palgakorraldus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Palgakorraldus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Palgakorraldus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Palgakorraldus - PowerPoint PPT Presentation


 • 220 Views
 • Uploaded on

Palgakorraldus. Loeng 4. Tegevuste juhtimine (performance management). Organisatsiooni kui terviku tegevuse parandamine ühtne arusaamine organisatsiooni eesmärkidest tegevusplaanide (tulemusplaanide) väljatöötamine

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Palgakorraldus' - eman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Tegevuste juhtimine (performance management)

 • Organisatsiooni kui terviku tegevuse parandamine
 • ühtne arusaamine organisatsiooni eesmärkidest
 • tegevusplaanide (tulemusplaanide) väljatöötamine
 • inimeste oskuste arendamine, töörahulolu suurendamine jne. - inimpotentsiaali rakendamine
 • konstruktiivse koostöö ja avatud suhtlemise kujundamine juhtide ja alluvate vahel
 • objektiivne tegevuste hindamine, tagasiside andmine töötajatele
 • eesmärkide saavutamise seostamine palgaga
slide3

Tegevuste juhtimise süsteemi põhimõtted

 • Organisatsiooni missioon, eesmärgid peab olema teadvustatud kõikidele töötajatele
 • töötajate individuaalsed eesmärgid on seotud struktuuriüksuste ja ettevõtte eesmärkidega
 • regulaarne kontroll eesmärkide saavutamise üle
 • regulaarsed otsused eesmärkide saavutamise alusel (koolitusvajadus, palk)
slide4

Eesmärkide seadmine tegevuste juhtimises

 • Eesmärgid peavad olema kokku lepitud juhi ja alluva vahelises koostöös
 • Eesmärgid peavad olema reaalsed ja samas väljakutse töötajale
 • Eesmärgi täitmist peab saama mõõta, mõõtmismeetodid on eelnevalt kokku lepitud
 • Eesmärgid peavad toetama ettevõtte strateegiat, olema vastastikku toetavad
 • Eesmärgid fikseeritakse kirjalikus dokumendis (tulemusplaan)
slide6

Tegevuste juhtimise rakendamise ebaõnnestumine

 • Puudub tippjuhtkonna toetus
 • juhid ei rakenda süsteemi võimalusi, vaid käsitlevad seda kui bürokraatiat ja ajaraiskamist
 • alluvad ei aktsepteeri tegevuste juhtimise põhimõtteid
 • puudub üldine koordineerimine ja kontroll
 • töötajad ei ole saanud süsteemi käivitamiseks vajalikku koolitust
slide7

TÖÖTAJATE HINDAMINE (performance appraisal)

 • Mitteametlik e. informaalne hindamine (toimub pidevalt igapäevase töö käigus)
 • Formaalne e. süsteemne hindamine (perioodiline protseduur, mis viiakse läbi kindlate reeglite alusel ja mille tulemused on vormistatud kokkulepitud viisil. Tulemusi arvestatakse edasiste tegevuste kavandamisel - edutamine, palgatõus, koolitamine
slide8

HINDAMISE EESMÄRK

 • Hinnangu andmine tööga hakkama saamise kohta
 • Otsuste tegemine töö tasustamise osas
 • Koolituse ja arenguvajaduste hindamine
 • Edutamisotsused
 • Koondamine, üleviimine teisele tööle
 • Tööjõu ja karjääri planeerimine
slide9

PÕHIMÕTTED, MIDA PEAB HINDAMISEL JÄRGIMA:

 • Töötaja hindamisel tuleb lähtuda tööalasest tegevusest
 • Vältida hindamist üldhinnangu alusel
 • Hindamine peab baseeruma standarditel
 • Hindamine peab olema lihtne ja hästi läbiviidav
 • Tulemused peavad olema mõõdetavad
 • Töötajad peavad uskuma, et tulemusi on võimalik parandada
 • Hindamise sidumisel motiveerimissüsteemiga peab tasu suurus olema optimaalne tehtud pingutuse stimuleerimiseks
slide10

TÖÖALASE HINDAMISE ETAPID

 • Hindamispõhimõtete väljatöötamine
 • Hindamise läbiviimine ja arendusvestlused
 • Otsuste vastuvõtmine hindamistulemuste alusel
slide11

ESIMENE ETAPP: HINDAMISPÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE (1)

 • Milline on hindamise eesmärk?
 • Kes töötab välja hindamise põhimõtted?
 • Keda hinnatakse?
  • Kõiki töötajaid
  • Teatud ametikohtade töötajaid
  • Teatud juhtimistasandite töötajaid
 • Kes hindab?
  • Vahetu juht
  • Vahetu juht ja talle järgnev juhtimistase
  • Kolleegid
  • Komisjon
  • Alluvad
  • Enesehinnang
slide12

ESIMENE ETAPP: HINDAMISPÕHIMÕTETE VÄLJATÖÖTAMINE (2)

 • Milline on hindamise sagedus?
 • Milline hindamismeetod valitakse?
 • Millised hindamiskriteeriumid valitakse?
 • Kuidas toimub andmete kogumine ja säilitamine?
 • Milline on hindajate ettevalmistus?
 • Millised on hinnatavate hoiakud?
slide13

HINDAMISMEETODID

 • Töötajate järjestamine
  • Otsene järjestamine
  • Võrdlemine paarides
  • Pealesunnitud võrdlus
 • Käitumise hindamine
  • Graafiline hindamisskaala
  • Kriitiliste juhtumite kasutamine
 • Tulemustel põhinev hindamine
  • Tulemusjuhtimine
  • Hindamine arvuliste näitajate abil
slide14

TEINE ETAPP: HINDAMISE LÄBIVIIMINE JA ARENDUSVESTLUSED

 • Kuidas on korraldatud hindamise läbiviimine?
  • Kas on olemas vajalikud protseduurid, juhendid ja vormid?
  • Kas on võimalik saada vajadusel nõuandeid ja abi?
  • Milline on hindamisel tegevuste järjestus ja ajakava?
  • Kontroll selle üle, et kõik toimub vastavalt kavandatule
 • Arendusvestluste läbiviimine
  • Kas on olemas sobiv koht vestluste läbiviimiseks?
  • Millise stiili juht arendusvestluse läbiviimiseks valib?
  • Kuidas juhid tulevad toime arendusvestluste läbiviimisega?
slide15

TÖÖALASE HINDAMISE OHUD

 • Tippjuhtide ükskõikne suhtumine
 • Töötajad ei oma infot hindamise eesmärkidest ja tagajärgedest
 • Juhid ei oska hinnata
 • Juhid ei ole hindamisel objektiivsed
 • Juhid ei kasuta hindamistulemusi
 • Hindamise katkestamine või vaheajad hindamises
 • Pingete tekkimine inimestevahelistesse suhetesse
 • Lisatöö ja bürokraatia
slide16

HINDAMISE TENDENTSLIKKUS

 • Haloeffekt
 • Liigne leebus või rangus
 • Keskmistamine
 • Viimase tegevuse efekt
 • Isiklikud eelarvamused