1 / 19

مبارزه با حوادث طبیعی وانسانی

مبارزه با حوادث طبیعی وانسانی. لکچر دهنده : دگرمن محمد سهیل قریشی. مقدمه.

ember
Download Presentation

مبارزه با حوادث طبیعی وانسانی

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. مبارزه با حوادث طبیعی وانسانی لکچر دهنده : دگرمن محمد سهیل قریشی

 2. مقدمه به گفته دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، خطرات ناشی از رویداد های طبیعی بر علاوه فقر، مردم افغانستان را در یک دهه آینده تهدید می کند. بنابراین این سازمان تأکید می کند که برای از بین بردن فقر اقتصادی و کاهش خطرات طبیعی لازم است تا کار های زیادی در این کشور صورت گیرد. هرچند در یک دهه اخیر عواید و تولیدات داخلی افغانستان افزایش یافته است. اما فقر در این کشور هنوز هم در حال خود است پس نیاز است که در کنار حوادث طبیعی در زمینه کاهش فقر کارهای زیادی نیز انجام دهیم. درچند سال گذشته تقریباً نصف ولسوالی های افغانستان را رویداد های طبیعی متاثر ساخته است.

 3. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث نیز می گوید  که در اثر حوادث طبيعی در کشور حدود ٥٠٠ تن در سال جاری جان داده است. این اداره می افزاید که دراين حوادث( ٨ )هزار منزل مسکونى نيز تخريب گرديده و هزاران مواشی از بین رفته است. براساس آمار اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در بيش از سه دهۀ اخير، در اثر حوادث طبيعی و جنگها(٦٨ )هزار تن در کشور معلول ومعیوب گرديده که بيش از ٣٠ هزار تن آن در اثر جنگها بوده است.

 4. از این رو طراحی و تدوین پلان های مشخص و راهبردی از سوی اداره مبارزه باحوادث طبیعی بسیار حایز اهمیت می باشد. اختصاص بودجه معین و ضروری، ارتقای ظرفیت، مدیریت درست بحران، آگاهی دهی مردم دراین زمینه و رساندن امکانات لازم در مناطق سرد سیر و حادثه خیز، ایجاد ذخیره گاهها، پاک کاری سرک ها و ایجاد کلینیک های سیار در مسیر راهها می توانند در کاهش خسارات حوادث مؤثر باشند.

 5. بدون تردید بحران های طبیعی خطرناک ترین و مهلک ترین پدیده در زندگی انسان ها می باشند که هر چندگاهی در منطقه ای از جهان، رخ داده و هزاران انسان را به کام مرگ می کشاند. شهر ها را ویران، زندگی را نابود و تمدن ها را دگرگون می کند. زلزله های مهیب، سیل ها و سونامی های مرگبار، برف کوچ ها و ... هر چندگاهی در نقطه از جهان رخ می دهد و تراژیدی های عظیم و تکان دهنده ای را خلق می کند. پس از جنگ های مرگبار و خشونت های نظامی در تاریخ بشریت، حوادث طبیعی، بیشترین قربانی را از انسان ها گرفته و همه ساله تراژیدی های تازه ای در صفحات تاریخ، رقم می خورد.

 6. مدیریت بحران و مبارزه با آفت های طبیعی و پیشی گیری از تراژیدی های مرگبار ناشی از حوادث طبیعی، بیش از هر چیز دیگر همکاری های منطقوی و جهانی را طلبیده و قطعاً کشورها و ملت ها به تنهایی به هیچ وجه قادر به مبارزه با این پدیده ها نیست. تاکنون موضوعات اصلی تمامی پیمان ها و ائتلاف های کشور ها در جهان، همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی بوده است. اما اکنون به نظر می رسد کم کم، موضوعات تازه به ذهنیت ودغدغه غالب در فضای همکاری و تعاملات بین المللی کشورها تبدیل گردد.

 7. محیط زیست، مدیریت و پیشگیری از بحران های طبیعی و مسایل اقلیمی به عنوان تهدیدات و مسایل مشترک بشری، در تعاملات همکاری های منطقوی و جهانی ایجاد گردیده و به احتمال زیاد پس از این،این مسایل موضوع اصلی بیشترین همکاری های جهانی و منطقوی خواهد بود.

 8. تاکنون کشورهای جهان کمتر به همکاری در زمینه مدیریت بحران و مسایل اقلیمی و محیط زیستی اهتمام ورزیده است. با وجود وقوع پیهم حوادث طبیعی و خلق بحران های ناشی از آن در نقاط مختلف جهان که منجر به مرگ صدها هزار انسان گردیده است، هنوز مسئاله بحران های طبیعی و مسایل محیط زیستی و اقلیمی، کمتر در ذهنیت تعاملات کشور ها در سطح بین المللی مطرح بوده است.

 9. افغانستان از نظر حوادث طبیعی نسبت به سایر کشورها با تهدید کمتری مواجه می باشد. اما در عین حال مردم این کشور به دلیل ضعف سیستم های مدیریتی و مشکلات ناشی از فقر و عقب ماندگی در مقابل حوادث طبیعی به شدت آسیب پذیر می باشد. حوادث اندک طبیعی میتواند بحران های بزرگ انسانی را در این کشور خلق و تراژیدی های مرگباری را برای مردمان این کشور خلق نماید. دولت افغانستانبه تنهائی توانایی مبارزه با پیامد های ناشی از حوادث طبیعی و تدابیر پیشگیرانه را نداشته و به همین دلیل نیاز شدید به همکاری های منطقوی در این زمینه دارد. بنابراین نشست ایکو در این زمینه برای افغانستان یک فرصت بوده ، دولت افغانستان بایست تلاش نماید، مسایل خودرا در زمینه حوادث طبیعی در نشست های جهانی ومنطقوی مطرح و همکاری های قطعی سازمان ها وکشور ها را جلب نماید.

 10. تفاوت در حالات اضطراری • حالات اضطراری طبیعی • سیلاب ها • زلزله ها • زمین لغزه و برف کوچ • حالات اضطراری ساخته دست انسان • تاثیرات طبیعی که توسط انسان به جود میاید • بند های آب • قطع درختان جنگل

 11. 209 XXX 201 209 XXX 207 209 XXX 201 Risk 207 XXX 205 201 XXX 203 Low Medium 203 XXX 205 High 207 XXX 205 Earthquake Riskخطر زلزله

 12. 209 XXX 201 209 XXX 207 209 XXX 201 Risk 207 XXX 205 201 XXX 203 Low Medium 203 XXX 205 High 207 XXX 205 Landslide Riskخطرزمین لغزه

 13. 209 XXX 201 209 XXX 207 209 XXX 201 Risk 207 XXX 205 201 XXX 203 Low Medium 203 XXX 205 High 207 XXX 205 Flood Riskخطرسیلاب

 14. دوره عملیات یک حالت اضطراری قبل از یک حالت اضطراری : فعالیت ها جهت اماده گی برای یک حالت اضطراری و اماده گی قبلی پیش یک خطر عدم یک حالت اضطراری : فعالیت ها جهت پلان گذاری برای یک حالت اضطراری و کاهش خطر درجریان یک حالت اضطراری : فعالیت ها جهت ارزیابی فوری ضایعات ، انجام دادن عمل جستجو ،نجات و تهیه اسایش به اسیب دیگان بعد از یک حالت اضطراری : فعالیت های جهت درباره بهبود یافتن از یک حالت اضطراری

 15. مدیر حالت اضطرار معاون اول 3 2 COL مدیر عمومی برای میان جگری COL 1 مدیر عمومی برای هدایت پلان مدیرمومی برای هدایت منابع 1 Department of Disaster Responseریاست حالات اضطراری فوق العاده شهزاده Vacant COL معاون افسر اداری معاون افسر اداری معاون افسر اداری معاون افسر اداری معاون افسر اداری 55 SES قدمه اول قدمه دوم قدمه سوم کارمندان افسر عمومی

 16. مدیراطفائیه Administrative Assistance Director of Fire Protection Services CPT LTC MAJ Fire Protection Planning Coord Fire Protection Training Coord Fire Protection Logistics Officer MAJ MAJ Fire Protection Training Officer MAJ تورن معاون اداری مدیراطفائیه دگرمن هماهنگی پلان گذاری اطفائیه هماهنگی تعلیم وتربیه اطفائیه جگرن افسرلوژستیکی اطفائیه جگرن جگرن افسرتعلیم وتربیه اطفائیه جگرن

 17. ارتباطات ملکی ها با نظامیان • عملیات تامین ثبات داخلی: میتواند قبل ازمبارزه درجریان و بعداز آن باشد • حمایت از مقامات ملکی : بطورعادی درجنگ نمیباشد ، اما درزلزله ها ، سیلاب ها ، اغتشاشات میباشد • کمک های بشردوستانه : چی درجنگ و صلح ، همیشه با فعالیت های حمایت طبی همراه میباشد

 18. سوالات

More Related