Download
vikingtiden n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vikingtiden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vikingtiden

Vikingtiden

288 Views Download Presentation
Download Presentation

Vikingtiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Vikingtiden HIS1110 Høst 2008 Forelesning 1

  2. ”Vikingtid” og ”Norge” – problematiske begreper • Hva var en ”viking”? • ”Vikingtid” eller ”tidlig middelalder” • Fantes Norge før Norge ble Norge? • Fellestrekk for perioden c. 750-c.1000: • statsløst samfunn • befolkningsvekst • ressurser utenfra • svake europeiske kongedømmer

  3. SAMFUNNSSTRUKTUREN I VIKINGTID:Husholdet • gården (bú) - grunnleggende sosial enhet • ektepar (hjún) (frie) + barn + slektninger + tjenestefolk + treller • husholdsoverhodet representerer husholdet ved tinget, forsvarer husholdets medlemmer, dets ære og sosiale status • kvinners stilling: har viss innflytelse i et samfunn hvor politikken foregår i husholdssfæren • arv: barn arver bare delvis foreldrenes status • treller utgjorde trolig 25-35% av befolkningen

  4. SAMFUNNSSTRUKTUREN I VIKINGTID:Slektskapsstruktur • bilateral slektskapsstruktur (”ætt” problematisk betegnelse) • slektskap viktig ved arv, hevn, allianser og bøter • slektskapets begrensninger – strategisk slektskap

  5. SAMFUNNSSTRUKTUREN I VIKINGTID:Andre nettverksrelasjoner • Vennskap • Forpliktende bånd • Gavens betydning • Ekteskap (mågskap) • Viktig allianseskaper • Viktig for status • Frilleforhold • Skilsmissens farer • Fosterskap (fiktivt slektskap) • Fosterbrødre • Fostring

  6. SAMFUNNSSTRUKTUREN I VIKINGTID:Høvdingmakt • Høvdingers maktbasis: • Nettverk • Jord • Løsøre • Religiøs kult • Tinget • Særtrekk: Må vedlikeholdes og fornyes • Gradvis færre høvdinger som kontrollerer nettverk og områder (delvis pga. vikingferdene)

  7. SAMFUNNSSTRUKTUREN I VIKINGTID:Tinget • Trolig fra folkevandringstid • Fra allting til representasjonsting trolig i løpet av 900-tallet • Funksjoner: • Lovgivende • Konfliktløsning • Folkeoppbud/leidang/konungstekja • Opphav/årsaker: • Bønders behov • Aristokratiets behov • Særtrekk i vikingtid: Forhandlinger, dominert av høvdinger

  8. EKSPANSJON:Indre landnåm • nyrydning (-seter og –land-gårder) • bruksdeling • Fra langhus til enkeltgårder • Vekst og bedre ressursutnytting – et mer aristokratisk samfunn?

  9. EKSPANSJON:Ytre landnåm • vikingraid (ca. 790 – ) • bosetninger (ca. 840 – ) • kolonisering/landnåm (ca. 870 – ) • del av europeisk politisk arena (ca. 910 – )

  10. EKSPANSJON:Årsaksfaktorer • Befolkningsøkning • skips- og våpenteknologi • maktkonsentrasjon / behov for ytre ressurser • krigerkultur, status basert på ære og politisk nettverk • Økt handelsvirksomhet • Lite organisert motstand i Europa