu
Komunikaty i materiały OKE we Wrocławiu

1. Komunikaty Dyrektora OKE w sprawie harmonogramu etapu praktycznego egzaminu przeprowadzanego

- w styczniu 2013 roku

- w czerwcu 2013 roku

2. Serwis informacyjny dyrektora szkoły

 • Instrukcje OKE we Wrocławiu
 • Harmonogramy prac

– egzamin sesja zimowa 2013 roku

– egzamin sesja letnia 2013 roku

 • Materiały pomocnicze – broszura informacyjna
 • Wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych – etap praktyczny T i SP
 • Komunikaty

3. Serwis kierownika ośrodka

slide26
Organizacja

etapu praktycznego dla ZSZ oraz zawody SP

(opiekun medyczny)

Organizacja etapu pisemnego

i etapu praktycznego dla technikum i szkół policealnych

dostosowania
Dostosowania

Od roku szk.2012/2013 sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu określonych w Komunikacie Dyrektora CKE

dostosowania absolwenci
Dostosowania -absolwenci

W przypadku absolwentów, którzy ukończyli szkołę we wcześniejszych latach, posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub chorych czy niesprawnych czasowo, sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości absolwentów, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, określonych w szczegółowej informacji Dyrektora CKE, wskazuje:

 • w etapie pisemnym – przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej;

2) w etapie praktycznym – kierownik ośrodka egzaminacyj-

nego, w porozumieniu z dyrektorem komisji okręgowej.

sesja styczniowa 2013

SESJA STYCZNIOWA 2013

Harmonogram prac

strona: www.oke.wroc.pl

serwis informacyjny dyrektora szkoły

harmonogram prac1

HARMONOGRAM PRAC

Sesja letnia 2013

Strona www.oke.wroc.pl

serwis informacyjny dyrektora szkoły

harmonogram prac2
Termin

Zadanie

do 15listopada

2012

do 15 grudnia

2012

Składanie do OKE wniosków:

- o upoważnienie szkoły (placówki kształcenia praktycznego, ustawicznego, pracodawcy) do zorganizowania etapu praktycznego

- o przedłużenie upoważnienia

ZSZ i technika/szkoły policealne – zawody, w których etap praktyczny polega na oprac. projektu i wykonaniu prac

HARMONOGRAM PRAC
ad