Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS PowerPoint Presentation
Download Presentation
UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS

UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS

293 Views Download Presentation
Download Presentation

UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTI SAVA HOTELS&RESORTS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. UVELJAVLJANJE NAČEL ODLIČNOSTISAVA HOTELS&RESORTS Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

 2. Današnje predavanje … • KDO SEM? • PREDSTAVITEV POSLOVNE SKUPINE SAVA • PREDSTAVITEV SAVA HOTELS&RESORTS • RAZVOJ IN VKLJUČEVANJE ZAPOSLENIH • OSREDOTOČENOST NA ODJEMALCE • DRUŽBENA ODGOVORNOST

 3. Kdo sem? Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

 4. Ves čas moje profesionalne poti (od leta 1986) sem zaposlena v Poslovni skupini SAVA. Sprva sem delovala na področju razvoja (od pripravnika do vodje), nato (od leta 1998) na področju sistemov vodenja kakovosti v dejavnostih Gumarstvo, Trgovina, Nepremičnine in Turizem. Od leta 2005 delujem na področju dejavnosti Turizem in Nepremičnine kot direktor službe TQM. polonca.oblak@sava.si

 5. Predstavitev Poslovna skupina Sava Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

 6. Osnovni podatki o Savi, d.d. (www.sava.si) - obvladujoči družbi Poslovne skupine Sava Ime in sedež družbe: Sava, družba za upravljanje in financiranje, d.dŠkofjeloška c. 6, 4000 Kranj, Slovenija Leto ustanovitve: 1920 Število delnic na dan30. 06. 2010: 2.006.987 navadnih delnic Kotacija delnic: Ljubljanska borza, d.d., standardna kotacija Borzna oznaka:SAVA Predsednik uprave:Janez Bohorič Člana uprave:Vinko Perčič, Emil Vizovišek Predsednik nadzornega sveta: Miran Kalčič

 7. To je Poslovna skupina Sava • Vključuje 30družb. • Sava, d.d., kotobvladujočadružbaposlovne skupine. • Združuje 5 globalno konkurenčnih dejavnosti: • Leto 2009Realizacija (v mio EUR) Število zaposlenih •  Gumarstvo 87,7 899 • Turizem 62,6 1.256 • Nepremičnine 20,9 20 • Druge dejavnosti 4,8 133 • Sava,d.d., z Naložbenimi financami 64,0 62 • Skupaj 2.370zaposlenih. • Poslovna skupina Sava deluje kot koncern. • Je lastnica blagovne znamke Sava, ki jo je proti plačilu dovolila uporabljati tudi Goodyearu za prodajo avtopnevmatik. • Blagovna znamka Sava je zaščitena v 40 državah.

 8. Organiziranost Poslovne skupine Sava na dan 30. 06. 2010

 9. Ključne naloge družbe Sava, d.d., kot obvladujoče družbe skupine • Optimiranje portfelja dejavnosti, izbira dejavnosti za vstop ali izstop ter določitev najprimernejšega načina vstopa oziroma izstopa. • Zagotavljanje optimalnih virov financiranja in upravljanje z viri sredstev. • Določitev prednostnih naložb ter alokacija resursov med dejavnostmi. • Oblikovanje usmeritev in postopkov za izboljšanje skupne uspešnosti vseh dejavnosti. • Zaznavanje, ustvarjanje in izraba vertikalnih ter horizontalnih sinergij.

 10. Ključne naloge dejavnosti in odvisnih družb Poslovne skupine Sava • Zagotavljanje operativne učinkovitosti. • Razvoj specializiranih panožnih znanj. • Portfelj globalno konkurenčnih izdelkov in storitev (TOP 3/2/1 izdelki in storitve). • Zagotavljanje konkurenčnosti in uspešnega trženja. • Priprava in izvedba investicijskih programov ter vzdrževanje. • Obvladovanje kakovosti ter spodbujanje inovativnosti. • Sodelovanje s kompetenčnimi centri v Savi, d.d.

 11. Model aktivnega upravljanja skupine

 12. Vrednote Poslovne skupine Sava • ODLIČNOST: Odličnost dosegamo v vsem, kar delamo. Je gibalo neprestanih izboljšav in nenehnega razvoja ter temelj naše konkurenčnosti. • USTVARJALNOST: Razvijamo spodbudno delovno okolje, ki sprošča ustvarjalnost in omogoča razvoj sposobnosti zaposlenih. • ZNANJE: Zaposlene motiviramo za uspeh, za pridobivanje in uporabo znanja, • v ospredje postavljamo timsko delo. • ODGOVORNOST: Z odgovornim odnosom do uresničevanja ciljev, do sodelavcev, delničarjev, poslovnih partnerjev in do naravnega ter družbenega okolja udejanjamo načela trajnostnega razvoja. • POŠTENOST: Delujemo pošteno in etično, spoštujemo dogovore.

 13. Osnovni finančni podatki Poslovna skupina Sava v obdobju od 2005 do 2009 * Skupaj bančni krediti in medsebojno kreditiranje med družbami Poslovne skupine Sava (cashpooling). Na rezultat v letih 2008 in 2009 je vplivala svetovna kriza. Vrednost slabitev, ki so znižale dobiček, je bila v letu 2008 25,8 mio EUR in v letu 2009 35,0 mio EUR.

 14. Deleži dejavnosti v prihodkih Poslovne skupine Sava na dan 31. 12. 2009 Dejavnost GUMARSTVOZ ZUNANJETRGOVINSKO MREŽO (50 %) Dejavnost TURIZEM (36%) Dejavnost NEPREMIČNINE (12 %) Druge dejavnosti (2 %)

 15. Poslanstvo Poslovne skupine Sava • Nenehno presegamo pričakovanja kupcev, zaposlenih, delničarjev, poslovnih partnerjev in okolja. • Ustvarjamo privlačne priložnosti za zaposlitev najboljših kadrov.

 16. Vizija Poslovne skupine Sava Postali bomo največja vrednost za kupce in najbolj privlačna priložnost za zaposlitev najboljših kadrov v Sloveniji.

 17. Dolgoročni razvojni cilji Poslovne skupine Sava 1. Optimirati premoženje Poslovne skupine Sava. 2. Oblikovati portfelj najboljših izdelkov in storitev (strategija TOP 3/2/1) – izdelki z visoko dodano vrednostjo. 3. Visoko usposobljeni zaposleni in razvita kultura visoke učinkovitosti ter spoštovanja vrednot. 4. Povečati donosnost kapitala. 5. Dolgoročno zagotavljati rast vrednosti in donosnostifinančnih naložb. 6. Trajnostni razvoj poslovanja.

 18. Poslanstvo družbe Sava, d.d. - obvladujoče družbe Poslovne skupine Sava S tržno in finančno močjo blagovne znamke Sava ter z najboljšimi sistemi vodenja in ključnimi strateškimi znanji usposabljati podjetja v naši večinski lasti za doseganje nadpovprečnega donosa (v panogi, v kateri delujejo) ter zagotavljati učinkovito upravljanje in nadzor nad poslovanjem podjetij. Vrednost premoženja družbe povečevati tudi z učinkovitim upravljanjem naložbenega portfelja.Kot obvladujoča družba skupine podpirati, nadzirati in usklajevati aktivnosti odvisnih družb pri uresničevanju vizije Poslovne skupine Sava.

 19. Dolgoročni razvojni cilji družbe Sava, d.d. –obvladujoče družbe Poslovne skupine Sava 1. Optimiranje portfelja Poslovne skupine Sava z iskanjem priložnosti nakupov, prodaj in razvoja dejavnosti Poslovne skupine Sava. 2. Rast vrednosti delnice Sava. 3. Zagotavljanje pogojev za uresničevanje sprejete dividendne politike. 4. Podpora uresničevanju dolgoročnih razvojnih ciljev Poslovne skupine Sava.

 20. Predstavitev Sava Hotels & Resorts Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

 21. Osnovni pregled dejavnosti • Sava Hoteli Bled, d.d.: • 6 hotelov, kamp, igrišče za golf • Terme 3000 Moravske Toplice, d.d.: • 3 hoteli, apartmaji, bungalovi, kamp, igrišče za golf • Terme Ptuj, d.o.o.: • 1 hotel, apartmaji, bungalovi, kamp, termalni park • Zdravilišče Radenci, d.o.o. • Zdravilišče Radenci: 2 hotela, center zdravja in sprostitve • Terme Banovci: hotel z depandanso, kamp in FKK kamp • Terme Lendava, d.o.o.: • 1 hotel, apartmaji, kamp

 22. Osnovni pregled dejavnosti 14 hotelov z več kot 3200 posteljami 2 golf igrišči s 45 igralnimi polji 5 kampov z več kot 1500 mesti za kampiranje 2 termalna bazenska kompleksa 1256 zaposlenih (december 2009) DEJAVNOST TURIZEM PRISPEVA 29 ODSTOTKOV V KONSOLIDIRANO PRODAJO POSLOVNE SKUPINE SAVA

 23. Letno v dejavnosti Turizem zabeležimo: 62 mio EUR prihodkov (podatek za leto 2009) Več kot 1 milijon nočitev  13% vseh ustvarjenih turističnih nočitev v Sloveniji Več kot 301 tisoč gostov Več kot 1,5 milijona kopalcev v termalnih parkih Ključni podatki

 24. Glavni produkti • Wellness in zdraviliški turizem • Poslovna srečanja in kongresi • Golf • Kampiranje • Kulinarika

 25. Strateški razvoj in cilji dejavnosti • Poslanstvo: OMOGOČAMO RAZNOLIKOST DOŽIVETIJ

 26. Dolgoročni razvojni cilji dejavnosti • Povečanje števila nočitev in zasedenosti zmogljivosti • Vrhunska kakovost in pestrost ponudbe • Visoko usposobljen in motiviran kader • Poenoteni in uveljavljeni procesi • Razvoj zelenega turizma v vseh segmentih poslovanja (trajnostni razvoj)

 27. Uveljavitev enotnih poslovnih modelov na ključnih poslovnih področjih  Sava TMC, d.o.o. Prenova trženjskih strategij in reorganizacija trženjske funkcije Uveljavitev enotnih standardov poslovanja in s tem višja kakovost storitev ter prepoznavnost ponudbe Uveljavitev krovne blagovne znamke Sava Hotels & Resorts Ključne strateške smernice v poslovnem obdobju 2010 – 2012

 28. Razvoj in vključevanje zaposlenih Polonca Oblak, Direktorica službe TQM

 29. Vrednote/kazalniki: ODGOVORNOST

 30. Vizija družbe Poslovna strategija Organizacijska strategija Strategija upravljana z ljudmi : sedanji in prihodnji potencial Kadrovska strategija Kaj? Kako? Kdo?

 31. Vizija Z uresničevanjem kadrovske strategije PS Sava postanimo partner pri upravljanja družb v ustvarjalnemdelovnemokolju. Ustvarjamo družbo, ki s svojo odličnostjo zaposlene vzpodbuja k podjetniški inovativnosti , prilagajanju spremembam in Poslanstvo usmerjenosti k rezultatom. Veliki cilj Pravi sodelavec ob pravem času na pravem mestu Kontroling - Podpora učinkovitem poslovanju Učinkovitejše Upravljanje izvajanje Najprivlačnejša Učinkoviti Upravljalci Uspešnipri organizacijske kadrovskih priložnost voditelji: znanja in motivaciji: kulture procesov zaposlitve sposobnosti: Politika • najboljših nagrajevanja in razvoj na sistemizacija • • kadrov v razvoj sistema Sistem motivacije • • osnovi in Sloveniji: ključnih področij usposabljanja Odvisnost • strateško standardizaci znaj ( komp .centri) iz stroke nagrajevanja od določenih ja ključnih Cilji Pritegnitev Upravljanje s Usposabljanje natančno • • vrednot postopkov • Zadržanje in • projekti managementa določenih IT – KadRis • Razvoj • spodbujanje k Razvojni razgo.. zahtevnih ciljev • • redna revizija • najboljših timskemu delu izdelava z visokim • sistemov sodelavcev kompetenčnih variabilnim modelov delom plačila Želimo postati Poslovni parter in Kadrovski Usmerjenost k Učinkovitost, usmerjenost Usmeritve Inovativnost k rezultatom nosilec sprememb eksperti strankam Vloga v poslovnem okolju Vrednote Temelj Zaposleni so najpomembnejši dejavnik uspešnosti PS Sava! Kadrovska strategija

 32. Rezultati zavzetosti zaposlenih

 33. Gradniki večanja zavzetosti zaposlenih

 34. Kompetence vodij v PS SAVA

 35. 1. Ugotavljamo, spremljamo in razvijamozmožnosti, ambicije in željesodelavcevzadoseganjestrateških usmeritev in ciljevdružb. 2. Spodbujamoželje in odgovornostisodelavcevzalastenrazvoj, zapovečevanjeznanja in njegovouporabo. Razvoj kadrov

 36. Trije koraki: spoznatiinterese, želje in motive zaposlenega,ter ugotovitinjegove kompetence, ugotovitiznanja, ki bi jih moral pridobiti in kompetence, ki bi jih moral razvijati, uskladitiželje s potrebamidružbe DOGOVORIMO CILJE IN ZAČRTAMOPOT – karierni razvojni razgovor Razvojna pot posameznika

 37. Karierni razvojni razgovor • popis obstoječih podatkov • popis izkušenj in znanj (predvsem izven podjetja) • določitev kariernih ciljev • določitev razvojnih aktivnosti • spremljanje dogovorov in merjenje učinkov • po razgovoru

 38. SISTEM 20 KLJUČEV in KLJUČ 15: širjenjeusposobljenostizaposlenih LETNI RAZGOVOR SAVA DIALOG in PLAN IZOBRAŽEVANJA AKADEMIJA SAVA Usposabljanje zaposlenih v poslovni skupini sava

 39. KLJUČ 15 • Multi-tasking: učenjenovihveščinnatrenutnempodročjudela(znotrajdelovneskupine). • Multi-skilling: učenjepopolnomanovihveščin(tudizunajmatičnedelovneskupine). • VODILO: Moč treh • Vsakaosebalahkoizvaja tri dela. • Vsakodelolahkoopravljajovsaj tri osebe.

 40. Prednosti večje usposobljenosti • Zadružbo: • večjafleksibilnost, • odpravljanjeizgub, • kakovost. • Zasodelavce: • osebnarast, zadovoljstvo, • večjemožnosti (večznaš - večveljaš), • raznolikostdela.

 41. Letni razgovor sava dialog –razvojni del • ocenjevanje kompetentnosti: • samoocena, • ocena vodje, • dogovorjena ocena • aktivnosti za razvoj • (konkretne vsebine, roki za izvedbo) • karierne ambicije • horizontalno napredovanje • vertikalno napredovanje

 42. Planizobraževanja • Vsaka družba planira: • vsebine, • stroške, • termine izvedbe glede na dejavnost (turizem, proizvodnja…). • ter redno spremlja realizacijo.

 43. Usposabljanja v dejavnosti turizem PS SAVA v letu 2011 • Cilji, ki jih želimo z izvedbo usposabljanj doseči do konca leta 2011: • usposobiti sodelavce v rezervacijskih službah in prodajnih službah, usposobiti interne trenerje dodatne in navzkrižne prodaje • s pomočjo coachinga podpirati uvajanje standardov SHRja • glede na uresničevanje prodajne strategije ustrezno usposobiti vse sodelavce v znanju tujih jezikov • krepitev internega prenosa znanj znotraj in med strokovnimi področji • razvoj voditeljskih kompetenc za člane kolegijev družb • izvajanje drugih usposabljanj, ki so v skladu z zahtevami delovnih mest (zakonska usposabljanja) in ozko strokovna usposabljanja

 44. Usposabljanja v dejavnosti turizem PS SAVA v letu 2011 • Aktivnosti za doseganje teh ciljev pa so naslednji: • izvedba usposabljanja za prodajo, rezervacijske službe in interne trenerje dodatne in navzkrižne prodaje • izvajanje individualnega in skupinskega coachinga za vodje in ključne nosilce uvedbe standardov SHRja • izvedba delavnic za učenje tujih jezikov • izvedba internih prenosov znanj med in znotraj posameznih strokovnih področij v okviru Šole turizma • izvedba delavnic za razvoj voditeljskih kompetenc • posamezna družba bo izvajala zakonska in ozko strokovna usposabljanja

 45. izdelava temeljev: izvedba usposabljanja“Dodatna in navzkrižna prodaja storitev v dejavnosti Turizem” priprava in uvedba stimulativnega sistema nagrajevanja zagotoviti kontinuiteto procesa - uvedba internih trenerjev preverjanje učinkovitosti – obdobne akcije “Skriti gost za dodatno in navzkrižno prodajo” Največji izziv tudi še v letu 2011 uvedba kulture dodatne in navzkrižne prodaje

 46. Program usposabljanja za izdelavo poslovnega načrta

 47. Akademija Sava Usposabljanje za izdelavo poslovnega načrta • leta 2003 do 2006 izobraževalni program Mladi potenciali; • v letu 2006 sprememba koncepta – delo na strateških projektih; • nosilec izvajanja KC Kadri, pravo in organizacija; • v petih letih vključenih preko sto sodelavcev iz PS Sava; • 28 timov je izdelalo skupaj 28 poslovnih načrtov; • v povprečju je bilo opravljenih 135 izobraževalnih ur na udeleženca in 110 ur lastnega dela.

 48. Program usposabljanjaza izdelavo poslovnega načrta • ocenjevalni postopek • timsko delo • predstavitev strategije in strateških projektov • notranje podjetništvo in poslovno načrtovanje • trženje, finance, kadri, projektno vodenje, EU projekti • obisk uspešnih slovenskih podjetij • spoznavanje tujih dobrih praks • javno nastopanje • zaključna prireditev • zaključna ekskurzija

 49. Izobraževalni program izvajamo z namenom, da: • povečujemo ustvarjalnost in podjetniški način razmišljanja; • spoznamo potenciale in kompetentnost naših sodelavcev; • omogočamo udeležencem, da navežejo stike in sodelujejo s strokovnjaki za posamezna področja, ki so kot mentorji vključeni v izdelavo poslovnih načrtov; • z vključevanjem predavateljev iz najvišjega vodstva in kompetenčnih centrov znanj seznanjamo udeležence s strategijo in kulturo lastnega podjetja; • z uresničenimi poslovnimi idejami povečujemo poslovno uspešnost družb; • povečujemo zadovoljstvo zaposlenih (usposabljenost, razvoj karier); • povečujemo zavest o nujnosti timskega načina sodelovanja; • krepimopripadnost PS Sava.